1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Zákon o rybárstve a o doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
3.
Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
- primárnom Hlava XX Životné prostredie čl. 191 až 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)1. legislatívne akty:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014)
2. nelegislatívne akty: - primárnom
-
- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy) -
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
-
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
- bezpredmetné
2
b)
lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
- bezpredmetné
c)
informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-- nie je
d)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
- bezpredmetné
5.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplný
6.
Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky