Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Dotknutí budú prevádzkovatelia skládok odpadov, ktorí v zmysle stavebného zákona nemali usporiadané vzťahy s vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa nachádza skládka odpadov, alebo s vlastníkmi stavieb, ktoré tvoria súčasť skládky odpadov, a ktorí do účinnosti tohto zákona nemajú splnenú povinnosť uzatvoriť skládku odpadov alebo jej časť (§ 40e) v prípadoch, keď uzatvorenie skládky odpadu je predmetom integrovaného povoľovania.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Bola vytvorená pracovná skupina k tvorbe zákona, okrem toho proces uzatvárania problémových skládok sa rieši niekoľko rokov priamo s prevádzkovateľmi a povoľujúcim orgánom.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh zákona bude mať vplyv na podnikateľské subjekty, prevádzkovateľov skládok odpadov, ktorí zmysle stavebného zákona nemali usporiadané vzťahy s vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa nachádza skládka odpadov, alebo s vlastníkmi stavieb, ktoré tvoria súčasť skládky odpadov, a ktorí do účinnosti tohto zákona nemajú splnenú povinnosť uzatvoriť skládku odpadov alebo jej časť 40e). Tento vplyv súvisí so zavedením možnosti vlastníka pozemku alebo vlastníka stavby uplatňovať jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku alebo stavby od prevádzkovateľa 26a) v prípadoch, ak v konaní týkajúcom sa uzavretia skládky odpadov alebo jej časti, ktorej uzatvorenie je predmetom integrovaného povoľovania, prevádzkovateľ nevie preukázať vlastnícke alebo iné práva oprávňujúce ho zriadiť na pozemku stavbu alebo právo k stavbe a inšpekcia podľa novej úpravy v § 11a vydá rozhodnutie, ktorým sa upúšťa od ich preukazovania. Kedže výška jednorazovej náhrady záleží na rokovaní a dohode medzi vlastníkmi a prevádzkovateľom, pričom nie je vylúčená ani dohoda na inom spôsobe náhrady za obmedzenie užívania pozemku alebo stavby, nie je možné určiť reálny vplyv na podnikateľské prostredie.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
nie
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy
Príloha č. 3
2
predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?