1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Právny predpis EÚ
Právny predpis SR
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EÚ
z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách
(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie)
NZ - návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Z - zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
V IPKZ - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 11/2016 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Článok
Text
Spôsob
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č:2
O:2
Táto smernica sa neuplatňuje na aktivity v oblasti výskumu, aktivity v oblasti vývoja, ani na testovanie nových výrobkov a postupov.
N
NZ
§ 1
O:2
P:c)
prevádzkami slúžiacimi na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov,2a)
2a) § 2, 4 a 6 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Ú
Č:3
O:3
„zariadenie“ je stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I alebo v prílohe VII časť 1 a všetky ostatné priamo s tým spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti uvedené v uvedených prílohách a ktoré by mohli mať vplyv na emisie a znečisťovanie
N
NZ
§ 2
P:d)
prevádzkou, s výnimkou prevádzky podľa § 1 ods. 2 písm. c), je
1.stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1, ako aj všetky ostatné s tým priamo spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú na činnosti uvedené v
Ú
2
prílohe č. 1 technickú nadväznosť a ktoré môžu mať vplyv na emisie a znečisťovanie, alebo
2.stacionárna technická jednotka iná ako v prvom bode, ktorej prevádzkovateľ dobrovoľne požiadal o vydanie integrovaného povolenia,
Č:3
O:10
najlepšie dostupné techniky“ najúčinnejším a najpokrokovejším štádiom vývoja činností a metód prevádzkovania, ktoré naznačuje praktickú vhodnosť konkrétnych techník predstavovať základ pre limitné hodnoty emisií a iné podmienky povolenia navrhnuté s cieľom prevencie a v prípade, že to nie je možné, zníženia emisií a vplyvu na životné prostredie ako celok:
a)„techniky“ zahŕňajú použitú technológiu aj spôsob, ktorým je zariadenie navrhnuté, postavené, udržiavané, prevádzkované a odstavené z činnosti;
b)„dostupné techniky“ techniky vyvinuté do takej miery, ktorá dovoľuje ich použitie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, pričom sa berú do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, či sa tieto techniky používajú alebo vyrábajú v príslušnom členskom štáte, pokiaľ za primeraných podmienok dostupné prevádzkovateľovi;
c) „najlepšie“ znamená najúčinnejšie na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného prostredia ako celku;
N
NZ
§ 2
P: n)
n) najlepšia dostupná technika je najúčinnejší a najpokrokovejší stav rozvoja činností, technológií a spôsob ich prevádzkovania, ktorý preukazuje praktickú vhodnosť určitej techniky, najmä z hľadiska určovania emisných limitov sledujúcich predchádzanie vzniku emisií v prevádzke a iných podmienok integrovaného povolenia určených s cieľom prevencie, a ak to nie je možné, aspoň zníženie emisií a vplyvu na životné prostredie, pričom
1.technika je použitá technológia v prevádzke, spôsob, akým je prevádzka navrhnutá, postavená, udržiavaná, prevádzkovaná a akým je ukončená činnosť v nej,
2.dostupná technika je technika vyvinutá do takej miery, ktorá dovoľuje jej použitie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, pričom sa berú do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, kde sa uvedená technika používa alebo vyrába, pokiaľ je za primeraných podmienok dostupná prevádzkovateľovi,
3.najlepšia technika je najúčinnejšia technika na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného prostredia ako celku,
Ú
Č: 8
O: 2
P: b)
V prípade porušenia podmienok povolenia členské štáty zabezpečia, aby:
b) prevádzkovateľ ihneď prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie opätovného splnenia požiadaviek v čo najkratšom možnom čase;
