1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
28.09.2017 – 12.10.2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
október 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
marec 2018
2.Definícia problému
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, resp. niektoré jeho ustanovenia rôznorodo interpretované a chápané, čím spôsobujú problémy a úskalia spojené s výkonom rybárskeho práva. Pre účely efektívnejšieho riadenia rybárstva zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako aj pre naplnenie oprávnených požiadaviek užívateľov rybárskych revírov a rybárskej obce (osôb oprávnených na lov rýb) je nevyhnutné zmeniť doteraz platný právny predpis upravujúci problematiku rybárstva.
3.Ciele a výsledný stav
Predkladaný návrh zákon oproti predchádzajúcej právnej úprave predstavuje kvalitatívne lepšiu právnu normu , zodpovedajúcu súčasným spoločenským pomerom, záujmom Slovenskej republiky a spoločenských záujmov na ochranu vôd a rýb ako prirodzeného bohatstva štátu.
4.Dotknuté subjekty
Subjekty pôsobiace v oblasti rybárstva, rybnikárstva, vodného hospodárstva a veterinárnej starostlivosti.
5.Alternatívne riešenia
-
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
-vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č.
.../2018 Z. z.
o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
-vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov
7.Transpozícia práva EÚ
-
2
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
10.Poznámky
Predpokladá sa pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý sa však nedá kvantifikovať, nakoľko predpokladané príjmy budú z možných pokút z nových skutkových podstát správnych deliktov a priestupkov. Nie je možné predpokladať množstvo a druh správnych deliktov a priestupkov a preto nie je možná ani kvantifikácia príjmov.
11.Kontakt na spracovateľa
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd – odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, oddelenie štátnej správy rybárstva
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
STÁLA PRACOVNÁ KOMISIA LEGISLATÍVNEJ RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV
BRATISLAVA: 12. 10. 2017
ČÍSLO: 245/2017
VYBAVUJE: JUDR. BUZA
STANOVISKO KOMISIE
(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)
K NÁVRHU
ZÁKONA O RYBÁRSTVE
3
I. Úvod: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2017 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál „Návrh zákona o rybárstve“. Materiál predpokladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívnych vplyvov na malé a stredné podniky a pozitívne vplyvy na životné prostredie.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
V časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu žiada Komisia predkladateľa o vyznačenie negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie, vrátane MSP.
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
V časti 3.3 Náklady regulácie by predkladateľ mal na základe zisteného vplyvu na podnikateľské prostredie, vrátane MSP kvantifikovať dopad ustanovení týkajúcich sa žiadostí, v rámci ktorých došlo k rozšíreniu jednotlivých náležitostí (napr. informácia okresného úradu, či sa vodná plocha nenachádza v chránenom území alebo či do neho nezasahuje, vyjadrenie okresného úradu či je možné ostatnú vodnú plochu využívať na podnikanie, alebo iba ako rybársky revír, ak sa nachádza v chránenom území alebo v jeho ochrannom pásme, geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy a pod.).
Podnikateľským subjektom vzniknú administratívne náklady spojené s vypracovaním písomnej žiadosti o podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime a taktiež pri hospodárskom chove rýb, nakoľko budú musieť splniť jednotlivé náležitosti, ktoré súčasťou žiadosti, pričom každá z týchto náležitostí je spojená s odlišnou časovou náročnosťou. Z toho dôvodu žiada Komisia predkladateľa o vyčíslenie administratívnych nákladov aspoň formou príkladu na 1 podnikateľa, ktoré podnikateľskému subjektu vzniknú v prípade predkladania žiadosti. V tomto prípade odporúča Komisia využiť Kalkulačku nákladov regulácie, ktorá stanovuje štandardizované časové náročnosti pre jednotlivé administratívne úkony.
Analýzu vplyvov odporúča Komisia takisto dopracovať o popísanie pozitívnych vplyvov a tiež v bode 3.2 doplnenie hlavných tém a výsledky konzultácií, aby bolo zrejmé ktoré oblasti boli predmetom diskusie.
K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
V doložke vybraných vplyvov, ako aj v ostatných častiach materiálu sa uvádza, že návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, čo je však v rozpore so samotným obsahom materiálu, keďže zákon nanovo charakterizuje zodpovednosť subjektov povinných správať sa a plniť povinnosti a tiež sa navrhujú nové skutkové podstaty priestupkov, čo môže zakladať pozitívne vplyvy na rozpočet, keďže príjmy z uložených pokút príjmami Environmentálneho fondu. Z uvedeného dôvodu žiada Komisia prepracovať doložku vybraných vplyvov a na strane príjmov uviesť ich kvantifikáciu, prípadne uviesť dôvod, pre ktorý ich kvantifikácia nie je možná.
Komisia takisto upozorňuje, že ak materiál nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej
4
správy, potom sa rozpočtová zabezpečenosť vplyvov v Doložke vybraných vplyvov neoznačuje.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
Ing. Rastislav Chovanec, PhD.
predseda Komisie