1
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodom 1 a 2
Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa v bode 1 odkazom na relevantné ustanovenia zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov spresňuje, kedy ide o prevádzku, ktorá slúži na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov. V bode 2 sa spresňuje definícia pojmu „prevádzka“ pre účely zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon“).
K bodu 3
Navrhovanou úpravou sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k neúplnej transpozícii čl. 3 ods. 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) v platnom znení (ďalej len „smernica“), pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „najlepšie dostupné techniky“ v § 2 písm. n). Do vymedzenia pojmu sa dopĺňa skutočnosť, že najlepšie dostupné techniky predstavujú základ aj pre určenie iných podmienky povolenia.
K bodu 4
Navrhovanou úpravou sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k nesprávnej transpozícii čl. 12 ods. 1 písm. h) smernice v § 7 ods. 1 písm. e) o tom, že sa nesprávne uvádzajú opatrenia na využitie odpadov produkovaných zariadením, a nie opatrenia na zhodnotenie odpadov produkovaných zariadením.
K bodu 5
Navrhovanou úpravou sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k nesprávnej transpozícii čl. 22 ods. 2 druhej zarážky smernice v § 8 ods. 3 písm. c) týkajúcej sa nesprávneho krížového odkazu na § 28 ods. 1, správne má byť odkaz na § 26 ods. 3.
K bodu 6
Navrhovanou úpravou v § 11 ods. 5 písm. d) sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 o netransponovaní požiadavky podľa bodu 1 písm. b) prílohy č. IV smernice o potrebe informovať verejnosť o tom, že rozhodnutie podlieha konzultáciám medzi členskými štátmi.
2
K bodu 7
Navrhovanou úpravou sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k nesprávnej transpozícii čl. 24 ods. 1 písm. c) smernice v § 11 ods. 9 písm. c) týkajúcej sa nesprávneho krížového odkazu na § 21 ods. 7, správne má byť odkaz na § 22 ods. 6.
K bodom 8, 19 a 35
Navrhovanou úpravou v § 40e v spojení s § 11a sa rieši potreba prijať opatrenia na čo najrýchlejšie uzatvorenie skládok podľa článku 14 smernice Rady č. 1999/31 z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov v platnom znení, pričom požiadavka na uzatvorenie skládok v zmysle tohto článku smernice vyplýva aj rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 25. apríla 2013 vo veci C-331/11 Európska komisia proti Slovenskej republike (ďalej len „rozsudok Súdneho dvora“) a z konania o porušení povinnosti podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie č. 2017/2035 (ďalej len „konanie č. 2017/2035“). Navrhovanou úpravou v § 40e v spojení s § 11a sa rieši možnosť uzavretia skládky odpadov, ktorej uzatvorenie je predmetom integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je stavebné konanie na uskutočnenie stavby uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie. Ide teda o skládku odpadov, ktorá je predmetom rozsudku Súdneho dvora a skládky odpadov z konania č. 2017/2035, vo vzťahu ku ktorým je prekážkou pre skončenie konania právoplatným rozhodnutím vo veci samej preukazovanie vlastníckeho alebo iného práva oprávňujúceho zriadiť na pozemku stavbu alebo právo k stavbe. Navrhovanou úpravou v § 11a sa súčasne zabezpečuje, aby nemohlo dôjsť k podobnej situácii v prípadoch, keď vznikne povinnosť prevádzkovateľa uzavrieť skládku odpadov. V § 11a sa navrhuje, aby inšpekcia mala možnosť zo zákonom ustanovených dôvodov rozhodnutím upustiť od prílohy žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b), ktorou sa majú predložiť uvedené doklady. Zároveň sa úpravou v § 26a poskytuje vlastníkovi dotknutého pozemku alebo stavby možnosť získania náhrady za obmedzenie užívania pozemku alebo stavby od prevádzkovateľa prostredníctvom jednorazovej náhrady. Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, že takéto rozhodnutie nahrádza doklady prílohy žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b) a je podkladom pre možnosť uplatnenia práva na primeranú jednorazovú náhradu. Toto rozhodnutie musí podľa § 11a ods. 2 obsahovať údaje, ktoré umožnia vlastníkovi uplatniť právo na jednorazovú náhradu u prevádzkovateľa, a v prípade potreby aj na súde. Právo na túto náhradu zaniká, ak ho vlastník neuplatní u prevádzkovateľa do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o upustení od prílohy žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b). Uplatnenie tejto náhrady je založené na princípe, že ak sa vlastník s prevádzkovateľom nedohodnú o výške jednorazovej náhrady alebo inom spôsobe náhrady za obmedzenie užívania pozemku alebo stavby rozhodne o jej výške súd. Podanie návrhu na súd je limitované lehotou jeden rok odo dňa uplatnenia práva na túto náhradu u prevádzkovateľa.
