Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Budú ovplyvnené všetky kategórie podnikov, ktoré využívajú absolventov stredných odborných škôl, ale primárne by sa malo jednať o subjekty, ktoré sa rozhodnú zapojiť do systému duálneho vzdelávania.
V školskom roku 2017/2018 je zapojených v systéme duálneho vzdelávania 155 podnikateľských subjektov. Pre nasledujúci školský rok 2018/2019 ponúka učebné miesta 438 akreditovaných podnikateľských subjektov.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zrealizovalo vyhodnotenie skúseností prvého roka zavádzania systému duálneho vzdelávania a prípravy prostredníctvom pracovných stretnutí so zástupcami zamestnávateľov, zriaďovateľov SOŠ, okresných úradov v sídle kraja a riaditeľmi SOŠ zapojenými do systému duálneho vzdelávania a prípravy. Vyvrcholením stretnutí bol okrúhly stôl, ktorý sa uskutočnil dňa 1. decembra 2016 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií v Bratislave.
Výsledkom zohľadnenia významného slovenského potenciálu MSP, štandardných nevýhod MSP a problémov ich zapojenia do SDV bol návrh odporúčaní vypracovaný v spolupráci so subjektmi podieľajúcimi sa na vyhodnotení skúseností prvého roka zavádzania systému duálneho vzdelávania a prípravy.
Návrh odporúčaní:
pri zachovaní zmluvných vzťahov (zmluva o duálnom vzdelávaní a učebná zmluva) možnosť absolvovať odborný výcvik žiakov prvého, prípadne aj druhého ročníka (študijné odbory) v prípade malých podnikov iba v strednej odbornej škole alebo inej firme v SDV,
vyňatie malých podnikov z povinnosti mať vlastného inštruktora,
možnosť poskytnutia inštruktora väčšou firmou, ktorá pôsobí v SDV na základe dohody s malým podnikom,
profesionálna a konzultačná podpora pri výkone SDV zo strany stavovských a profesijných organizácií, forma kampaní, návštevy stredných odborných škôl, klastrovanie prostredníctvom regiónu,
pre MSP využívať centrá odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „COVP“), budovanie COVP, v rámci ktorých by malí a strední podnikatelia spájali prostriedky na zabezpečenie praktického vyučovania,
možnosť zamestnávateľa ukončiť učebnú zmluvu so žiakom z dôvodu opakovaného porušovania povinností vyplývajúcich z učebnej zmluvy zo strany žiaka, a možnosť uzavrieť učebnú zmluvu s iným žiakom, ktorý študoval podľa toho istého vzdelávacieho programu. V takom prípade môže uzavrieť zmluvu aj so žiakom vyššieho ročníka (keďže zamestnávateľovi vznikli náklady na žiaka v SDV, s ktorým ukončil učebnú zmluvu z dôvodu opakovaného porušovania povinností),
zavedenie systému informovania MSP v oblasti SDV (využitie národného projektu Duál II),
vytvorenie prechodného obdobia pre MSP pri vstupe do SDV, počas ktorého by štát finančne podporoval firmy, ktoré do neho vstupujú,
úľavy a výhody odstupňovať podľa počtu zamestnancov,
zaviesť finančný normatív na žiaka pre firmu, ktorý bude dostávať počas trvania vzdelávania vo firme,
Príloha č. 3
2
následne po ukončení vzdelávania zníženie základu dane na 3 roky v prípade, že žiak zostal pracovať u konkrétneho zamestnávateľa,
prehodnotiť výšku dotácie štátu pre zamestnávateľov za realizáciu duálneho vzdelávania,
možnosť priamej dotácie pre zamestnávateľa (malého podnikateľa a živnostníka) namiesto možnosti daňovo uznaných nákladov,
vybudovať regionálne zamestnávateľské štruktúry, úprava požiadaviek na materiálno-technické a priestorové zabezpečenie pracoviska zamestnávateľa (materiálno-technické a priestorové zabezpečenie splnené v čase konkrétnej potreby pri výučbe danej vzdelávacej technológie a nie trvalo).
Následne boli odporúčania na podporu zapojenia MaS podnikov do systému duálneho vzdelávania predmetom rokovaní v pracovnej skupine, ktorej členmi boli zástupcovia všetkých účastníkov procesu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy.
14. marca 2017 sa konalo prvé (iniciačné) stretnutie zástupcov profesijných a stavovských organizácií, rezortov, samosprávnych krajov, odborovej organizácie, ŠIOV a ministerstva, kde boli prezentované východiská novely zákona o OVP.
V záveroch rokovania bola vznesená požiadavka na nomináciu zástupcov príslušných subjektov koordinácie OVP do Pracovnej skupiny pre novelu zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „pracovná skupina“) ako aj požiadavka zaslať podnety na doplnenie obsahového zamerania novely zákona. Na základe uvedeného ministerstvo oslovilo listom generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva nasledovné inštitúcie:
*Ministerstvo kultúry SR
*Ministerstvo hospodárstva SR
*Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
*Republiková únia zamestnávateľov
*Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
*Slovenská obchodná a priemyselná komora
*Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
*Slovenská živnostenská komora
*Klub 500
*Zväz automobilového priemyslu SR
*Štátny inštitút odborného vzdelávania
1.Oslovené inštitúcie následne nominovali týchto zástupcov:
*Ministerstvo kultúry SR: Mgr. Andrea Legátová, PaedDr. Hana Blažíčková
*Ministerstvo hospodárstva SR: Mgr. Dana Záleská
*Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku: Ing. Iveta Majerová (od novembra 2017 Ing. Peter Danko)
*Republiková únia zamestnávateľov: Ing. Igor Patráš
*Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky: Andrej Hutta, MBA
*Slovenská obchodná a priemyselná komora: Ing. Adrián Ďurček
*Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora: Ing. Miroslav Maxon
*Slovenská živnostenská komora: Mgr. Daniela Jaslovská
*Klub 500: Ing. Mária Niklová
*Zväz automobilového priemyslu SR: Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
*Štátny inštitút odborného vzdelávania: JUDr. Ing. Michal Bartók, RNDr. Juraj Vantuch, CSc.
Členmi Pracovnej skupiny pre novelu zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „pracovná skupina“) boli aj zástupcovia samosprávnych krajov Ing. Roman Csabay a Ing. Štefan Kandráč, zástupcovia ministerstva Ing. Marian Galan, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., RNDr. Patrícia Saxová, PhD., Mgr. Katarína Krausová, Ing. Dávid
Príloha č. 3
3
Martinák, Ing. František Priesol, Mgr. Karol Jakubík, PhDr. Anna Jurkovičová, PhD.
2.Po nominácii zástupcov hore uvedených subjektov sa konalo dňa 11. apríla 2017 druhé rokovanie pracovnej skupiny, ktoré sa venovalo otázkam koordinácie odborného vzdelávania a prípravy (postavenie zamestnávateľov a rezortov), financovaniu systému duálneho vzdelávania (krátenie normatívu stredným odborným školám, daňovým úľavám zamestnávateľov).
Závery boli zamerané na sumarizáciu výstupov a návrhov vyplývajúcich z diskusií, týkajúcich sa koordinácie odborného vzdelávania a prípravy a financovania odborného vzdelávania a prípravy.
3.Dňa 16. mája 2017 sa konalo tretie rokovanie pracovnej skupiny, ktoré sa venovalo informáciam o výstupoch a návrhoch z diskusií, týkajúcich sa koordinácie odborného vzdelávania a prípravy a financovaniu systému odborného vzdelávania a prípravy, plánom výkonov stredných škôl vzhľadom na potreby trhu práce, kariérovému a výchovné poradenstvu.
Závery určovali doplnenie a prezentáciu podkladu ku koordinácii OVP, doplnenie podkladu na financovania OVP, vyhodnotenie a načítanie vplyvu financovania OVP na štátny rozpočet, vypracovanie podkladu k nastavovaniu plánov výkonov škôl a metodiky pre VÚC, predloženie návrhu riešenia výchovného a kariérového poradenstva.
4.Dňa 13. júna 2017 sa konalo štvrté rokovanie pracovnej skupiny, ktoré sa venovalo doplneniu a prezentácii podkladu ku koordinácii odborného vzdelávania a prípravy, vypracovaniu podkladu k nastavovaniu plánov výkonov škôl a metodika pre vyššie územné celky, návrhu riešenia výchovného a kariérového poradenstva, pracovno-právnemu postaveniu žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vzdelávaniu majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných predmetov.
Závery stanovili potrebu zorganizovať stretnutie k plánom výkonov stredných škôl, pripraviť návrhy na riešenie problematiky inštruktorov a majstrov odbornej výchovy a pripraviť návrhy na systém práce pracovnej skupiny.
5.Od septembra 2017 sa pristúpilo k vypracúvaniu novely zákona, pracovná skupina sa stretávala v užšom zložení a vymedzovala základné zmeny a úpravy, ktoré vyplynuli z predchádzajúcich rokovaní. Uvedená pracovná skupina sa stretla štyrikrát a to:
a)5. – 6. októbra 2017, kde boli diskutované a riešené témy:
*návrh „zamestnávateľského centra“, resp. „nadpodnikových centier“, ktorých podstata spočíva v pomoci malým a stredným podnikom pri výchove svojej vlastnej budúcej pracovnej sily,
*normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
*úprava základných pojmov,
*špecializácia škôl (príbuznosť odborov vzdelávania),
*návrh tzv. „podnikovej školy“,
*cvičná práca a produktívna práca žiakov,
*zber údajov (ohľadom debyrokratizácie),
*podiely praktického vyučovania na PPV iného zamestnávateľa alebo v dielni,
*zmluvné vzťahy (učebná zmluva a zmluva o duálnom vzdelávaní), termín podpisu učebnej zmluvy,
*vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy,
*hlavný inštruktor a inštruktor,
*centrum odborného vzdelávania a prípravy,
*finančné zabezpečenie žiaka,
*zoznamy odborov vzdelávania nad rozsah potrieb trhu práce a s nedostatočným počtom absolventov pre trh práce,
*nastavovanie plánov výkonov škôl,
*úlohy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR v prípade zverejnenia očakávanej potreby trhu práce v členení na príbuzné študijné odbory a učebné odbory .
Príloha č. 3
4
*návrh, aby plán výkonov nevydával samosprávny kraj prostredníctvom VZN, ale aby šlo o rozhodnutie predsedu samosprávneho kraja po predložení odborných podkladov zo strany odborov školstva samosprávnych krajov,
*Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy,
*kariérové poradenstvo.
b)2. 3. novembra 2017, rokovanie prebehlo za účasti Mgr. Evy Smolíkovej (poslankyňa NR SR) a Ing. Karola Konárika. Rokovanie sa venovalo najmä nasledovným témam:
*výkon kontroly PPV a spolupráca so ŠŠI,
*zamestnávateľské centrum,
*hlavný inštruktor,
*podniková škola,
*pracovno-právne postavenie žiaka (dĺžka pracovnej doby),
*špecializácia SOŠ a plány výkonov (nastavenie kritérií pre zaradenie odboru na školu, kritériá zaraďovania a vyraďovania zo siete,
*certifikácia zamestnávateľov,
*pomer praktického vyučovania,
*zmluvné vzťahy (výpadok žiaka zo SDV),
*kariérové poradenstvo,
*financovanie OVP.
c)30. novembra – 1. decembra 2017, rokovanie sa zameralo najmä na témy:
*návrh a príslušné zdôvodnenie priamej platby pre zamestnávateľov (najmä pre malé a stredné podniky) ako finančného nástroja pre vstup zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania,
*návrh vymedzenia dlhodobého majetku, ktorý obstaráva zamestnávateľ a umiestňuje v škole a dlhodobého majetku, ktorý umiestňuje na pracovisku praktického vyučovania,
*podiel praktického vyučovania (konkrétne podiely budú v rámci jednotlivých študijných a učebných odborov určovať štátne vzdelávacie programy a zároveň v tejto súvislosti posilniť postavenie stavovských a profesijných organizácií v procese tvorby štátnych vzdelávacích programov),
*kritériá pre zmeny v Sieti škôl a školských zariadení vo vzťahu k zaraďovaniu nových odborov do siete,
*vymedzenie pracoviska praktického vyučovania tak, aby sa umožnilo jeho spoločné vytváranie a využívanie viacerým zamestnávateľom (predovšetkým malým a stredným podnikom) v rámci združení a profesijných organizácií,
*legislatívna úprava podnikovej školy a učebnej zmluvy, financovanie podnikovej školy.
