VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: UV-14791/2018
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
944
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e vládny návrh zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, apríl 2018