Príloha č. 1
1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách
Termín začiatku a ukončenia PPK
6.11.-21.11.2017, opakovane 24.11.-29.11.2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
December 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
apríl 2018
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
- požiadavky Európskej komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 na doplnenie a spresnenie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)
- prehratý súdny spor pred Súdnym dvorom EÚ vo veci C-331/11 Európska komisia v. Slovenská republika
- konanie o porušení povinnosti podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní EÚ č. 2017/2035.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom návrhu zákona je zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli z požiadaviek Európskej komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980. Európska komisia žiada doplnenie a spresnenie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) v platnom znení. Návrh zákona ďalej obsahuje úpravy, ktorými sa rieši požiadavka na uzavretie skládok odpadov vyplývajúca z prehraného súdneho sporu pred Súdnym dvorom vo veci C-331/11 Európska komisia v. Slovenská republika a z konania o porušení povinnosti podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní č. 2017/2035. Navrhovanými úpravami sa rieši možnosť uzavretia skládky odpadu alebo jej časti, ktorej uzatvorenie je predmetom integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je stavebné konanie na uskutočnenie stavby uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, pričom prekážkou pre skončenie konania právoplatným rozhodnutím vo veci samej je preukazovanie vlastníckeho alebo iného práva oprávňujúceho zriadiť na pozemku stavbu alebo právo k stavbe. Návrh zákona obsahuje aj úpravy, ktoré vyplynuli z poznatkov z aplikačnej praxe.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Návrh zákona sa priamo nedotkne povoľujúcich, rezortných a dotknutých orgánov, dotknutých obcí, verejnosti a navrhovateľov.
Dotknutí budú prevádzkovatelia skládok odpadov, ktorí v zmysle stavebného zákona nemali usporiadané vzťahy s vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa nachádza skládka odpadov, alebo s vlastníkmi stavieb, ktoré tvoria súčasť skládky odpadov, a ktorí do účinnosti tohto zákona nemajú splnenú povinnosť uzatvoriť skládku odpadov alebo jej časť (§ 40e), v prípadoch, keď uzatvorenie skládky odpadu je predmetom integrovaného povoľovania.
5.Alternatívne riešenia
Príloha č. 1
2
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Žiadne nie sú.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Navrhovaná právna úprava nejde nad rámec transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia).
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Návrh zákona bude mať vplyv na podnikateľské subjekty, prevádzkovateľov skládok odpadov, ktorí zmysle stavebného zákona nemali usporiadané vzťahy s vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa nachádza skládka odpadov, alebo s vlastníkmi stavieb, ktoré tvoria súčasť skládky odpadov, a ktorí do účinnosti tohto zákona nemajú splnenú povinnosť uzatvoriť skládku odpadov alebo jej časť 40e). Tento vplyv súvisí so zavedením možnosti vlastníka pozemku alebo vlastníka stavby uplatňovať jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku alebo stavby od prevádzkovateľa 26a) v prípadoch, ak v konaní týkajúcom sa uzavretia skládky odpadov alebo jej časti, ktorej uzatvorenie je predmetom integrovaného povoľovania, prevádzkovateľ nevie preukázať vlastnícke alebo iné práva oprávňujúce ho zriadiť na pozemku stavbu alebo právo k stavbe a inšpekcia podľa novej úpravy v § 11a vydá rozhodnutie, ktorým sa upúšťa od ich preukazovania. Kedže výška jednorazovej náhrady záleží na rokovaní a dohode medzi vlastníkmi a prevádzkovateľom, pričom nie je vylúčená ani dohoda na inom spôsobe náhrady za obmedzenie užívania pozemku alebo stavby, nie je možné určiť reálny vplyv na podnikateľské prostredie.
Vplyv na rozpočet verejnej správy: V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že návrhom zákona sa dopĺňa nový správny delikt a jeden správny delikt sa presúva do vyššej sadzby pokút. Ide teda o potencionálny zdroj príjmu Environmentálneho fondu, kedže podľa zákona výnosy z pokút príjmom tohto fondu. Do správnych
Príloha č. 1
3
deliktov sa dopĺňa nesplnenie povinnosti vybraných prevádzkovateľov skládky odpadov podľa § 40e ods. 1, teda nesplnenie ich povinnosti podať žiadosť o uzavretie skládky odpadu alebo časti do 31. októbra 2018. V tejto súvislosti sa v § 37 ods. 3 dopĺňa sankcia za nesplnenie tejto povinnosti (pokuta od 1000 eur do 333 000 eur). Správny delikt podľa § 37 ods. 1 písm. c) sa presúva z nižšej sadzby pokút (od 100 eur do 33 000 eur) do vyššej (od 1000 eur do 150 000 eur). Skutková podstata tohto správneho deliktu je v nepodaní žiadosti na vydanie integrovaného povolenia alebo zmenu integrovaného povolenia na výzvu inšpekcie podľa § 11 ods. 3.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ing. Gabriela Bizoňová, gabriela.bizonova@enviro.gov.sk, tel.: +421 2 5956 2432
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Pracovná skupina ku tvorbe návrhu zákona, tvorená zo zástupcov odborov ministerstva a Slovenskej inšpekcie životného prostredia a zástupcov priemyslu.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Stála pracovná komisia v rámci opätovného pripomienkového konania vyjadrila súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie podľa pripomienok:
1. k predkladacej správe: V predkladacej správe Komisia odporúča odstrániť časť vety „Nepredpokladá sa možná finančná záťaž pre podnikateľa ..“ a nahradiť ju „Predpokladá sa negatívny vplyv na podnikateľské prostredie“ (v súvislosti s právom na jednorazovú náhradu od prevádzkovateľa). Odôvodnenie: Popis vplyvov v predkladacej správe nemá byť v rozpore s doložkou vybraných vplyvov.
2. k doložke vybraných vplyvov: V doložke vybraných vplyvov Komisia odporúča doplniť konkrétny termín začiatku a ukončenia PPK. Požadované informácie podľa bodu 5. Alternatívne riešenia je potrebné uviesť tak, aby boli v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami doložky vybraných vplyvov podľa bodu 5 časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
3. k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie: V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov podľa bodov 4.5 a 4.6. je potrebné vyplniť analýzu vybraných vplyvov príslušného vyznačeného vplyvu.
Vyhodnotenie: Pripomienky boli zapracované do príslušných častí materiálu.