(návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z ... 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky č. 457/2012 Z. z.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 76 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 455/2012 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky č. 457/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 odsek 1 znie:
„(1) Habilitačné konanie začína podaním žiadosti o udelenie titulu docent, ktorú uchádzač podáva písomne predsedovi vedeckej rady vysokej školy alebo predsedovi vedeckej rady fakulty, ak sa študijný program v študijnom odbore, ku ktorému je priradený odbor habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov (ďalej len „príslušný študijný odbor“), uskutočňuje na fakulte (ďalej len „vedecká rada“). Uchádzač v žiadosti uvedie odbor habilitačného konania a konania na vymenúvania profesorov (ďalej len „odbor habilitačného konania a inauguračného konania“), v ktorom sa o získanie titulu uchádza.“
2.V § 1 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „(§ 75 ods. 8 zákona)“.
3.V § 1 odsek 5 znie:
„(5) Habilitačné konanie sa uskutočňuje na vysokej škole, ktorá udelenú akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov (ďalej len „akreditácia habilitačného konania a inauguračného konania“). Ak ide o príslušný študijný odbor, v ktorom sa študijný program uskutočňuje na fakulte, habilitačné konanie sa uskutočňuje na fakulte.“.
4.V § 1 ods. 7 sa za slová „odbor, v ktorom vysoká škola nemá priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie“ nahrádzajú slovami „odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pre ktorý vysoká škola nemá udelenú akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania“.
5.V § 1 ods. 8 sa za slovo „v“ vkladajú slová „príslušnom študijnom“.
6.V § 1 odsek 9 znie
„(9) Najmenej jeden oponent a predseda habilitačnej komisie v čase vymenovania vo funkcii profesora. Ďalší oponenti a členovia habilitačnej komisie v čase vymenovania vo
funkcii profesora alebo vo funkcii docenta alebo významnými odborníkmi. Oponent, predseda habilitačnej komisie a člen habilitačnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť v príslušnom študijnom odbore.“.
7.V § 1 ods. 13 sa za slovo „odboru“ vkladajú slová „habilitačného konania a inauguračného konania“ a slová „v odbore“ sa nahrádzajú slovami „v tomto odbore“.
8.V § 1 ods. 15, § 2a písm. d), § 4 ods. 11 a § 5a písm. d) sa za slovo „odbore“ vkladajú slová „habilitačného konania a inauguračného konania“.
9.V § 3 ods. 2 písm. b) sa za slovo „odbor“ vkladajú slová „habilitačného konania a inauguračného konania“.
10.V § 4 ods. 1 sa za slovo „odbor“ vkladajú slová „habilitačného konania a inauguračného konania“.
11.V § 4 ods. 2 písm. d) sa slová „(§ 75 ods. 5 zákona)“ nahrádzajú slovami „vo funkcii docenta“.
12.V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Vymenúvacie konanie sa uskutočňuje na vysokej škole, ktorá v odbore habilitačného konania a inauguračného konania udelenú akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania. Ak ide o príslušný študijný odbor, v ktorom sa študijný program uskutočňuje na fakulte, vymenúvacie konanie sa uskutočňuje na fakulte.“.
13.V § 4 ods. 5 sa za slová „odbor, v ktorom vysoká škola nemá priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie“ nahrádzajú slovami „odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pre ktorý vysoká škola nemá udelenú akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania“.
14.V § 4 odsek 7 znie:
„(7) Najmenej jeden oponent a predseda inauguračnej komisie v čase vymenovania vo funkcii profesora. Ďalší oponenti a členovia inauguračnej komisie v čase vymenovania vo funkcii profesora alebo významnými medzinárodne uznávanými vedeckými pracovníkmi alebo umeleckými pracovníkmi. Oponent, predseda inauguračnej komisie a člen inauguračnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť v príslušnom študijnom odbore.“.
15.V § 4 ods. 9 sa za slovo „odbor“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „habilitačného konania a inauguračného konania“.
16.V § 5 ods. 5 sa slová „ide o vymenovanie profesora v odbore, v ktorom“ nahrádzajú slovami „v príslušnom študijnom odbore“.
17.V § 5a písm. c) treťom bode sa vypúšťajú slová „a v akom študijnom odbore“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2019.
ministerka