Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018.
Cieľom navrhovaného zákona je
-zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov spojených s distribúciou finančných produktov,
-regulácia odmien finančných sprostredkovateľov spojených s distribúciou finančných služieb,
-regulácia stanovenia odkupnej hodnoty v životnom poistení.
Čl. I predkladaného návrhu zákona reaguje na absenciu informovanosti klienta o jednotlivých zložkách, ktoré tvoria poistné a spôsobu stanovenia odkupnej hodnoty v životnom poistení v súčasnej právnej úprave.
Pri poisteniach, pri ktorých vzniká právo na odkupnú hodnotu sa upravujú niektoré finančné nároky poistníka, ktoré vznikajú pri predčasnom ukončení životného poistenia. Cieľom navrhovanej úpravy byť zamedzenie negatívneho javu, keď klient znáša všetky náklady spojené s uzavretím poistnej zmluvy v prvých rokoch po uzavretí poistnej zmluvy.
Zároveň sa s cieľom zvýšenia transparentnosti zavádzajú informačné formuláre, ktoré budú klientom poskytovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme informáciu o hlavných položkách vstupujúcich do poistného.
V Čl. II sa upravuje zverejňovanie rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska vo veciach ochrany finančných spotrebiteľov. Zároveň sa rozširuje okruh prispievateľov ročných príspevkov o poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania.
Novelou zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v Čl. III sa zavádza povinnosť pre finančného agenta a finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby poskytnúť klientovi informačný dokument, s cieľom poskytovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme informáciu o hlavných položkách vstupujúcich do poistného. A zároveň obsahuje legislatívno-technické úpravy súvisiace s implementáciou smernice o distribúcii poistenia.
V Čl. IV a V návrhu zákona sa zavádza maximálna výška odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru, ktorého hodnota je viac ako 10 000 eur a úveru na bývanie, ako aj obdobie, počas ktorého sa táto odmena vyplácať. Cieľom úpravy je zaviesť jasné a prehľadné pravidlá odmeňovania, čo sa dosiahnuť medzi iným, aj poskytovaním informačnej tabuľky obsahujúcej poskytovateľa spotrebiteľského úveru, resp. úveru na bývanie, ako aj výšku odmeny finančného agenta.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Prijatie navrhovaného zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana a vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe. Predpokladajú sa pozitívne sociálne vplyvy a pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. novembra 2018, okrem čl. I a čl. III až V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2019.
Návrh zákona bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 20. apríla 2018.
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
27. februára 2018 – 13. marca 2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
marec 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
apríl 2018
2.Definovanie problému
Súčasná právna úprava všeobecne nedostatočne upravuje reguláciu odmien finančných sprostredkovateľov spojených s distribúciou finančných služieb.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom navrhovaného zákona je
- - zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov spojených s distribúciou finančných produktov,
-regulácia odmien finančných sprostredkovateľov spojených s distribúciou finančných služieb,
-regulácia stanovenia odkupnej hodnoty v životnom poistení.
4.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli zvažované
5.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
6.Transpozícia práva EÚ
Nie
7.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
8.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
9.Poznámky
K predbežnej informácii k predmetnému návrhu zákona zaslali vyjadrenia Asociácia leasingových spoločností, Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve, Slovenská banková asociácia, Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky a Slovenská asociácia rizikového manažmentu. O osobné konzultácie požiadali Slovenská asociácia poisťovní a Klub 500.
10.Kontakt na spracovateľa
JUDr. Dušan Katonák,
dusan.katonak@mfsr.sk
11.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
12.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje súhlasné stavisko s návrhom zákona.
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
x
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne 37
Samostatní finanční agenti v sektore poistenia alebo zaistenia 459
Podriadení finanční agenti v sektore poistenia alebo zaistenia 16527
Viazaní finanční agenti v sektore poistenia alebo zaistenia 8826
Návrhom na úpravu ročných príspevkov samostatných finančných agentov bude dotknutých približne 551 subjektov, z toho 67 fyzických osôb
Veritelia poskytujúci spotrebiteľské úvery a úvery na bývanie (nebankoví veritelia) 31
Banky a pobočky zahraničných bánk 26
Samostatní finanční agenti v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 233
Podriadení finanční agenti v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 9244
Viazaní finanční agenti v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 3599
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Predkladateľ požiadal v súlade s bodom 5.8. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (schválená uznesením vlády SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení uznesenia vlády SR uznesenia vlády SR č. 513 zo 16. septembra 2015 a uznesenia vlády SR č. 76 z 24. februára 2016) o konzultáciu legislatívneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ku ktorému bola zverejnená predbežná informácia pod č. PI/2017/26.
O osobnú konzultáciu prejavili záujem nasledovné subjekty:
-Asociácia leasingových spoločností
-Slovenská banková asociácia
-Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov SR
-Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve
-Slovenská asociácia rizikového manažmentu
Uvedené konzultácie sa uskutočnili formou osobných rokovaní.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Vo vzťahu k navrhovanej úprave § 40 zákona č. 747/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (ohľadom ročných príspevkov príslušných dohliadaných subjektov finančného trhu) si dovoľujeme uviesť nasledovné:
Návrh zákona bude mať za následok zvýšenie celkového objemu ročných príspevkov vybratých od samostatných finančných agentov; na jednotlivých samostatných finančných agentov môže mať aj pozitívny aj negatívny vplyv, pričom väčšie zaťaženie sa sústreďuje na subjekty s vysokým rozdielom kladných a záporných finančných tokov.
Namiesto pevnej sumy z rozsahu 50 1000 eur pre právnické osoby a 50 200 eur pre fyzické osoby budú samostatní finanční agenti uhrádzať ročný príspevok, ktorý sa vypočíta ako rozdiel kladných a záporných finančných tokov vynásobených sadzbou z rozmedzia 0,001 promile a 0,5 percenta, pričom minimálny príspevok týchto subjektov je určený v rozmedziach doterajších paušálnych príspevkov.
V roku 2018 bol ročný príspevok vyrubený 68 samostatným finančným agentom fyzickým osobám a 495 právnickým osobám, pričom ročný príspevok stanovený Rozhodnutím Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2018 bol 100 eur pre fyzické osoby a 500 eur pre právnické osoby. Celkový príspevok samostatných finančných agentov teda predstavoval čiastku 254 300 eur. Pri minimálnom príspevku 50 eur pre fyzické aj právnické osoby by sa v roku 2018 vybralo 28 150eur a pri maximálnom príspevku (200 eur pre fyzické osoby a 1000 eur pre právnické osoby) by sa vybralo 508 600 eur.
Pri uplatnení návrhu úpravy zákona by bol minimálny celkový príspevok od samostatných finančných agentov na rok 2019 rovný 27 550 eur (minimálny príspevok 50 eur a sadzba 0,001 promile) mierny pokles je spôsobený zmenou počtu samostatných finančných agentov k aktuálnemu dátumu. Maximálny celkový príspevok (minimálny príspevok 1000 eur pre právnické osoby a 200 eur pre fyzické osoby a sadzba 0,5%) na rok 2019 by bol (pri počte 484 právnických osôb a 67 fyzických osôb) približne 2 248 861 eur. Oproti maximálnemu celkovému príspevku v roku 2018 je to nárast o 1 740 261 eur. Pri nastavení minimálneho príspevku pre fyzické osoby na 50 eur a pre právnické osoby na 200 eur a sadzby na 0,2%, celkový príspevok samostatných finančných agentov na rok 2019 by bol 833 336 eur, čo predstavuje nárast o 579 036 eur oproti celkovému príspevku vybratému v roku 2018.
Dovoľujeme si poukázať na skutočnosť, že v prípade jednotlivých samostatných finančných agentov môže dôjsť k poklesu ich ročného príspevku v prípade, že sa u nich uplatní minimálna sadzba, ktorá by bola nižšia, ako ich paušálny príspevok v roku 2018. Pri modelovom prípade (minimálny príspevok pre fyzické osoby 50 eur, pre právnické osoby 200 eur a sadzba 0,2%) by k poklesu príspevku došlo v prípade 412 subjektov. Zvyšným 139 subjektom by ročný príspevok vzrástol.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Navrhuje sa zavedenie investičných limitov a minimálnych odkupných hodnôt. Minimálne investičné limity sa zavádzajú pri poisteniach spojených s investičnými fondmi (investičné životné poistenie), pri ktorých výška investovaných prostriedkov priamo determinuje výšku odkupnej hodnoty ako aj výšku samotného poistného plnenia. Minimálne odkupné hodnoty sa zavádzajú pri kapitálových životných poisteniach, pri ktorých poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne bude garantovať vyplatenie odkupnej hodnoty v stanovených minimálnych výškach.
Z uvedeného dôvodu sa poisťovni, poisťovni z iného členského štátu a pobočke zahraničnej poisťovni zvýšia náklady v súvislosti vyplácaním odkupnej hodnoty.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
V zákone č. 39/2015 Z. z. sa zavádzajú dva typy informačného formulára, ktoré budú poskytovať súhrnné informácie o jednotlivých zložkách poistného pri uzatváranej poistnej zmluve. Ak ide rezervotvorné poistenie, pri ktorom investičné riziko nesie poistník (investičné životné poistenie) alebo pri ktorom poisťovňa garantuje vyplatenie poistnej sumy pri dožití (kapitálové životné poistenie) obdrží potencionálny klient informačný formulár, ktorého cieľom je poskytnúť klientovi stručnú, prehľadnú a zrozumiteľnú informáciu o jednotlivých zložkách nákladov súvisiacich s ponúkaným rezervotvorným poistením. Obdobný formulár sa zavádza aj v prípade nerezervotvorných poistení, kde klient dostane informáciu o tom, koľko reálne platí za krytie rizík a koľko náklady súvisiace s distribúciou a ostatné náklady.
Návrhy noviel zákonov č 129/2010 Z. z. a č. 90/2016 Z. z. reflektujú povinnosť finančného agenta predkladať informáciu k sprostredkovanému spotrebiteľskému úveru, resp. úveru na bývanie týkajúcu sa výšky odmeny finančného agenta. V týchto zákonoch sa preto zavádza nový formulár s cieľom zvýšiť informovanosť klientov o výške odmeny finančného agenta pred sprostredkovaním spotrebiteľského úveru, resp. úveru na bývanie.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Súhrnné náklady nie je možné špecifikovať nakoľko náklady príslušných subjektov finančného trhu súvisiace s navrhovanou reguláciou budú závisieť na konkrétnych skutočnostiach (najmä sadzbách), ktoré podľa § 40 zákona č. 747/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov určiť Banková rada Národnej banky Slovenska v svojom rozhodnutí (vopred na celý rok), pričom Banková rada podľa § 40 ods. 2 zákona povinnosť určiť predmetné skutočnosti najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka.
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Všeobecne možno konštatovať, že návrh zákona nebude mať vyššie uvedené dopady. Úpravou ročných príspevkov samostatných finančných agentov by malo dôjsť k spravodlivejšiemu prerozdeleniu finančného zaťaženia spojeného s úhradou ročných príspevkov, pričom nové bariéry pre vstup na trh by nemali vzniknúť.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
K zákonu č. 39/2015 Z. z.:
zavádza pravidlá pre výpočet odkupnej hodnoty pri predčasnom ukončení zmluvného vzťahu v životnom poistení, keď nie je poistníkovi vyplatená žiadna odkupná hodnota alebo je odkupná hodnota vyplatená len vo veľmi nízkej výške. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť ochranu poistníka v tejto oblasti. Cieľom regulácie je, aby distribučné náklady neniesol v prvých rokoch trvania poistenia výlučne poistník, z uvedeného dôvodu sa navrhuje zavedenie investičných limitov a minimálnych odkupných hodnôt.
Zvyšuje sa informovanosť spotrebiteľov v súvislosti s návrhmi na zavedenie jednotlivých informačných formulárov.
K zákonom č. 129/2010 Z. z. a 90/2016 Z. z.:
Očakáva sa zvýšenie transparentnosti a informovanosti spotrebiteľa.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Poistníci – poistné zmluvy
Spotrebitelia- zmluvy o spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie.
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
N/A
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
N/A
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
N/A
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1: Poistníci poistení v odvetviach neživotného poistenia
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
K zákonu č. 39/2015 Z. z.:
V prípade predčasného ukončenia poistnej zmluvy bude poistníkovi vyplatená poisťovňou, poisťovňou z iného členského štátu a pobočkou zahraničnej poisťovne garantovaná odkupná hodnota a zvýšenie informovanosti v súvislosti s návrhmi na zavedenie jednotlivých informačných formulárov.
K zákonom č. 129/2010 Z. z. a 90/2016 Z. z.:
Očakáva sa zvýšenie transparentnosti a informovanosti spotrebiteľa
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia napr.:
N/A
10
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
N/A
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
N/A
11
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
N/A
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
N/A
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
N/A
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
N/A
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
N/A
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
N/A
12
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
-čl. 4, 12, 26 ods. 2, 49, 53 ods. 1, 56 62, 114 a 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Sekundárne právo (prijaté po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - po 30. novembri 2009):
1.legislatívne akty:
-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o
distribúcii poistenia (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016),
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017,
ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017),
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o
dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. L 352, 9.12.2014) v platnom znení,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010
o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká ( Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010),
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010,
ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
13
č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. L 331, 15.12.2010) v platnom znení,
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o
mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012) v platnom znení.
2.nelegislatívne akty:
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2358 z 21. septembra 2017, ktorým sa
dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o požiadavky na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy (Ú. v. EÚ L 341, 20.12.2017),
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2359 z 21. septembra 2017, ktorým sa
dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o informačné požiadavky a pravidlá výkonu činnosti uplatniteľné na distribúciu investičných produktov založených na poistení (Ú. v. EÚ L 341, 20.12.2017),
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1469 z 11. augusta 2017, ktorým sa
stanovuje štandardizovaný prezentačný formát informačného dokumentu o poistnom produkte (Ú. v. EÚ L 209, 12.8.2017),
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2015) v platnom znení.
Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - do 30. novembra 2009):
-smernica Rady 91/371/EHS z 20. júna 1991 o vykonávaní dohody medzi Európskym
hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o priamom poistení s výnimkou životného poistenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. 6/ zv. 1, Ú. v. ES L 205, 27.7.1991),
-smernica Rady 91/675/EHS z 19. decembra 1991, ktorou sa zriaďuje Výbor pre
poistenie (Mimoriadne vydanie Ú.v. 6/ zv. 1, Ú. v. ES L 374, 31.12.1991) v platnom znení,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002
o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 4, Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003) v platnom znení,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a
vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú. v. L 335, 17.12.2009) v platnom znení.
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 51/13, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NVproti Hubertusovi Wilhelmusovi Van Leeuwenovi, [2015],
14
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 88/13, Philippe Gruslin proti Beobank SA, [2014],
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 559/15, Onix Asigurări SA proti Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS), [2014].
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: bezpredmetné.
b)Lehota na predloženie návrhu právneho prepisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260.
d)Bezpredmetné.
4.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
5.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska.
15
Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Nakoľko poistné platené poistníkom obsahuje viacero zložiek sa v návrhu zákona zavádzajú dva typy informačného formulára, ktoré budú poskytovať súhrnné informácie o jednotlivých zložkách poistného pri uzatváranej poistnej zmluve. Ak sa uzatvára poistenie s odkupnou hodnotou, pri ktorom investičné riziko nesie poistník (investičné životné poistenie) alebo pri ktorom poisťovňa garantuje vyplatenie poistnej sumy pri dožití (kapitálové životné poistenie) obdrží potencionálny klient informačný formulár k poisteniu s odkupnou hodnotou. Cieľom formulára je poskytnúť klientovi stručnú, prehľadnú a zrozumiteľnú informáciu o jednotlivých zložkách nákladov súvisiacich s ponúkaným poistením. Konkrétne by mal klient dostať informáciu o celkových finančných prostriedkoch zaplatených na poistnom za celú dojednanú poistnú dobu a vyčíslenie toho, aká časť z týchto prostriedkov tvorí rizikové poistné, distribučné náklady a ostatné náklady. Klient zároveň dostane informáciu o tom aká časť zaplateného poistného bude alokovaná na investovanie pri investičnom životnom poistení alebo na krytie rizika dožitia pri kapitálovom životnom poistení. Obdobný formulár sa zavádza aj v prípade poistení bez odkupnej hodnoty, kde klient dostane informáciu o tom, koľko reálne platí za krytie rizík a koľko náklady súvisiace s distribúciou a ostatné náklady.
K bodu 2
Súčasné systémy výplaty odkupnej hodnoty vedú k tomu, že pri predčasnom ukončení zmluvného vzťahu v životnom poistení, nie je poistníkovi vyplatená žiadna odkupná hodnota alebo je odkupná hodnota vyplatená len vo veľmi nízkej výške. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť ochranu poistníka v tejto oblasti. Cieľom regulácie je, aby distribučné náklady neniesol v prvých rokoch trvania poistenia výlučne poistník, z uvedeného dôvodu sa navrhuje zavedenie investičných limitov a minimálnych odkupných hodnôt. Minimálne investičné limity sa zavádzajú pri poisteniach spojených s investičnými fondmi (investičné životné poistenie), pri ktorých výška investovaných prostriedkov priamo determinuje výšku odkupnej hodnoty ako aj výšku samotného poistného plnenia. Minimálne odkupné hodnoty sa zavádzajú pri kapitálových životných poisteniach, pri ktorých poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne bude garantovať vyplatenie odkupnej hodnoty v stanovených minimálnych výškach.
K bodu 3
Pre efektívny výkon dohľadu na diaľku nie je potrebné, aby poisťovňa a ďalšie subjekty uvedené v § 74 ods. 9 oznamovali výber audítora alebo audítorskej spoločnosti osobitne písomne.
K bodu 4
Súčasná definícia konania v zhode nie je postačujúca vzhľadom na cieľ smernice v spojení s usmernením európskych orgánov dohľadu a znemožňuje Národnej banke Slovenska posudzovať nadobúdanie účastí napríklad v prípade, že nadobúdateľ zároveň riadi spoločnosť prostredníctvom pozície v predstavenstve alebo existuje dôkaz o dlhodobom jednotnom hlasovaní niektorých akcionárov.
16
K bodu 5
S cieľom explicitného stanovenia, že ustanovenie § 70a sa vzťahuje iba na zmluvy uzatvorené po účinnosti zákona sa navrhuje prechodné ustanovenie.
K bodu 6
V nadväznosti na bod 1 sa do návrhu zákona sa dopĺňa príloha č. 3, ktorej obsah tvoria vzory informačných formulárov o jednotlivých zložkách poistného.
K Čl. II
K bodu 1
Zákonom č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bola s účinnosťou od 15.12.2017 ustanovená pre Národnú banku Slovenska (ďalej len „NBS“) povinnosť vybaviť podanie finančného spotrebiteľa v základnej lehote 60 kalendárnych dní. Nakoľko v súčasnosti existujú skúsenosti s vybavovaním podaní finančných spotrebiteľov v režime zákonom ustanovenej lehoty, je odôvodniteľné, že táto lehota nezodpovedá potrebám riadneho vybavovania podaní, nakoľko nezohľadňuje a nezodpovedá procesu vybavovania podaní, ktorý zahŕňa okrem iného aj lehotu na vyjadrenie finančnej inštitúcie k podaniu a zároveň počíta aj s dodatočnou komunikáciou zo strany NBS v tých prípadoch, kedy NBS v rámci prešetrovania podania zistí porušenia, resp. nedostatky zo strany finančnej inštitúcie a opätovne kontaktuje finančnú inštitúciu s výzvou na odstránenie nedostatkov. NBS mala pred 15.decembrom 2017 interným aktom riadenia stanovenú lehotu na vybavenie podania 60 pracovných dní, avšak v predmetných prípadoch sa ukázala ako nepostačujúca na riadne vybavenie týchto podaní. Z uvedených dôvodov sa lehota 60 kalendárnych dní predlžuje na 90 kalendárnych dní.
K bodu 2
Zákonom č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bola s účinnosťou od 15.12.2017 ustanovená pre Národnú banku Slovenska povinnosť zverejňovať neprávoplatné rozhodnutia. Primárnym účelom zverejňovania rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska vo vzťahu k dohliadaným subjektom v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa je ovplyvňovanie právnej teórie v oblasti spotrebiteľského práva a rovnako aj poskytovanie pomoci finančným spotrebiteľom lepšie sa orientovať v obsahu a vo výkone spotrebiteľských práv a aj v obsahu povinností poskytovateľov finančných služieb. Neprávoplatné prvostupňové rozhodnutia vydané Národnou bankou Slovenka nie konečné a záväzné a v prípade podania opravného prostriedku zo strany dohliadaného subjektu môžu byť v ďalšom konaní zmenené alebo dokonca zrušené. Aktuálne platný spôsob anonymizácie údajov v rozhodnutí len vo vzťahu k údajom o finančnom spotrebiteľovi a do času právoplatnosti rozhodnutia aj údajom o dohliadanom subjekte neposkytuje dostatočnú ochranu dohliadaného subjektu nakoľko z obsahu zverejneného rozhodnutia môže vyplynúť, o ktorý konkrétny dohliadaný subjekt sa jedná. V prípade, ak by na poklade zverejneného neprávoplatného rozhodnutia Národnej banky Slovenska boli iniciované zo strany finančných spotrebiteľov vo vzťahu ku konkrétnemu dohliadanému subjektu súdne alebo iné konania za účelom domáhania sa svojich práv, ktoré mali byť zo strany dohliadaného subjektu porušené, tak v prípade zmeny alebo zrušenia prvostupňového rozhodnutia Národnej banky Slovenka, by odpadol aj dôvod pre také konania, čím sa narúša právna istota všetkých účastníkov konaní, vrátane samotných finančných spotrebiteľov.
17
K bodu 3
V súvislosti so zákonom č. 282/2017 Z. z., na základe ktorého dohliadanými subjektami aj poskytovatelia osobitného finančného vzdelávania, stanovuje sa týmto poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania povinnosť uhrádzať Národnej banke Slovenska ročné príspevky.
K bodu 4
Stanovujú sa prechodné ustanovenia v súvislosti s navrhovanou novelizáciou zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č. 747/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov). Navrhnutými prechodnými ustanoveniami sa zároveň do určitej miery prispieva aj k zdokonaleniu legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívneho a účinného výkonu dohľadu nad finančným trhom.
K Čl. III
K bodu 1
Obsahuje legislatívno-technické úpravy súvisiace s upresnením odkazov na zákon o cenných papieroch.
K bodu 2
Do ustanovenia § 4 písm. l) je potrebné doplniť aj finančnú inštitúciu, nakoľko zo systematiky zákona vyplýva, že aj finančná inštitúcia má odborného garanta.
K bodom 3 a 4
Ide o legislatívne a terminologické spresnenie textu.
K bodu 5 a 6
Ide o legislatívno-technickú úpravu textu.
