Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
- 1 450 000
- 1 450 000
- 1 450 000
- 1 450 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť: verejné vysoké školy
- 1 450 000
- 1 450 000
- 1 450 000
- 1 450 000
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
- 1 450 000
- 1 450 000
- 1 450 000
- 1 450 000
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
-282 127
+ 617 873
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
-282 127
+ 617 873
MŠVVaŠ SR
0
0
-282 127
+ 617 873
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
-282 127
+ 617 873
Rozpočtové prostriedky
0
0
-282 127
+ 617 873
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
+ 617 873
v tom: MŠVVaŠ SR
0
0
0
+ 617 873
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Príloha č. 2
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Predpokladané náklady na hodnotenie tvorivej činnosti vysokých škôl v roku 2021 budú zabezpečené z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v rámci schválených limitov.
Úspora, ktorá sa predpokladá zrušením Akreditačnej komisie, sa využije pri financovaní činnosti Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorej zriadenie sa navrhuje osobitným predpisom, resp. na zabezpečenie hodnotenia tvorivej činnosti vysokých škôl v roku 2021.
Predpokladaný výpadok školného pre verejné vysoké školy a štátne vysoké školy nebude mať negatívny dopad na rozpočet týchto vysokých škôl, z dôvodu, že uvedený výpadok príjmov bude nahradený z iných príjmov vysokých škôl, resp. z kapitoly MŠVVaŠ SR. Študenti, ktorí nebudú uhrádzať školné, budú zohľadnení v počte študentov podľa ktorého je verejnej vysokej škole poskytovaná dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zavádza finančné sankcie v prípade vymedzených porušení zákona o vysokých školách. Vplyv tohto opatrenia sa nevyčísľuje, nakoľko nie je možné kvantifikovať počet takýchto prípadov a cieľom opatrenia je primárne odstrašiť od nesprávneho postupu.
Návrh upravuje tvorbu fondu na podporu študentov so špecifickými potrebami ide o technickú úpravu jeho tvorby bez vplyvu na alokované zdroje.
Návrhom sa ruší Akreditačná komisia.
Navrhuje sa nový systém hodnotenia tvorivej činnosti vysokých škôl, založený na britskom modeli REF, ktorý bude administratívne zabezpečovať priamo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu prostredníctvom výskumnej hodnotiteľskej komisie na základe posúdenia úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu výskumnými hodnotiteľmi.
Upravujú sa podmienky financovania projektov podaných v rámci vnútorných grantových schém ministerstva VEGA a KEGA, z tohto titulu nevznikajú vplyvy na štátny rozpočet, keďže podporované najlepšie hodnotené projekty v rámci určených limitov na túto grantovú schému vychádzajúcich z limitov štátneho rozpočtu na predmetný rok.
Návrh ďalej umožňuje na verejných vysokých školách študovať bezplatne v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme o jeden rok ak je dôvodom účasť študenta na akademickej mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní podmienok tohto výmenného programu alebo ak študentovi v poslednom roku štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu bolo poskytované sociálne štipendium.
Doterajší stav predpokladá, že študent, ktorý z rôznych dôvodov prekročí štandardnú dĺžku štúdia je povinný hradiť školné. Rektor môže školné vo vymedzených prípadoch znížiť alebo
Príloha č. 2
3
odpustiť s prihliadnutím na študijné výsledky, sociálnu a zdravotnú situáciu študenta alebo na iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa.
Návrh vypúšťa zo zákona poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní, toto ustanovenie je obsolentné a predmetná úprava je v súčasnosti súčasťou správnych poplatkov, teda vysoké školy nevyberajú osobitné poplatky.
Návrh upravuje dotačnú schému v pôsobnosti ministerstva na podporu činností a aktivít súvisiacich s vysokoškolským vzdelávaním. Ide o úpravu procesu pri poskytovaní dotácií, v súčasnosti sa nekalkuluje s úpravou rozpočtu na tento typ podpory.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2018
2019
2020
2021
Počet vykonaných hodnotení tvorivej činnosti
0
0
0
200
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Ministerstvo v súčasnosti finančne podporuje činnosť Akreditačnej komisie. Predpokladaná úspora súvisiaca so zrušením Akreditačnej komisie vychádza z plánovaného rozpočtu na túto činnosť v rokoch 2018 – 2021.
V súčasnosti je v rámci kapitoly ministerstva na činnosť Akreditačnej komisie alokovaná suma 282 127 eur. S touto sumou sa pracuje aj v ďalších rokoch. V roku 2019 sa zachová činnosť Akreditačnej komisie do 31. decembra 2019, preto sa potenciálna úspora vykazuje len v rokoch 2020 a 2021. Vzniknutá úspora sa použije na čiastočné krytie výdavkov spojených s činnosťou agentúry, ktorá vznikne podľa osobitného zákona (paralelne predložený návrh) a prevezme časť pôsobností Akreditačnej komisie a na zabezpečenie hodnotenia tvorivej činnosti vysokých škôl v roku 2021, čím fakticky k úspore v rámci systému nedochádza.