d)6. decembra 2017 sa rokovanie zameralo najmä na témy:
*podniková škola,
*učebná zmluva.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Priamymi finančnými nákladmi z navrhnutých stimulov je príspevok zamestnávateľom na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu duálneho vzdelávania. Súčasný návrh príspevku a jeho výšky je nasledovný:
1.pre veľký podnik vzniká nárok za každého žiaka s učebnou zmluvou za každý školský rok, v ktorom žiakovi poskytol praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania v rozsahu:
- 200 až 400 hodín vrátane vo výške 300 eur
- nad 400 hodín vo výške 700 eur;
2. pre vstup malého a stredného podniku do SDV v hodnote 1000 eur za každého žiaka s učebnou zmluvou v roku, kedy prvýkrát začal poskytovať praktické vyučovanie.
Príloha č. 3
5
Výpočet vychádza z predpokladaného počtu žiakov, ktorí sa zapoja do duálneho systému v rokoch 2018 2021. Predpokladom je, že podiely žiakov podľa jednotlivých kategórií podnikov sa ani po zavedení príspevku nezmenia. Predpokladané náklady uvedené v časti 3.3.4. Odhad a výpočet je uvedený v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v tabuľke č. 7.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh zákona sa zameriava na uľahčenie vstupu a odstránenie pomyselných bariér pri vstupe stredných odborných škôl a zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania.
V prípade zamestnávateľov a overenia ich spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a procesnom zabezpečení tohto procesu príslušnými stavovskými alebo profesijnými organizáciami sa výrazným spôsobom znižuje administratívna záťaž v podobe odstránenia lehôt na podanie žiadosti o overenie spôsobilosti, nahradenia predloženia dokumentov čestnými vyhláseniami, ako aj odstránenia povinnosti podrobiť sa ďalšiemu overovaniu spôsobilosti pri navýšení počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania.
Ďalším významným prvkom je zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania. Toto opatrenie je určené predovšetkým pre živnostníkov a malé podniky, ktoré nemajú vlastné kapacity na splnenie materiálno-technického a priestorového vybavenia alebo personálneho zabezpečenia výkonu praktického vyučovania. Toto opatrenie by malo zvýšiť záujem zamestnávateľov a najmä živnostníkov a malých podnikov o vstup do systému duálneho vzdelávania.
Novela zákona ďalej reaguje na potreby aplikačnej praxe v rámci uzatvárania zmlúv o duálnom vzdelávaní a uzatvárania učebných zmlúv. Skracuje sa lehota na vypovedanie zmlúv, umožňuje sa uzatvoriť učebnú zmluvu aj do 31. januára príslušného školského roka v taxatívne vymedzených prípadoch a upravujú sa náležitosti vypovedania oboch typov zmlúv.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady
na 1 podnikateľa
Náklady na celé
podnikateľské prostredie
2018 (155 podnikateľských subjektov))
Priame finančné náklady
1000 eur na žiaka
1 472 000
Nepriame finančné náklady
-
-
Administratívne náklady
5 % z PFN
73 600
Celkové náklady regulácie
0
1 545 600
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Príloha č. 3
6
Návrh zákona nevytvára bariéry pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb.
Spružňuje sa SDV prostredníctvom rozšírenia definície pracoviska praktického vyučovania (ďalej len „PPV“) za účelom zvýšenia počtu subjektov, ktoré môžu realizovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „SDV“). Aplikačná prax ukázala, že do SDV sa zväčša zapájajú veľký zamestnávatelia avšak skúsenosti z krajín v ktorých duálne vzdelávanie dlhoročnú tradíciu ukazujú, že do SDV sa zapájajú primárne malé a stredné podniky. Z tohto dôvodu je potrebné umožniť organizáciám združujúcim zamestnávateľov, ktorými napríklad asociácie, cechy alebo iné právnické osoby, ktoré združujú samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“) alebo malé a stredné podniky vstúpiť do SDV. Z dôvodu vyššej účasti SZČO a malých a stredných podnikov ako hnacieho motora ekonomiky štátu sa umožňuje ich vstup prostredníctvom týchto organizácii prihliadajúc na skutočnosť, že často krát nemajú vhodné materiálno-technické zabezpečenie a dostatočné personálne kapacity a časový priestor na zabezpečenie výkonu praktického vyučovania. Ustanovenie reaguje na požiadavky asociácii, cechov a zväzov zastrešujúcich SZČO a malých a stredných podnikov, ktoré prejavili záujem o vstup do SDV alebo ostatných foriem OVP ale nemajú na to vytvorené inštitucionálne predpoklady. Umožnením zapojenia do SDV prostredníctvom týchto strešných organizácii a ich certifikácie očakávame efektívnu koordináciu a realizáciu SDV a podporu SZČO a malým a stredným podnikom, ktorým odpadne organizačná administratívna záťaž pri výchove budúcej pracovnej sily.
