Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Účelom predkladaného návrhu zákona je zakázať umiestňovanie pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ oslavujúcich komunistický, fašistický alebo nacistický režim a zakázať pomenovávanie ulíc a verejných priestranstiev po predstaviteľoch týchto zločineckých režimov.
Podľa čl. 1 ods. 1 ústavy je Slovenská republika „zvrchovaný, demokratický a právny štát“. Dni výročí protifašistického Slovenského národného povstania z roku 1944 a začiatku demokratickej revolúcie proti komunistickému režimu v novembri 1989 štátnymi sviatkami Slovenskej republiky. Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) označuje obdobie fašistickej a komunistickej totality medzi rokmi 1939 1989 ako obdobie neslobody. Na hodnotenie, skúmanie a zverejňovanie informácií o zločinoch fašistického a komunistického režimu bol týmto zákonom zriadený Ústav pamäti národa (ÚPN). Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému označuje v § 1 ods. 1 komunistický režim za odsúdeniahodný. Zákon č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v § 1 konštatuje, že protifašistický odboj „má nezastupiteľné miesto v histórii Slovenskej republiky“.
Používanie symboliky a oslavovanie, či obhajovanie komunistického, fašistického a nacistického režimu a ideológie je postihnuteľné aj prostriedkami trestného práva. Texty, vyhlásenia, zástavy, odznaky, heslá a symboly skupín a hnutí, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, podľa § 130 ods. 7 písm. a) Trestného zákona (TZ) extrémistickým materiálom. Trestnými činmi výroba extrémistickým materiálov 422a TZ), rozširovanie extrémistickým materiálov 422b TZ) aj prechovávanie extrémistických materiálov 422c TZ). Ďalším trestným činom je prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd 422 TZ), či popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti (§ 422d TZ).
Napriek tomu na území demokratickej Slovenskej republiky existujú ulice a iné verejné priestranstvá pomenované po predstaviteľoch komunistického režimu, alebo po dôležitých udalostiach spojených s komunistickým hnutím. Ešte z čias komunistického režimu pretrvávajú pamätníky, pomníky, pamätné tabule a sochy pripomínajúce predstaviteľov komunistického režimu, dôležité udalosti komunistického hnutia, či obsahujúce komunistickú symboliku.
Dokonca aj v období demokratického politického systému po páde komunistického režimu dochádza k inštalovaniu rôznych pamätníkov a pamätných tabúľ venovaných predstaviteľom komunistického režimu v Československu z obdobia rokov 1948 1989, či predstaviteľom fašistického režimu v období vojnového Slovenského štátu z obdobia rokov 1939 1945. Orgány činné v trestnom konaní však takéto konanie nepovažujú za naplnenie skutkovej podstaty niektorého z vyššie uvedených trestných činov. A žiadny iný zákon nezabraňuje tomu, aby v demokratickej Slovenskej republike boli inštalované pamätníky a pamätné tabule de facto oslavujúce totalitné režimy.
Preto sa navrhuje stanoviť zákaz inštalácie takýchto pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ prostredníctvom novely zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému (čl. I) a prostredníctvom novely zákona o protifašistickom odboji (čl.
II). Novelou zákona o obecnom zriadení (čl. III) sa zakazuje určovať nové názvy ulíc a verejných priestranstiev po predstaviteľoch totalitných režimov. Žiadny z týchto zákazov sa nevzťahuje na existujúce pamätníky, pomníky, tabule, názvy ulíc, či verejných priestranstiev. Zákon teda nevyžaduje, aby sa premenovali existujúce názvy ulíc, či verejných priestranstiev, či odstránili existujúce pamätníky, pomníky, či pamätné tabule, smerom do budúcnosti však bude platiť.
Názvy ulíc a verejných priestranstiev určuje obec všeobecne záväzným nariadením, ktoré musí byť v súlade so zákonom. Ak by obec prijala nariadenie, ktorým by určila názov ulice, či iného verejného priestranstva v rozpore so zákazom sformulovaným v čl. III, bolo by to dôvodom na napadnutie takéhoto nariadenia prokurátorom formou protestu, prípadne jeho zrušenie súdom.
Vo vzťahu k zákazom týkajúcim sa komunistických, fašistických a nacistických pamätníkov sa vymožiteľnosť zákazu navrhuje dosiahnuť zavedením nových priestupkov a správnych deliktov spočívajúcich v porušení uvedených zákazov, a to prostredníctvom novely stavebného zákona (čl. IV).
Návrh zákona sa prekladá v predvečer 70. výročia komunistického prevratu v Československu. Účinnosť zákona sa symbolicky navrhuje na štátny sviatok pripomínajúci protifašistické Povstanie z roku 1944 a odložená účinnosť jedného z článkov zákona na štátny sviatok demokratickú revolúciu proti komunistickému režimu v Novembri 1989.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Osuský, Viera Dubačová a Ondrej Dostál
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a o doplnení niektorých zákonov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a o doplnení niektorých zákonov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa stanoviť zákaz umiestňovať na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach texty, vyobrazenia a symboly oslavujúce, propagujúce alebo obhajujúce režim založený na komunistickej ideológii a jeho predstaviteľov.
Tento zákaz sa stanovuje zakotviť v zákone o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, ktorý v § 1 ods. 1 konštatuje, že „režim založený na komunistickej ideológii, ktorý rozhodoval o riadení štátu a osudoch občanov v bývalom Československu od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989, bol odsúdeniahodný“.
