Príloha č. 5
1
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Predkladaný materiál pozitívny vplyv na životné prostredie. Predloženou novelou zákona o ovzduší sa ustanovujú národné záväzky redukcie emisií na rok 2030. Ide o ambiciózne zníženie emisií. Všeobecne sa predpokladá zníženie vplyvu znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie takmer o 50% a výrazné zníženie acidifikácie, eutrofizácie, prízemného ozónu, čo bude mať pozitívny vplyv na ekosystémy.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Predkladaný materiál bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie na celom území Slovenskej republiky vrátane území vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia.
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Znižovanie emisií zo stredne veľkých spaľovacích zariadení bude mať vplyv na znižovanie pozaďových koncentrácii znečisťujúcich látok v ovzduší, čo sa môže prejaviť pozitívne aj na znížení cezhraničného prenosu znečisťujúcich látok najmä po roku 2030.
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
Predkladaný materiál nemá negatívne vplyvy na životné prostredie.