(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z ... 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v súlade so vzorovými učebnými plánmi štátnych vzdelávacích programov“.
2.V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Vyučovanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania sa začína najskôr o 6.00 hodine. Vyučovanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania sa skončí najneskôr o 22.00 hodine. Vyučovanie neplnoletého žiaka v systéme duálneho vzdelávania môže trvať najviac 8 vyučovacích hodín.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
3.V § 3 ods. 3 sa pred slová „najmenej 30“ vkladá slovo „spravidla“.
4.V § 3 ods. 4 sa za slovom „výcvik“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo umeleckú prax“.
5.V § 3 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo umeleckej praxe“.
6.V § 7 ods. 1 písm. b) sa slová „riaditeľom strednej školy“ nahrádzajú slovami „príslušným štátnym vzdelávacím programom“ a na konci sa vypúšťa čiarka a slová „ktorá trvá najmenej jeden rok“.
7.V § 7 ods. 2 sa za slovo „konzervatóriu“ vkladajú slová „a na škole umeleckého priemyslu“.
8.V prílohe písmene i) znie:
„i) študijné odbory konzervatória a študijné odbory školy umeleckého priemyslu,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.