1/2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z ....................... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 451/2013 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 86/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 1 sa suma „214,70 eura“ nahrádza sumou „280,00 eur“.
2.Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý znie:
§ 12c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2018
(1) O žiadostiach o rodičovský príspevok podaných do 31. júla 2018, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. júla 2018 sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. júla 2018 podľa zákona účinného do 31. júla 2018.
(2) Ak oprávnená osoba uplatňuje nárok na rodičovský príspevok po 31. júli 2018 za obdobie pred 1. augustom 2018, o nároku na tento rodičovský príspevok sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. júla 2018 podľa zákona účinného do 31. júla 2018.
(3) Ak rodičovský príspevok bol priznaný podľa zákona účinného do 31. júla 2018 v sume 214,70 eura a nárok na tento rodičovský príspevok by trval podľa zákona účinného do 31. júla 2018 aj po tomto dni, považuje sa od 1. augusta 2018 za rodičovský príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. augusta 2018 a vypláca sa v sume podľa zákona účinného od 1. augusta 2018.“
2/2
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.