Príloha č. 5
1
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Navrhovaným zákonom sa novelizuje zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to tak, aby bola účinnejšie zabezpečená ochrana životného prostredia.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Nebude mať vplyv na chránené územia.
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Materiál je sám o sebe nástrojom, ktorý zabezpečí minimalizáciu vplyvov navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice.
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
S ohľadom na charakter materiálu nie potrebné žiadne opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu