1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z. a zákona č. 291/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 14 ods. 2 tretia veta znie: Údaje a informácie z týchto evidencií je povinný poskytnúť Pôdohospodárskej platobnej agentúre13) a na požiadanie aj okresnému úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
13) § 10 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 14 ods. 3 sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „a Pôdohospodárskej platobnej agentúre13) na účely podľa osobitného predpisu13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a) Napríklad § 16 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami
2
oddelených priamych platieb, § 6 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb, § 60 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka.“.
3.Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
§ 22a
Vláda Slovenskej republiky upraví do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona nariadením právne vzťahy medzi žiadateľom o poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu13a) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou tak, aby bolo podmienkou jej poskytnutia vždy aj preukázanie vlastníckeho, nájomného alebo iného vzťahu k pôde deklarovanej v žiadosti, ktorý oprávňuje žiadateľa túto pôdu užívať alebo obhospodarovať a preukázanie plnenia záväzkov žiadateľa vyplývajúcich z vlastníckeho, nájomného alebo iného vzťahu k pôde deklarovanej v žiadosti, ktorý oprávňuje žiadateľa túto pôdu užívať alebo obhospodarovať.“.
Čl. II
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie: Napríklad
§ 8a ods. 4 zákona č.
523/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, § 6 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb, § 60 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka.“.
2.V § 26 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane podmienok podľa osobitných predpisov58)“.
3.Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 41a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018
Konania o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktoré do nadobudnutia účinnosti tohto zákona neboli právoplatne ukončené, sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I bodu 3 22a), ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.
3