K bodu 9
Navrhovanou úpravou sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k neúplnej transpozícii opatrení, ktoré obsahovať povolenie podľa čl. 14 ods. 1 písm. a) smernice. V tejto súvislosti sa do záväzných podmienkach prevádzkovania podľa § 21 ods. 2 písm. b) dopĺňa určenie emisných limitov aj pre iné znečisťujúce látky. Určovanie emisných limitov pre znečisťujúce látky uvedené v prílohe 3 a aj pre iné znečisťujúce látky je upravené v § 22 a 23. Z uvedených ustanovení vyplýva, že emisné limity akýchkoľvek znečisťujúcich
3
látok nesmú byť miernejšie ako uvedené v rozhodnutiach o záveroch o najlepších dostupných technikách, ak nebola uplatnená odchýlka, pričom vždy musí byť dodržaná norma kvality životného prostredia.
K bodu 10
Navrhovanou úpravou sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k neúplnej transpozícii opatrení, ktoré obsahovať povolenie podľa čl. 14 ods. 1 písm. b) smernice a v tejto súvislosti sa do záväzných podmienok prevádzkovania v § 21 ods. 2 vkladá nové písmeno f) týkajúce sa určenie opatrení na monitorovanie a nakladanie s odpadmi produkovanými v prevádzke.
K bodu 11
Navrhovanou úpravou § 22 ods. 6 v spojení s úpravou v § 24 ods. 5 prvej vety, teda vložením novej podmienky pri určovaní odchylných hodnôt emisných limitov vychádzajúcej z požiadavky čl. 15 ods. 4 štvrtej zarážky smernice, sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k netransponovaniu tejto zarážky, podľa ktorej príslušný orgán zabezpečiť, aby nebolo spôsobené žiadne významné znečistenie a bola dosiahnutá vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku.
K bodu 12
Navrhovanou úpravou, vložením nového odseku 4 do § 23, sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k neúplnej transpozícii článku 14 ods. 5 smernice, pokiaľ ide o druhú zarážku.
K bodu 13
Navrhovanou úpravou sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k neúplnej transpozícii čl. 14 ods. 6 smernice v platnom § 23 odsek 5, pokiaľ ide o požiadavku, aby príslušný orgán stanovil podmienky povolenia po predchádzajúcej porade s prevádzkovateľom. Súvisiaca legislatívno - technická úprava - posun v číslovaní odsekov.
K bodu 14
Navrhovanou úpravou sa vyhovuje námietkam Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k nesprávnej transpozícii čl. 16 ods. 1 smernice a to, námietke, že v platnom § 23 ods. 6 sa nesprávne odkazuje na § 21 ods. 2 písm. k) a námietke, že požiadavky v oblasti monitorovania založené na predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom, čo je v rozpore so znením tohto článku smernice. Súvisiaca legislatívno - technická úprava - posun v číslovaní odsekov a v § 21 ods. 2 posun v označovaní písmena.
K bodu 15
Navrhovanou úpravou v § 24 ods. 1 zákona sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k nesprávnej transpozícii čl. 16 ods. 2 smernice, pokiaľ ide o odkaz v § 24 ods. 1. Správne sa má odkazovať na § 21 ods. 2 písm. k), ktorým sa transponuje čl. 14 ods.
4
1 písm. e) smernice. Súvisiaca legislatívno - technická úprava v § 21 ods. 2 posun v označovaní písmen.
K bodu 16
Navrhovanou úpravou sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k nesprávnej transpozícii čl. 15 ods. 4 smernice, konkrétne prvej vety prvej zarážky, a to vo vzťahu k odkazu v § 24 ods. 5. Správne sa odkazovať na § 23 ods. 2, ktorým sa transponuje článok 18 smernice. V ustanovení sa súčasne vykonáva úprava, ktorou sa spolu s úpravou v § 22 ods. 6 (bod 11) rieši námietka nedostatočnej transpozície čl. 15 ods. 4 štvrtej zarážky smernice.
K bodu 17
Navrhovanou úpravou sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k nesprávnej transpozícii čl. 20 ods. 3 smernice a do § 26 ods. 1 písm. c) sa dopĺňa odkaz na kapacitné prahové hodnoty uvedené v prílohe I k smernici, ktorých prekročenie sa vždy považuje za podstatnú zmenu prevádzky. Čl. 20 sa vzťahuje k povinnosti prevádzkovateľa informovať o všetkých plánovaných zmenách v prevádzke, vrátane rozšírenia, ktoré transponované v § 26 ods. 1. V prípade plánovaných podstatných zmien na ne nadväzuje povinnosť prevádzkovateľa podať žiadosť o vydanie povolenia pri zmene v prevádzke podľa § 20 ods. 1.
K bodu 18
Navrhovanou úpravou sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k nesprávnej transpozícii čl. 22 ods. 3 smernice, konkrétne druhej zarážky, a to vo vzťahu k odkazu v § 26 ods. 4. Správne sa odkazovať na § 7 ods. 1 písm. c), ktorým sa transponuje čl. 12 ods. 1 písm. d) smernice.
K bodom 20 a 28
Legislatívno technické úpravy v nadväznosti na posun písmen v § 21 ods. 2.
K bodom 21, 23, 25 a 36
Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa vo všetkých relevantných ustanoveniach jednoznačne definuje, že obsah informačného systému je verejný.
K bodu 22
Úpravou v § 31 ods. 1 písm. i) sa upravuje kompetencia ministerstva tak, aby ministerstvo malo možnosť rokovať s orgánmi aj organizáciami Európskej únie, medzinárodnými organizáciami a inými subjektami, napríklad Európska únia siete pre vykonávanie a presadzovanie práva životného prostredia (IMPEL).
K bodu 24
5
Doplnením nového písmena j) do § 32 ods. 1 sa definuje možnosť povoľujúcemu orgánu vydať stanovisko, ktorým posúdi, či právnická osoba prevádzka byť povoľovaná podľa tohto zákona.
K bodu 26
Navrhovanou úpravou, doplnením nového písmena g) do § 33 ods. 1, sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k neúplnej transpozícii čl. 21 ods. 4 smernice, pokiaľ ide o transpozíciu požiadavky na prehodnotenie a aktualizáciu podmienok povolenia, keď sa vývojom v oblasti najlepších dostupných techník umožnilo významné zníženie emisií.
K bodu 27
Navrhovanou úpravou sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k neúplnej transpozícii čl. 8 ods. 2 písm. b) smernice v § 33 ods. 4 písm. e). Požiadavka Európskej komisie vyplývajúca z uvedeného článku smernice je jednoznačne stanoviť povinnosť prevádzkovateľa čo najviac skrátiť časový úsek medzi prijatím opatrenia a zabezpečením splnenia požiadaviek povolenia.
K bodu 29
Navrhovanou úpravou sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k neúplnej transpozícii čl. 23 ods. 2 smernice v § 34 ods. 2 v tom, že vypracovanie plánu kontrol sa má vzťahovať pre všetky prevádzky.
K bodu 30
Navrhovanou úpravou sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k neúplnej transpozícii čl. 23 ods. 5 smernice v § 34 ods. 9, pokiaľ ide o požiadavku aby sa kontroly vykonali čo možno najskôr a požiadavku, aby sa v prípade potreby prehodnotilo povolenie pred jeho udelením alebo jeho aktualizáciou.
K bodu 31
Navrhovanou úpravou sa vyhovuje námietke Komisie v rámci prípadu č. EUP(2016)8980 k nesprávnej transpozícii čl. 23 ods. 6 smernice, konkrétne prvej vety druhej zarážky. V záujme správnej transpozície bolo potrebné odstrániť duplicitu, pokiaľ ide o doručovanie správy o kontrole prevádzkovateľovi v § 34 ods. 11 a 12. Úpravou v § 34 ods. 12 sa vypúšťa zasielanie správy o kontrole prevádzkovateľovi, ktorá bola upravená duplicitne, aj keď iným spôsobom, v § 34 ods. 11. Tým sa dosiahne správna transpozícia prvej vety druhej zarážky odseku 6 tohto článku smernice týkajúca sa oznámenia správy prevádzkovateľovi v § 34 ods. 1 a súčasne správna transpozícia druhej vety druhej zarážky odseku 6 tohto článku smernice týkajúca sa sprístupnenia správy verejnosti v § 34 ods. 12.
K bodom 32 až 35
K bodom 32 a 35: Do správnych deliktov sa dopĺňa nesplnenie povinnosti vybraných prevádzkovateľov skládky odpadov podľa § 40e ods. 1, teda nesplnenie ich povinnosti podať
6
žiadosť o uzavretie skládky odpadu alebo časti do 31. októbra 2018. V tejto súvislosti sa v § 37 ods. 3 dopĺňa sankcia za nesplnenie tejto povinnosti (pokuta od 1000 eur do 333 000 eur).
K bodom 33 a 34: Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhovanou úpravou v § 37 presúva správny delikt podľa § 37 ods. 1 písm. c) z nižšej sadzby pokút (od 100 eur do 33 000 eur) do vyššej (od 1000 eur do 150 000 eur), kedže súčasná sadzba pokút nespĺňa prevenčný charakter v tom zmysle, aby dostatočne motivovala prevádzkovateľov reagovať na výzvu inšpekcie o podanie žiadosti na vydanie integrovaného povolenia alebo zmenu integrovaného povolenia. Inšpekcia je povinná vyzvať prevádzkovateľa na podanie žiadosti z dôvodov ustanovených v § 11 ods. 2 zákona. Ide o prípady zistenia činnosti v prevádzke, na ktorú byť vydané povolenie, alebo prípady, keď je potrebné vo vydanom povolení zmeniť emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, a to na základe zmeny právnych predpisov alebo zmeny najlepších dostupných techník, alebo keď znečisťovanie prevádzky spôsobuje alebo môže spôsobiť prekročenie noriem kvality životného prostredia, alebo ak nie splnené ostatné podmienky podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. V závislosti od dôvodu, na ktorý sa výzva inšpekcie vzťahuje a ďalších faktorov, ako napríklad charakter a veľkosť prevádzky, môže ignorovanie výzvy inšpekcie prevádzkovateľom viesť aj k závažným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo ľudské zdravie, túto skutočnosť inšpekcia zohľadní pri určení výšky pokuty v súlade s § 37 ods. 6 zákona.
K bodu 37
V odsekoch 1 a 2 sa upravujú prechodné ustanovenia v súvislosti s úpravou v § 11a tak, aby sa táto úprava mohla uplatňovať vo všetkých neskončených konaniach týkajúcich sa uzavretia skládky odpadov alebo jej časti, ktorej uzatvorenie je predmetom integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je stavebné konanie na uskutočnenie stavby uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie. Prechodným ustanovením sa súčasne ukladá povinnosť všetkým prevádzkovateľom skládok odpadov, alebo ich častí, ku ktorým bola ukončená činnosť k 15. júla 2009 a ktorí k 30. júnu 2018 nemajú splnenú povinnosť uzavrieť skládku odpadov podať v stanovenej lehote žiadosť o uzavretie skládky odpadu alebo časti. To sa nevzťahuje na prevádzkovateľov v prípadoch, ak bolo začaté konanie o uzavretie skládky a prípadov, keď stavebné konanie bolo právoplatne skončené vydaním rozhodnutia na uskutočnenie stavby uzavretie skládky, ale prevádzkovateľ ešte nemá vydané potvrdenie o uzavretí skládky. Bližšie vysvetlenie k dôvodom zavedenia tejto povinnosti je uvedené v novelizačnom bode 8.
V odseku 3 sa upravuje prechodné ustanovenie v súvislosti s presunom správneho deliktu podľa § 37 ods. 1 písm. c) do vyššej sadzby pokút.
K čl. II
Dátum účinnosti je navrhovaný v súvislosti s potrebou vyriešiť požiadavku na uzavretie skládky odpadov alebo ich častí vyplývajúcu z rozsudku Súdneho dvora a z konania č. 2017/2035. Navrhovanými úpravami sa rieši možnosť uzavretia skládky odpadu alebo jej časti, ktorej uzatvorenie je predmetom integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je
7
stavebné konanie na uskutočnenie stavby uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, pričom prekážkou pre skončenie konania právoplatným rozhodnutím vo veci samej je preukazovanie vlastníckeho alebo iného práva oprávňujúceho zriadiť na pozemku stavbu alebo právo k stavbe.
V Bratislave dňa 20. apríla 2018
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
László Sólymos, v. r.
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Slovenskej republiky