Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Σ Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 14.1.2018Ukončenie: 30.1.2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
február 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
máj 2018
2. Definícia problému
Transpozícia smernice EP a R (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES
3. Ciele a výsledný stav
- Právna úprava v súlade s EÚ právom v oblasti ochrany ovzdušia- Zabezpečenie prípravy a realizácie národného programu zníženia emisií za širokej účasti dotknutých subjektov- Zlepšenie informovanosti a účasti verejnosti na príprave a realizácií programu na zníženie emisií
4. Dotknuté subjekty
- MŽP SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo doprava a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstva SR,- okresné úrady- Samosprávne orgány,- Prevádzkovatelia znečisťovania ovzdušia najmä prevádzkovatelia väčších stredných spaľovacích zariadení- SIŽP - SHMÚ
5. Alternatívne riešenia
Nie sú.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Σ Áno * Nienovelou vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov a novelou vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
7. Transpozícia práva EÚ
- Smernica (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Σ Áno
* Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
- Táto novela zákona transponuje záväzky zníženia emisií Slovenskej republiky na rok 2030 vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 ako aj spôsob ich preukazovania pomocou emisných inventúr. Ďalej ustanovuje povinnosť vypracovať Národný program znižovania emisií a stanovuje princípy, ktoré treba pri tom uplatniť. - Vypracovanie základného národného programu zníženia emisií je finančne zabezpečené v rozpočtovej kapitole MŽP SR.- Posúdenie dopadu redukčných záväzkov SR na podnikateľské prostredie ako aj na verejnú správu a životné prostredie bude vykonané v procese prijímania Národného programu znižovania emisií podľa konkrétne navrhovaných opatrení, keďže ide o dokument, ktorý bude schvaľovaný vládou SR ako aj Európskou komisiou. Dnes ešte nie sú známe opatrenia, ktoré bude potrebné prijať, nedá sa v súčasnosti vyčísliť ich nákladovosť. - Pri vypracovaní Národného programu znižovania emisií budú zriadené pracovné skupiny so zástupcami MH SR, MP SR, MD SR a zástupcami podnikateľských zväzov a budú zamerané na hľadanie a presadzovanie opatrení s najmenším ekonomickým dopadom na podnikateľskú sféru. - Predkladaný materiál má pozitívny vplyv na životné prostredie. Predloženou novelou zákona o ovzduší sa ustanovujú národné záväzky redukcie emisií na rok 2030. Ide o ambiciózne zníženie emisií. Všeobecne sa predpokladá zníženie vplyvu znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie takmer o 50% a výrazné zníženie acidifikácie, eutrofizácie, prízemného ozónu, čo bude mať pozitívny vplyv na ekosystémy. - Vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana: žiadne.
11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Zuzana Kocunová, Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR, mail: zuzana.kocunova@enviro.gov.sk, tel.: +421 2 5956 2271
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanoviskos materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II. IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu.
Predkladateľ má možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.K doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov na podnikateľské prostredieKomisia žiada vyznačiť negatívne vplyvy na PP a dopracovať Analýzu vplyvov na PP.Odôvodnenie:Komisia berie na vedomie, že posúdenie vplyvu redukčných záväzkov SR na podnikateľské prostredie ako aj na verejnú správu a životné prostredie bude vykonané v procese prijímania Národného programu znižovania emisií podľa konkrétne navrhovaných opatrení s vyčíslením ich nákladovosti. Novela zákona rieši ambiciózne zníženie emisií. Predpokladá zníženie vplyvu znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie takmer o 50% a výrazné zníženie acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu. Predloženou novelou zákona o ovzduší sa ustanovujú národné záväzky redukcie emisií na rok 2030, t.j. už novela zákona zakladá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, preto je potrebné ho vyznačiť a dopracovať príslušnú analýzu, rovnako ako je vyznačený pozitívny vplyv na životné prostredie a priložená analýza vplyvov na životné prostredie k zákonu napriek tomu, že sa ešte bude robiť posúdenie na životné prostredie k Národnému programu znižovania emisií. K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správyKomisia berie na vedomie konštatovanie predkladateľa uvedené v doložke vybraných vplyvov, že negatívne vplyvy vyplývajúce z predmetného materiálu na rozpočet verejnej správy v súvislosti s vypracovaním národného programu znižovania emisií sú finančne zabezpečené v rozpočte kapitoly MŽP SR.Vzhľadom na uvedené Komisia žiada v súlade s § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle platnej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov dopracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu tak, aby všetky výdavky vyplývajúce z predloženého materiálu boli rozpočtovo zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých kapitol. Stanovisko MŽP SR: V súčasnosti nie je možné ani určiť, ktoré sektory budú musieť obmedzovať emisie ani kvantifikovať vplyvy na priemysel. Práve pri vypracovaní Národného programu znižovania emisií budú všetky navrhované opatrenia analyzované s ohľadom na ekonomický dopad na podnikateľské prostredie. V procese prijímania Národného programu znižovania emisií bude vypracovaná doložka vplyvov na podnikateľské prostredie s konkrétnymi dopadmi na priemysel a iné sektory. To tiež platí pre analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy.