1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/801
z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair
1.zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2.zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3.zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
4.zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
5.zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
6.zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O,
D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §,
O, V,
P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, R, N)
Poznámky
Č: 1
P: a
Touto smernicou sa ustanovujú:
a) podmienky vstupu a pobytu na obdobie dlhšie ako 90 dní na území členských štátov a práva štátnych príslušníkov tretích krajín, prípadne ich rodinných príslušníkov na účel výskumu, štúdia, odbornej prípravy alebo dobrovoľníckej služby v Európskej dobrovoľníckej službe, a ak tak rozhodnú členské štáty, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov, inej dobrovoľníckej služby ako Európskej dobrovoľníckej služby alebo činnosti aupair;
daná úprava nepatrí do pôsobnosti Ministerstva školstva. vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)
C: 1
P: b
b) podmienky vstupu a pobytu a práv výskumných pracovníkov a prípadne ich rodinných príslušníkov a študentov uvedených v písmene a) v iných členských štátoch, ako je členský štát, ktorý štátnemu príslušníkovi
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ
2
tretej krajiny udelí povolenie na pobyt na základe tejto smernice ako prvý.
SR
C: 2
O: 1
Táto smernica sa vzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o prijatie na územie členského štátu na účely výskumu, štúdia, odbornej prípravy alebo dobrovoľníckej služby v Európskej dobrovoľníckej službe. Členské štáty sa môžu tiež rozhodnúť, že budú ustanovenia tejto smernice uplatňovať aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o prijatie na účely výmenného programu žiakov, vzdelávacieho projektu, inej dobrovoľníckej služby ako Európskej dobrovoľníckej služby alebo činnosti aupair.
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 2
O: 2
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
P: f
P: g
Táto smernica sa nevzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín,:
a) ktorí žiadajú o medzinárodnú ochranu alebo osobami s poskytnutou medzinárodnou ochranou v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ, alebo osobami s poskytnutou dočasnou ochranou v členskom štáte v súlade so smernicou Rady 2001/55/ES;
b) ktorých vyhostenie bolo odložené zo skutkových alebo právnych dôvodov;
c) ktorí rodinnými príslušníkmi občanov Únie, ktorí uplatňujú svoje právo na voľný pohyb v rámci Únie;
d) ktorí majú dlhodobý pobyt v niektorom členskom štáte v súlade so smernicou Rady 2003/109/ES;
e) ktorí spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi a bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť majú rovnaké právo na voľný pohyb ako občania Únie na základe dohôd medzi Úniou a jej členskými štátmi a tretími krajinami alebo medzi Úniou a tretími krajinami;
f) ktorí prichádzajú do Únie ako zamestnanci-stážisti na základe vnútropodnikového presunu podľa smernice 2014/66/EÚ;
g) ktorí prijatí ako vysokokvalifikovaní pracovníci v súlade so smernicou Rady 2009/50/ES.
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 3
O: 1
„štátny príslušník tretej krajiny“ je osoba, ktorá nie je občanom Únie v zmysle článku 20 ods. 1 ZFEÚ;
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 3
„výskumný pracovník“ je štátny príslušník tretej krajiny,
N
Zákon č.
§ 26b
(1) Dohodou o hosťovaní sa cudzinec, ktorý nie je občanom
Ú
3
O: 2
ktorý doktorandský titul alebo primeranú vysokoškolskú kvalifikáciu, ktorá umožňuje prístup tohto štátneho príslušníka tretej krajiny k doktorandským programom, vybraný výskumnou organizáciou a prijatý na územie členského štátu na vykonávanie výskumného projektu, na ktorý sa spravidla vyžaduje takáto kvalifikácia;
172/2005 Z. z.
O: 1
O: 2
členského štátu a nie je vyslaný výskumnou organizáciou iného členského štátu, zaväzuje vykonávať projekt výskumu a vývoja a právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj, ktorá povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja (ďalej len "prijímajúca organizácia"), sa zaväzuje byť hostiteľom cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, na účely vykonávania výskumu a vývoja.
(2) Pred uzavretím dohody o hosťovaní musí prijímajúca organizácia overiť, či cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, odbornú kvalifikáciu požadovanú na vykonávanie výskumu a vývoja, na základe ktorej sa dohoda o hosťovaní medzi cudzincom a prijímajúcou organizáciou uzatvára.
C: 3
O: 3
„študent“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je prijatý inštitúciou vysokoškolského vzdelávania a je prijatý na územie členského štátu, aby vykonával ako hlavnú činnosť štúdium vedúce k získaniu kvalifikácie vysokoškolského vzdelania uznanej týmto členským štátom vrátane diplomov, osvedčení alebo doktorandských titulov získaných v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, ktoré môže zahŕňať prípravný kurz pred takýmto vzdelávaním v súlade s vnútroštátnym právom alebo povinnú odbornú prípravu;
N
Zákon č. 131/2002 Z. z.
§ 55
O:1
§ 67
O: 2
V: 1 3
(1) Každý právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium podľa § 56, ďalšie podmienky určené vysokou školou poskytujúcou zvolený študijný program podľa § 57 ods. 1, podmienky určené v dohode podľa § 54a ods. 2 a podmienky podľa § 58a ods. 4.
(2) Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami.
Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov.
Ú
C: 3
O: 4
„žiak“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je prijatý na územie členského štátu, aby sa zúčastnil na uznanom štátnom alebo regionálnom programe stredoškolského vzdelávania, ktorý zodpovedá stupňu 2 alebo 3 medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania, v rámci výmenného programu žiakov alebo vzdelávacieho projektu, ktorý vedie vzdelávacie zariadenie v súlade s vnútroštátnym právom alebo administratívnymi postupmi;
N
Zákon č. 245/2008 Z. z.
§ 2
P: c
c) žiakom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základnej umeleckej škole,
Ú
C: 3
O: 5
„stážista“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý vysokoškolský titul alebo sa zúčastňuje na štúdiu v tretej krajine, ktoré vedie k vysokoškolskému titulu, a ktorý je prijatý na územie členského štátu na program odbornej prípravy na účely získania vedomostí, postupov a skúseností v odbornom prostredí;
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
4
C: 3
O: 6
„dobrovoľník“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je prijatý na územie členského štátu, aby sa zúčastňoval na programe dobrovoľníckej služby;
N
Zákon č. 282/2008 Z. z.
§ 11
O:1
O: 2
O: 3
P: a až c
(1) Mládežníckym dobrovoľníkom (ďalej len "dobrovoľník") môže byť štátny občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu Európskej únie alebo občan tretieho štátu, ktorý dovŕšil vek najmenej 15 rokov a najviac 30 rokov a je bezúhonný.
(2) Ak dobrovoľník nedovŕšil vek 18 rokov, je na výkon dobrovoľníckej služby potrebný súhlas zákonného zástupcu dobrovoľníka.
(3) Dobrovoľníkom nemôže byť občan tretieho štátu,
a) ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky ako žiadateľ o azyl,6)
b) ktorého vyhostenie zo Slovenskej republiky bolo odložené zo skutkových alebo právnych dôvodov,7)
c) ktorý je zamestnancom8) alebo samostatne zárobkovo činnou osobou.9)
6) Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7) § 56 61 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8) § 11 Zákonníka práce.
§ 2 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9) § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Č
C: 3
O: 7
„program dobrovoľníckej služby“ je program praktickej solidárnej činnosti, ktorý vychádza z programu uznaného dotknutým členským štátom alebo Úniou, sleduje ciele všeobecného záujmu na neziskové účely a v rámci ktorého činnosti nie odmeňované s výnimkou náhrad výdavkov a/alebo vreckového;
N
Zákon č. 282/2008 Z. z.
§ 12
O:1
O: 2
P: a až i
(1) Dobrovoľnícka služba je verejnoprospešná činnosť vykonávaná dobrovoľníkom v rámci práce s mládežou na základe písomnej dohody s právnickou osobou, ktorej predmetom činnosti je práca s mládežou.
(2) Dohoda o dobrovoľníckej službe obsahuje najmä
a) názov a adresu sídla právnickej osoby podľa odseku 1,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia dobrovoľníka,
c) opis úloh dobrovoľníka,
d) údaje o mieste výkonu úloh dobrovoľníka,
e) čas vykonávania dobrovoľníckej služby dobrovoľníkom, ktorý nesmie presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas, 10)
f) deň začatia a deň skončenia dobrovoľníckej služby,
g) údaj o spôsobe zabezpečenia dohľadu nad starostlivosťou a
Č
5
O: 3
O: 4
bezpečnosťou dobrovoľníka po dobu trvania celej dobrovoľníckej služby,
h) údaj o tom, kto bude uhrádzať zdravotné poistenie dobrovoľníka, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky, a povinnosť právnickej osoby uhrádzať zdravotné poistenie dobrovoľníka, ktorý je občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom tretieho štátu,
i) údaj o pokrytí výdavkov uvedených v odseku 3.
(3) Právnická osoba uvedená v odseku 1 poskytne dobrovoľníkovi peniaze na cestovné 11) v súvislosti s výkonom dobrovoľníckej služby a na cestovné pri preprave do miesta jeho trvalého pobytu po ukončení výkonu dobrovoľníckej služby, uhradí náklady spojené so stravou, ubytovaním a poskytne dobrovoľníkovi vreckové.
(4) Ak je potrebné na výkon dobrovoľníckej služby osobitné vzdelávanie, dohoda podľa odseku 1 musí obsahovať údaje o osobe, ktorá ho poskytne, o jeho obsahu a o jeho trvaní.
10) § 85 ods. 5 Zákonníka práce.
11) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
C: 3
O: 8
„aupair“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je prijatý na územie členského štátu a ktorého dočasne prijať rodina, aby si zlepšil svoje jazykové zručnosti a vedomosti o dotknutom členskom štáte výmenou za ľahké domáce práce a starostlivosť o deti;
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 3
O: 9
„výskum“ je tvorivá, systematicky vykonávaná práca s cieľom rozšíriť vedomosti vrátane vedomostí o človeku, kultúre a spoločnosti, a využívanie týchto vedomostí na tvorbu nových aplikácií;
N
Zákon č. 172/2005 Z. z.
§ 2
O:1
O: 2
O: 3
(1) Výskum je systematická tvorivá činnosť uskutočňovaná v oblasti vedy a techniky pre potreby spoločnosti a v záujme rozvoja poznania. Výskum sa skladá zo základného výskumu a z aplikovaného výskumu.
(2) Základný výskum je systematická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je získavanie nových poznatkov bez ohľadu na možnosti ich priameho praktického využitia.
(3) Aplikovaný výskum je systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi.
Ú
6
C: 3
O: 10
„výskumná organizácia“ je akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia, ktorá vykonáva výskum;
N
Zákon č. 172/2005 Z. z.
§ 7
P: a až d
Právnické osoby1) a fyzické osoby - podnikatelia uskutočňujúce výskum a vývoj sa na štatistické účely začleňujú do týchto sektorov výskumu a vývoja:
a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied3) a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy4) (ďalej len "ústredný orgán"),
b) sektor vysokých škôl,5) ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
c) neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia,6) neziskové organizácie,7) združenia právnických osôb8) uskutočňujúce výskum a vývoj,
d) podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia,9) ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.
1) § 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
3) Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.
4) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
7) Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
8) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
9) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Ú
C: 3
O: 11
„vzdelávacie zariadenie“ je verejné alebo súkromné zariadenie stredoškolského vzdelávania uznané dotknutým členským štátom alebo zariadenie, ktorého študijné smery uznané v súlade s vnútroštátnym právom alebo administratívnymi postupmi na základe transparentných kritérií a ktoré sa zúčastňuje na výmennom programe žiakov alebo vzdelávacom projekte na účely stanovené v tejto smernici;
N
Zákon č. 245/2008 Z. z.
§ 27
O: 1
O: 2
P: a až
(1) Školy zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,2) ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona prostredníctvom vzdelávacích programov odborov vzdelávania poskytujúcich na seba nadväzujúce stupne vzdelania, tvoria sústavu škôl.
(2) Sústavu škôl tvoria tieto druhy škôl:
a) materská škola,
Ú
7
i
b) základná škola,
c) gymnázium,
d) stredná odborná škola,
e) stredná športová škola,
f) konzervatórium,
g) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
h) základná umelecká škola,
i) jazyková škola.
2) Napríklad § 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, § 142 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
C: 3
O: 12
„vzdelávací projekt“ je súbor vzdelávacích činností vypracovaných vzdelávacím zariadením členského štátu v spolupráci s podobnými zariadeniami v tretej krajine na účely vzájomnej kultúrnej a vedomostnej výmeny;
N
Zákon č. 245/2008 Z. z.
Zákon č. 131/2002 Z. z.
§ 147
O:1
O: 3
O: 4
P: a až c
§ 58a
O: 1
(1) Výmenný program sa uskutočňuje medzi strednou školou Slovenskej republiky a strednou školou iného členského štátu Európskej únie alebo strednou školou štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len "tretí štát"). Výmenný program sa uskutočňuje medzi strednými školami, ktoré majú spravidla rovnaký študijný odbor alebo učebný odbor.
(3) Výmenný program sa uskutočňuje na základe pravidiel výmenného programu, ktoré si každá škola vypracuje v súlade so svojím školským vzdelávacím programom.
(4) Výmenný program podľa odseku 1 je zameraný najmä na
a) získanie nových vedomostí v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore,
b) získanie praktických skúseností a zručností v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore,
c) skvalitnenie jazykových znalostí.
(1) Vysoká škola môže prijať na časť štúdia, obvykle v dĺžke jedného semestra alebo trimestra, aj študenta inej vysokej školy vrátane vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky bez prijímacieho konania v súlade s podmienkami
Ú
8
§ 54a
O: 1
O: 2
výmenného programu alebo na základe zmluvy medzi prijímajúcou vysokou školou a vysielajúcou vysokou školou.
Spoločné študijné programy
(1) Vysoká škola môže zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými školami vrátane vysokých škôl so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Študenti prijatí na študijný program zabezpečovaný viacerými vysokými školami (ďalej len "spoločný študijný program") absolvujú na jednotlivých vysokých školách jednotlivé časti štúdia podľa § 61 ods. 2. Spolupracujúce vysoké školy sa podieľajú na tvorbe spoločného študijného programu, rozhodovaní o prijímacom konaní a rozhodovaní o splnení podmienok na riadne skončenie štúdia.
(2) Podmienky spolupráce podľa odseku 1 určí dohoda vysokých škôl. V dohode sa určia najmä podmienky prijatia na študijný program podľa odseku 1, podmienky na jeho absolvovanie, podrobnosti o organizácii štúdia, udeľovanom akademickom titule a podrobnosti o dokladoch o skončení štúdia. Študent prijatý na štúdium spoločného študijného programu je počas štúdia študentom všetkých spolupracujúcich vysokých škôl. To neplatí na štatistické a rozpočtové účely, keď je považovaný za študenta tej vysokej školy, ktorá mu v príslušnej časti štúdia zabezpečuje vzdelávanie 51 ods. 2). Dohoda vysokých škôl o spoločnom študijnom programe upraví aj platnosť vnútorných predpisov vysokej školy pre študentov spoločných študijných programov a rozhodovanie o ich akademických právach a povinnostiach v súlade s vnútornými predpismi vysokej školy a právnymi predpismi štátu, v ktorom sa štúdium uskutočňuje.
C: 3
O: 13
„inštitúcia vysokoškolského vzdelávania“ je akýkoľvek druh inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktorá sa za takú uznáva alebo považuje v súlade s vnútroštátnym právom a ktorá v súlade s vnútroštátnym právom alebo postupmi ponúka uznané tituly vysokoškolského vzdelania alebo iné uznané kvalifikácie terciárneho stupňa bez ohľadu na názov takéhoto zariadenia, alebo akákoľvek inštitúcia, ktorá v súlade s vnútroštátnym právom alebo vnútroštátnymi postupmi ponúka odborné vzdelávanie alebo prípravu na terciárnom stupni;
N
Zákon č. 131/2002 Z. z.
§ 2
O:1
O: 2
P: a d
(1) Vysoké školy sú právnické osoby.
(2) Vysoké školy sú
a) verejné vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
b) štátne vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
c) súkromné vysoké školy podľa § 47 a
d) zahraničné vysoké školy podľa § 49a so sídlom na území členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej
Ú
9
O: 4
republiky alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len "členské štáty").
(4) Vysoké školy majú výhradné právo na poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania. Na poskytovaní vysokoškolského vzdelávania sa podieľajú aj špecializované výučbové zariadenia vysokej školy podľa § 35 a v študijných programoch podľa § 54 aj inštitúcie, ktoré nie vysokými školami (ďalej len „nevysokoškolské inštitúcie“) a ktoré získali akreditáciu podľa § 86. Vysoké školy poskytujú aj ďalšie vzdelávanie.1)
1) Napríklad § 39 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
C: 3
O: 14
„hostiteľský subjekt“ je výskumná organizácia, inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, vzdelávacie zariadenie, organizácia zodpovedná za program dobrovoľníckej služby alebo subjekt prijímajúci stážistov, ku ktorému je pridelený štátny príslušník tretej krajiny na účely tejto smernice a ktorý sa nachádza na území dotknutého členského štátu, bez ohľadu na jeho právnu formu v súlade s vnútroštátnym právom;
N
Zákon č. 172/2005 Z. z.
Zákon č. 245/2008 Z. z.
Zákon č.
§ 7
O: 7
P: a až d
§ 147
O: 1
§ 58a
(7) Ministerstvo školstva vydáva na základe žiadosti právnickej osoby vykonávajúcej výskum a vývoj povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja, ak
a) má určené ciele a zámery vo výskume a vývoji,
b) predloží vyhlásenie, že je ochotná podpísať dohodu o hosťovaní s cudzincom, ktorý nie je občanom členského štátu,
c) preukáže prostriedky na uzatváranie dohôd o hosťovaní,
d) má osvedčenie o spôsobilosti podľa § 26a ods. 11 alebo 12.
(1) Výmenný program sa uskutočňuje medzi strednou školou Slovenskej republiky a strednou školou iného členského štátu Európskej únie alebo strednou školou štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len "tretí štát"). Výmenný program sa uskutočňuje medzi strednými školami, ktoré majú spravidla rovnaký študijný odbor alebo učebný odbor.
(1) Vysoká škola môže prijať na časť štúdia, obvykle v dĺžke
Č
10
131/2002 Z. z.
O: 1
jedného semestra alebo trimestra, aj študenta inej vysokej školy vrátane vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky bez prijímacieho konania v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy medzi prijímajúcou vysokou školou a vysielajúcou vysokou školou.
C: 3
O: 15
„hostiteľská rodina“ je rodina, ktorá dočasne prijala aupaira a delí sa s ním o svoj každodenný rodinný život na území členského štátu na základe dohody uzatvorenej medzi touto rodinou a aupairom;
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 3
O: 16
„zamestnanie“ je výkon činností za odmenu predstavujúcich akúkoľvek formu práce upravenú vnútroštátnym právom alebo uplatniteľnými kolektívnymi dohodami alebo v súlade s ustálenými postupmi pre zamestnávateľa alebo pod jeho vedením a dohľadom;
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 3
O: 17
„zamestnávateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú alebo pod ktorej vedením a dohľadom sa zamestnanie vykonáva;
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 3
O: 18
„prvý členský štát“ je členský štát, ktorý udelí štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na základe tejto smernice ako prvý;
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 3
O: 19
„druhý členský štát“ je akýkoľvek iný členský štát ako prvý členský štát;
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 3
O: 20
„programy Únie alebo viacstranné programy, ktoré zahŕňajú opatrenia v oblasti mobility“ programy financované Úniou alebo členskými štátmi, ktorými sa podporuje mobilita štátnych príslušníkov tretích krajín v Únii alebo v členských štátoch zúčastňujúcich sa na príslušných programoch;
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 3
O: 21
„povolenie“ je povolenie na pobyt alebo ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnom práve, dlhodobé vízum udelené na účely tejto smernice;
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
11
C: 3
O: 22
„povolenie na pobyt“ je povolenie udelené podľa formátu stanoveného v nariadení (ES) č. 1030/2002, ktoré umožňuje jeho držiteľovi legálny pobyt na území členského štátu;
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 3
O: 23
„dlhodobé vízum“ je povolenie udelené členským štátom, ako sa stanovuje v článku 18 Schengenského dohovoru, alebo udelené v súlade s vnútroštátnym právom členských štátov, ktoré schengenské acquis neuplatňujú v plnom rozsahu;
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 3
O: 24
„rodinní príslušníci“ štátni príslušníci tretej krajiny v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 2003/86/ES.
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 4
O: 1
Táto smernica sa nedotýka výhodnejších ustanovení: a) dvojstranných alebo viacstranných dohôd uzavretých medzi Úniou alebo Úniou a jej členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami alebo
b) dvojstranných alebo mnohostranných dohôd uzavretých medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami.
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 4
O: 2
Touto smernicou nie je dotknuté právo členských štátov prijať alebo ponechať v platnosti ustanovenia, ktoré pre štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa táto smernica vzťahuje, výhodnejšie v súvislosti s článkom 10 ods. 2 písm. a) a článkami 18, 22, 23, 24, 25, 26, 34 a 35.
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C:5
O: 1
Štátny príslušník tretej krajiny je podľa tejto smernice prijatý iba vtedy, ak sa na základe preskúmania listinných dôkazov preukáže, že príslušník tretej krajiny spĺňa:
a) všeobecné podmienky stanovené v článku 7 a
b) podľa príslušných osobitných podmienok v článkoch 8, 11, 12, 13, 14 alebo 16.
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 5
O: 2
Členské štáty môžu od žiadateľa požadovať, aby poskytol listinné dôkazy uvedené v odseku 1 v úradnom jazyku dotknutého členského štátu alebo v akomkoľvek úradnom jazyku Únie, ktorý určí tento členský štát.
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 5
O: 3
Ak splnené všetky všeobecné podmienky a príslušné osobitné podmienky, štátny príslušník tretej krajiny je oprávnený získať povolenie. Ak členský štát udelí povolenia na pobyt iba na svojom území a ak splnené
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ
12
všetky podmienky týkajúce sa prijatia stanovené v tejto smernici, dotknutý členský štát musí udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny potrebné vízum.
SR
C: 6
Touto smernicou nie je dotknuté právo členského štátu určiť v súlade s článkom 79 ods. 5 ZFEÚ počty prijímaných štátnych príslušníkov tretích krajín uvedených v článku 2 ods. 1 tejto smernice s výnimkou študentov, ak sa dotknutý členský štát nazdáva, že alebo budú v pracovnoprávnom vzťahu. Na uvedenom základe sa žiadosť o povolenie môže považovať za neprijateľnú alebo zamietnuť.
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 7
O: 1
P: a
Pokiaľ ide o prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny podľa tejto smernice, žiadateľ:
a) predloží platný cestovný doklad určený podľa vnútroštátneho práva, a ak sa to vyžaduje, žiadosť o víza alebo platné víza, prípadne platné povolenie na pobyt alebo platné dlhodobé víza; členské štáty môžu vyžadovať, aby bol cestovný doklad platný aspoň počas trvania predpokladaného pobytu;
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 7
O: 1
P: b
b) ak je štátnym príslušníkom tretej krajiny maloletý v zmysle vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu, predloží súhlas rodičov na plánovaný pobyt alebo rovnocenný doklad;
N
Zákon č. 245/2008 Z. z.
§ 60
O: 1
§ 63
O: 1
O: 2
P: a a b
(1) Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 19 a o ktorého prijatie na základe zápisu podľa § 20 ods. 2 požiadal zákonný zástupca do spádovej školy alebo inej školy podľa výberu zákonného zástupcu. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
(1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods. 7.
(2) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania,
Č
13
§ 146
O: 2
§ 147
O: 3
P: d)
ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
a) do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
b) do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania.
(2) Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu 82) a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách podľa tohto zákona za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.
82) Zákon č. 480/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov.
(3) Súčasťou dohody o výmennom programe je zoznam žiakov, ktorí sa zúčastňujú výmenného programu. Zoznam žiakov výmenného programu obsahuje najmä
d) súhlas zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka.
C: 7
O: 1
P: c
c) predloží dôkaz o tom, že alebo ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnom práve, že požiadal o zdravotné poistenie pokrývajúce všetky riziká, proti ktorým zvyčajne poistení štátni príslušníci dotknutého členského štátu; poistenie musí byť platné počas obdobia plánovaného pobytu;
N
Zákon č. 172/2005 Z. z.
Zákon č. 245/2008 Z. z.
§ 26b
O: 3
P: g
§ 148
O: 7
g) vyhlásenie prijímajúcej organizácie alebo cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, že cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, počas svojho pobytu uhradené zdravotné poistenie.25)
25) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(7) Zdravotné poistenie žiaka, ktorý sa zúčastňuje výmenného programu, zabezpečuje vysielajúca škola.
Č
C: 7
O: 1
P: d
d) ak to členský štát požaduje, predloží dôkaz, že zaplatil poplatok za spracovanie žiadosti stanovený v článku 36;
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 7
e) na požiadanie dotknutého členského štátu predloží
D
Zákon č.
§ 26b
f) vyhlásenie prijímajúcej organizácie alebo cudzinca, ktorý nie
Č
14
O: 1
P: e
dôkaz, že štátny príslušník tretej krajiny počas plánovaného pobytu bude mať dostatočné zdroje na pokrytie nákladov na živobytie bez toho, aby musel využívať systém sociálneho zabezpečenia členského štátu, ako aj na cestu späť. Posúdenie dostatočných zdrojov musí byť založené na individuálnom preskúmaní prípadu a zohľadňujú sa pri ňom zdroje, ktoré vyplývajú okrem iného z grantu alebo štipendia, platnej pracovnej zmluvy alebo záväznej pracovnej ponuky alebo finančného záväzku organizácie zameranej na výmenné programy žiakov, subjektu venujúceho sa hosťovaniu stážistov, organizácie zaoberajúcej sa programom dobrovoľníckej služby, hostiteľskej rodiny alebo organizácie sprostredkujúcej aupairov.
172/2005 Z. z.
O: 3
P: f
je občanom členského štátu, že cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, počas pobytu zabezpečené dostatočné mesačné finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s pobytom a na cestovné náklady na spiatočnú cestu najmenej vo výške minimálnej mzdy,35d)
35d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
C: 7
O: 2
Členské štáty môžu od žiadateľa požadovať, aby poskytol adresu dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny na ich území. Ak sa vo vnútroštátnom práve členského štátu vyžaduje poskytnutie adresy v čase podania žiadosti a dotknutý štátny príslušník tretej krajiny ešte budúcu adresu nepozná, členské štáty akceptujú dočasnú adresu. V takom prípade štátny príslušník tretej krajiny poskytne svoju trvalú adresu najneskôr v čase udelenia povolenia ustanoveného podľa článku 17.
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 7
O: 3
Členské štáty môžu uviesť referenčnú sumu, ktorú považujú za „dostatočné zdroje“, ako sa uvádza v odseku 1 písm. e). Posúdenie dostatočných zdrojov musí byť založené na individuálnom preskúmaní prípadu.
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 7
O: 4
Žiadosť sa predloží a preskúma buď vtedy, keď sa dotknutý štátny príslušník tretej krajiny zdržiava mimo územia členského štátu, do ktorého záujem byť prijatý, alebo keď sa štátny príslušník tretej krajiny zdržiava v členskom štáte ako držiteľ platného povolenia na pobyt alebo dlhodobého víza. Odchylne môže členský štát v súlade so svojím vnútroštátnym právom schváliť žiadosť predloženú v čase, keď dotknutý štátny príslušník tretej krajiny nie je držiteľom platného povolenia na pobyt alebo dlhodobého víza, ale sa oprávnene zdržiava na jeho území.
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 7
O: 5
Členské štáty určia, či žiadosti predložiť štátny príslušník tretej krajiny, hostiteľský subjekt alebo ktorýkoľvek z nich.
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ
15
SR
C: 7
O: 6
Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa považujú za osoby predstavujúce hrozbu pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie, sa neprijímajú.
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 8
O: 1
Okrem všeobecných podmienok ustanovených v článku 7, pokiaľ ide o prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny na účely výskumu, žiadateľ predloží dohodu o hosťovaní alebo ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnom práve, zmluvu v súlade s článkom 10.
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 8
O: 2
Členské štáty môžu v súlade s vnútroštátnym právom vyžadovať písomný záväzok výskumnej organizácie, že v prípade, keď výskumný pracovník zostane nelegálne na území príslušného členského štátu, táto výskumná organizácia zodpovedá za úhradu nákladov súvisiacich s pobytom a návratom vynaložených z verejných finančných prostriedkov. Finančná zodpovednosť výskumnej organizácie sa skončí najneskôr šesť mesiacov po ukončení platnosti dohody o hosťovaní. Ak sa obnoví právo na pobyt výskumného pracovníka v súlade s článkom 25, zodpovednosť výskumnej organizácie uvedená v prvom pododseku tohto odseku sa obmedzí do dátumu začatia platnosti povolenia na pobyt na účel hľadania zamestnania alebo podnikania.
D
Zákon č. 172/2005 Z. z.
§ 26b
O: 3
O: 6
(3) Dohoda o hosťovaní musí obsahovať
e) vyhlásenie o zodpovednosti prijímajúcej organizácie za náklady na pobyt a možné náklady súvisiace s vyhostením uhradené štátom podľa osobitného predpisu,35c) ak sa preukáže, že cudzinec sa zdržuje na území Slovenskej republiky nelegálne,
35c) § 60 ods. 4 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(6) Zodpovednosť prijímajúcej organizácie podľa odseku 3 písm. e) zaniká šesť mesiacov po skončení platnosti dohody o hosťovaní.
.
Č
C: 8
O: 3
Členský štát, ktorý ustanovil postup schvaľovania pre výskumné organizácie v súlade s článkom 9, oslobodí žiadateľov od povinnosti predložiť jeden alebo viacero dokladov alebo dôkazov uvedených v odseku 2 tohto článku alebo v článku 7 ods. 1 písm. c), d) alebo e) alebo v článku 7 ods. 2, ak majú štátni príslušníci tretích krajín hosťovať v schválených výskumných organizáciách.
daná úprava nepatrí do pôsobnosti MŠVVaŠ SR
C: 9
1.Členské štáty sa môžu rozhodnúť stanoviť postup schvaľovania pre verejné a/alebo súkromné výskumné organizácie, ktoré chcú byť hostiteľom výskumného pracovníka na základe prijímacieho postupu ustanoveného v tejto smernici.
2.Udeľovanie súhlasu výskumným organizáciám je v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve
D
Zákon č. 172/2005 Z. z.
§ 26b
O: 7
P: a až d