Príloha č. 1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona z ..... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
január 2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
február 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
apríl 2018
2.Definovanie problému
Znižovanie administratívnej záťaže pri overovaní spôsobilosti zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania.
Zabezpečiť možnosť zvýšenia podielu praktického vyučovania mimo svojho pracoviska pre živnostníkov a malé podniky. Zvýšenie motivácie stredných odborných škôl vstúpiť do systému duálneho vzdelávania.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom je zefektívniť vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do systému duálneho vzdelávania. Zvýšenie motivácie stredných odborných škôl vstúpiť do systému duálneho vzdelávania.
4.Dotknuté subjekty
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, samosprávne kraje, zriaďovatelia stredných škôl, stavovské organizácie, profesijné organizácie, podnikateľská sféra, stredné školy, žiaci, zákonní zástupcovia žiakov.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením pre vstup zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania bol návrh priamej platby zamestnávateľom v SDV vo forme
príspevku z úradu práce vo výške 3000 eur pre zamestnávateľa za každého úspešného absolventa zo SDV prijatého do pracovného pomeru v príslušnom odbore vzdelávania.. Predkladaný návrh je predmetom osobitného rokovania na MPSVR SR keďže sa jedná o aktivačné opatrenie politík na trhu práce a nemá priamy dosah na školské legislatívu.
Návrh dotácie pre strednú odbornú školu za uplatnenie absolventa na trhu práce vo výške 1000 eur. MŠVVaŠ SR v súčasnosti nedisponuje metodikou, ktorá by upravovala spôsob ani postup vyplácania predmetného bonusu a bolo by potrebné tento postup definovať v zákone o financovaní ZŠ, a ŠZ. Vzhľadom na náročnosť úpravy takéhoto postupu pre vyplácanie bonusu pre SOŠ nie je vzhľadom na stanovený harmonogram prác na novele zákona o OVP tento možné realizovať.
Nie zanedbateľnými stimulmi pre zamestnávateľov boli navrhované:
100 percentné zvýšenie doterajšej paušálnej daňovej úľavy na žiaka, ktorý sa vzdeláva u zamestnávateľa;
uplatnenie výdavkov na financovanie praktického vyučovania a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov ;
zníženie základe dane zamestnávateľa o 150 % výdavkov, okrem výdavkov na obstaranie dlhodobého
Príloha č. 1
majetku, preukázateľne poskytnutých na praktické vyučovanie v príslušnom zdaňovacom období, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania a o 75 % výdavkov, okrem výdavkov na obstaranie dlhodobého majetku, preukázateľne poskytnutých na praktické vyučovanie v príslušnom zdaňovacom období, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického vyučovania.
6.Vykonávacie predpisy
Áno
Nie
vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách;
vyhláška MŠVVaŠ SR z ..... 2018 Z. z. o určovaní najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.
7.Transpozícia práva EÚ
Nie.
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
Mgr. Katarína Krausová e-mail:
katarina.krausova@minedu.sk
; Mgr. Karol Jakubík e-mail:
karol.jakubik@minedu.sk
12.Zdroje
Pre údaje o počte žiakov bola použitá štatistika a odhady počtu žiakov pre nasledujúce obdobie. Nosnou zložkou pre výpočty predpokladaných výdavkov štátneho rozpočtu bol aktuálny priemerný normatív na žiaka v systéme duálneho vzdelávania v členení na prevádzkový a mzdový normatív.
Jednotlivé návrhy vplyvov vychádzajú z vyhodnotenia skúseností so zavádzania systému duálneho vzdelávania v odbornom vzdelávaní a príprave v stredných odborných školách a ďalších pracovných stretnutí so zástupcami profesijných a stavovských organizácií, rezortov, samosprávnych krajov, odborovej organizácie a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Komisia odporúča predkladateľovi materiálu doplniť do analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie doplniť v časti 3.3. Náklady regulácie aj údaj počet zamestnávateľov (podnikateľských subjektov) zúčastnených na duálnom vzdelávaní,
Príloha č. 1
ktorý v predmetnej analýze vplyvov chýba.
Odôvodnenie: Pri priamych finančných nákladoch gestor materiálu uvádza náklady na 1 podnikateľa a náklady
na celé podnikateľské prostredie. Je potrebné uviesť, o aký súhrnný počet podnikateľov pri duálnom vzdelávaní ide, z ktorého gestor materiálu vychádza.
Komisia odporúča predkladateľovi v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie doplniť aj kvantifikáciu úspor na strane podnikateľov a to nie len priamych finančných, ale tiež administratívnych, ktoré spomínané v dôvodovej správe k návrhu.
K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
V predloženej analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je kvantifikovaný rozpočtovo nekrytý vplyv v roku 2018 v sume 3,2 mil. eur, v roku 2019 v sume 14,9 mil. eur, v roku 2020 v sume 21,1 mil. eur a v roku 2021 v sume 28,8 mil. eur, ktorý súvisí s poklesom daňových príjmov a zvýšením výdavkov kapitol MŠVVŠ SR, MV SR a MPSVR SR.
V analýze vplyvov sa neuvádzajú vplyvy na príjmy obcí a samosprávnych krajov, pričom finančné stimuly vyplývajúce z návrhu budú mať negatívny vplyv nielen na výšku výnosu dane z príjmov právnických osôb, ale aj na výšku dane z príjmov fyzických osôb a tým aj vplyv na príjmy obcí a samosprávnych krajov z tejto dane. V tabuľke č. 1 sa v príjmovej časti uvádza kvantifikácia poklesu príjmov kapitoly MF SR. Keďže ide o pokles daňových príjmov, je potrebné ich rozčleniť podľa vplyvu na štátny rozpočet, obce a VÚC a neuvádzať MF SR.
Výpadok príjmov vyplývajúci z predloženého návrhu nie je zabezpečený v schválenom rozpočte na roky 2018 až 2020 a nie je zohľadnený ani v aktuálnej daňovej prognóze MF SR.
V nadväznosti na vyššie uvedené a v zmysle § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy Komisia žiada uviesť vplyvy vyplývajúce z predloženého materiálu na daňové príjmy štátneho rozpočtu, obcí a VÚC spolu s návrhmi na úhradu úbytku príjmov nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky.
V tabuľke č. 1 sa v príjmovej časti uvádzajú aj kapitoly MŠVVŠ SR, MV SR a MPSVR SR, a to s nulovými hodnotami. Nakoľko sa ich pokles príjmov netýka, Komisia žiada tieto riadky z tabuľky odstrániť.
V tabuľke č. 1 vo výdavkovej časti a v časti financovanie zabezpečené v rozpočte je uvedená aj kapitola MF SR s nulovými hodnotami, nakoľko sa vplyv ministerstva financií netýka, Komisia ho žiada z tabuľky vypustiť.
Kvantifikácie uvádzané v tabuľke č. 1 nie v súlade s tabuľkou č. 4 a časťou 2.2.4., čo Komisia žiada zosúladiť.
V časti 2.2.4. sa uvádzajú vplyvy na výdavkovej strane rozpočtu, pričom jedným z nich je aj „Príspevok zamestnávateľom na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu duálneho vzdelávania“, a to v hodnote 1 000 eur pre veľkého zamestnávateľa, aj na podporu vstupu malých a stredných podnikov do systému odborného vzdelávania. Celkový vplyv z týchto opatrení je kvantifikovaný v roku 2019 v sume 2,7 mil. eur, v roku 2020 v sume 4,2 mil. eur a v roku 2021 v sume 6,5 mil. eur. Vplyv tohto opatrenia nie je zabezpečený v schválenom rozpočte verejnej správy na roky 2018 2020, preto Komisia zásadne žiada uviesť návrhy na úhradu zvýšených výdavkov.
Zároveň sa v tejto časti uvádzajú aj náklady spojené s výkonom kompetencie MPSVR SR ako subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy v roku 2019 v sume 2 mil. eur, v roku 2020 v sume 1,1 mil. eur a v roku 2021 v sume 1,5 mil. eur, ktoré súvisia s finančnou náročnosťou štatistických rezortných zisťovaní, predpokladaných nákladov na organizačno-technické zabezpečenie, personálne zabezpečenie a na vývoj systému štatistického zisťovania, pričom z analýzy nie je jasné, akým spôsobom boli vyčíslené predmetné finančné dopady. Kvantifikáciu Komisia zásadne žiada rozčleniť podľa vyššie uvedeného účelu výdavkov, na ktorý majú byť vynaložené. Ďalej Komisia žiada, aby bol uvedený aspoň približný počet stavovských a profesijných organizácií, s ktorými bude MPSVR SR spolupracovať pri vytváraní dát o dodatočnej potrebe zamestnancov na trhu práce. Zároveň Komisia zásadne žiada, aby vplyv tohto opatrenia bol v jednotlivých rokoch zabezpečený v rámci limitov kapitoly MPSVR SR, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
Predkladateľ zapracoval všetky pripomienky Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK.
Príloha č. 1