Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
1 332 632
7 106 065
11 280 289
15 641 624
v tom: za MŠVVaŠ SR
1 119 411
5 968 677
9 474 190
13 137 711
v tom: za MV SR
213 221
1 137 388
1 806 099
2 503 913
z toho:
- vplyv na ŠR
1 332 632
7 106 065
11 280 289
15 641 624
Rozpočtové prostriedky
1 332 632
7 106 065
11 280 289
15 641 624
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
2 610
7 830
7 830
v tom: za MŠVVaŠ SR
0
2 610
7 830
7 830
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
1 332 632
7 106 065
11 280 289
15 641 624
Príloha č. 2
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Predpokladané zvýšené výdavky verejnej správy vyčíslené v tabuľke č. 1 budú kryté v rámci limitov pri príprave štátneho rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021 pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Novela zákona vychádza z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky. Cieľom novely zákona je zefektívniť vstup stredných odborných škôl, zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do systému duálneho vzdelávania (ďalej len „SDV“) prostredníctvom znižovania administratívnej záťaže pri overovaní spôsobilosti zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v SDV a zároveň sa poskytuje možnosť živnostníkom a malým podnikom zabezpečiť vyšší podiel praktického vyučovania mimo svojho pracoviska.
Efektívnejší vstup potenciálnych účastníkov do SDV a podporu existujúcich účastníkov zdôrazňujú rozšírené stimuly. Novým stimulom pre zapájanie sa stredných odborných škôl do SDV je zrušenie znižovania normatívneho objemu finančných prostriedkov prislúchajúcich na jedného žiaka na bežný kalendárny rok o sumu zodpovedajúcu mzdovému normatívu na praktické vyučovanie žiaka podľa príslušnej kategórie strednej odbornej školy (ďalej len „SOŠ“). Nie zanedbateľným stimulom pre zamestnávateľov je príspevok na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu duálneho vzdelávania.
Novela zákona ďalej reaguje na aplikačnú prax v oblasti uzatvárania zmlúv o duálnom vzdelávaní a učebných zmlúv, zavádza nový inštitút hlavného inštruktora, rušia sa vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy a pomery praktického vyučovania, ktoré sa budú po novom určovať v štátnych vzdelávacích programoch. Zavádza sa inštitút podnikovej školy a upravuje sa postup pri určovaní počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok.
V rámci systému koordinácie odborného vzdelávania a prípravy ako aj vo vzťahu ku kompetencii samosprávnych krajov určovať najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie v príslušnom školskom roku sa upravuje kompetencia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR malo podľa pôvodného znenia zákona o odbornom vzdelávaní a príprave zverejňovať informáciu o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce v rámci pravidelných prognóz vývoja na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov a vykonávaného zamestnania. Táto kompetencia sa na základe zmien v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunula priamo pod gesciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“),
Zároveň sa rezortu práce ukladá povinnosť v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami zverejniť do 30. apríla príslušného kalendárneho roka dodatočnú potrebu zamestnancov na trhu práce v členení na príbuzné študijné odbory a príbuzné učebné odbory. Táto informácia je relevantná pre vyššie uvedený plánovací proces
Príloha č. 2
3
výkonov stredných škôl, ktorý bude na základe splnomocňovacieho ustanovenia ďalej rozpracovaný vo všeobecne záväznom právnom predpise.
Návrh bude implementovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“), MPSVR SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania (ďalej len „ŠIOV“), zriaďovatelia stredných škôl, stavovské organizácie, profesijné organizácie, podnikateľská sféra, stredné školy.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Hlavným determinantom vplyvov návrhu na rozpočet verejnej správy počty žiakov študijných odborov s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku a učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí sa zapojili do SDV na základe učebnej zmluvy v školských rokoch 2015/2016 2017/2018 a predpokladaného počtu žiakov ktorý budú vstupovať do SDV v ďalších školských rokoch.
Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch vplyv na príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy v súvislosti so zrušením znižovania normatívneho objemu finančných prostriedkov prislúchajúcich na jedného žiaka na bežný kalendárny rok o sumu zodpovedajúcu mzdovému normatívu na praktické vyučovania žiaka podľa príslušnej kategórie SOŠ a ďalej vo forme daňových úľav poskytovaných zamestnávateľom zapojeným do SDV a zamestnávateľom poskytujúcich praktické vyučovanie.
Účinnosť novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predpokladá od 1. septembra 2018, kedy sa predpokladá, že v SDV bude zapojených 5 741 žiakov.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2018
2019
2020
2021
Počet žiakov zúčastnených na duálnom vzdelávaní
5 741
10 102
14 200
16 600
Počet žiakov zapojených do SDV
1. ročník
3 200
5 000
5 000
5 000
Počet žiakov zapojených do SDV
2. ročník
1 342
3 200
5 000
5 000
Počet žiakov zapojených do SDV
3. ročník
999
1 342
3 200
5 000
Počet žiakov zapojených do SDV
4. ročník
200
560
1 000
1 600
Príloha č. 2
4
2.2.4. Výpočty vplyvov na rozpočet verejnej správy
Výpočet vplyvu na daňové príjmy:
Z hľadiska negatívnych vplyvov na daňové príjmy verejného rozpočtu sa nepredpokladajú
vplyvy.
Príloha č. 2
5
Dopady na výdavkovej strane:
Vplyv na bežné výdavky:
Z hľadiska negatívnych vplyvov na bežné výdavky verejného rozpočtu sa predpokladajú dva
vplyvy:
1.Zrušenie znižovania normatívneho objemu finančných prostriedkov na praktické vyučovanie v SDV, ktorý sa v procese vyhodnocovania skúseností z prvého roka zavádzania SDV ukázal ako najčastejšia prekážka nedostatočného záujmu stredných odborných škôl o vstup do SDV. Riešením vzniknutého problému je návrh na zrušenie krátenia normatívneho objemu mzdových finančných prostriedkov na jedného žiaka na bežný kalendárny o sumu zodpovedajúcu normatívu na praktické vyučovanie žiaka. V rámci zrušenia krátenia normatívu si tieto prostriedky ako súčasť normatívu poskytovaného na žiaka SOŠ môže riaditeľ školy prerozdeliť na materiálno-technické a priestorové zabezpečenie na zabezpečenie ďalších úloh, ktoré súvisia s prípravou žiakov v SDV. Takéto použitie prostriedkov prispeje k odstraňovaniu modernizačného dlhu škôl, čím sa zabezpečí vyššie kvalita a efektivita výkonu SDV, ako aj obsah výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý bude hodnovernejšie približovať aktuálne poznatky a trendy z daného odvetvia priemyslu alebo služieb. Toto opatrenie je v súlade s programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 2020, v rámci zachovania princípu kontinuity zefektívniť a skvalitniť existujúci SDV.
Výpočet vychádza z váženého priemerného počtu žiakov v kalendárnom roku a z priemernej výšky krátenia mzdového normatívu na žiaka SOŠ. Priemerná výška krátenia normatívu bola určená pomocou hodnoty váženého priemeru mzdového normatívu na žiaka SOŠ a koeficientu úspory výdavkov štátu na vzdelávanie.
2018
2019
2020
2021
Náklady na zrušenie krátenia normatívu (v eurách)
1 332 632
4 437 675
7 086 119
9 149 454
z toho MŠVVaŠ SR (84 %)
1 119 411
3 727 647
5 952 340
7 685 541
z toho MV SR (16 %)
213 221
710 028
1 133 779
1 463 913
Podrobný výpočet v tabuľke č. 6
2.Príspevok zamestnávateľom na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu duálneho vzdelávania
2.1Nárok na príspevok v hodnote 300 eur alebo 700 eur pre veľkého zamestnávateľa. Vzniká za každého žiaka s učebnou zmluvou za každý školský rok, v ktorom žiakovi poskytol praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania v rozsahu:
a)200 až 400 hodín vrátane vo výške 300 eur
b)nad 400 hodín vo výške 700 eur.
Výpočet vychádza z predpokladaného počtu žiakov v 3. a 4. ročníku. Vo výpočtoch predpokladáme, že príspevok bude vyplatený v 2. kalendárnom roku prislúchajúceho školského roka.
Vplyv zavedenia príspevku na podporu veľkých zamestnávateľov v SDV
2018
2019
2020
2021
Príspevok na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu duálneho vzdelávania (v eurách)
1 199 000
1 902 000
4 200 000
Podrobný výpočet v tabuľke č. 7
Príloha č. 2
6
2.2Príspevok na podporu vstupu malých a stredných podnikov do SDV v hodnote 1000 EUR vzniká zamestnávateľovi za každého žiaka s učebnou zmluvou v roku, kedy prvýkrát začal poskytovať praktické vyučovanie. Výpočet vychádza z predpokladaného počtu žiakov, ktorí sa zapoja do duálneho systému v rokoch 2018 - 2021. Malé a stredné podniky kategorizované podľa Nariadenia Komisie (EÚ)1. Relatívne početnosti uzavretých učebných zmlúv ku dňu 1. 9. 20172 podľa veľkosti zamestnávateľa boli extrapolované na predpokladané počty žiakov v duálnom systéme v rokoch 2018 2021. Predpokladom je, že podiely žiakov podľa jednotlivých kategórií podnikov sa ani po zavedení príspevku nezmenia. Vo výpočtoch predpokladáme, že príspevok bude vyplatený v 2. kalendárnom roku prislúchajúceho školského roka.
Vplyv zavedenia príspevku na podporu vstupu malých a stredných podnikov do SDV
2018
2019
2020
2021
Príspevok na podporu vstupu malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania (v eurách)
1 472 000
2 300 000
2 300 000
Podrobný výpočet v tabuľke č. 7
Z hľadiska pozitívnych vplyvov na bežné výdavky verejného rozpočtu sa predpokladá jeden
vplyv:
1.Zníženie normatívu pre žiakov študujúcich v školách umeleckého priemyslu iba odborné predmety - v súvislosti so zavedením nového druhu strednej školy škola umeleckého priemyslu s účinnosťou od 1. 9. 2019 bude normatív na žiaka, ktorí získal v predchádzajúcom štúdiu úplné stredné všeobecné alebo odborné vzdelanie a začne študovať v tejto škole iba odborné predmety, krátený o 5% rovnako ako je to v prípade konzervatórií. Uvedené krátenie konzervatórií je upravené nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.
Personálna náročnosť vzdelávania žiakov na škole umeleckého priemyslu, ktorí získali v predchádzajúcom štúdiu úplné stredné všeobecné alebo odborné vzdelanie je porovnateľná s personálnou náročnosťou vzdelávania takýchto žiakov na konzervatóriách.
Predpokladaný vplyv je prepočítaný odhadom na 54 žiakov, ktorí v súčasnosti v študujú v umeleckých študijných odboroch v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu financovaných z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR. Normatív spolu stred v kategórii
1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy
2 Podiel žiakov s uzavretou učebnou zmluvou k 1.9.2017 u malých a stredných podnikov bol 45,67 %. Podobný podiel (45,54 %) vychádza aj ak do úvahy berieme aktuálnu ponuku učebných miest u malých a stredných podnikov v systéme duálneho vzdelávania pre školský rok 2018/2019 (Zdroj údaje MF SR).
Príloha č. 2
7
škôl Stredné odborné školy 13. kategória na žiaka sa zníži v priemere o 145 eur, pričom celkový ročný dopad predstavuje sumu 7830 eur.
2018
2019
2020
2021
Úspora z krátenia normatívu (v eurách) – účinnosť od 1.9.2019
0
2 610
7 830
7 830
z toho MŠVVaŠ SR (100 %)
0
2 610
7 830
7 830
Tieto vplyvy na bežné výdavky verejného rozpočtu uvedené v tabuľkách č. 4 pod položkou Transfery v rámci verejnej správy (641).
Príloha č. 2
8
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Príloha č. 2
9
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
1 332 632
7 106 065
11 280 289
15 641 624
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
1 332 632
7 106 065
11 280 289
15 641 624
V tom
Transfery v rámci verejnej správy (641) za MŠVVaŠ SR
1 119 411
5 968 677
9 474 190
13 137 711
Transfery v rámci verejnej správy (641) za MV SR
213 221
1 137 388
1 806 099
2 503 913
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
1 332 632
7 106 065
11 280 289
15 641 624
Príloha č. 2
10
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2018
2019
2020
2021
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 2
11
Tabuľka č. 6
1. Predpoklady o počte žiakov
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Počet žiakov zúčastnených na duálnom vzdelávaní
2 747
5 741
10 102
14 200
16 600
Počet žiakov zapojených do SDV - 1. ročník
1 342
3 200
5 000
5 000
5 000
Počet žiakov zapojených do SDV - 2. ročník
999
1 342
3 200
5 000
5 000
Počet žiakov zapojených do SDV - 3. ročník
406
999
1 342
3 200
5 000
Počet žiakov zapojených do SDV - 4. ročník
200
560
1 000
1 600
Predpoklady o priemernom počte žiakov
2017
2018
2019
2020
2021
Priemerný počet žiakov zúčastnených na duálnom vzdelávaní (vážený priemer)
2 210
4 543
8 358
12 561
15 640
Účinnosť novely
-
1
1
1
1
Predpoklady o priemernom počte žiakov v odbornom výcviku alebo súvislej praxi (okrem žiakov v dielni)
2017
2018
2019
2020
2021
Priemerný počet žiakov (vážený priemer)
44 230
46 563
50 377
54 581
57 660
1.1 A
Zrušenie krátenia normatívu školám o normatív na žiakov v SDV
2017
2018
2019
2020
2021
Priemerný prevádzkový normatív na žiaka SOŠ
310
310
310
310
310
Priemerný mzdový normatív na žiaka SOŠ
2 009
2 009
2 089
2 089
2 089
Priemerný počet žiakov zapojených v SDV
2 210
4 543
8 358
12 561
15 640
Koeficient úspory výdavkov štátu na vzdelávanie
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
Výška krátenia normatívu (v eurách)
580
580
604
604
604
Zrušenie krátenia normatívu za žiakov v SDV (sept.- dec. roku t)
-
1 332 632
2 438 728
3 428 027
4 007 412
Zrušenie krátenia mzdového normatívu za žiakov v SDV (jan. - jún roku t)
-
-
1 998 948
3 658 092
5 142 041
2017
2018
2019
2020
2021
Náklady na zrušenie krátenia normatívu (v eurách)
-
1 332 632
4 437 675
7 086 119
9 149 454
z toho MŠVVaŠ SR (84 %)
-
1 119 411
3 727 647
5 952 340
7 685 541
z toho MV SR (16 %)
-
213 221
710 028
1 133 779
1 463 913
Príloha č. 2
12
Tabuľka č. 7
Návrh zmien na podporu vstupu zamestnávateľov a MSP do systému duálneho vzdelávania
2018
2019
2020
2021
Podiel žiakov v duálnom systéme u malých a stredných podnikov
46%
46%
46%
46%
Výška príspevku na kompenzáciu nákladov na realizáciu duálneho vzdelávania pre veľké podniky (v rozsahu 200 – 400 hodín praktického vyučovania)
300
300
300
300
Výška príspevku na kompenzáciu nákladov na realizáciu duálneho vzdelávania pre veľké podniky (nad 400 hodín praktického vyučovania)
700
700
700
700
Výška príspevku na podporu vstupu malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania
1000
1000
1000
1000
2018
2019
2020
2021
Príspevok na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu duálneho vzdelávania pre veľké podniky (v rozsahu 200 – 400 hodín praktického vyučovania)
-
359 700
570 600
1 260 000
Príspevok na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu duálneho vzdelávania pre veľké podniky (nad 400 hodín praktického vyučovania)
-
839 300
1 331 400
2 940 000
2018
2019
2020
2021
Príspevok na podporu vstupu malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania
-
1 472 000
2 300 000
2 300 000
2018
2019
2020
2021
Finančné stimuly spolu
-
2 671 000
4 202 000
6 500 000
z toho MŠVVaŠ SR (84 %)
-
2 243 640
3 529 680
5 460 000
z toho MV SR (16 %)
-
427 360
672 320
1 040 000