N
NZ
§ 33
O:4
P:e)
Prevádzkovateľ je povinný na účely kontroly plnenia povinností podľa odseku 1
e) pri porušení podmienok povolenia bezodkladne prijať opatrenia, ktoré zabezpečia bezodkladné
Ú
3
opätovné splnenie požiadaviek povolenia,
Č: 12
O: 1
P: h
Žiadosti o povolenia
1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby žiadosť o povolenie obsahovala opis týchto prvkov:
h) opatrení zameraných na prevenciu, úpravu s cieľom opätovného využitia, recyklácie a zhodnotenia odpadov vzniknutých v zariadení;
N
NZ
§ 7
O: 1
P: e)
Žiadosť okrem náležitostí podania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní29) obsahuje
e) opis a charakteristiku používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov,30) ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave odpadov s cieľom ich opätovného použitia, recyklácie a zhodnotenia odpadov vznikajúcich v prevádzke,
Ú
Čl. 14
O: 1
P: a)
Tieto opatrenia musia obsahovať aspoň:
a)emisné limity pre znečisťujúce látky uvedené v prílohe II a pre iné znečisťujúce látky, ktoré môžu byť vypúšťané z príslušného zariadenia vo významných množstvách, zohľadňujúc ich charakter a potenciál preniesť znečistenie z jednej zložky životného prostredia do druhej;
N
NZ
§ 21
O:2
P:b)
V záväzných podmienkach prevádzkovania inšpekcia
b) určí emisné limity pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 a pre iné znečisťujúce látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve pri zohľadnení možnosti prenosu emisií medzi zložkami životného prostredia,
Ú
Čl. 14
O: 1
P:b)
Tieto opatrenia musia obsahovať aspoň:
b) príslušné požiadavky zabezpečujúce ochranu pôdy a podzemných vôd a opatrenia týkajúce sa monitorovania a nakladania s odpadmi produkovanými v zariadení;
N
N
NZ
NZ
§ 21
O:2
P: f)
§ 21
O:2
P: l)
V záväzných podmienkach prevádzkovania inšpekcia
f) určí opatrenia na monitorovanie a nakladanie s odpadmi produkovanými v prevádzke,
l) určí požiadavky na periodické monitorovanie pôdy a podzemných vôd v súvislosti s nebezpečnými látkami, ktoré sa môžu nachádzať v mieste prevádzky, a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky,
Ú
Čl:14
O: 5
V:2
Ak závery o BAT uvedené v prvom pododseku neobsahujú úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, príslušný orgán zabezpečí, aby sa technikou uvedenou v prvom pododseku zaistila úroveň ochrany životného prostredia rovnocenná s úrovňou najlepších
N
NZ
§ 23
O:4
Ak závery o najlepších dostupných technikách uvedené v odseku 3 neobsahujú úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, inšpekcia zabezpečí, aby sa technikou uvedenou v odseku 3 zaistila úroveň ochrany životného prostredia rovnocenná s úrovňou najlepších
Ú
4
dostupných techník opísaných v záveroch o BAT.
dostupných techník opísaných v záveroch o najlepších dostupných technikách.
Čl:14
O:6
Ak sa na činnosť alebo typ výrobného procesu v zariadení nevzťahujú závery o BAT, alebo v prípade, že sa v týchto záveroch neriešia všetky potenciálne vplyvy činnosti alebo procesu na životné prostredie, príslušný orgán stanoví s osobitným zreteľom na kritériá uvedené v prílohe III a po predchádzajúcej porade s prevádzkovateľom podmienky povolenia na základe najlepších dostupných techník, ktoré určil pre dotknuté činnosti alebo procesy.
N
NZ
§ 23
O: 6
Ak sa na činnosť alebo typ výrobného procesu v prevádzke nevzťahujú závery o najlepších dostupných technikách alebo sa v záveroch o najlepších dostupných technikách neriešia všetky možné vplyvy činnosti alebo procesu na životné prostredie, inšpekcia určí podmienky povolenia v súlade s prílohou č. 2 a po predchádzajúcej porade s prevádzkovateľom.
Ú
Čl. 15
O:4
V:1
Odchylne od odseku 3 a bez toho, aby bol dotknutý článok 18, môže príslušný orgán v určitých prípadoch stanoviť menej prísne limitné hodnoty emisií.