Ďalšími debyrokratizačnými opatreniami pre zamestnávateľov je zrušenie povinnosti zasielať rovnopisy zmlúv o výkone praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa a zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktoré musel doteraz zasielať na príslušnú stavovskú alebo profesijnú organizáciu. Vzhľadom na to, že primárnym cieľom zdravého podnikateľského prostredia byť kvalitná výchova budúcej pracovnej sily a trvalo udržateľný rozvoj je potrebné odstraňovať aj administratívne bariéry predovšetkým u malých a stredných podnikov tak aby mohol byť plynulo zabezpečený proces praktického vyučovania.
Najdôležitejším opatrením z procesného hľadiska je zjednodušenie postupu pri overovaní zamestnávateľov a ich spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v SDV a procesnom zabezpečení tohto procesu príslušnými stavovskými alebo profesijnými organizáciami. Výrazným spôsobom znižuje administratívna záťaž v podobe odstránenia lehôt na podanie žiadosti o overenie spôsobilosti, nahradenia predloženia dokumentov čestnými vyhláseniami ako aj odstránenie povinnosti podrobiť sa ďalšiemu overovaniu spôsobilosti pri navýšení počtu žiakov v SDV. Zamestnávateľ nebude obmedzený podávať žiadosti do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 1. septembru nasledujúceho školského roka, kedy môže reálne začať poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
V rámci predloženia príloh ku žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa nebude nutné predkladať potvrdenia súdov, úradov a výpisy z registra trestov, ale postačia čestné vyhlásenia zamestnávateľov, čím sa taktiež výrazne zníži administratívna záťaž. Opätovné overenie spôsobilosti nebude nutné absolvovať v prípade, že zamestnávateľ chce navýšiť počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania. V takomto prípade postačuje vykonať obhliadku PPV a posúdiť spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie aj vyššiemu počtu žiakov. Upravujú sa aj prípady, kedy je možné vykonať zmeny na existujúcom osvedčení. V rámci overenia spôsobilosti sa rozširuje možnosť predovšetkým pre SZČO a malé a stredné podniky podať žiadosť o certifikáciu aj v prípade, že nemajú svoje vlastné kapacity, pričom môžu praktické vyučovania zabezpečiť v plnom rozsahu mimo vlastných priestorov, pričom je postačujúce, ak preukážu, že maximálne 50% praktického vyučovania sa vykonáva na PPV iného zamestnávateľa a maximálne 50 % sa vykonáva v dielni alebo na inom mieste výkonu produktívnej práce. Zamestnávatelia majú teda možnosť kombinácie výkonu praktického vyučovania za splnenia predpokladu, že na PPV iného zamestnávateľa ako aj v dielni absolvujú maximálne 50 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania počas celého štúdia. Predmetné ustanovenie zároveň napĺňa programové vyhlásenie vlády na roky 2016-2020,v ktorom sa vláda Slovenskej republiky zaviazala podporiť vstup malých a stredných podnikov do SDV.
Všetky uvedené opatrenia majú za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť a podporiť trvalo udržateľný rozvoj malých a stredných podnikov spôsobom, ktorý im umožní dopracovať sa ku kvalifikovanej pracovnej sile aj bez existencie vlastných personálnych kapacít a materiálneho a priestorového zabezpečenia ako je tomu v prípade veľkých podnikov.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Príloha č. 3
7