-Tabuľka zhody
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
S právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Smernica
Právny predpis SR
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. L 344, 17.12. 2016).
NZ - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
V - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky č. 33/2017 Z. z.
NV - Návrh vyhlášky MŽP SR , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/2013 Z. z.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č1
O1
O2
Ciele a predmet úpravy
1. S cieľom priblížiť sa dosiahnutiu úrovní kvality ovzdušia, ktoré nemajú výrazný nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie a nepredstavujú pre ne riziko, táto smernica ustanovuje záväzky členských štátov znížiť emisie do ovzdušia, pokiaľ ide o antropogénne emisie oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx), nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC), amoniaku (NH3) a jemných tuhých častíc (PM2,5) do ovzdušia, a požaduje vypracovať, prijať a vykonávať národné programy riadenia znečisťovania ovzdušia a monitorovať a oznamovať emisie týchto znečisťujúcich látok, ako aj ďalších znečisťujúcich látok uvedených v prílohe I, a ich vplyvy.
2. Táto smernica prispieva aj k tomu, aby sa dosiahli:
a) ciele kvality ovzdušia stanovené v právnych predpisoch Únie, ako aj pokrok pri dosahovaní dlhodobého cieľa Únie, ktorým je dosiahnutie úrovní kvality ovzdušia v súlade s usmerneniami pre kvalitu ovzdušia, ktoré uverejnila Svetová zdravotnícka organizácia;
b) ciele Únie v oblasti biodiverzity a ekosystémov v súlade so 7. environmentálnym akčným programom;
c) posilnené synergie medzi politikou Únie v oblasti kvality ovzdušia a ostatnými relevantnými politikami Únie, najmä politikou v oblasti zmeny klímy a energetiky.
N
NZ
§ 2
P ab)
§ 1
O 2
P c
ab) ochranou ovzdušia predchádzanie znečisťovaniu ovzdušia a obmedzovanie znečisťovania ovzdušia a znižovanie znečistenia ovzdušia s cieľom dosiahnuť úroveň kvality ovzdušia, ktorá nemá výrazne nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí a nepredstavuje riziko pre životné prostredie a ekosystémy.
(2) Tento zákon upravuje
c) národné záväzky znižovania emisie určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia, ak ide o antropogénne emisie,
Ú
Č2
O1
O2
Rozsah pôsobnosti
1. Táto smernica sa uplatňuje na emisie znečisťujúcich látok uvedených v prílohe I zo všetkých zdrojov vyskytujúcich sa na území členských štátov, v ich výhradných hospodárskych zónach a oblastiach riadenia znečisťovania.
2. Táto smernica sa nevzťahuje na emisie na Kanárskych ostrovoch, vo francúzskych zámorských departementoch, na Madeire a Azorách.
n.a.
n. a.
Č3
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1. „emisia“ je uvoľňovanie látky z bodového alebo difúzneho zdroja do atmosféry;
2. „antropogénne emisie“ emisie látok znečisťujúcich ovzdušie súvisiace s ľudskou činnosťou;
3. „prekurzory ozónu“ oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý;
4. „ciele kvality ovzdušia“ limitné hodnoty, cieľové hodnoty a záväzky zníženia koncentrácie expozície pre kvalitu ovzdušia, ktoré stanovené v smernici 2008/50/ES a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES (1);
5. „oxid siričitý“ alebo „SO2“ všetky zlúčeniny síry vyjadrené ako oxid siričitý vrátane oxidu sírového (SO3), kyseliny sírovej (H2SO4) a redukovaných zlúčenín síry, ako je sulfán (H2S), merkaptány a dimetylsulfidy;
6. „oxidy dusíka“ alebo „NOx“ oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý;
7. „nemetánové prchavé organické zlúčeniny“ alebo „NMVOC“ všetky organické zlúčeniny okrem metánu, ktoré za prítomnosti slnečného svetla môžu produkovať fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka;
8. „jemné tuhé častice alebo „PM2,5““ častice s aerodynamickým priemerom rovným alebo menším ako 2,5 mikrometra (μm);
9. „čierny uhlík“ alebo „BC“ sú tuhé častice z uhlíka, ktoré absorbujú svetlo;
10. „národný záväzok znižovania emisií“ je záväzok členských štátov znížiť emisie látky; určuje zníženie emisie, ktoré sa ako minimum dosiahnuť v cieľovom kalendárnom roku, vyjadrené ako percentuálny podiel z celkového množstva emisií uvoľnených počas východiskového roka (2005);
N
N
N
NZ
NZ
NZ
§ 2
P g
P y
P z
§ 5
O4
Pr. 1b
Č I
§ 2
P
n
Paa
§4a
O2
g) emisiou uvoľňovanie znečisťujúcej látky z bodového zdroja alebo difúzneho zdroja do ovzdušia,
y) antropogénnymi emisiami emisie znečisťujúcich látok súvisiace s ľudskou činnosťou,
z) prekurzormi ozónu oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý,
(4) Dobrou kvalitou ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota, a cieľová hodnota a záväzok zníženia koncentrácie expozície.
Vysvetlivky k tabuľke
2. Oxidy síry SO2 sú všetky zlúčeniny síry vyjadrené ako oxid siričitý vrátane oxidu sírového (SO3), kyseliny sírovej (H2SO4) a redukovaných zlúčenín síry, ako je sulfán (H2S), merkaptány a dimetylsulfidy.
3. Oxidy dusíka (NOX) sú oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý.
4. Nemetánové prchavé organické zlúčeniny (NMVOC) sú všetky organické zlúčeniny okrem metánu, ktoré za prítomnosti slnečného svetla môžu produkovať fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka.
n) časticami PM2,5 alebo jemnými tuhými časticami častice s aerodynamickým priemerom rovným alebo menším ako 2,5 μm,
aa) čiernym uhlíkom tuhé častice z uhlíka, ktoré absorbujú svetlo.
(2) Národný záväzok znižovania emisií určuje najmenšie zníženie emisií znečisťujúcej látky, ktoré sa má dosiahnuť v cieľovom kalendárnom roku vyjadrené ako percentuálny podiel z celkového množstva emisií znečisťujúcej látky z východiskového roku 2005. Základné zásady započítania do národných záväzkov znižovania emisií sú uvedené v prílohe č. 1b druhej časti.
emisií do národných záväzkov znižovania emisií uvedené v prílohe č. 1 druhej časti.
Ú
Ú
O11
O12
O13
O14
11. „pristávací a vzletový cyklus“ je cyklus, ktorý zahŕňa rolovanie, vzlet, stúpanie, priblíženie, pristátie a všetky ostatné činnosti lietadla, ktoré sa odohrávajú v nadmorskej výške menej ako 3 000 stôp;
12. „medzinárodná námorná doprava“ plavby na mori a v pobrežných vodách vodnými plavidlami plaviacimi sa pod akoukoľvek vlajkou, ktoré odchádzajú z územia jednej krajiny a prichádzajú na územie inej krajiny, s výnimkou rybárskych plavidiel;
13. „oblasť riadenia znečisťovania“ je morská oblasť, ktorá nepresahuje 200 námorných míľ od základných línií, odkiaľ sa meria šírka pobrežných vôd stanovená členským štátom na účely prevencie, znižovania a riadenia znečisťovania z plavidiel v súlade s uplatniteľnými medzinárodnými pravidlami a normami;
14. „právne predpisy Únie týkajúce sa riadenia zdrojov znečisťovania ovzdušia“ právne predpisy Únie zamerané na zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uskutočňovaním zmierňujúcich opatrení na zdroji.
Pr.1b
ČII
3., 4.
3. Pristávacím a vzletovým cyklom sa rozumie cyklus, ktorý zahŕňa rolovanie, vzlet, stúpanie, priblíženie, pristátie a všetky ostatné činnosti lietadla, ktoré sa vykonávajú v nadmorskej výške menej ako 3 000 stôp.
4. Medzinárodnou námornou dopravou plavby na mori a v pobrežných vodách vodnými plavidlami plaviacimi sa pod akoukoľvek vlajkou, ktoré sa plavia z územia jednej krajiny a prichádzajú na územie inej krajiny, s výnimkou rybárskych plavidiel.
„oblasť riadenia znečisťovania“ – keďže ide o morskú oblasť a SRje vnútrozemskou krajinou , zavádzanie tohto pojmu je nerevantné.
Č4
O1
O2
O3
Národné záväzky znižovania emisií
1.Členské štáty obmedzia svoje ročné antropogénne emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka, nemetánových prchavých organických zlúčenín, amoniaku a jemných tuhých častíc aspoň v súlade s národnými záväzkami znižovania emisií uplatniteľnými od roku 2020 do roku 2029 a od roku 2030 ďalej, ktoré stanovené v prílohe II.
2.Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, členské štáty prijmú potrebné opatrenia na obmedzenie svojich antropogénnych emisií stanovených na rok 2025, pokiaľ ide o oxid siričitý, oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, amoniak a jemné tuhé častice. Orientačné úrovne týchto emisií sa stanovia na základe lineárnej trajektórie znižovania emisií medzi ich úrovňami emisií stanovenými v záväzkoch znižovania emisií na rok 2020 a úrovňami emisií stanovenými v záväzkoch znižovania emisií na rok 2030.
Členské štáty môžu dodržiavať nelineárnu trajektóriu znižovania emisií, ak je to účinnejšie z ekonomického alebo technického hľadiska, a to za podmienky, že od roku 2025 sa bude postupne približovať k lineárnej trajektórii znižovania emisií a že ňou nebude ovplyvnený žiaden záväzok znižovania emisií na rok 2030. Členské štáty stanovia uvedenú nelineárnu trajektóriu znižovania emisií a dôvody na jej dodržiavanie v národných programoch riadenia znečisťovania ovzdušia, ktoré sa majú predložiť Komisii v súlade s článkom 10 ods. 1
Ak emisie na rok 2025 nie je možné obmedziť podľa stanovenej trajektórie znižovania emisií, členské štáty v následných informatívnych správach o inventúrach, ktoré sa majú predložiť Komisii v súlade s článkom 10 ods. 2, uvedú odôvodnenie tejto odchýlky, ako aj opatrenia, ktoré by členské štáty priviedli späť na ich trajektóriu.
3.Na účely dodržiavania odsekov 1 a 2 sa nezohľadňujú tieto emisie:
a) emisie z lietadiel mimo pristávacieho a vzletového cyklu;
b) emisie z vnútroštátnej námornej dopravy na územia uvedené v článku 2 ods. 2 a z nich;
c) emisie z medzinárodnej námornej dopravy;
d) emisie oxidov dusíka a nemetánových prchavých organických zlúčenín, ktoré pochádzajú z činností spadajúcich do nomenklatúry pre podávanie správ 2014 (NFR) dohovoru LRTAP, ako sa uvádza v rámci kategórií 3B (nakladanie s hnojom) a 3D (poľnohospodárska pôda).
N
NZ
§ 4a
O 1
O 3
O 4
O 5
Príl. č. 1b
2. ČII
O2
Pa
-c
(1) Národným záväzkom znižovania emisií je záväzok Slovenskej republiky znížiť antropogénne emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka, nemetánových prchavých organických zlúčenín, amoniaku a častíc PM2,5. Národné záväzky znižovania emisií platné na rok 2020 a v nasledujúcich rokoch do roku 2029 a na rok 2030 a ďalej sú uvedené v prílohe č. 1 prvej časti.
(3) Cieľom opatrení na obmedzenie antropogénnych emisií na rok 2025 je dosiahnuť úroveň emisií určenú na základe lineárnej trajektórie znižovania emisií medzi úrovňami emisií určenými ako národný záväzok znižovania emisií na rok 2020 a na rok 2030. Národné záväzky znižovania emisií podľa odseku 1 tým nie sú dotknuté.
(4) Ak je to z ekonomického hľadiska alebo technického hľadiska účinnejšie, možno úroveň emisií na rok 2025 určiť na základe nelineárnej trajektórie znižovania emisií ak sa od roku 2025 znižovanie emisií postupne priblíži k lineárnej trajektórii a že to neovplyvní to žiaden národný záväzok znižovania emisií na rok 2030. Voľbu nelineárnej trajektórie je potrebné odôvodniť v národnom programe znižovania emisií (ďalej len „národný program“) podľa § 4c.
(5) Ak emisie za rok 2025 prekročia úroveň emisií určenú na rok 2025, vzniknutú odchýlku je potrebné odôvodniť v informatívnej správe o inventúre emisií a súčasne uviesť aj opatrenia prijaté na návrat do pôvodnej trajektórie.
2. Pri národných záväzkoch znižovania emisií podľa § 4a ods. 1 a 2 sa nezapočítavajú emisie
a) z lietadiel mimo pristávacieho a vzletového cyklu,
b)z medzinárodnej námornej dopravy,
c)oxidov dusíka a nemetánových prchavých organických zlúčenín, ktoré pochádzajú z činností spadajúcich do nomenklatúry pre podávanie správ 2014 (NFR) dohovoru LRTAP, ako sa uvádza v rámci kategórií 3B (nakladanie s hnojom) a 3D (poľnohospodárska pôda).
Ú
Č5
O1
O2
O3
Flexibilita
1.Členské štáty môžu v súlade s časťou 4 prílohy IV vykonať úpravy ročných národných inventúr emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka, nemetánových prchavých organických zlúčenín, amoniaku a jemných tuhých častíc, ak by sa im v dôsledku uplatnenia zlepšených metód inventúr emisií aktualizovaných na základe vedeckých poznatkov nepodarilo dodržať ich národné záväzky znižovania emisií.
Na určenie toho, či príslušné podmienky stanovené v časti 4 prílohy IV splnené, sa záväzky znižovania emisií na roky 2020 2029 považujú za záväzky stanovené 4. mája 2012.
Od roku 2025 sa na úpravy uplatňujú tieto dodatočné podmienky, ak sa emisné faktory alebo metodiky použité na určenie emisií z určitých kategórií zdrojov výrazne líšia od tých, ktoré sa očakávali ako dôsledok vykonania danej normy alebo štandardu podľa právnych predpisov Únie týkajúcich sa riadenia zdrojov znečisťovania ovzdušia v súlade s prílohou IV časťou 4 bodom 1 písm. d) bodmi ii) a iii):
a) dotknutý členský štát po zohľadnení výsledkov národných programov riadenia a presadzovania, ktorými sa monitoruje účinnosť právnych predpisov Únie týkajúcich sa riadenia zdrojov znečisťovania ovzdušia, preukázal, že výrazne odlišné emisné faktory nie výsledkom domáceho vykonávania alebo presadzovania uvedených právnych predpisov týmto členským štátom;
b) dotknutý členský štát informoval Komisiu o výraznom rozdiele v emisných faktoroch, ktorá podľa článku 11 ods.2. preskúma potrebu ďalších krokov.
2. Ak v danom roku členský štát v dôsledku výnimočne studenej zimy alebo výnimočne suchého leta nemôže splniť svoje záväzky znižovania emisií, môže tieto záväzky splniť spriemerovaním svojich ročných národných emisií za daný rok, rok predchádzajúci tomuto roku a rok nasledujúci po tomto roku za predpokladu, že uvedený priemer neprekročí úroveň ročných národných emisií určenú záväzkom znižovania členského štátu.
3. Ak v danom roku členský štát, pre ktorý bol v prílohe II stanovený jeden alebo viacero záväzkov znižovania emisií na prísnejšej úrovni ako nákladovo efektívne znižovanie identifikované v TSZO 16, nedokáže po uskutočnení všetkých nákladovo efektívnych opatrení dodržať príslušný záväzok znižovania emisií, tento príslušný záväzok znižovania emisií sa považuje za splnený na obdobie najviac piatich rokov za predpokladu, že za každý z týchto rokov jeho nesplnenie členský štát vykompenzuje ekvivalentným znížením emisií inej znečisťujúcej látky uvedenej v prílohe II.
N
NZ
§4b
O1
O2
O3
(1) Ak sa v dôsledku uplatnenia kvalitnejších metód inventúr emisií aktualizovaných na základe vedeckých poznatkov nedá preukázať dodržanie národných záväzkov znižovania emisií, možno vykonať úpravy ročných národných emisných inventúr podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. n), pričom
a)na určenie toho, či podmienky na úpravu ročných národných emisných inventúr splnené, sa záväzky znižovania emisií na rok 2020 a nasledujúce roky do roku 2029 považujú za záväzky ustanovené 4. mája 2012,
b)od roku 2025 sa na úpravy ročných národných emisných inventúr vzťahujú dodatočné podmienky, ak sa emisné faktory alebo metodiky použité na zistenie emisií určitých kategórií zdrojov výrazne líšia od očakávaných faktorov ako následok vykonávania normy alebo štandardu ustanoveného podľa osobitných predpisov na riadenie zdrojov znečisťovania ovzdušia; v tomto prípade je potrebné
1.preukázať, že výrazne odlišné emisné faktory nie výsledkom nedostatočného vykonávania a presadzovania právnej úpravy Európskej únie po zohľadnení výsledkov národných programov riadenia a presadzovania, ktorými sa monitoruje účinnosť právnych predpisov Európskej únie na riadenie zdrojov znečisťovania ovzdušia,
2.informovať o výraznom rozdiele v emisných faktoroch Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“), ktorá preskúma potrebu ďalších krokov.
(2) Ak v dôsledku výnimočne studenej zimy alebo výnimočne suchého leta nemožno v príslušnom roku splniť národné záväzky znižovania emisií, splnenie týchto záväzkov možno preukázať spriemerovaním ročných národných emisií za príslušný rok, ročných národných emisií za rok predchádzajúci tomuto roku a predpokladaných ročných národných emisií za rok nasledujúci po tomto roku za predpokladu, že priemer neprekročí úroveň ročných národných emisií určenú národným záväzkom znižovania emisií.
(3) Ak v príslušnom roku nemožno splniť jeden alebo viac záväzkov znižovania emisií podľa prílohy č. 1 prvej časti, ktoré určené na prísnejšej úrovni ako nákladovo efektívne znižovanie podľa správy č. 16 k Tematickej stratégii znečisťovania ovzdušia, ani vykonaním všetkých nákladovo efektívnych opatrení, tento záväzok sa považuje za splnený na obdobie piatich rokov ekvivalentným znížením emisií inej znečisťujúcej látky podľa prílohy č. 1b prvej časti.
Ú
O4
O5
O6
O7
O8
4. Povinnosti členského štátu podľa článku 4 sa považujú za splnené na obdobie najviac troch rokov, ak nedodržiavanie jeho záväzkov znižovania emisií pre príslušné znečisťujúce látky je dôsledkom neočakávaného a mimoriadneho prerušenia alebo straty kapacity systému na dodávku alebo výrobu elektrickej energie a/alebo tepla, ktoré sa odôvodnene nedalo predvídať, a za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:
a) dotknutý členský štát preukázal, že na zabezpečenie dosiahnutia súladu sa vynaložilo a bude sa naďalej vynakladať všetko primerané úsilie vrátane vykonávania nových opatrení a politík s cieľom čo najviac skrátiť obdobie nesúladu, a
b) dotknutý členský štát preukázal, že vykonávanie opatrení a politík dopĺňajúcich tie, ktoré sa uvádzajú v písmene a), by viedlo k neprimeraným nákladom, výrazne by ohrozilo národnú energetickú bezpečnosť alebo by podstatnej časti obyvateľstva spôsobilo značné riziko energetickej chudoby.
5. Členské štáty, ktoré majú v úmysle uplatňovať odsek 1, 2, 3 alebo 4, o tom informujú Komisiu do 15. februára príslušného roka podávania správ. Tieto informácie obsahujú údaje o znečisťujúcich látkach a príslušných sektoroch a v prípade dostupnosti aj o rozsahu vplyvov na národné inventúry emisií.
6. Komisia s pomocou Európskej environmentálnej agentúry preskúma a posúdi, či použitie ktorejkoľvek flexibility v konkrétnom roku spĺňa príslušné podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku a v časti 4 prílohy IV alebo v odsekoch 2, 3 alebo 4 tohto článku, ak sa uplatňujú.
Ak sa Komisia domnieva, že použitie danej flexibility nie je v súlade s príslušnými podmienkami stanovenými v odseku 1 tohto článku a v časti 4 prílohy IV alebo v odsekoch 2, 3 alebo 4 tohto článku, do deviatich mesiacov od dátumu prijatia príslušnej správy uvedenej v článku 8 ods. 4 prijme rozhodnutie, pričom informuje dotknutý členský štát, že použitie danej flexibility nemožno prijať, a uvedie dôvody tohto zamietnutia. V prípade, že Komisia do deviatich mesiacov od dátumu prijatia príslušnej správy uvedenej v článku 8 ods. 4 nevznesie žiadne námietky, dotknutý členský štát bude považovať použitie danej flexibility za platné a prijaté na príslušný rok.
7. Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa špecifikujú podrobné pravidlá použitia flexibility uvedenej v odsekoch 1, 2, 3 a 4 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17.
8. Komisia pri vykonávaní svojich právomocí podľa odsekov 6 a 7 zohľadní príslušné usmerňovacie dokumenty vypracované v rámci dohovoru LRTAP.
N
n.a.
n.a.
O4
O5
O6
(4) Povinnosti podľa § 4a sa považujú za splnené na obdobie najviac troch rokov, ak nedodržiavanie národných záväzkov znižovania emisií je dôsledkom neočakávaného a mimoriadneho prerušenia alebo straty kapacity systému na dodávku alebo výrobu elektrickej energie alebo tepla, ktoré sa nedalo odôvodnene predvídať a ak sa preukáže, že
a)na dosiahnutie súladu sa vynaložilo a bude sa naďalej vynakladať všetko primerané úsilie vrátane vykonávania nových opatrení a politík s cieľom čo najviac skrátiť obdobie nesúladu a
b)uplatnenie ďalších opatrení a politík na doplnenie opatrení podľa písmena a) by viedlo k neprimeraným nákladom, výrazne by ohrozilo národnú energetickú bezpečnosť alebo by podstatnej časti obyvateľstva spôsobilo značné riziko energetickej chudoby.
(5) O úmysle uplatniť postup podľa odsekov 1, 3 a 4 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) informuje Komisiu do 15. februára roka príslušného na podávanie správ. V informáciách sa uvedú údaje o znečisťujúcich látkach, predmetných sektoroch a v prípade dostupnosti aj o rozsahu vplyvov na národné emisné inventúry.
(6) Komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou preskúma a posúdi, či použitie postupu podľa odsekov 1, 3 a 4 v konkrétnom roku spĺňa príslušné podmienky. Ak Komisia do deviatich mesiacov od dátumu prijatia informácie podľa odseku 5 nevznesie žiadne námietky, považuje sa použitie postupu podľa odsekov 1, 3 a 4 za platné a prijaté na príslušný rok.
Ž
Č6
O1
O2
O3
Národné programy riadenia znečisťovania ovzdušia
1.Členské štáty vypracujú, prijmú a vykonávajú svoje príslušné národné programy riadenia znečisťovania ovzdušia v súlade s časťou 1 prílohy III s cieľom obmedziť svoje ročné antropogénne emisie v súlade s článkom 4 a prispieť k dosiahnutiu cieľov tejto smernice podľa článku 1 ods. 1
2.Pri vypracúvaní, prijímaní a vykonávaní programu uvedeného v odseku 1 členské štáty:
a) posúdia, aký je stupeň pravdepodobnosti, že národné zdroje emisií ovplyvnia kvalitu ovzdušia na ich územiach a v susedných členských štátoch, vo vhodných prípadoch pomocou údajov a metodík vypracovaných v rámci Európskeho programu pre monitorovanie a vyhodnocovanie (EMEP) na základe protokolu k dohovoru LRTAP o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe;
b) zohľadnia potrebu znížiť emisie látok znečisťujúcich ovzdušie na účely dosiahnutia súladu s cieľmi kvality ovzdušia na svojich územiach a v prípade potreby aj v susedných členských štátoch;
c) pri prijímaní opatrení na dosiahnutie svojich národných záväzkov znižovania emisií jemných tuhých častíc určia za prioritné opatrenia na zníženie emisií čierneho uhlíka;
d) zabezpečia koherentnosť s inými relevantnými plánmi a programami zriadenými na základe požiadaviek stanovených v právnych predpisoch na národnej úrovni alebo na úrovni Únie.
S cieľom splniť príslušné národné záväzky znižovania emisií členské štáty zahrnú do svojich národných programov riadenia znečisťovania ovzdušia opatrenia na znižovanie emisií stanovené ako povinné v časti 2 prílohy III a môžu do uvedených programov zahrnúť opatrenia na znižovanie emisií stanovené ako voliteľné v časti 2 prílohy III alebo opatrenia s rovnocenným zmierňujúcim účinkom.
3.Členské štáty aktualizujú svoje národné programy riadenia znečisťovania ovzdušia aspoň každé štyri roky.
N
NZ
§4c
O1
O2
O8
(1) Národný program slúži na riadenie znečisťovania ovzdušia so zámerom obmedziť národné ročné antropogénne emisie v súlade s § 4a, a tak prispieť k dosiahnutiu cieľov podľa § 2 písm. ae).
(2)Pri vypracovaní, prijímaní a vykonávaní národného programu je potrebné
a)posúdiť stupeň pravdepodobnosti ako národné zdroje emisií môžu ovplyvniť kvalitu ovzdušia na území Slovenskej republiky a na území susedných štátov; ak je to vhodné s využitím údajov a metodík vypracovaných v rámci Európskeho programu pre monitorovanie a vyhodnocovanie podľa osobitného predpisu,5b)
b)zohľadniť potrebu zníženia emisií znečisťujúcich látok na dosiahnutie súladu s cieľom v kvalite ovzdušia na území Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1, a ak je to potrebné aj v susediacich štátoch Európskej únie,
c)pri prijímaní opatrení na dosiahnutie národných záväzkov znižovania emisií častíc PM2,5 určiť opatrenia na zníženie emisií čierneho uhlíka ako prioritné,
d) zabezpečiť koherentnosť s inými relevantnými plánmi a programami zriadenými na základe požiadaviek ustanovených v právnych predpisoch na národnej úrovni alebo a na úrovni Európskej únie
e) zohľadniť potenciál ekonomicko-efektívneho znižovania emisií v konkrétnych sektoroch priemyslu, energetike, poľnohospodárstve, doprave a pri vykurovaní domácností.
