Bratislava, apríl 2018
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie
Číslo: UV-12739/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
937
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u je
vládny návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky