1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
____________________________________________________________________
944
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2015 Z. z. poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 282/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. a zákona č. .../2018 sa mení a dopĺňa takto:
1. § 70 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne je povinná pred uzavretím poistnej zmluvy poskytnúť potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi30) jednoznačným, presným a zrozumiteľným spôsobom, písomne alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu32b) informáciu o jednotlivých zložkách poistného vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve, a to prostredníctvom informačného formulára uvedeného v prílohe č. 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32b) znie:
32b) § 4 písm. g) zákona č. 186/2009 Z. z.“.
2. Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠70a
Pravidlá pre výpočet odkupnej hodnoty
(1) Ak ide o poistenie spojené s investičnými fondmi uvedené v prílohe č. 1 časti B treťom bode, poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne je povinná investovať najmenej
2
a) 50 % zaplateného poistného v prvom roku trvania poistnej zmluvy zníženého o poistné na krytie rizika,
b) 65 % zaplateného poistného v druhom roku trvania poistnej zmluvy zníženého o poistné na krytie rizika,
c) 80 % zaplateného poistného v treťom a ďalších rokoch trvania poistnej zmluvy zníženého o poistné na krytie rizika.
(2) Ak ide o poistenie podľa odseku 1 a poistník ukončí poistnú zmluvu pred uplynutím poistnej doby, poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne vyplatí poistníkovi odkupnú hodnotu minimálne vo výške časovej hodnoty investovaného poistného určeného podľa odseku 1.
(3) Ak ide o poistenie, iné ako uvedené v odseku 1, pri ktorom vzniká právo na odkupnú hodnotu a poistník ukončí poistnú zmluvu pred uplynutím poistnej doby, poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne vyplatí poistníkovi odkupnú hodnotu minimálne vo výške súčtu
a) 50 % zaplateného poistného v prvom roku trvania poistnej zmluvy zníženého o poistné na krytie rizika,
b) 65 % zaplateného poistného v druhom roku trvania poistnej zmluvy zníženého o poistné na krytie rizika,
c) 80 % zaplateného poistného v treťom a ďalších rokoch trvania poistnej zmluvy zníženého o poistné na krytie rizika.“.
3. V § 74 ods. 9 prvej vete sa vypúšťa slovo „písomne“.
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:
45) § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5. Za § 205 sa vkladá § 205a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠205a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Ustanovenie § 70a sa prvýkrát použije na poistnú zmluvu uzavretú po 30. júni 2019.“.
6. Zákon sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 39/2015 Z. z.
Vzory informačných formulárov o jednotlivých zložkách poistného
VZOR
INFORMÁCIE K POISTENIU S ODKUPNOU HODNOTOU
Za dojednanú poistnú dobu na poistnom celkom zaplatíte
.……………
eur
z toho na krytie rizík (smrť, úraz, choroba a podobne)
.……………
eur
z toho na úhradu nákladov na uzavretie poistenia
(kalkulované distribučné náklady)
.……………
eur
z toho na úhradu ostatných nákladov poisťovne,
3
poisťovne z iného členského štátu alebo pobočky zahraničnej
poisťovne
.……………
eur
z toho určené na investovanie
.……………
eur
Pri nulovom zhodnotení sa po [dojednaná poistná doba] rokoch vyplatí
.……………
eur
VZOR
INFORMÁCIE K POISTENIU BEZ ODKUPNEJ HODNOTY
Ročne na poistnom zaplatíte
.……………
eur
z toho na krytie rizík
.……………
eur
z toho na úhradu nákladov na uzavretie poistenia
(kalkulované distribučné náklady)
.……………
eur
z toho na úhradu ostatných nákladov poisťovne,
poisťovne z iného členského štátu alebo pobočky zahraničnej
poisťovne
.……………
eur
“.
Čl. II
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 35ja prvej vete sa číslo „60“ nahrádza číslom „90“.
2. V § 37 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) výrok vykonateľného rozhodnutia alebo aj odôvodnenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska alebo ich časti, ak určené na zverejnenie podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu;1) Národná banka Slovenska rovnakým spôsobom zverejňuje aj výroky a odôvodnenia právoplatných rozhodnutí Národnej banky Slovenska vo veciach ochrany finančných spotrebiteľov okrem rozhodnutí o uložených blokových pokutách, pričom pred zverejnením takých rozhodnutí sa v nich anonymizujú údaje o finančných spotrebiteľoch,“.
3. V § 40 ods. 3 druhej vete a v ods. 4 sa za slovom „agentov“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „poradcov“ sa vkladajú slová „a poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania“.
4. Za § 45f sa vkladá § 45g, ktorý vrátane nadpisu znie:
4
㤠45g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2018
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. novembra 2018 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. novembrom 2018, vrátane právnych vzťahov súvisiacich s rozhodnutiami vydanými pred 1. novembrom 2018; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. novembrom 2018 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2018, pričom na lehoty, ktoré pred 1. novembrom 2018 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2018 a ustanovenia osobitných predpisov.1)
(2) Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2018 a osobitných predpisov;1) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. novembrom 2018, zostávajú zachované.
(3) Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. novembrom 2018 sa dokončí postupom podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2018 a osobitných predpisov;1) právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. novembrom 2018, zostávajú zachované.“.
Čl. III
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 282/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Finančným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu je
a) poskytovanie investičnej služby prijímanie a postupovanie pokynov klienta5) týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania a ich propagácia alebo
b) poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva5a) vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho investovania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:
5) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
5a) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 4 písm. l) sa za slovom „agentom“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „poradcom“ sa vkladajú slová „alebo finančnou inštitúciou“.
3. V § 11 ods. 2 sa slová „všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré“ nahrádzajú slovami „ktorých všeobecne záväzných právnych predpisov“.
4. V § 14 ods. 11 sa slová „trvalým pobytom“ nahrádzajú slovami „miestom podnikania“.
5. V § 16 ods. 3 sa slová „11a“ nahrádzajú slovami „11c“.
5
6. V § 16 ods. 4 písm. e) sa číslo „14“ nahrádza číslom „3“.
7. V § 21 ods. 14 sa slová „podľa odseku 9“ nahrádzajú slovami „pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore kapitálového trhu“.
8. V § 22 ods. 7 tretej vete sa za slovo „pobyt“ vkladajú slová „prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak existuje,“.
9. V § 22a ods. 3 sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „s miestom podnikania alebo“.
10. V § 22a ods. 4 písm. a) sa za slovo „priezvisko“ vkladajú slová „webové sídlo, identifikačné číslo“.
11. V § 22a ods. 11 sa slovo „doručenia“ nahrádza slovami „uplynutia lehoty na doplnenie“.
12. V § 22a ods. 13 písm. e) sa za slovo „pobyt,“ vkladajú slová „prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak existuje,“.
13. V § 25 ods. 9 sa vypúšťa posledná veta.
14. § 25 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Činnosť odborného garanta je oprávnený vykonávať člen štatutárneho orgánu finančného agenta alebo finančného poradcu podľa § 24 ods. 2 a člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie.“.
15. V § 30 ods. 3 sa za slová „ide o“ vkladá slovo „samostatného“.
16. V § 32 ods. 1 sa slová „uzavretím zmluvy o finančnej službe“ nahrádzajú slovami „vykonávaním finančného sprostredkovania“.
17. V § 37 ods. 1 sa slová „Finančný agent“ nahrádzajú slovami „Samostatný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný finančný agent“.
18. V § 37 ods. 3 písmeno e) znie:
„e) testovaní vhodnosti a primeranosti,41e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41e znie:
„41e) § 73f až 73h zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 54 až 57 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.“.
19. V § 37 ods. 5 sa za slovo „agenta“ vkladá čiarka a slová „podriadeného finančného agenta v sektore kapitálového trhu a viazaného finančného agenta v sektore kapitálového trhu“.