(3)Národný program sa vypracuje v súlade s prílohou č.1c a usmernením Komisie. S cieľom dosiahnuť aspoň národné záväzky znižovania a emisií podľa § 4a; národný program zahŕňa
a)opatrenia na zabezpečenie redukčných záväzkov pre znečisťujúce látky vrátane opatrení na znižovanie amoniaku z poľnohospodárstva a opatrení týkajúcich sa riadenia emisií jemných tuhých častíc a čierneho uhlíka tak, ako ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a),
b) informácie o prijatých a plánovaných postupoch a kvantifikovaných odhadoch vplyvu týchto postupov a opatrení na emisie znečisťujúcich látok a
c)očakávané výrazné zmeny v geografickom rozložení národných emisií.
(8) Národný program sa aktualizuje najmenej raz za štyri roky.
Ú
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
4.Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, sa politiky a opatrenia na znižovanie emisií obsiahnuté v národných programoch riadenia znečisťovania ovzdušia aktualizujú do 18 mesiacov od predloženia najnovšej národnej inventúry emisií alebo národných projekcií emisií, ak z predložených údajov vyplýva, že povinnosti stanovené v článku 4 nie sú dodržané alebo ak existuje riziko ich nedodržania.
5.Členské štáty ešte pred dokončením národných programov riadenia znečisťovania ovzdušia konzultujú svoje návrhy uvedených programov a ich významnú aktualizáciu s verejnosťou v súlade so smernicou 2003/35/ES a s príslušnými orgánmi, ktorých sa vykonávanie národných programov riadenia znečisťovania ovzdušia pravdepodobne týka z dôvodu ich osobitných environmentálnych pôsobností v oblasti znečisťovania ovzdušia, kvality ovzdušia a riadenia kvality ovzdušia na všetkých úrovniach.
6.V náležitých prípadoch sa uskutočňujú cezhraničné konzultácie.
7.Komisia uľahčí vypracovanie a vykonávanie národných programov riadenia znečisťovania ovzdušia, a to v prípade, ak je to vhodné výmenou osvedčených postupov.
8.Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť túto smernicu, pokiaľ ide o prispôsobenie časti 2 prílohy III vývoju vrátane technického pokroku v rámci dohovoru LRTAP.
9.Komisia môže vypracovať usmernenia pre vypracovanie a vykonávanie národných programov riadenia znečisťovania ovzdušia.
10.Komisia takisto určí prostredníctvom vykonávacích aktov formát národných programov riadenia znečisťovania ovzdušia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
O9
O4
Pa,b
(9) Politiky a opatrenia na znižovanie emisií obsiahnuté v národnom programe sa aktualizujú do 18 mesiacov od predloženia najnovšej národnej emisnej inventúry alebo národných projekcií emisií, ak z predložených údajov vyplýva, že povinnosti ustanovené v § 4a boli porušené, alebo ak existuje riziko ich porušenia; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.
(4) Ministerstvo počas prípravy národného programu alebo pri jeho významnej aktualizácii
a)zverejní návrh národného programu na svojom webovom sídle na 30 dní,
b)konzultuje návrh národného programu s verejnosťou a s príslušnými orgánmi, ktorých sa vykonávanie národných programov môže týkať z dôvodu ich osobitnej environmentálnej pôsobnosti v oblasti znečisťovania ovzdušia a riadenia kvality ovzdušia na všetkých úrovniach,
c)ak je to potrebné, uskutoční cezhraničné konzultácie.
Č7
Finančná podpora
S cieľom podporovať opatrenia, ktoré sa majú prijať na účely splnenia cieľov tejto smernice, sa Komisia snaží uľahčiť prístup k existujúcim fondom Únie v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré upravujú uvedené fondy.
Uvedené fondy Únie zahŕňajú súčasné a budúce financovanie, ktoré je k dispozícii, okrem iného v rámci:
a) rámcového programu pre výskum a inováciu;
b)európskych štrukturálnych a investičných fondov vrátane príslušného financovania v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky;
c) nástrojov na financovania opatrení v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, napríklad program LIFE. Komisia vyhodnotí možnosť vytvorenia jednotného kontaktného miesta, kde by si akákoľvek zainteresovaná strana mohla jednoducho overiť, či k dispozícii fondy Únie na projekty, ktoré riešia otázky znečisťovania ovzdušia, ako aj zistiť príslušné postupy prístupu k tomuto financovaniu.
n.a.
Č8
O1
O2
O3
Národné inventúry a projekcie emisií a informatívne správy o inventúrach
1. Členské štáty pripravia a každoročne aktualizujú národné inventúry emisií znečisťujúcich látok uvedených v tabuľke A prílohy I v súlade s požiadavkami v nej stanovenými.
Členské štáty môžu pripraviť a každoročne aktualizovať národné inventúry emisií znečisťujúcich látok uvedených v tabuľke B prílohy I v súlade s požiadavkami v nej stanovenými.
2. Členské štáty pripravia a aktualizujú každé štyri roky priestorovo členené národné inventúry emisií a inventúry veľkých bodových zdrojov a každé dva roky národné projekcie emisií znečisťujúcich látok uvedených v tabuľke C prílohy I v súlade s požiadavkami v nej stanovenými.
3. Členské štáty vypracujú informatívnu správu o inventúrach, ktorá sa pripojí k národným inventúram a projekciám emisií uvedeným v odsekoch 1 a 2 v súlade s požiadavkami stanovenými v tabuľke D prílohy I.
N
NZ
V
§4d
O1, 2, 3
§2
§ 4d
Národné emisné inventúry, projekcie emisií a informatívne správy o inventúrach
(1) Plnenie národných záväzkov znižovania emisií sa preukazuje národnou inventúrou emisií. Národné emisné inventúry spolu s informatívnymi správami o inventúre a projekciami emisií sa spracovávajú a aktualizujú v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. n).
(2) Národné emisné inventúry, projekcie emisií a informatívne správy o inventúrach spracováva a zverejňuje ministerstvom poverená organizácia.
(3) Národné emisné inventúry predkladá organizácia poverená ministerstvom Komisii a Európskej environmentálnej agentúre v lehotách ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. h).
§ 2
Informácie a správy podávané Komisii notifikačným orgánom
Obsah a rozsah informácií a správ podávaných Komisii notifikačným orgánom podľa § 23 písm. n) a lehoty ich podávania sú uvedené v prílohy 1.
Ú
O4
O5
O6
O7
4. Členské štáty, ktoré si zvolia flexibilitu podľa článku 5, v informatívnej správe o inventúrach za príslušný rok uvedú informácie, ktorými preukážu, že pri využívaní tejto flexibility spĺňajú príslušné podmienky, ktoré sú stanovené v článku 5 ods. 1 a v časti 4 prílohy IV alebo v prípade potreby v článku 5 ods. 2, 3, alebo 4.
5. Členské štáty pripravia a aktualizujú národné inventúry emisií (vrátane prípadných upravených národných inventúr emisií), národné projekcie emisií, priestorovo členené národné inventúry emisií, inventúry veľkých bodových zdrojov a pripojené informatívne správy o inventúrach v súlade s prílohou IV. 17.12.2016 L 344/10 Úradný vestník Európskej únie SK
6. Na základe informácií uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku Komisia s pomocou Európskej environmentálnej agentúry každý rok pripraví a aktualizuje inventúry emisií z celej Únie a informatívnu správu o inventúrach, ako aj každé dva roky projekcie emisií z celej Únie a každé štyri roky priestorovo členené inventúry emisií z celej Únie a inventúry veľkých bodových zdrojov z celej Únie pre znečisťujúce látky uvedené v prílohe I.
7. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť túto smernicu, pokiaľ ide o prispôsobenie prílohy I a prílohy IV vývoju vrátane technického a vedeckého pokroku v rámci dohovoru LRTAP.
n.a.
n.a.
NZ
NV
231
§4d
O 2
§2a
(2)Pri uplatnení flexibility podľa §4b,v informatívnej správe o inventúrach za príslušný rok sa uvedú informácie, ktorými sa preukáže, že pri využívaní tohto postupu sú splnené podmienky ustanovené v § 4b ods. 1 a ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. n).
Národné inventúry emisií pre znečisťujúce látky podľa § 4a ods. 1 zákona, upravené národné inventúry emisií, národné projekcie emisií, priestorovo členené národné inventúry emisií, inventúry veľkých bodových zdrojov a informatívne správy o inventúrach sa vypracujú a aktualizujú podľa metodiky uvedenej v prílohe č. 1a.“.
Č9
O1
O2
O3
Monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia
1. Členské štáty zabezpečia monitorovanie nepriaznivých vplyvov znečisťovania ovzdušia na ekosystémy na základe siete monitorovacích miest, ktorá je reprezentatívna, pokiaľ ide o ich sladkovodné, prírodné a poloprírodné biotopy a druhy lesných ekosystémov, pričom prijmú prístup, ktorý je nákladovo efektívny a založený na posúdení rizika.
Na tento účel členské štáty koordinujú s ďalšími programami monitorovania zriadenými na základe právnych predpisov Únie vrátane smernice 2008/50/ES, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (1) a smernice Rady 92/43/EHS (2) a podľa potreby na základe dohovoru LRTAP, a v náležitých prípadoch využívajú údaje zozbierané v rámci uvedených programov.
Členské štáty môžu používať voliteľné ukazovatele na monitorovanie uvedené v prílohe V, aby splnili požiadavky tohto článku.
2. Pri zbieraní a oznamovaní informácií uvedených v prílohe V sa môžu použiť metodiky uvedené v Dohovore LRTAP a v jeho príručkách pre programy medzinárodnej spolupráce.
3.Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť túto smernicu, pokiaľ ide o prispôsobenie prílohy V technickému a vedeckému pokroku a vývoju v rámci dohovoru LRTAP
N
n.a.
NZ
§4e
O1
(1) Monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy sa vykonáva nákladovo efektívnym spôsobom založeným na posúdení rizika. Na meranie sa určí reprezentatívna sieť monitorovacích miest, ktorá zahrnie sladkovodné biotopy, prírodné a poloprírodné biotopy a druhy lesných ekosystémov. Monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy sa koordinuje s ďalšími programami monitorovania zriadenými podľa osobitného predpisu5c) a na základe medzinárodných dohovorov.
Ú
Č10
O1
O2
Článok 10
Podávanie správ členskými štátmi
1. Členské štáty predkladajú Komisii svoje prvé národné programy riadenia znečisťovania ovzdušia do 1. apríla 2019.
V prípade aktualizácie národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia podľa článku 6 ods. 4 dotknutý členský štát tento aktualizovaný program poskytne Komisii do dvoch mesiacov.
Komisia preskúmava národné programy riadenia znečisťovania ovzdušia a ich aktualizácie z hľadiska požiadaviek stanovených v článku 4 ods. 2 a v článku 6.
2. Členské štáty poskytnú Komisii a Európskej environmentálnej agentúre v súlade s termínmi na podávanie správ stanovenými v prílohe I svoje národné inventúry a národné projekcie emisií, priestorovo členené národné inventúry emisií, inventúry veľkých bodových zdrojov a informatívne správy o inventúrach uvedené v článku 8 ods. 1, 2 a 3 a v príslušnom prípade v článku 8 ods. 4
Toto podávanie správ musí byť v súlade s podávaním správ sekretariátu dohovoru LRTAP.
N
V
Príloha č. 1
Predmet správy, oznámenia
Údaje, ktoré treba oznamovať
Lehoty/ Termíny na podávanie správ
Národná inventúra emisií
-základný rozsah
Podľa požiadaviek tabuľky A
Každoročne
/do 15. 2. 9)/
1. podanie:
do 15. 2. 2017
Národná inventúra emisií
- osobitný rozsah
Podľa požiadaviek tabuľky B
každoročne
/do 15.2 9), ak sú údaje dostupné/
1. podanie:
do 15. 2.2017
Priestorovo členené národné inventúry emisií a inventúry veľkých bodových zdrojov
Podľa požiadaviek tabuľky C
1x 4 roky
/do 1. mája/
Projekcie emisií
Podľa požiadaviek tabuľky C.Emisné projekcie vrátane informácií o kľúč socio-ekon. predpokl.. pri ich príprave.
1x 2 roky
/do 15. marca/
Informatívne správy o inventúrach
Podľa požiadaviek tabuľky D
Každoročne
/do 15. marca/
Národné programy riadenia znečisťovania ovzdušia
Postup minimalizovania antrop. emisií za účelom dosiahnutia takej úrovne kvality ovzdušia, ktorá nemá výrazný
nepriaznivý vplyv na ľud.zdravie a ŽP nepredstavuje pre ne riziko
do 1. apríla 2019
do 2 mesiacov
/po každej aktualizácii/
Poloha monit. miest a súvisiace ukazovatele, ktoré sa používajú na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia
Popis monitorovacích plôch, kde sa sleduje vplyv znečistenia ovzdušia na ekosystémy
Každé 4 roky
/do 1. júla
1. podanie:
do 1. júla 2018
Monitorované údaje
Monitorované údaje o vplyve znečistenia ovzdušia na ekosystémy
Každé 4 roky
/do 1. júla
1. podanie:
do 1. júla 2019
U
Č10
O3
O4
3. Komisia za pomoci Európskej environmentálnej agentúry a na základe konzultácií s dotknutými členskými štátmi preskúma údaje uvedené v národných inventúrach emisií v prvom roku podávania správ a potom v pravidelných intervaloch. Uvedené preskúmanie zahŕňa:
a) kontroly na overenie transparentnosti, presnosti, konzistentnosti, porovnateľnosti a úplnosti poskytnutých informácií;
b) kontroly na určenie prípadov, keď pri príprave údajov v inventúrach došlo k nedodržaniu požiadaviek stanovených v medzinárodnom práve, najmä v dohovore LRTAP;
c) v príslušnom prípade aj výpočet potrebných výsledných technických korekcií na základe konzultácií s dotknutým členským štátom.
V prípade, že medzi dotknutým členským štátom a Komisiou nie je možné dospieť k dohode o potrebe alebo obsahu technických korekcií podľa písmena c), Komisia prijme rozhodnutie, ktorým stanoví technické korekcie, ktoré má dotknutý členský štát vykonať.
4.Členské štáty oznamujú Komisii a Európskej environmentálnej agentúre tieto informácie uvedené v článku 9:
a) do 1. júla 2018 a potom každé štyri roky polohu monitorovacích miest a súvisiace ukazovatele, ktoré sa používajú na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia, a
b) do 1. júla 2019 a potom každé štyri roky monitorované údaje uvedené v článku 9.
n.a.
§4e
O2 -4
(2) Monitorovací program s určením monitorovacích miest a sledovaných ukazovateľov vypracuje ministerstvo do 1. júla 2018.
(3) Ministerstvo oznámi Komisii a Európskej environmentálnej agentúre
a)do 1. júla 2018 a potom raz za štyri roky, informácie o polohe monitorovacích miest a sledované ukazovatele na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia,
b)do 1. júla 2019 a potom raz za štyri roky monitorované údaje podľa odseku 1.
(4) Voliteľné ukazovatele na monitorovanie nepriaznivých vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy uvedené v prílohe č. 1d.
Č11
O1
O2
Správy Komisie
1.Komisia podáva do 1. apríla 2020 a potom každé štyri roky Európskemu parlamentu a Rade správy o pokroku, ktorý sa dosiahol pri vykonávaní tejto smernice vrátane posúdenia jej príspevku k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 1 vrátane:
a) pokroku pri dosahovaní:
i) orientačných úrovní emisií a plnení záväzkov znižovania emisií, ktoré sa uvádzajú v článku 4, a v prípade potreby dôvody každého nedosiahnutia;
ii) úrovní kvality okolitého ovzdušia v súlade s usmerneniami pre kvalitu ovzdušia, ktoré uverejnila Svetová zdravotnícka organizácia;
iii) cieľov Únie v oblasti biodiverzity a ekosystémov v súlade so 7. environmentálnym akčným programom;
b) určenia ďalších opatrení, ktoré na úrovni Únie a členských štátov potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v písmene a);
c) využívania finančných prostriedkov Únie na podporu opatrení, ktoré sa prijali na splnenie cieľov tejto smernice;
d) výsledkov preskúmania národných programov riadenia znečisťovania ovzdušia, ktoré vykonala Komisia, a ich aktualizácií podľa článku 10 ods. 1 tretieho pododseku;
e) vyhodnotenia zdravotných, environmentálnych a sociálno-ekonomických vplyvov tejto smernice.
2. Keď zo správy vyplýva, že nedosiahnutie orientačných úrovní emisií a záväzkov znižovania emisií uvedených v článku 4 by mohlo byť výsledkom neúčinných právnych predpisov Únie týkajúcich sa riadenia zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich uplatňovania na úrovni členského štátu, Komisia v prípade potreby preskúma potrebu ďalších krokov, pričom zváži aj sektorové vplyvy vykonávania. Komisia v prípade potreby predkladá legislatívne návrhy vrátane nových právnych predpisov týkajúcich sa riadenia zdrojov znečisťovania ovzdušia, aby sa zabezpečilo plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto smernice.
n.a.
Č12
Európske fórum pre čisté ovzdušie
Komisia zriadi európske fórum pre čisté ovzdušie, ktorého cieľom je prispievať k tvorbe usmernení a uľahčovať koordinované vykonávanie právnych predpisov a politík Únie v oblasti zlepšovania kvality ovzdušia a ktoré spojí na pravidelných stretnutiach všetky zúčastnené strany vrátane príslušných orgánov členských štátov na všetkých príslušných úrovniach, Komisie, zástupcov priemyslu, občianskej spoločnosti a vedeckej obce. Na európskom fóre pre čisté ovzdušie sa vymieňajú skúsenosti a osvedčené postupy, aj pokiaľ ide o znižovanie emisií z vykurovania domácností a cestnej dopravy, ktoré môžu byť zdrojom informácií a obohatenia národných programov riadenia znečisťovania ovzdušia a ich vykonávania.
n.a.
Č13
O1
O2
O3
Preskúmanie
1. Komisia preskúma túto smernicu na základe správ uvedených v článku 11 ods. 1 najneskôr do 31. decembra 2025, aby zabezpečila pokrok pri dosahovaní cieľov uvedených v článku 1 ods. 2, najmä s ohľadom na vedecký a technologický pokrok a vykonávania politík Únie v oblasti zmeny klímy a energetiky.
V prípade potreby Komisia predloží legislatívne návrhy záväzkov v oblasti záväzkov znižovania emisií na obdobie po roku 2030.
2.Pokiaľ ide o amoniak, Komisia vo svojom preskúmaní posúdi predovšetkým:
a) najnovšie vedecké dôkazy;
b) aktualizácie usmerňovacieho dokumentu EHK OSN na prevenciu a zníženie emisií amoniaku z poľnohospodárskych zdrojov z roku 2014 (ďalej len „usmerňovací dokument o amoniaku“) (1), rámcového kódexu EHK OSN týkajúceho sa vhodných postupov v poľnohospodárstve na účely zníženia emisií amoniaku (2), naposledy revidovaného v roku 2014;
c) aktualizácie najlepších dostupných techník vymedzených v článku 3 bode 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (3);
d) agroenvironmentálne opatrenia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.
3. Komisia na základe nahlásených národných emisií ortuti posudzuje ich vplyv na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 1 ods. 2 a zvažuje opatrenia na ich zníženie a v prípade potreby prekladá legislatívne návrhy.
n.a.
Č14
O1
O2
O3
Prístup k informáciám
1. V súlade so smernicou 2003/4/ES členské štáty zabezpečujú aktívne a systematické informovanie verejnosti uverejnením týchto informácií na verejne prístupnom webovom sídle:
a) národné programy riadenia znečisťovania ovzdušia a všetky ich aktualizácie;
b) národné inventúry emisií (v prípade potreby aj upravené národné inventúry emisií), národné projekcie emisií, informatívne správy o inventúrach a dodatočné správy a informácie poskytnuté Komisii v súlade s článkom 10.
2. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 (1) Komisia zabezpečuje aktívne a systematické informovanie verejnosti o inventúrach a projekciách emisií z celej Únie, ako aj o informatívnych správach o inventúrach na verejne prístupnom webovom sídle.
3. Komisia uverejňuje na svojom webovom sídle:
a) základné predpoklady stanovenia národného redukčného potenciálu každého členského štátu, ktoré sa použili na prípravu TSZO 16;
b) zoznam príslušných právnych predpisov Únie týkajúcich sa riadenia zdrojov znečisťovania ovzdušia, a
c) výsledky preskúmania uvedeného v článku 10 ods. 1 treťom pododseku.
N
n.a.
n.a.
NZ
§4c
O4
Pa
§23
Pi
(4) Ministerstvo počas prípravy národného programu alebo pri jeho významnej aktualizácii
a) zverejní návrh národného programu na svojom webovom sídle na 30 dní,
i) vypracováva prostredníctvom poverenej organizácie národné emisné inventúry a projekcie emisií, a vybrané údaje z nich zverejňuje na webovom sídle poverenej organizácie
Ú
Č15
Spolupráca s tretími krajinami a koordinácia v rámci medzinárodných organizácií
Bez toho, aby bol dotknutý článok 218 ZFEÚ, Únia a členské štáty v príslušných prípadoch spolupracujú s tretími krajinami na dvojstrannom a mnohostrannom základe a koordinujú svoju činnosť v rámci príslušných medzinárodných organizácií, ako je napríklad Program Organizácie Spojených národov pre životné prostredie (UNEP), EHK OSN, Organizácia Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Medzinárodná námorná organizácia (IMO) a Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO), a to aj výmenou informácií o technickom a vedeckom výskume a vývoji, s cieľom zlepšiť východiskovú základňu pre uľahčovanie znižovania emisií.
n.a.
Č16
O1
O2
O3
O4
O5
O6
Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 6 ods. 8, článku 8 ods. 7 a článku 9 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 31. decembra 2016. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 8, článku 8 ods. 7 a článku 9 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu termínu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4. Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (2).
5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 8, článku 8 ods. 7 a článku 9 ods. 3 nadobúda účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
n.a.
Č17
O1
O2
Postup výboru
1. Komisii pomáha Výbor pre kvalitu okolitého ovzdušia zriadený na základe článku 29 smernice 2008/50/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2. Keď sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č.182/2011.
Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
n.a.
Č18
Sankcie
Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijímajú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účin;né, primerané a odrádzajúce.
N
Z: 137/201
§: 30
§ 30
Správne delikty
(1)Okresný úrad alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja pokutu od 3 300 eur do 330 000 eur, ak pri nebezpečnom poruchovom stave, ktorý bezprostredne ohrozuje ľudské zdravie alebo spôsobuje okamžité významné zhoršenie kvality ovzdušia, nezastaví prevádzku stacionárneho zdroja, kým nie je zabezpečená jeho prevádzka podľa § 15 písm. a).
(2)Okresný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu od 330 eur do 170 000 eur
a)prevádzkovateľovi veľkého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. a) c), h), i), l), n), v), y), z), aa) alebo písm. af), povinnosť plniť opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. f) alebo písm. s), povinnosť prijať a vykonať opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. g), ab) alebo písm. ad) alebo povinnosť neprekročiť povolený prevádzkový čas podľa § 15 ods. 1 písm. ac) alebo ak prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a),
Č19
Zmena smernice 2003/35/ES
V prílohe I k smernici 2003/35/ES sa dopĺňa toto písmeno: „g) článok 6 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (*).
N
Č20
O1
O2
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. júla 2018.
Odchylne od prvého pododseku členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 10 ods. 2 do 15. februára 2017.
Členské štáty o tom bezodkladne informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
n.a.
Č21
O1
O2
Zrušenie a prechodné ustanovenia
1. Smernica 2001/81/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. júla 2018.
Odchylne od prvého pododseku:
a) články 1 a 4 smernice 2001/81/ES a príloha I k uvedenej smernici sa naďalej uplatňujú do 31. decembra 2019;
b) články 7 a 8 smernice 2001/81/ES a príloha III k uvedenej smernici sa zrušujú od 31. decembra 2016.
Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.
2. Členské štáty môžu do 31. decembra 2019 uplatňovať článok 5 ods. 1 tejto smernice vo vzťahu k stropom uvedeným v článku 4 smernice 2001/81/ES a prílohe I k uvedenej smernici.
n.a.
Č22
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobudne účinnosť 31. decembra 2016.
n.a.
Č23
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
V Štrasburgu 14. decembra 2016
Za Európsky parlament predseda M. SCHULZ
Za Radu predseda I. KORČOK
n.a.
Príloha
I
Tab. A
PRÍLOHA I
MONITOROVANIE A OZNAMOVANIE EMISIÍ DO OVZDUŠIA
Tabuľka A
Požiadavky na podávanie výročných správ o emisiách uvedených v článku 8 ods. 1 druhom pododseku
Predmet
Znečisťujúce látky
Časové rady
Termíny pre podávanie správ
Celkové národné emisie podľa kategórie zdroja(1) NFR(2)
SO2, NOx, NMVOC, NH3, CO — ťažké kovy (Cd, Hg, Pb)(3) — POP(4) (PAH celkovo(5), benzoa)pyrén, benzob)fluorantén, benzok)fluorantén, indeno (1,2,3-c,d)pyrén, dioxíny/furány, PCB(6), HCB(7))
ročne, od roku 1990 do roku nahlasovania mínus 2 (X-2)
15. február(9)
Celkové národné emisie podľa kategórie zdroja(2) NFR
PM2,5, PM10(8) a, ak je k dispozícii, BC
ročne, od roku 2000 do roku nahlasovania mínus 2 (X-2)
15. február(9)