K bodu 7
Ide o legislatívne a terminologické spresnenie textu.
K bodu 8
Považujeme za potrebné doplniť do ustanovenia aj prechodný pobyt, nakoľko sa vyžaduje aj podľa odseku 6.
K bodom 9 až 12
Dopĺňajú sa ďalšie nevyhnutné informácie o poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania.
K bodom 13 a 14
V ustanovení § 25 ods. 11 sa precizuje znenie, ktorá osoba je oprávnená vykonávať činnosť odborného garanta. Z tohto dôvodu bola úprava v tomto ustanovení z odseku 9 vypustená.
K bodu 15 až 20
Ide o legislatívne a terminologické spresnenie textu.
18
K bodu 21
Zavádza sa povinnosť poskytnúť potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve, ktorého vzor je upravený v osobitnom predpise (zákon o poisťovníctve).
K bodu 22
Navrhované znenie za cieľ zosúladenie so znením odseku 1 predmetného paragrafu, podľa ktorého sa pravidelné posúdenie vhodnosti investičného produktu založeného na poistení vykonáva vždy, t. j. nejde o rozhodnutie finančného agenta alebo finančného poradcu.
K Čl. IV
K bodu 1 a 5
Legislatívno- technická úprava v dôsledku vloženia nových odsekov 9 až 12 v § 4.
K bodu 2
Legislatívno- technická úprava v dôsledku zmeny názvu registra na „register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie“.
K bodu 3
S ohľadom na zámer obmedzenia výšky stropu pri odmeňovaní finančných agentov sa zavádza maximálna výška odmeny, a to 1,5% zo sumy sprostredkovaného spotrebiteľského úveru, ktorého výška je viac ako 10 000 eur.
Spôsob rozdeľovania odmeny sa týka úverov nad 10 000 eur.
Pri zmluvách do jedného roka sa môže vyplácať odmena spôsobom, ktorý si dojedná finančný agent a veriteľ.
Zavádza sa spôsob výplaty odmeny pre finančného agenta, kedy sa pri poskytnutí spotrebiteľského úveru vyplatí 50 % odmeny pre finančného agenta; následne sa pri prvom výročí vyplatí 30% odmeny a pri druhom výročí sa vyplatí zvyšných 20 % odmeny pre finančného agenta.
Pri zmluvách o spotrebiteľskom úvere, ktoré uzatvorené na obdobie kratšie ako 2 roky sa vyplatí odmena pri poskytnutí spotrebiteľského úveru vo výške 50 % a k prvému výročiu zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo zvyšnej časti odmeny 50 %.
V prípade predčasného splatenia spotrebiteľského úveru, sprostredkovateľ stráca nárok na ďalšie vyplatenie odmeny.
Súčasne zákon vymedzuje stanovuje čo všetko sa považuje za odmenu finančného agenta.
K bodu 4
Za účelom väčšej transparentnosti je sprostredkovateľ povinný predložiť spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere súhrnnú informáciu k sprostredkovanému úveru obsahujúcu názov veriteľa a informáciu o výške jeho odmeny sprostredkovateľa.
K bodu 6
Navrhované pravidlá pre vyplácanie odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní úveru na bývanie sa budú vzťahovať na nové spotrebiteľské úvery poskytnuté po účinnosti tohto zákona.
19
K bodu 7
Nová príloha zákona reflektuje povinnosť finančného agenta predkladať informáciu k sprostredkovanému úveru týkajúcu sa výšky odmeny finančného agenta.
Čl. V
K bodu 1
V súvislosti so sprostredkovaním úveru na bývanie by sa na finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie mali vzťahovať rovnaké ustanovenia zákona ako na finančných agentov, keďže aj títo sprostredkovatelia oprávnení vykonávať finančné sprostredkovanie na území Slovenskej republiky.
K bodu 2
Navrhovaná zmena súvisí so zmenou názvu registra o kategóriu finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie.