Porušovanie uvedeného zákazu bude sankcionované prostredníctvom novely stavebného zákona obsiahnutej v čl. IV.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť zákaz umiestňovať na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach texty, vyobrazenia a symboly oslavujúce, propagujúce alebo obhajujúce režim vojnovej Slovenskej republiky alebo iný režim založený na fašistickej alebo nacistickej ideológii a ich predstaviteľov. Tento zákaz je analogický k zákazu komunistických pamätníkov v čl. I.
Navrhuje sa ho zakotviť v zákone o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. NR SR tento zákon podľa preambuly prijala „vedená vôľou vyjadriť úctu osobám, ktoré s nasadením vlastného života, osobnej slobody vystupovali v protifašistickom a protinacistickom odboji, v Slovenskom národnom povstaní, partizánskom hnutí, v zahraničnom odboji a ktoré sa stali obeťami fašizmu a nacizmu, perzekúcie, väznenia a núteného výkonu vojnových prác“. Podľa § 1 zákona „Protifašistický odboj, ako národný boj za oslobodenie, ktorý sa začal formovať v roku 1939 a skončil po porážke nacistického Nemecka a oslobodením posledných častí Československa v roku 1945, nezastupiteľné miesto v histórii Slovenskej republiky. Protifašistický odboj sa delí na domáci, pôsobiaci na území Protektorátu Čechy a Morava a vojnovej Slovenskej republiky, a zahraničný.“ Termín „vojnová Slovenská republika“ je prevzatý aj do návrhu zákona. Zákaz sa však vzťahuje aj na iné režimy založené na fašistickej alebo nacistickej ideológii.
Porušovanie uvedeného zákazu bude sankcionované prostredníctvom novely stavebného zákona obsiahnutej v čl. IV.
K čl. III
Navrhuje sa stanoviť zákaz určovať názov ulice alebo iného verejného priestranstva po predstaviteľoch fašistického, nacistického alebo komunistického režimu.
Tento zákaz sa navrhuje zakotviť do zákona o obecnom zriadení. Podľa § 2b ods. 1 tohto zákona názvy ulíc a iných verejných priestranstiev určuje a mení obec všeobecne záväzným nariadením. Podľa § 2b ods. 3 zákona „Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.“ Navrhuje sa doplniť do ods. 3 tretia veta, podľa ktorej by bolo neprípustné určovať názov ulice alebo iného verejného priestranstva po predstaviteľoch fašistického, nacistického alebo komunistického režimu.
Z formulácie („neprípustné sú“ v už platnej druhej vete odseku 3 vs. „neprípustné je určiť“ v navrhovanej tretej vete odseku 3) je zrejmý účel zákonodarcu, že sa určením rozumie nové určenie názvu ulice alebo iného verejného priestranstva schválením nového všeobecne záväzného nariadenia. Zákaz sa teda nebude vzťahovať na ulice a iné verejné priestranstvá, ktorých názov bol nariadením určený pred nadobudnutím účinnosti navrhovaného zákona.
Na kontrolu vykonateľnosti tohto zákazu nie je potrebné meniť iné ustanovenia tohto alebo iných zákonov. Podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení všeobecne záväzné nariadenie obce nesmie byť v rozpore so zákonmi. Keďže názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú nariadením, ak by nový názov bol v rozpore s týmto zákonom stanoveným zákazom, bolo by to dôvodom na preskúmanie súladu nariadenia so zákonom prokuratúrou. Prokurátor by v prípade rozporu nariadenia so zákonom podal proti nemu protest a ak by zastupiteľstvo nezmenilo protizákonné ustanovenia nariadenia, mohol by o ich zrušení na návrh prokurátora rozhodnúť súd.
K čl. IV
Navrhuje sa stanoviť v stavebnom zákone nové priestupky a správne delikty spočívajúce v porušení zákazu umiestňovania textov, vyobrazení a symbolov oslavujúcich, propagujúcich alebo obhajujúcich režim založený na komunistickej, fašistickej alebo nacistickej ideológii a jeho predstaviteľov na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach, ktoré vyplývajú z článkov I a II návrhu zákona.
Pokuty za uvedené priestupky a správne delikty by udeľoval stavebný úrad alebo stavebná inšpekcia. Za porušenie predmetného zákazu by mohli udeliť pokutu do výšky 1 000 eur, pričom by zároveň s rozhodnutím o udelení pokuty vyzvali porušovateľa na odstránenie protiprávneho stavu. Ak by napriek výzvy k odstráneniu protiprávneho stavu nedošlo, stavebný úrad alebo inšpekcia by mohli udeliť pokutu do výšky 2 000 eur, a to aj opakovane, kým by nedošlo k odstráneniu protiprávneho stavu.
K čl. V
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona. Vzhľadom na to, že navrhovaný zákon stanovuje fyzickým osobám, právnickým osobám a samosprávam obmedzenia a zákazy a stavebným úradom a stavebnej inšpekcii právomoc ukladať pokuty za nové priestupky a správne delikty, návrh zákona obsahuje dostatočnú legisvakačnú dobu. Kratšiu vo vzťahu účinnosti zákazov a dlhšiu vo vzťahu k udeľovaniu pokút.
Dni účinnosti zákona symbolicky stanovené na štátne sviatky, ktoré pripomienkami najdôležitejších udalostí Slovenska v zápase s fašizmom a komunizmom. Zákon s výnimkou čl. IV by mal nadobudnúť 29. augusta 2018, teda v deň výročia Slovenského národného povstania v roku 1944. Článok IV zákona by mal nadobudnúť účinnosť 17. novembra 2018, teda v Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý pripomína November 1989.