VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-14824/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
949
VLÁDNY NÁVRH
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava 20. apríl 2018