B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Do predmetu úpravy sa upravuje predmet úpravy zákona o ovzduší v súlade so smernicou (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (ďalej len „smernica (EÚ) 2016/2284“).
K bodu 2
Zosúladenie pojmu „emisie“ s definíciou podľa smernice 2016 (EÚ) 2016/2284. Podľa definície emisie do ovzdušia zahŕňajú emisie aj z organizovaných miest vypúšťania (komíny, výduchy) aj z plošných zdrojov.
K bodu 3
Zavedenie pojmu „častice PM2,5“ podľa definície zo smernice 2016 (EÚ) 2016/2284.
K bodu 4
Do § 2 sa dopĺňajú sa pojmy (antropogénne emisie, prekurzory ozónu, čierny uhlík, ochrana ovzdušia) tak ako vymedzené v smernici (EÚ) 2016/2284. Pojmy sa zavádzajú z dôvodu, že zavedená regulácia (emisné limity, emisné stropy) sa týka emisií, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia z ľudskej činnosti a nie z prírodných zdrojov.
K bodu 5 a bodu 7
Smernica (EÚ) 2016/2184 ustanovuje redukčné záväzky vyjadrené v percentách. Emisné stropy je všeobecný pojem na vyjadrenie hraničného množstva, ktoré sa je povolené za obdobie jedného roka vypustiť. Napr. máme zavedené individuálne emisné stropy pri spaľovacích zariadeniach, ktoré sú zaradené v prechodnom národnom programe.
K bodu 6
V § 4 sa navrhuje vypustenie odseku 5 a precizuje sa ust. § 26 ods. 3 písm. l).
K bodu 8
V § 4 sa navrhuje vypustenie odsekov 6 11, keďže národné redukčné záväzky ustanovené zavedením nových ustanovení § 4a až § 4e.
K bodu 9
Zavádzajú sa ustanovenia § 4a až § 4e, ktorými sú transponuje smernica (EÚ) 2016/2284.
§ 4a definuje národné emisné záväzky, ktoré platia pre znečisťujúce látky SO2, NOX, NMVOC, NH3 a častice PM2,5. Ďalej sa ustanovuje orientačná úroveň emisií pre tieto látky na rok 2025 a pravidlá ako sa stanoví.
§4b rieši možnú flexibilitu v plnení redukčných záväzkov a pravidlá jej uplatnenia. Týka sa to prípadov, ak:
-uplatnením skvalitnených metód inventúr emisií sa nedá preukázať plnenie záväzkov a emisné faktory alebo metodiky použité na zistenie určitých kategórii zdrojov sa výrazne líšia od očakávaných faktorov,
-záväzky neboli splnené pre výnimočne tuhú zimu alebo, v prípade,
-záväzky neboli splnené, pretože boli určené na prísnejšej úrovni ako nákladovo efektívne opatrenia,
-nedodržanie záväzkov je dôsledkom mimoriadnej straty kapacity systému na dodávku elektriny alebo tepla do siete.
O úmysle uplatniť niektorú z flexibilít Ministerstvo životného prostredia SR musí informovať Európsku komisiu podaním správy v termínoch, ktoré ustanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. Ak Európska komisia nevznesie do deviatich mesiacov námietky, považuje sa použitie tejto flexibility za platné a prijaté na príslušný rok.
§4c ustanovuje požiadavky na národný program znižovania emisií, ktorý slúži na identifikovanie opatrení na obmedzenie národných antropogénnych emisií s cieľom dosiahnuť národné redukčné záväzky ustanovené na rok 2030. Ustanovujú sa princípy, ktoré treba uplatniť pri vypracovaní Národného programu na znižovanie emisií. Národný program treba predložiť Európskej komisii do 1. 4. 2019 a aktualizovaný program do dvoch mesiacov po aktualizácii.
V § 4d ustanovujú sa požiadavky na národné emisné inventúry. V podstate ide o zosúladenie s požiadavkami emisných inventúr, ktoré sa vypracovávajú pod Dohovorom o diaľkovom prenose znečisťujúcich látok prechádzajúcom hranicami štátov.
V § 4e ustanovujú sa požiadavky na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia.
