Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Novela zákona transponuje smernicu (EÚ) 2016/2284 a ustanovuje redukčné záväzky emisií pre Slovenskú republiku. Na splnenie týchto záväzkov je potrebné vypracovať Národný program znižovania emisií., v ktorom sa navrhnú opatrenia na požadované zníženie emisií. Ak tento program navrhne nejakú novú reguláciu, bude potrebné ju zaviesť do právnej úpravy, ku ktorej s a bude robiť analýza vplyvov na podnikateľské prostredie.
V súčasnosti nie je možné určiť ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené. Dnes sa nedá ani konkretizovať , ktoré sektory zasiahne regulácia, nakoľko v súčasnosti sa iba hľadajú možné opatrenia, ktoré dokážu efektívne znížiť emisie o požadované percentá.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Na vypracovanie Národného programu znižovania emisií máme zriadených viac ako 10 pracovných skupín. (doprava, priemyselné emisie, vykurovanie domácností, poľnohospodárstvo...), ktoré sú zamerané na hľadanie opatrení.
Až potom, keď budú vyhotovené nákladovo efektívnosť navrhnutých opatrení, budú sa vyhodnocovať, ktoré opatrenia sa uvedú v Národnom programe znižovania emisií.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predpokladá sa zmena zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ako ekonomického nástroja na znižovanie emisií.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Pravdepodobne áno. Avšak dnes sa nedá určiť, ktorý sektor bude tým ovplyvnený.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Pravdepodobne áno. Avšak dnes sa nedá určiť, ktorý sektor bude tým ovplyvnený.
Príloha č. 3
2
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Pravdepodobne áno. Avšak dnes sa nedá určiť, ktorý sektor bude tým ovplyvnený.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Pravdepodobne áno. Avšak dnes sa nedá určiť, ktorý sektor bude tým ovplyvnený.