Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Súkromné vysoké školy (v súčasnosti 12 subjektov), právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu, ktoré žiadajú vládu Slovenskej republiky o súhlas v mene štátu pôsobiť ako súkromná vysoká škola (žiadatelia o štátny súhlas, počet nie je možné presne kvantifikovať, odhaduje sa 0 až 2 žiadatelia ročne). Nie je možné odhadnúť, či budúci žiadatelia budú alebo nebudú z pohľadu veľkostnej kategórie patriť medzi malé a stredné podniky (spomedzi súčasných právnických osôb, ktoré majú udelený štátny súhlas a majú niektorú z právnych foriem obchodných spoločností sú všetky v kategórii MSP).
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Návrh bol konzultovaný so zástupcami reprezentácií vysokých škôl - so Slovenskou rektorskou konferenciou, Radou vysokých škôl, Študentskou radou vysokých škôl. Uvedené konzultácie prebiehali od augusta 2016 do marca 2017. Návrh bol ďalej konzultovaný s Republikovou úniou zamestnávateľov a Konfederáciou odborových zväzov (marec 2017). Výstupom konzultácií boli pripomienky zástupcov uvedených subjektov k jednotlivým bodom. Následne boli vo februári 2018 vykonané konzultácie so všetkými orgánmi reprezentácie vysokých škôl a Klubom dekanov na politickej úrovni a v marci 2018 pracovné stretnutia so zástupcami Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl a Klubu dekanov. Niektoré pripomienky boli zapracované do návrhu.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nedochádza k zmene priamych finančných nákladov.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh nevyžaduje dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb a nezvyšuje náklady súvisiace so zamestnávaním.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrhom sa ruší komplexná akreditácia vysokých škôl, čo predstavuje zníženie administratívnej záťaže pre vysoké školy. Na druhej strane sa paralelne predkladaným návrhom zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania zavádza pravidelné posudzovanie vnútorného systému vysokých škôl na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré predstavuje nový proces pre vysoké školy, avšak administratívna záťaž tohto procesu sa predpokladá nižšia ako pri komplexnej akreditácii a akreditáciách
Príloha č. 3
2
jednotlivých študijných programov. Celkový vplyv týchto úprav nevytvára pre vysoké školy dodatočné administratívne náklady.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Návrh upravuje podmienky zmeny názvu súkromnej vysokej školy, aby obsahoval slovo „univerzita“, ak súkromná vysoká škola o takúto zmenu požiada. Stanovujú sa konkrétne parametre, ktoré sú podmienkou podania takejto žiadosti.
Navrhuje sa úprava procesu poskytovania dotácií v súvislosti s vysokým školstvom, ktorou sa perspektívne umožní aj podpora ďalších činností súvisiacich s vysokým školstvom.
Súkromným vysokým školám sa otvára možnosť získať dotáciu z vnútorného grantového systému ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na ich na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť.
Návrh nepredpokladá prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov okrem uvedených úprav. Nepredpokladá sa ani vplyv na cezhraničné investície, cenu alebo dostupnosť základných zdrojov a na prístup k financiám.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Nepredpokladá sa priamy vplyv na inovácie, efektivitu výroby/využívania zdrojov alebo na počet pracovných miest pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR.