V Y H L Á Š K A  
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
z ... 2018  
o určovaní najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl  
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. c)  
zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:  
§ 1  
Predmet úpravy  
Táto vyhláška upravuje kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka  
v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory  
pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok (ďalej len „určovanie najvyššieho počtu  
žiakov stredných škôl“).  
§ 2  
Proces určovanie strednej školy  
Kritéria na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre  
príslušný školský rok sú uvedené v prílohe č. 1.  
§ 3  
Štruktúra formulára na vyhodnotenie kritérií  
1) Formulár na vyhodnotenie kritérií obsahuje  
a) kvantitatívne kritériá a kvalitatívne kritériá,  
b) kritériá určené samosprávnym krajom,  
c) váhy jednotlivých kritérií,  
d) identifikačné údaje stredných škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,  
e) priemery váh v rámci samosprávneho kraja,  
f) sumy váh a celkové hodnotenie pre príslušnú strednú školu,  
g) maximálny počte žiakov v jednotlivých študijných odboroch a jednotlivých učebných  
odboroch,  
h) minimálny počet žiakov v triede,  
i) určený počet žiakov v príslušnom študijnom odbore a príslušnom učebnom odbore  
pre strednú školu.  
2) Údaje podľa odseku 1 sú vo formulári na vyhodnotenie kritérií štruktúrované  
v očíslovaných riadkoch a stĺpcoch a v tomto členení sa vkladajú do vopred určených buniek  
osobitne pre každú strednú školu.  
§ 4  
Formulár na vyhodnotenie kritérií pre gymnáziá  
1) Kritériami sú  
a) zamestnanosť absolventov,  
b) mzda absolventov,  
c) podiel absolventov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole,  
d) účasť v medzinárodných projektoch,  
e) vlastné kritériá samosprávneho kraja.  
2) Zamestnanosťou absolventov je priemerný percentuálny podiel absolventov  
zamestnaných na trvalý pracovný pomer za ostatné tri roky a uvádza sa v riadku č. 3.  
Maximálny počet bodov, ktorý môže gymnázium získať za splnenie tohto kritéria je 20.  
3) Mzdami absolventov sa rozumie peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej povahy  
poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa považuje aj plnenie  
poskytované za prácu pri príležitosti pracovného alebo životného výročia zamestnanca, ak sa  
neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu. 1  
4) Informácie a prehľad o mzdách zbiera Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
(ďalej len „ÚPSVaR SR“) a pre účely tejto vyhlášky sa zbiera prehľad hrubých miezd za  
ostatné tri roky a uvádza sa v riadku č. 4. Maximálny počet bodov, ktorý môže gymnázium  
získať za splnenie tohto kritéria je 10.  
5) Podielom absolventov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole je podiel absolventov,  
ktorí po ukončení štúdia na gymnáziu v priebehu kalendárneho roka pokračovali v štúdiu na  
vysokej škole a neboli evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači  
o zamestnanie.  
6) Informácie o podiele absolventov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole zbiera  
a vyhodnocuje Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“).  
7) Podiel absolventov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole sa uvádza v riadku č. 5.  
Maximálny počet bodov, ktorý môže gymnázium získať za splnenie tohto kritéria je 40.  
8) Na účely tejto vyhlášky sa za medzinárodné projekty a medzinárodné programy  
považujú projekty v rámci programu Erasmus+, ktorý implementuje Národná agentúra  
Programu celoživotného vzdelávania, projekty Národnej služby pre elektronickú spoluprácu  
škôl a projekty UNESCO a UNICEF.  
9) Účasť školy v medzinárodných projektoch a medzinárodných programoch sa vyjadruje  
počtom medzinárodných projektov alebo medzinárodných programov, do ktorých bola škola  
zapojená, a ktoré boli ukončené v priebehu posledných piatich rokov a počtom  
medzinárodných projektov alebo medzinárodných programov, do ktorých je škola zapojená v  
posudzovanom období.  
1) § 118 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.  
10) Počet prebiehajúcich a ukončených medzinárodných projektov a medzinárodným  
programov sa uvádza v riadku č. 6. Maximálny počet bodov, ktorý môže gymnázium získať  
za splnenie tohto kritéria je 10.  
§ 5  
Formulár na vyhodnotenie kritérií pre stredné odborné školy  
1) Kritériami pre relevanciu k trhu práce  
a) zamestnanosť absolventov,  
b) mzdy absolventov,  
c) uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania,  
d) podiel pokračujúcich absolventov v ďalšom štúdiu,  
2) Kritériami pre spoluprácu so zamestnávateľom  
a) spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi,  
b) účasť v medzinárodných projektoch,  
c) centrum odborného vzdelávania a prípravy,  
3) Vlastné kritériá samosprávneho kraja.  
4) Zamestnanosťou absolventov sa rozumie priemerný percentuálny podiel absolventov  
zamestnaných na trvalý pracovný pomer za ostatné tri roky a uvádza sa v riadku č. 3.  
Maximálny počet bodov, ktorý môže stredná odborná škola získať za splnenie tohto kritéria  
je 10.  
5) Mzdami absolventov sa rozumie peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej povahy  
poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa považuje aj plnenie  
poskytované za prácu pri príležitosti pracovného alebo životného výročia zamestnanca, ak sa  
neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.  
6) Informácie a prehľad o mzdách zbiera ÚPSVaR SR a pre účely tejto vyhlášky sa zbiera  
prehľad hrubých miezd za ostatné tri roky a uvádza sa v riadku č. 4. Maximálny počet bodov,  
ktorý môže stredná odborná škola získať za splnenie tohto kritéria je 5.  
7) Uplatniteľnosť absolventov je vyjadrená percentuálnym podielom počtu absolventov  
posudzovaného odboru školy, ktorí nie sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí  
a rodiny a celkového počtu absolventov posudzovaného odboru školy za predchádzajúce dva  
ukončené školské roky.  
8) Informácie o uplatniteľnosti absolventov zbiera a vyhodnocuje ÚPSVaR SR.  
9) Uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania sa uvádza v riadku č. 5. Maximálny  
počet bodov, ktorý môže stredná odborná škola získať za splnenie tohto kritéria je 10.  
10) Podielom pokračujúcich absolventov v ďalšom štúdiu sa rozumie pokračovanie v štúdiu  
na vyššom stupni vzdelania, t.j. štúdium post-sekundárneho a terciárneho vzdelávania.  
11) Informácie o podiele pokračujúcich absolventov v ďalšom štúdiu zbiera a vyhodnocuje  
CVTI SR.  
12) Pomer pokračujúcich absolventov v ďalšom štúdiu sa uvádza v riadku č. 6. Maximálny  
počet bodov, ktorý môže stredná odborná škola získať za splnenie tohto kritéria je 5.  
13) Spoluprácou medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi sa rozumie  
spolupráca na základe podpisu zmluvy o duálnom vzdelávaní alebo zmluvy o poskytovaní  
praktického vyučovania.  
14) Informácie o spolupráci medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi zbiera  
a vyhodnocuje Štátny inštitút odborného vzdelávania.  
15) Spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi v systéme duálneho  
vzdelávania sa uvádza v riadku č. 7 a spolupráca stredných odborných škôl so  
zamestnávateľmi na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania sa uvádza  
v riadku č. 8. Maximálny počet bodov, ktorý môže stredná odborná škola získať za splnenie  
jedného alebo druhého kritéria je 25.  
16) Na účely tejto vyhlášky sa za medzinárodné projekty a medzinárodné programy  
považujú projekty v rámci programu Erasmus+, ktorý implementuje Národná agentúra  
Programu celoživotného vzdelávania, projekty Národnej služby pre elektronickú spoluprácu  
škôl a projekty UNESCO a UNICEF.  
17) Účasť školy v medzinárodných projektoch a medzinárodných programoch sa vyjadruje  
počtom medzinárodných projektov alebo medzinárodných programov, do ktorých bola škola  
zapojená, a ktoré boli ukončené v priebehu posledných piatich rokov a počtom  
medzinárodných projektov alebo medzinárodných programov, do ktorých je škola zapojená v  
posudzovanom období.  
18) Počet prebiehajúcich a ukončených medzinárodných projektov a medzinárodným  
programov sa uvádza v riadku č. 9. Maximálny počet bodov, ktorý môže stredná odborná  
škola získať za splnenie tohto kritéria je 5.  
19) Stredná odborná škola môže získať aj bonusové body v prípade, že je oprávnená  
používať označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „COVP“) v lade  
s § 24 zákona.  
20) Zoznam COVP vedie ministerstvo školstva.  
21) COVP sa uvádza v riadku č. 10. Maximálny počet bodov, ktorý môže stredná odborná  
škola získať za splnenie tohto kritéria je 5.  
§ 6  
Formulár na vyhodnotenie kritérií pre konzervatóriá  
1) Kritériami pre relevanciu k trhu práce  
a) zamestnanosť absolventov,  
b) mzdy absolventov,  
c) uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania,  
2) Kritériami pre spoluprácu so zamestnávateľom  
a) spolupráca s umeleckými inštitúciami,  
b) účasť v národných a medzinárodných súťažiach,  
c) účasť v medzinárodných projektoch,  
3) Vlastné kritériá samosprávneho kraja.  
4) Zamestnanosťou absolventov sa rozumie priemerný percentuálny podiel absolventov  
zamestnaných na trvalý pracovný pomer za ostatné tri roky a uvádza sa v riadku č. 3.  
Maximálny počet bodov, ktorý môže konzervatórium získať za splnenie tohto kritéria je 10.  
5) Mzdami absolventov sa rozumie peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej povahy  
poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa považuje aj plnenie  
poskytované za prácu pri príležitosti pracovného alebo životného výročia zamestnanca, ak sa  
neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.  
6) Informácie a prehľad o mzdách zbiera ÚPSVaR SR a pre účely tejto vyhlášky sa zbiera  
prehľad hrubých miezd za ostatné tri roky a uvádza sa v riadku č. 4. Maximálny počet bodov,  
ktorý môže konzervatórium získať za splnenie tohto kritéria je 10.  
7) Uplatniteľnosť absolventov je vyjadrená percentuálnym podielom počtu absolventov  
posudzovaného odboru školy, ktorí nie sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a  
rodiny a celkového počtu absolventov posudzovaného odboru školy za predchádzajúce dva  
ukončené školské roky.  
8) Informácie o uplatniteľnosti absolventov zbiera a vyhodnocuje ÚPSVaR SR.  
9) Uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania sa uvádza v riadku č. 5. Maximálny  
počet bodov, ktorý môže konzervatórium získať za splnenie tohto kritéria je 10.  
10) Spoluprácou medzi konzervatóriami a umeleckými inštitúciami sa rozumie spolupráca  
na základe dohody o predvedení, verejnom vykonaní diela alebo umeleckom výkone.  
11) Spolupráca konzervatórií a umeleckých sa uvádza v riadku č. 7. Maximálny počet  
bodov, ktorý môže konzervatórium získať za splnenie jedného alebo druhého kritéria je 30.  
12) Na účely hodnotenia výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových  
olympiád sa za celoštátnu súťaž a predmetovú olympiádu považuje  
a)  
súťaž uvedená v Prehľade celoštátnych kôl súťaží detí a žiakov škôl finančne  
podporovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  
b) predmetová olympiáda a súťaž organizovaná Iuventou.  
13) Na účely hodnotenia výsledkov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových  
olympiád sa za medzinárodnú súťaž a predmetovú olympiádu považuje medzinárodné kolo  
súťaže alebo predmetovej olympiády uvedenej v odseku 1.  
14) Výsledky z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád sa vyjadrujú  
počtom žiakov školy, ktorí sa týchto súťaží zúčastnili a počtom žiakov školy, ktorí sa  
umiestnili na prvých troch miestach. V riadku č. 8 sa uvádza počet žiakov školy, ktorí sa  
zúčastnili celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád. V riadku č. 9 sa uvádza  
počet žiakov školy, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach.  
15) Výsledky medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád sa vyjadrujú  
počtom žiakov školy, ktorí na týchto súťažiach získali ocenenie akéhokoľvek druhu  
(umiestnenie na prvých troch miestach, osobitné ocenenie) a uvádzajú sa v riadku č. 11.  
16) Maximálny počet bodov, ktorý môže konzervatórium získať za splnenie tohto kritéria je  
20.  
17) Na účely tejto vyhlášky sa za medzinárodné projekty a medzinárodné programy  
považujú projekty v rámci programu Erasmus+, ktorý implementuje Národná agentúra  
Programu celoživotného vzdelávania, projekty Národnej služby pre elektronickú spoluprácu  
škôl a projekty UNESCO a UNICEF.  
18) Účasť školy v medzinárodných projektoch a medzinárodných programoch sa vyjadruje  
počtom medzinárodných projektov alebo medzinárodných programov, do ktorých bola škola  
zapojená, a ktoré boli ukončené v priebehu posledných piatich rokov a počtom  
medzinárodných projektov alebo medzinárodných programov, do ktorých je škola zapojená v  
posudzovanom období.  
19) Počet prebiehajúcich a ukončených medzinárodných projektov a medzinárodným  
programov sa uvádza v riadku č. 12. Maximálny počet bodov, ktorý môže konzervatórium  
získať za splnenie tohto kritéria je 10.  
§ 7  
Vlastné kritériá samosprávneho kraja  
1) Pri prideľovaní najvyššieho počtu žiakov pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé  
učebné odbory konkrétnej strednej škole môže samosprávny kraj použiť aj vlastné kritériá,  
okrem ods. 11 bodu a) a b).  
2) Vlastné kritériá samosprávneho kraja sa uvádzajú vo formulári pre gymnáziá v riadku č.  
7, vo formulári pre stredné odborné školy v riadku č. 11 a vo formulári pre konzervatóriá  
v riadku č. 13. Maximálny počet bodov, ktorý môže gymnázium získať za splnenie týchto  
kritérií je 10.  
3) Vlastnými kritériami samosprávneho kraja môžu byť  
a) vzdelávacia kapacita školy,  
b) naplnenosť tried,  
c) materiálno-technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania,  
d) priestorové zabezpečenie výchovy a vzdelávania,  
e) odbornosť vzdelávania,  
f) výsledky žiakov pri ukončovaní štúdia,  
g) výsledky z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov  
medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,  
h) výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných  
Štátnou školskou inšpekciou,  
i) publikačná činnosť školy,  
j) ďalšie kritériá určené samosprávnym krajom.  
4) Vzdelávacia kapacita školy v posudzovanom odbore je vyjadrená najvyšším počtom  
žiakov, ktorým môže škola vzhľadom na svoje materiálno-technické zabezpečenie  
a priestorové zabezpečenie poskytovať výchovu a vzdelávanie v dennej forme štúdia.  
5) Naplnenosť tried vyjadruje percentuálny podiel prijatých žiakov z najvyššieho počtu  
žiakov v triedach prvého ročníka, ktorých počet bol určený v predchádzajúcom školskom  
roku. Tento percentuálny podiel sa vypočíta ako podiel celkového počtu žiakov prijatých do  
prvého ročníka posudzovaného odboru a 30-násobku počtu tried prvého ročníka  
posudzovaného odboru určeného v predchádzajúcom školskom roku.  
6) Materiálno-technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania vyjadruje hodnotenie  
zabezpečenia výchovy a vzdelávania učebnými pomôckami, didaktickou technikou  
a prostriedkami informačných a komunikačných technológií v nadväznosti na požiadavky,  
ktoré vyplývajú zo štátneho vzdelávacieho programu pre posudzovaný odbor.  
7) Priestorové zabezpečenie výchovy a vzdelávania vyjadruje hodnotenie z hľadiska  
kritérií vhodnosti a dostatočnosti priestorovej kapacity. Vhodnosť a dostatočnosť priestorovej  
kapacity sa posudzuje podľa počtu odborných učební, laboratórií, telocviční, ihrísk, ako aj  
ďalších priestorov, ktoré sa využívajú v súvislosti so zabezpečovaním výchovy a vzdelávania  
v nadväznosti na požiadavky, ktoré vyplývajú zo štátneho vzdelávacieho programu pre  
posudzovaný odbor.  
8) Odbornosťou vzdelávania, výchova a vzdelávanie sú zabezpečené pedagogickými  
zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky  
podľa osobitného predpisu.2) Odbornosť vzdelávania sa vyjadruje percentuálnym podielom,  
ktorý sa určí ako podiel počtu hodín týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti  
zabezpečenej pedagogickými zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady  
a osobitné kvalifikačné požiadavky a celkového týždenného počtu vyučovacích hodín podľa  
školského vzdelávacieho programu posudzovaného odboru.  
9) Výsledky žiakov pri ukončovaní štúdia vyjadrujú výsledky maturitnej skúšky žiakov  
školy za predchádzajúci školský rok, pričom sa osobitne vkladajú údaje o výsledkoch  
externej časti maturitnej skúšky a o výsledkoch písomnej formy internej časti maturitnej  
skúšky.  
10) Zdrojom údajov pre vyplnenie výsledkov žiakov školy dosiahnutých v externej časti  
maturitnej skúšky sú údaje, ktoré poskytuje Národný ústav certifikovaných meraní  
vzdelávania.  
11) Na účely hodnotenia výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových  
olympiád sa za celoštátnu súťaž a predmetovú olympiádu považuje  
a) súťaž uvedená v Prehľade celoštátnych kôl súťaží detí a žiakov škôl finančne  
podporovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  
republiky,  
b) predmetová olympiáda a súťaž organizovaná Iuventou,  
c) súťaž ZENIT a Stredoškolská odborná činnosť.  
12) Na účely hodnotenia výsledkov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových  
olympiád sa za medzinárodnú súťaž a predmetovú olympiádu považuje medzinárodné kolo  
súťaže alebo predmetovej olympiády uvedenej v odseku 1.  
13) Za výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných  
Štátnou školskou inšpekciou sa považujú  
a) výsledky komplexných inšpekcií vykonaných od školského roku 2009/2010,  
b) výsledky tematických inšpekcií zameraných na súlad školského vzdelávacieho  
programu so štátnym vzdelávacím programom.  
2) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné  
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov  
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.  
14) Publikačnou činnosťou sa rozumie činnosť školy pri tvorbe vlastných učebníc,  
učebných textov alebo ďalších učebných pomôcok pre zabezpečenie výchovno-  
vzdelávacieho procesu v súlade s kategóriami publikačnej činnosti.3  
§ 8  
Proces určovania najvyššieho počtu žiakov stredných škôl  
1) Samosprávny kraj vkladá kritéria na určovanie najvyššieho počtu žiakov stredných  
škôl do plánovacej tabuľky plánu výkonov škôl, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.  
2) Samosprávny kraj zverejní na svojom webovom sídle určený najvyšší počet žiakov  
stredných škôl podľa § 31 ods. 4 v tabuľke, ktorá je uvedená v prílohe č. 3.  
3) Hodnoty váh do vzorca ustanoveného v prílohe č. 1 sú:  
a) 30% pre relevanciu k trhu práce,  
b) 60% pre spoluprácu so zamestnávateľom, vzťahu k vysokej škole alebo účasti na  
súťažiach a projektoch,  
c) 10% pre vlastné kritériá samosprávneho kraja.  
§ 9  
Účinnosť  
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.  
3
)
Príloha č. 1 k Smernici č. 13/2005-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a  
ohlasov  
Príloha č. 1 k vyhláške č. ....... Z. z  
Kritéria na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre príslušný  
školský rok  
Časť A: Hodnotenie škôl  
Celkové hodnotenie školy s v odbore o a kraji k (STD. SKÓRE푠,표,푘) sa vypočíta nasledovne:  
1. Hodnoty jednotlivých kritérií štandardizujeme tak, že majú priemer rovný 0  
a štandardnú odchýlku 1. Štandardizovaná hodnota kritéria (STD. KRIT푖,푠,표,푘  
)
vyjadruje o koľko štandardných odchýlok sa daná škola v danom ukazovateli líši od  
priemeru všetkých škôl v kraji a odbore.  
KRIT푖,푠,표,푘 − 퐴푉퐺(KRIT푖,표,푘  
KRIT푖,표,푘ꢁ  
)
STD. KRIT푖,푠,표,푘  
=
Kde  
KRIT푖,푠,표,푘 je hodnota kritéria i pre danú školu s v odbore o a kraji k  
퐴푉퐺ꢀKRITꢂ,ꢃ,ꢄje priemerná hodnota daného kritéria i v odbore o a kraji k  
휎ꢀKRITꢂ,ꢃ,ꢄje štandardná odchýlka daného kritéria i v odbore o a kraji k  
2. Hodnotenie školy (SKÓRE푠,표,푘) sa vypočíta ako vážený priemer štandardizovaných  
hodnôt kritérií danej školy. Váhami vstupujúcimi do výpočtu sú váhy jednotlivých  
kritérií.  
푖=1(푤∗ STD. KRIT푖,푠,표,푘  
)
SKÓRE푠,표,푘  
=
푖=1 푖  
Kde  
je váha konkrétneho kritéria i  
3. Takéto hodnotenie sa následne znovu štandardizuje tak aby priemer hodnotení všetkých  
škôl v danom odbore a kraji bol rovný 0 a štandardná odchýlka rovná 1. Výsledné skóre  
vyjadruje o koľko štandardných odchýlok sa daná škola líši od priemeru všetkých škôl  
v odbore o a kraji k súhrnne vo všetkých kritériách.  
SKÓRE푠,표,푘 − 퐴푉퐺(SKÓRE표,푘  
SKÓRE표,푘ꢁ  
)
STD. SKÓRE푠,표,푘  
=
Kde  
퐴푉퐺(SKÓREꢃ,ꢄ) je priemerná hodnota skóre škôl v odbore o a kraji k  
휎ꢀSKÓREꢃ,ꢄje štandardná odchýlka skóre škôl v odbore o a kraji k  
4. Pre potreby určovania počtu žiakov definujeme aj relatívnu štandardnú odchýlku  
(koeficient variácie), ktorá vyjadruje podiel štandardnej odchýlky na priemere daného  
kritéria:  
휎ꢀKRITꢂ,ꢃ,ꢄꢁ  
퐶푉 =  
퐴푉퐺(KRITꢃ,ꢄ  
)
Kde  
휎ꢀKRITꢂ,ꢃ,ꢄje štandardná odchýlka kritéria i škôl v odbore o a kraji k  
퐴푉퐺(KRITꢃ,ꢄ) je priemerná hodnota daného kritéria v odbore o a kraji k  
5. Pre potreby určovania počtu žiakov definujeme aj vážený priemer relatívnych  
štandardných odchýlok sa vyráta ako:  
푖=1(푤∗ CV 푠,표,푘  
)
퐴퐶푉표,푘  
=
푖=1 푖  
Časť B: Určovanie počtu žiakov prvých ročníkov pre konkrétne školy  
1. V prvom kroku sa určí tzv. rozdelený počet žiakov prvých ročníkov školy s v odbore  
o a kraji k (ďalej len rozdelený počet žiakov):  
Variant 1  
V prípade, že je maximálny počet žiakov v odbore o a kraji k nižší alebo dvojnásobok  
minimálneho počtu žiakov v triede (34), pridelí sa celkový rozdelený počet žiakov (푴푷Ž풐,풌  
)
škole s najlepším celkovým hodnotením spomedzi škôl v odbore o a kraji k. V tomto prípade  
sa zároveň rozdelený počet žiakov rovná výslednému počtu žiakov prvého ročníka školy  
s v odbore o a kraji k (푉푃Ž푠,표,푘).  
(1.1) 푷Ž풔,풐,풌 = 푽푷Ž풔,풐,풌 = 푴푷Ž풐,풌  
Kde  
푴푷Ž풐,풌 je maximálny počet žiakov v odbore o a kraji k  
Variant 2  
V prípade, že je maximálny počet žiakov v odbore o a kraji k vyšší alebo rovný ako  
dvojnásobok minimálneho počtu žiakov v triede a zároveň nižší ako priemerný maximálny  
počet žiakov v odbore o a kraji k na 1 školu v príslušnom odbore a kraji, vypočíta sa počet  
žiakov školy s v odbore o a kraji k nasledovne:  
Na základe STD. SKÓRE푠,표,푘 sa určí rebríček škôl RANK푠,표,푘, s tým, že škola s najvyšším  
STD. SKÓRE má hodnotu rebríčku 1, škola s druhým najvyšším hodnotením má hodnotu 2  
atď. Do výpočtu vstupujú iba školy, ktorých hodnota rebríčku je menšia alebo rovná podielu  
maximálneho počtu žiakov a minimálneho počtu žiakov v triede (푴푷Ž풐,풌):  
ퟏퟕ  
푴푷Ž  
풐,풌  
(1.2a) 푹푨푵푲풔,풐,풌  
>
푽푷Ž  
푽푷Ž  
= ퟎ  
ퟏퟕ  
풔,풐,풌  
풔,풐,풌  
푴푷Ž  
풐,풌  
(1.2b) 푹푨푵푲풔,풐,풌  
= 푷푴푷풔,풐,풌 + 풁풗풚š풐풌 푰풔,풐,풌  
ퟏퟕ  
Kde  
푷푴푷풔,풐,풌 je pridelený minimálny počet žiakov škole s v odbore o a kraji k, vypočíta sa ako:  
퐻푃Ž푠,표,푘 ≥ 17 푃푀푃푠,표,푘 = 17  
퐻푃Ž푠,표,푘 < 17 푃푀푃푠,표,푘 = 0  
퐻푃Ž푠,표,푘 je hypotetický počet žiakov školy, určený iba na základe kritérií. Tento krok  
je nutný kvôli zníženiu efektu nespravodlivého rozdeľovania žiakov, spôsobeného  
podmienkou minimálneho počtu žiakov v triede (17) v kombinácii s nízkym počtom  
rozdeľovaných žiakov. Bez uplatnenia kroku by boli vysoko zvýhodňované školy  
s najvyšším rankingom. 퐻푃Ž푠,표,푘 sa ráta nasledovne:  
푀푃Ž표,푘  
17 ∗ 1 + 퐹퐿푂푂푅 ꢉ  
표,푘  
ꢊꢋ  
17  
퐻푃Ž푠,표,푘  
=
− 1 ∗ (1 + 퐴퐶푉표,푘 ∗ STD. SKÓRE II  
)
푠,표,푘  
Kde  
퐹퐿푂푂푅 ꢏꢐꢑŽꢒ,ꢓje podiel určeného maximálneho počtu žiakov v odbore  
ꢔꢕ  
o a kraji k a minimálneho počtu žiakov v triede zaokrúhlený na celé čísla  
nadol.  
표,푘 je počet škôl s rankingom nižším alebo rovným podielu maximálneho  
počtu žiakov a minimálneho počtu žiakov v triede (푴푷Ž  
)
풐,풌  
ퟏퟕ  
퐴퐶푉표,푘 je vážený priemer relatívnych štandardný odchýlok všetkých kritérií  
v odbore o a kraji k  
STD. SKÓRE II푠,표,푘 je štandardizované skóre škôl s 푟푎푛푘푖푛푔표푚 nižším alebo  
rovným podielu maximálneho počtu žiakov v odbore a minimálneho počtu  
žiakov v triede (17). Štandardizujeme tak, že výsledný ukazovateľ má priemer  
rovný 0 a štandardnú odchýlku 1.  
풁풗풚š풐풌 푰풔,풐,풌 je počet žiakov z nerozdeleného zvyšku žiakov (푍푣푦š표푘 퐼표,푘) pripadajúcich  
danej škole:  
푍푣푦š표푘 퐼표,푘  
푍푣푦š표푘 퐼푠,표,푘  
=
∗ (1 + 퐴퐶푉표,푘 ∗ STD. SKÓRE III푠,표,푘)  
푁푀표,푘  
Kde  
푍푣푦š표푘 퐼표,푘= 푀푃Ž표,푘  
푠=1 푃푀푃푠,표,푘  
푁푀표,푘 je počet škôl s prideleným minimálnych počtom žiakov (PMP)  
퐴퐶푉표,푘 je vážený priemer relatívnych štandardný odchýlok všetkých kritérií  
v odbore o a kraji k  
STD. SKÓRE III푠,표,푘 je štandardizované skóre škôl s 퐻푃Ž푠,표,푘 vyšším alebo  
rovným 17. Štandardizujeme tak, že výsledný ukazovateľ má priemer rovný 0  
a štandardnú odchýlku 1.  
Variant 3  
V prípade, že je maximálny počet žiakov v odbore o a kraji k vyšší ako priemer počtu žiakov  
v odbore o a kraji k na 1 školu v príslušnom odbore a kraji, vypočíta sa počet žiakov školy  
s v odbore o a kraji k nasledovne:  
푴푷Ž  
(1.3) 푷Ž풔,풐,풌  
=
풐,풌 ퟏ + 푨푪푽풐,풌 ∗ 퐒퐓퐃. 퐒퐊Ó퐑퐄풔,풐,풌ꢁ  
풐,풌  
Kde  
푴푷Ž풐,풌 je maximálny počet žiakov v odbore o a kraji k  
풐,풌 je počet škôl v odbore o a kraji k  
푨푪푽풐,풌 je vážený priemer relatívnych štandardný odchýlok všetkých kritérií v odbore  
o a kraji k  
퐒퐓퐃. 퐒퐊Ó퐑퐄풔,풐,풌 je celkové hodnotenie danej školy vyrátané na základe kritérií  
Ak je rozdelený počet žiakov pre školu s v odbore o kraji k nižší ako minimálny počet žiakov  
v triede, výsledný počet žiakov pre danú školu je rovný nule:  
푃Ž푠,표,푘 < 17 푉푃Ž푠,표,푘 = 0  
Ak je na základe celkového hodnotenia školy rozdelený počet žiakov pre školu s v odbore  
o kraji k vyšší alebo rovný ako minimálny počet žiakov v triede, určený počet žiakov pre  
danú školu sa vyráta podľa vzorca:  
푃Ž푠,표,푘 ≥ 17 푉푃Ž푠,표,푘 = 푃Ž푠,표,푘 + 푍푣푦š표푘 퐼퐼 푠,표,푘  
Kde  
푍푣푦š표푘 퐼퐼푠,표,푘 je počet žiakov z nerozdeleného zvyšku žiakov (푍푣푦š표푘 퐼퐼표,푘) pripadajúcich  
danej škole s. Vypočíta sa ako:  
푍푣푦š표푘 퐼퐼표,푘  
푍푣푦š표푘 퐼퐼푠,표,푘  
=
∗ (1 + 퐴퐶푉표,푘 ∗ STD. SKÓRE III푠,표,푘)  
표,푘  
Kde  
푍푣푦š표푘 퐼퐼표,푘 je rozdiel medzi maximálnym počtom žiakov a sumou rozdelených  
počtov žiakov všetkých škôl v odbore o a kraji k:  
푍푣푦š표푘 퐼퐼표,푘 = 푀푃Ž표,푘 푃Ž푠,표,푘  
푠=1  
퐴퐶푉표,푘 je vážený priemer relatívnych štandardných odchýlok všetkých kritérií  
v odbore o a kraji k  
STD. SKÓRE III푠,표,푘 štandardizované skóre škôl s rozdeleným počtom žiakov vyšším  
alebo rovným 17.  
Časť C: Zohľadnenie maximálnej kapacity školy  
V prípade ak je výsledný počet žiakov školy vyšší ako je maximálna kapacita školy,  
rozdeľuje sa rozdiel medzi výsledným počtom žiakov a maximálnou kapacitou školy medzi  
zvyšné školy s nenulovým výsledným počtom žiakov nasledovným spôsobom:  
푀퐾푆푠,표,푘 < 푀푃Ž표,푘 푉푃Ž 퐼퐼푠,표,푘 = 푉푃Ž 푠,표,푘 + 푍푣푦š표푘 퐼퐼퐼푠,표,푘  
푠=1  
푍푣푦š표푘 퐼퐼퐼푠,표,푘 je počet žiakov z nerozdeleného zvyšku žiakov pripadajúcich danej škole.  
Vypočíta sa ako:  
푍푣푦š표푘 퐼퐼퐼표,푘  
푍푣푦š표푘 퐼퐼퐼푠,표,푘  
=
∗ (1 + 퐴퐶푉표,푘 ∗ STD. SKÓRE IV푠,표,푘)  
표,푘  
푍푣푦š표푘 퐼퐼퐼표,푘 je rozdiel medzi maximálnym počtom žiakov a sumou maximálnych  
kapacít všetkých škôl v odbore o a kraji k:  
푍푣푦š표푘 퐼퐼퐼표,푘 = 푀푃Ž표,푘 푃Ž푠,표,푘  
푠=1  
퐴퐶푉표,푘 je vážený priemer relatívnych štandardný odchýlok všetkých kritérií v odbore  
o a kraji k  
STD. SKÓRE IV푠,표,푘 je štandardizované skóre škôl s nenulovou hodnotou  
rozdeleného počtu žiakov a voľnou kapacitou pre rozdelenie zvyšku vyšším  
alebo rovným 17. Štandardizujeme tak, že výsledný ukazovateľ má priemer  
rovný 0 a štandardnú odchýlku 1.  
Príloha č. 2 k vyhláške č. ....... Z. z  
Príloha č. 3 k vyhláške č. ....... Z. z