K bodu 3
V súvislosti s vykonávaním finančného poradenstva pri úveroch na bývanie by sa na finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie mali vzťahovať rovnaké ustanovenia ako na finančných poradcov, keďže aj títo sprostredkovatelia oprávnení vykonávať finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky.
K bodu 4
Účelom navrhovanej právnej úpravy je stanovenie maximálnej výšky provízií pre finančného agenta za sprostredkovanie úveru na bývanie, ako aj rozloženie provízií v dlhšom časovom horizonte, čo za cieľ podporiť profesionálnu dlhodobú starostlivosť o klientov finančných inštitúcií. Finančný agent bude zainteresovaný na dlhodobejšom vzťahu medzi klientom a finančnou inštitúciou.
Podľa navrhovanej úpravy sa províziou, resp. odmenou finančného agenta pri sprostredkovaní úveru na bývanie rozumejú všetky provízie, poplatky, platby, ekonomické výhody alebo iné peňažné, ale aj nepeňažné výhody a stimuly. Táto odmena nesmie presiahnuť 1,5 % zo sumy sprostredkovaného úveru na bývanie.
Takúto odmenu veriteľ nevyplatí finančnému agentovi naraz, ale počas obdobia 3 rokov. Prvá splátka sa poskytne pri poskytnutí úveru na bývanie vo výške 50 % odmeny, k prvému výročiu uzatvorenia zmluvy o úvere na bývanie vo výške 30 % odmeny a k druhému výročiu vo výške 20 % odmeny. Teda aj keď je zmluva uzatvorená na 2 roky alebo 5 rokov, odmena sa vypláca vždy v 3 rokoch. V prípade, ak sa úver na bývanie nevyčerpá úplne, veriteľ vypláca finančnému agentovi len časť odmeny v príslušných rokoch podľa miery skutočného čerpania úveru, s doplatkami v ďalších rokoch pri postupnom dočerpávaní úveru na bývanie. Ak nastane predčasné splatenie úveru na bývanie, finančný agent nemá nárok na časť odmeny za roky po tomto predčasnom splatení úveru na bývanie.
Príklad:
Sprostredkovaný úver na bývanie je 60 000 eur, skutočne čerpaný úver v prvom roku na začiatku 48 000 eur, s úplným vyčerpaním k prvému výročiu zmluvy, odmena 600 eur (1 %). Prvá časť odmeny sprostredkovaného úveru je 300 eur pri poskytnutí úveru, 180 eur pri prvom výročí zmluvy o úvere na bývanie a 120 eur pri druhom výročí zmluvy.
20
V prvom roku, čiže pri poskytnutí úveru na bývanie sa vypláca časť za 1. rok vo výške 300 x 48 000 / 60 000 = 240 eur.
Úver sa postupne dočerpával, pričom úplne sa vyčerpal k prvému výročiu zmluvy o úvere, vtedy sa vypláca časť za 2. rok v plnej výške 180 eur + doplatok za prvý rok vo výške 300 x 60 000 / 60 000 = 300 eur 240 eur (už vyplatená odmena) = 60 eur, tzn. spolu 240 eur. Ak by sa úver úplne vyčerpal v priebehu prvého roka, doplatok 60 eur by sa vyplatil následne po vyčerpaní.
Za tretí rok sa vypláca odmena k výročiu zmluvy o úvere na bývanie vo výške 120 eur.
Zavádza sa tiež povinnosť pre finančných agentov zvýšiť informovanosť klientov o výške odmeny finančného agenta pred sprostredkovaním úveru na bývanie.
K bodu 5
Navrhované pravidlá pre vyplácanie odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní úveru na bývanie sa budú vzťahovať na nové úvery na bývanie poskytnuté po účinnosti tohto zákona.
K bodu 6
Zákon sa dopĺňa o novú prílohu s cieľom zvýšiť informovanosť klientov o výške odmeny finančného agenta pred sprostredkovaním úveru na bývanie vo forme navrhovaného formulára.