N
NZ
§ 24
O:5
Odchylne od odsekov 3 a 4 a bez toho, aby bol dotknutý § 23 ods. 2, môže inšpekcia v určitých prípadoch určiť menej prísne emisné limity, ak sa tým nespôsobí žiadne významné znečistenie a bude dosiahnutá vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku. Takáto odchýlka sa môže uplatňovať iba vtedy, ak posúdenie preukáže, že dosiahnutie úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami opísanými v záveroch o najlepších dostupných technikách by viedlo k neúmerne zvýšeným nákladom v porovnaní s environmentálnym prínosom z dôvodov
a) geografickej polohy alebo miestnych podmienok životného prostredia príslušnej prevádzky alebo
b) technických charakteristík príslušnej prevádzky.
Čl. 15
O: 4
V: 4
Príslušný orgán v každom prípade zabezpečí, aby nebolo spôsobené žiadne významné znečistenie a bola dosiahnutá vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku.
N
NZ
NZ
§ 22
O:6
§ 24
O: 5
Ak sa určujú odchylné hodnoty z emisných limitov podľa § 24 ods. 5, musí odôvodnenie obsahovať konkrétne dôvody na určenie odchylnej hodnoty z emisných limitov vrátane odôvodnenia záväzných podmienok určených na základe udelenej odchylnej hodnoty z emisných limitov vrátane výsledku posúdenia.
Odchylne od odsekov 3 a 4 a bez toho, aby bol dotknutý § 23 ods. 2, môže inšpekcia v určitých prípadoch určiť menej prísne emisné limity, ak sa tým nespôsobí žiadne
Ú
5
významné znečistenie a bude dosiahnutá vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku. Takáto odchýlka sa môže uplatňovať iba vtedy, ak posúdenie preukáže, že dosiahnutie úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami opísanými v záveroch o najlepších dostupných technikách by viedlo k neúmerne zvýšeným nákladom v porovnaní s environmentálnym prínosom z dôvodov
a) geografickej polohy alebo miestnych podmienok životného prostredia príslušnej prevádzky alebo
b) technických charakteristík príslušnej prevádzky.
Čl. 16
O:1
Požiadavky v oblasti monitorovania uvedené v článku 14 ods. 1 písm. c) v prípade potreby vychádzajú zo záverov o monitorovaní opísaných v záveroch o BAT.
N
V
NZ
§ 15
O:1
§ 23
O:7
Metóda a metodika technického výpočtu, merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody musí umožňovať zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty emisnej veličiny, zloženia a množstva emisie a údajov o kvalite ovzdušia v súlade so súčasným stavom vedeckého poznania a techniky a v súlade s požiadavkami na monitorovanie podľa záveru o najlepšej dostupnej technike pre príslušnú prevádzku, zariadenie alebo odbornú monitorovaciu činnosť.
Požiadavky v oblasti monitorovania podľa § 21 ods. 2 písm. k) vychádzajú zo záverov o monitorovaní opísaných v záveroch o najlepších dostupných technikách.
Ú
Čl. 16
O: 2
Frekvenciu periodického monitorovania uvedeného v článku 14 ods. 1 písm. e) určí príslušný orgán v povolení vydanom pre každé jednotlivé zariadenie alebo vo všeobecne záväzných pravidlách.
N
NZ
§ 24
O: 1
Frekvenciu periodického monitorovania podľa § 21 ods. 2 písm. l) určí inšpekcia v povolení vydanom pre každú jednotlivú prevádzku.
Ú
Č: 20
O: 3
Akákoľvek zmena charakteru alebo činnosti alebo rozšírenie zariadenia sa považuje za podstatnú, ak zmena alebo rozšírenie samotné presahujú kapacitné prahové hodnoty stanovené v prílohe I.