K bodu 10
Na určenie dobrej kvality ovzdušia sa ku kritériám ako limitné hodnoty, cieľové hodnoty dopĺňa „záväzok zníženie koncentrácie expozície.“ Toto kritérium vyplýva zo smernice (EÚ) 2016/2284.
K bodu 11
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 12
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 13
Úprava z dôvodu uplatnenia správnej terminológie.
K bodu 14 a 15
V § 23 sa dopĺňajú kompetencie ministerstva ako napr.:
-vypracovanie Národný program znižovania emisií
-zabezpečenie vo svojej pôsobnosti aj prostredníctvom poverenej organizácie analýzu podielov zdrojov na znečistení ovzdušia
-spolupráca s inými krajinami a koordinácia pri výmene informácií na zlepšenie stavu a opatrení na znižovanie emisií. spolupracuje s inými krajinami a koordinuje svoju činnosť v rámci príslušných medzinárodných organizácií, ako je napríklad Program Organizácie Spojených národov pre životné prostredie (UNEP), Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN), Organizácia Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Medzinárodná námorná organizácia (IMO) a Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO).
K bodu 16
Precizuje sa, že možno uplatniť výnimku z ustanovených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, len keď je takáto možnosť výnimky ustanovená v predmetnom predpise. (napr. výnimka z emisných limitov pre prchavé organické látky pre fugitívne emisie).
K bodu 17 až 21
Upravujú sa oprávnenia osôb vykonávajúce hlavný štátny dozor a odborný štátny dozor a štátny dozor.
K bodu 22
Vzhľadom na to, že súhlasy a rozhodnutia individuálnym právnym aktom, v ktorom určené emisné limity a podmienky prevádzkovania zdroja, § 31 ods. 2 rieši potrebu ich zosúladenia s platnou právnou úpravou. V praxi môžu nastať prípady:
-keď termín na zosúladenie s novou právnou úpravou ešte neuplynul, (v súčasnej právnej úprave ide o požiadavky zavedené transpozíciou smerníc napr. smernice (EÚ) 2015/2193 (MCP),
-keď ide o spaľovacie zariadenie, ktoré využíva prechodné opatrenie a
-keď termín na zosúladenie s novou právnou úpravou uplynul, avšak orgán ochrany ovzdušia doteraz nezosúladil požiadavky určené v súhlase v súčasnosti platnou právnou úpravou.
K bodu 23
Spresnenie, kedy je orgán ochrany ovzdušia je dotknutým orgánom v integrovanom povoľovaní.
K bodu 24
V § 33 písmene n) sa zavádza splnomocnenie na vydanie vykonávacieho predpisu, v ktorom budú uvedené požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr, projekcií a informatívnych správ o inventúrach a upravených inventúrach. V § 33 písmene o) sa
zavádza splnomocnenie vydať predpis, v ktorom sa budú špecifikovať požiadavky na monitorovanie ekosystémov.
K bodu 25
Upresňuje sa vyhodnocovanie monitorovania častíc PM2,5 pre hodnotenie kvality ovzdušia.
K bodu 26
Do zákona sa vkladajú nové prílohy:
Príloha č. 1b: Národné záväzky znižovania emisií a základné zásady započítavania emisií do národných záväzkov znižovania emisií
Príloha č. 1c: Obsah národných programov znižovania emisií
Príloha č. 1d: Voliteľné ukazovatele na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia
K bodu 27
Navrhuje sa nové znenie transpozičnej prílohy.
Čl. II
Mení sa poplatkový zákon v § 4 odsek 1, aby údaje oznámené prevádzkovateľom zdroja v oznámenia do NEIS bolo možné využiť aj konaní o poplatkoch. Odbúra sa tým administratívna záťaž pre prevádzkovateľa.
Čl. III
Mení sa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, v ktorom sa zavádza zákaz hnojenia uhličitanom amónnym. Zákaz vyplýva z transpozície smernice (EÚ) 2016/2284.
Čl. IV
Ustanovuje sa účinnosť právneho predpisu.
V Bratislave 20. apríla 2018
Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
László Sólymos v. r.
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Slovenskej republiky