20. V § 37 odsek 6 znie:
„(6) Podriadený finančný agent v sektore kapitálového trhu a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu vykonáva finančné sprostredkovanie na plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť navrhovateľa.“.
21. § 37b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
6
„(3) Finančný agent a finančný poradca je povinný pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby poskytnúť potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi jednoznačným, presným a zrozumiteľným spôsobom, písomne alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu informáciu o jednotlivých zložkách poistného vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve, a to prostredníctvom informačného formulára.41la)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41la znie:
41la) Príloha č. 3 k zákonu č. 39/2015 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.
22. V § 37d odsek 4 znie:
„(4) Pravidelné posúdenie vhodnosti investičného produktu založeného na poistení podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje prostredníctvom pravidelnej správy o jeho vhodnosti, ktorá obsahuje aktualizované vyhlásenie o tom, ako investičný produkt založený na poistení zodpovedá preferenciám, cieľom a iným potrebám klienta alebo potenciálneho klienta.“.
Čl. IV
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 18/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 3 písm. h) a ods. 4 sa číslo „14“ nahrádza číslom „18“.
2. V § 4 ods. 7 sa slová „viazaných investičných agentov12)“ nahrádzajú slovami „finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie12)“.
3. V § 4 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 12, ktoré znejú:
„(9) Pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru nad 10 000 eur veriteľ vypláca odmenu finančnému agentovi najviac vo výške 1,5 % zo sumy poskytnutého spotrebiteľského úveru.
(10) Odmenou finančného agenta sa rozumie súčet akýchkoľvek provízií, poplatkov alebo iných druhov platieb vrátane ekonomickej výhody akéhokoľvek druhu alebo akákoľvek iná peňažná výhoda alebo nepeňažná výhoda či stimul, ktoré sa ponúkajú alebo dávajú finančnému agentovi v súvislosti so sprostredkovaním spotrebiteľského úveru.
(11) Veriteľ vypláca časť odmeny podľa odseku 9 za spotrebiteľský úver, ktorý je poskytnutý na obdobie viac ako jeden rok, v splátkach pri poskytnutí spotrebiteľského úveru vo výške 50 % odmeny, k prvému výročiu zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo výške 30 % odmeny a k druhému výročiu zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo výške 20 %. Ak je zmluva o spotrebiteľskom úvere uzatvorená na obdobie kratšie ako dva roky, pri prvom výročí zmluvy o spotrebiteľskom úvere sa vyplatí 50 % odmeny.
(12) Ak nastane splatenie spotrebiteľského úveru pred uplynutím obdobia podľa odseku 11, finančný agent nemá nárok na časť odmeny v rokoch po predčasnom splatení spotrebiteľského úveru.“.
7
Doterajšie odseky 9 až 15 sa označujú ako odseky 13 až 19.
4. V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Finančný agent je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe č. 5 pred sprostredkovaním spotrebiteľského úveru v písomnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, a to bezplatne, v dostatočnom časovom predstihu s poskytnutím jednoznačného a zrozumiteľného vysvetlenia.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
5. V § 24a sa číslo „13“ nahrádza číslom „17“.
6. Za § 25j sa vkladá § 25k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.júla 2019
Ustanovenia § 4 ods. 9 12 v znení účinnom od 1. júla 2019 sa použijú pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru poskytnutého po 30. júni 2019.“.
7. Zákon sa dopĺňa prílohou č. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k zákonu č. 129/2010 Z. z.
VZOR
SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K SPROSTREDKOVANIU SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU
Názov veriteľa
........................
Výška spotrebiteľského úveru
.……………
eur
Odmena finančného agenta pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru, ktorý spotrebiteľovi spotrebiteľský úver priamo sprostredkoval
.……………
eur
Percentuálny podiel odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru z celkovej výšky spotrebiteľského úveru
.……………
%
“.
Čl. V
Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2016 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
8
1. V § 21 ods. 2 sa slová „viazaných investičných agentov,46)“ nahrádzajú slovami „finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie,46)“.
