1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Dynamický rozvoj spoločnosti v každej oblasti sa dotýka aj problematiky rybárstva. Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, respektíve niektoré jeho ustanovenia z dôvodu nie celkom zrozumiteľnej formulácie mnohokrát diametrálne interpretované a chápané, čo spôsobuje problémy a úskalia spojené s výkonom rybárskeho práva. Na účely efektívnejšieho riadenia rybárstva zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako aj na naplnenie požiadaviek užívateľov rybárskych revírov a požiadaviek rybárskej obce a osôb oprávnených na lov rýb je nevyhnutné zmeniť doteraz platný právny predpis upravujúci problematiku rybárstva.
Návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) reflektuje potreby širokej rybárskej základne, ktorá v súčasnosti výrazne presahuje počet 110 000 registrovaných členov Slovenského rybárskeho zväzu okrem iného aj zachovaním jeho významného postavenia v zákone, ktorému ministerstvo pridelí výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch, ale aj značného počtu ďalších rybárov, ktorým povolenia na rybolov vydávané ostatnými užívateľmi rybárskych rybárov.
Návrh zákona naďalej akceptuje potreby výchovy odborníkov, požiadavky vedeckého výskumu, rešpektuje vlastnícke vzťahy k vode a pôde v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, prihliada na zásadné otázky zachovania životného prostredia, ochrany genofondu najmä pôvodných druhov rýb no a vlastníkom alebo nájomcom väčšinovej časti pozemkov pod vodnou plochou na týchto vodných útvaroch naďalej umožňuje podnikať v osobitnom režime, t. j. umožňovať záujemcom loviť ryby na udicu. Tým napĺňa požiadavky širokej rybárskej verejnosti, odborno-výskumnej základne a podnikateľov.
Cieľom návrhu zákona je nie len spresnenie niektorých existujúcich pojmov, ale predovšetkým doplnenie nových pojmov do príslušného ustanovenia, ktorých absencia taktiež spôsobuje v praxi nemalé komplikácie. Významným posunom oproti súčasnému právnemu stavu je zavedenie sankčného postihu za neoprávnené nakladanie s výkonom rybárskeho práva a tiež ustanovenia týkajúceho sa účelového rybárskeho hospodárenia v rybárskych revíroch, „lovných“ revírov s výskytom rýb s presahujúcimi limitnými hodnotami ťažkých kovov v súvislosti s ochranou zdravia a obyvateľstva a rybárskych pretekov, ako športovej rybárskej činnosti.
Návrh zákona venuje významnú časť ustanovení ochrane rýb a rybárskeho práva, čo bezprostredne súvisí s pretrvávajúcim problémom trestného činu pytliactva, ako zdroja protizákonného obohacovania sa na úkor cudzieho majetku a často i ďalších rozsiahlych materiálnych výhod. V týchto súvislostiach podstatne širšie vymedzuje kompetencie rybárskej stráže, ako verejného činiteľa, ale aj podmienky, za akých je možné sa o ustanovenie za člena rybárskej stráže uchádzať. Dôležité zmeny nastali aj v rámci ustanovenia týkajúceho sa zakázaných spôsoboch lovu a to predovšetkým v súvislosti s plnením vedecko-výskumných úloh a prieskumných úloh držiteľmi osobitných povolení na rybolov a taktiež ustanovení upravujúcich zákazy na pstruhových, lipňových a kaprových vodách. V neposlednom rade
2
boli v ustanoveniach platného zákona upravujúcom podnikanie v osobitnom režime odstránené viaceré nedostatky.
Návrh zákona oproti predchádzajúcej právnej úprave predstavuje kvalitatívne lepšiu právnu normu, zodpovedajúcu súčasným spoločenským pomerom, záujmom Slovenskej republiky a spoločenských záujmov na ochranu vôd a rýb ako prirodzeného bohatstva štátu.
Návrh zákona môže zakladať pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, nakoľko nanovo charakterizuje zodpovednosť subjektov povinných správať sa a plniť povinnosti a tiež sa navrhujú nové skutkové podstaty priestupkov a príjmy z uložených pokút príjmami Environmentálneho fondu. Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, ani sociálne vplyvy a vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona ma pozitívny vplyv na životné prostredie.
Návrh zákona bude mať pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Predpokladaná finančná záťaž pre podnikateľské subjekty vznikne ako jednorazový administratívny náklady spojený s vypracovaním písomnej žiadosti.
Dátum účinnosti zákona je navrhnutý vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie a nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
3