N
NZ
§ 26
O: 1
P:c)
Prevádzkovateľ je povinný
c)ohlásiť inšpekcii akékoľvek plánované zmeny v charaktere prevádzky alebo činnosti prevádzky alebo rozšírenie prevádzky, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie; táto zmena alebo toto rozšírenie prevádzky, ktoré presahuje kapacitné prahové
Ú
6
hodnoty uvedené v prílohe č. 1, je vždy podstatnou zmenou,
Ć: 19
Vývoj v oblasti najlepších dostupných techník
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány sledovali alebo boli informované o vývoji v oblasti najlepších dostupných techník a o uverejnení akýchkoľvek nových alebo aktualizovaných záverov o BAT a sprístupnia tieto informácie dotknutej verejnosti.
N
NZ
NZ
Z
NZ
V IPKZ
§ 31
O: 1
P: b
§ 32
O: 4
P: a)
§ 32
O:5
§ 38
O:1
P: b)
§ 5
O: 3
je zriaďovateľom a správcom informačného systému a zverejňuje jeho obsah na svojom webovom sídle,
Inšpekcia
a) sleduje výskum a vývoj v oblasti najlepších dostupných techník a uverejňovanie nových a aktualizovaných záverov o najlepších dostupných technikách,
Inšpekcia poskytuje organizácii poverenej ministerstvom prevádzkovať informačný systém informácie, údaje, dokumenty a iné podklady na aktualizovanie informačného systému.
Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
(1) Ministerstvo zriaďuje informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (ďalej len "informačný systém") na zabezpečenie
b) zverejnenia údajov a informácií,
§ 5 [k § 38 zákona]
Register informácií o najlepších dostupných technikách obsahuje
a) informácie o najlepších dostupných technikách,
b) referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách,
c) závery o najlepších dostupných technikách a
d) informácie o činnosti orgánov štátnej správy týkajúce sa najlepších dostupných techník, ak ide o ich monitorovanie, vývoj, zavádzanie a informovanie o týchto technikách.
Ú
Čl: 21
Ak sa na zariadenie nevzťahujú žiadne závery o
N
NZ
§ 33
Inšpekcia prehodnotí, a ak je to potrebné, aktualizuje
Ú
7
O:4
BAT, podmienky povolenia sa musia prehodnotiť a v prípade potreby aktualizovať, keď sa vývojom v oblasti najlepších dostupných techník umožnilo významné zníženie emisií.
O: 1
P: g)
podmienky určené v povolení, ak
g) sa na činnosť alebo typ výrobného procesu v prevádzke nevzťahujú závery o najlepších dostupných technikách a vývojom v oblasti najlepších dostupných techník sa umožnilo významné zníženie emisií.
Čl. 22
O: 2
V: 2
Východisková správa musí obsahovať informácie potrebné na určenie stavu kontaminácie pôdy a podzemných vôd, aby bolo možné kvantifikované porovnanie so stavom po definitívnom ukončení činností uvedenom v odseku 3.
N
NZ
§ 8
O: 3
P: c)
Východisková správa musí obsahovať informácie
c) potrebné na určenie stavu kontaminácie pôdy a podzemných vôd v rozsahu, ktorý prevádzkovateľovi umožní vykonať kvantifikované porovnanie so stavom po ukončení činnosti v prevádzke podľa § 26 ods. 3 a
Ú
Čl. 22
O: 3
V: 2
Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, po definitívnom ukončení činností a v prípade, že kontaminácia pôdy a podzemnej vody v lokalite predstavuje významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v dôsledku povolených činností, ktoré prevádzkovateľ vykonával pred prvou aktualizáciou povolenia pre zariadenie po 7. januári 2013 a po zohľadnení podmienok týkajúcich sa lokality zariadenia stanovených v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. d), prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia zamerané na odstránenie, kontrolu, izoláciu alebo zníženie množstva relevantných nebezpečných látok, aby lokalita po zohľadnení jej súčasného alebo schváleného budúceho využívania už nepredstavovala takéto riziko.
N
NZ
§ 26
O: 4
Po definitívnom ukončení činností v prevádzke, a ak kontaminácia pôdy a podzemnej vody v mieste prevádzky predstavuje významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v dôsledku povolených činností, ktoré prevádzkovateľ vykonával pred aktualizáciou povolenia pre prevádzku a po zohľadnení charakteristiky stavu životného prostredia územia, v ktorom je prevádzka umiestnená podľa § 7 ods. 1 písm. c), prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia zamerané na odstránenie, kontrolu, izoláciu alebo zníženie množstva relevantných nebezpečných látok, aby miesto prevádzky po zohľadnení jej súčasného alebo schváleného budúceho využívania nepredstavovalo takéto riziko.
Ú
Č: 23
O: 2
Členské štáty zabezpečia, aby sa na všetky zariadenia vzťahoval plán environmentálnych inšpekcií na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a aby sa tento plán pravidelne prehodnocoval a v prípade potreby aktualizoval.
N
NZ
§ 34
O:2
Inšpekcia vypracuje plán kontrol pre všetky prevádzky a pravidelne ho prehodnocuje a aktualizuje.
Ú
Č:23
Cieľom mimoriadnych environmentálnych inšpekcií
N
NZ
§ 34
Inšpekcia vykoná bezodkladne mimoriadnu kontrolu s
Ú
8
O:5
je čo možno najskôr vyšetriť závažné sťažnosti v oblasti životného prostredia, závažné environmentálne havárie, mimoriadne udalosti a prípady nedodržania podmienok a v prípade potreby prehodnotiť povolenie pred jeho udelením alebo jeho aktualizáciou.
O:9
cieľom prešetrenia podnetov v oblasti životného prostredia, závažných havárií alebo iných mimoriadnych udalostí 27 ods. 1) a prípadov nedodržania podmienok povolenia, a ak je to potrebné, prehodnotí povolenie pred jeho udelením alebo jeho aktualizáciou.
Č:23
O:6
V: 2
Správa sa oznámi dotknutému prevádzkovateľovi do dvoch mesiacov od uskutočnenia kontroly na mieste. Správu sprístupní verejnosti príslušný orgán v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (2) do štyroch mesiacov od uskutočnenia kontroly na mieste.
N
Z
NZ
§ 34
O: 11
§ 34
O: 12
Inšpekcia doručí prevádzkovateľovi správu o kontrole do dvoch mesiacov od vykonania prvého miestneho zisťovania v prevádzke, v ktorej sa uskutočnila kontrola.
Inšpekcia zašle správu o kontrole do dvoch mesiacov od ukončenia kontroly organizácií poverenej ministerstvom podľa § 31 ods. 2.
Ú
Č: 24
O: 1
P: c)
Členské štáty zabezpečia, aby sa dotknutej verejnosti poskytli včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa týchto konaní:
c) udelenie alebo aktualizácia povolenia pre zariadenie, kde sa navrhuje uplatňovanie článku 15 ods. 4;
N
NZ
§ 11
O:9
P:c)
Postup podľa odsekov 5 a 6 sa uplatní vždy, ak ide o konanie o
c) vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6,
Ú
PRÍLOHA
IV
P:1, b)
1. Verejnosť musí byť informovaná (prostredníctvom verejných oznamov alebo inými vhodnými prostriedkami ako sú elektronické médiá, ak sú k dispozícii) v ranom štádiu procesu prijímania rozhodnutia alebo najneskôr, hneď ako možno informácie primerane poskytnúť, o týchto záležitostiach:
b) v prípade potreby skutočnosť, že rozhodnutie podlieha procesu vnútroštátneho alebo cezhraničného posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo konzultáciám medzi členskými štátmi v súlade s článkom 26;
N
NZ
§ 11
O: 5
P: d), 2
Ak je žiadosť úplná a je zistený okruh účastníkov konania, dotknutých orgánov a cudzích dotknutých orgánov inšpekcia bezodkladne:
d) zverejní na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami,
2. či sa pre prevádzku vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie, cezhraničné posudzovanie
Ú
9
jej vplyvu na životné prostredie alebo konzultácie medzi členskými štátmi a či boli vykonané,8)