2. § 21 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Ustanovenia tohto zákona vzťahujúce sa na finančného agenta sa rovnako vzťahujú aj na finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie podľa osobitného predpisu.13)“.
3. § 22 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Ustanovenia tohto zákona vzťahujúce sa na finančného poradcu sa rovnako vzťahujú aj na finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie podľa osobitného predpisu.49)“.
4. Za § 26a sa vkladá § 26b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26b
Pravidlá pre odmenu finančného agenta pri sprostredkovaní úveru na bývanie
(1)Veriteľ vypláca odmenu finančnému agentovi najviac vo výške 1,5 % zo sumy poskytnutého úveru na bývanie.
(2)Odmenou finančného agenta sa rozumie súčet akýchkoľvek provízií, poplatkov alebo iných druhov platieb vrátane ekonomickej výhody akéhokoľvek druhu alebo akákoľvek iná peňažná výhoda alebo nepeňažná výhoda či stimul, ktoré sa ponúkajú alebo dávajú finančnému agentovi v súvislosti so sprostredkovaním úveru na bývanie.
(3)Veriteľ vypláca časť odmeny za poskytnutý úver na bývanie v troch splátkach v období troch rokov, a to pri poskytnutí úveru na bývanie vo výške 50 % odmeny, k prvému výročiu zmluvy o úvere na bývanie vo výške 30 % odmeny a k druhému výročiu zmluvy o úvere na bývanie vo výške 20 % odmeny.
(4)Ak sa v príslušnom roku úver na bývanie nevyčerpá v celkovej výške, vyplatí sa pri prvom čerpaní časť odmeny podľa odseku 3 vynásobená podielom skutočne čerpaného úveru na bývanie a poskytnutého úveru na bývanie k dátumu prvého čerpania. V ďalších rokoch sa vyplatí doplatok časti odmeny za predchádzajúce roky vo výške podľa odseku 3 vynásobenej podielom skutočne čerpaného úveru na bývanie a poskytnutého úveru na bývanie, zníženej o už vyplatené zodpovedajúce časti odmeny v predchádzajúcich rokoch, pričom takýto doplatok časti odmeny sa vyplatí k nasledujúcemu výročiu zmluvy o úvere na bývanie; to neplatí, ak sa úver na bývanie v príslušnom roku vyčerpá v celkovej výške, pričom doplatok časti odmeny sa vyplatí následne po vyčerpaní úveru na bývanie v celkovej výške.
(5)Ak sa úver na bývanie nevyčerpá v celkovej výške v období podľa odseku 3, rozdiel medzi odmenou podľa odseku 1 a vyplatenými časťami odmeny podľa odseku 4 sa vyplatí po tomto období.
9
(6)Ak nastane splatenie úveru na bývanie pred uplynutím období podľa odseku 3, finančný agent nemá nárok na časť odmeny v rokoch po predčasnom splatení úveru na bývanie.
(7)Finančný agent je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie k sprostredkovaniu úveru na bývanie prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe č. 5 pred sprostredkovaním úveru na bývanie v písomnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu,21) a to bezplatne, v dostatočnom časovom predstihu s poskytnutím jednoznačného a zrozumiteľného vysvetlenia.“.
5. Za § 28b sa vkladá § 28c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Ustanovenie § 26b sa prvýkrát použije pri sprostredkovaní úveru na bývanie poskytnutého po 30. júni 2019.“.
6. Zákon sa dopĺňa prílohou č. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k zákonu č. 90/2016 Z. z.
VZOR
SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K SPROSTREDKOVANIU ÚVERU NA BÝVANIE
Názov veriteľa
...................
Výška úveru na bývanie
.……………
eur
Odmena finančného agenta pri sprostredkovaní úveru na bývanie, ktorý spotrebiteľovi úver na bývanie priamo sprostredkoval
.……………
eur
Percentuálny podiel odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní úveru na bývanie z celkovej výšky úveru na bývanie
.……………
%
“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018, okrem čl. I a čl. III V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2019.
10