Nezohľadňuje sa úspora na zamestnancoch ministerstva, ktorí administratívne podporujú činnosť Akreditačnej komisie (sekretariát Akreditačnej komisie), nakoľko títo posilnia výkon zostávajúcej agendy ministerstva. Celkové ročné mzdové náklady vrátane odvodov na 5 zamestnancov (z toho 4 štátni zamestnanci a 1 je zamestnanec pri výkone práce vo
Príloha č. 2
4
verejnom záujme) sekretariátu Akreditačnej komisie predstavovali v uplynulom roku sumu vo výške 103 000 eur.
Z hľadiska zabezpečenia nového systému hodnotenia tvorivej činnosti vysokých škôl sa predpokladá vytvorenie hodnotiacich panelov z medzinárodných expertov. V rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy sa hodnotilo 251 oblastí výskumu po jednotlivých súčastiach verejných vysokých škôl. S ohľadom na predpokladanú dobrovoľnosť tohto procesu v ďalšom období a predpokladané zavedenie nutných podmienok, ktoré je potrebné splniť, predpokladajme potrebu zabezpečenia hodnotenia v 200 oblastiach výskumu v roku 2021, s prípravnou fázou v roku 2020.
Keďže ide o nový typ aktivity, náklady je možné len odhadnúť. V uplynulom období sa uskutočnila akreditácia činností SAV, ktorá spoločný princíp so zavádzaným hodnotením. Podľa dostupných informácií hodnotenie SAV sa uskutočnilo prostredníctvom troch panelov a v 55 organizáciách SAV, pričom panel okrem predsedu pozostával z dvoch stálych expertov a jedného externého experta. Náklady na externého experta boli 450 eur za hodnotiacu správu, návrh dennej sadzby v prípade člena panelu bol 450 eur/deň s predpokladaným rozsahom 20 dní a rovnako pre predsedu panelu. (
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=sas-
commission&folder_no=405
). Informácia zo SAV hovorí o doterajších nákladoch akreditácie
činností SAV v období 2012-2015 vo výške 215 000 eur.
V rámci predpokladanej štruktúry hodnotenia sa uvažuje s piatimi šiestimi panelmi umenie, humanitné vedy, spoločenské vedy, technické vedy a prírodné a lekárske vedy. Za predpokladu štvorčlenných panelov, ktoré budú posudzovať 3 4 krát viac inštitúcií (200 hodnotení kontra 55 organizácií SAV), sa dostávame na sumu pri dennej sadzbe 500 eur (predpoklad vyššej ceny v roku 2021): 500 eur * 20 (počet členov * 5 panelov) * 60 dní = 600 000 eur. Okrem toho experti pre jednotlivé hodnotenia pri 200 (hodnotení) * 500 eur (sadzba za hodnotenie externého experta) = 100 000 eur. Celkovo by tak náklady predstavovali 700 000 eur. K tomu je potrebné pripočítať cestovné náklady spojené s účasťou na hodnotiacom procese a ďalšiu logistickú podporu zo strany ministerstva. Počítajme s priemernou cenou spiatočnej letenky 400 eur, aspoň so štyrmi vycestovaniami člena panelu v trvaní niekoľkých dní a nákladmi na ubytovanie počas pobytu). 400 eur * 4 (cesty) * 4 (počet panelistov) * 5 (počet panelov) + 200 (externých hodnotiteľov) * 400 eur * 1 (cesta) = 112 000 eur. Náklady na ubytovanie 4 (cesty) * 5 (počet nocí) * 60 eur (sadzba) * 4 (počet panelistov) * 5 (počet panelov) + 200 (externých hodnotiteľov) * 2 (počet nocí) * 60 eur = 48 000 eur. Celkovo tak náklady odhadujeme na 860 000 eur, po vytvorení rezervy na nečakané výdavky a podobne zaokrúhlene 900 000 eur. V nákladoch sa nepočíta s prípravnou fázou samotného procesu hodnotenia, jej vykrytie sa predpokladá v rámci kalkulovanej rezervy.
Navrhované zavedenie bezplatného štúdia v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme o jeden rok, ak študent študuje dlhšie z dôvodu účasti na akademickej mobilite v rámci výmenného programu alebo ak mu v poslednom roku štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia bolo poskytované sociálne štipendium, bude znamenať pokles príjmov verejných vysokých škôl. Aj podľa doterajšej právnej úpravy mali verejné vysoké školy a štátne vysoké školy možnosť školné v týchto (aj iných) prípadoch študentom odpustiť a mnohé túto možnosť využívali.
Podľa výročných správ o hospodárení verejné vysoké školy v roku 2016 mali príjmy zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v sume 5,8 mil. eur. Je možné predpokladať,
Príloha č. 2
5
že väčšina z tohto príjmu je práve za prvé prekročenie štandardnej dĺžky štúdia. Odhadom sa pokles príjmov predpokladá v rozsahu 25 % z uvedenej sumy 5,8 mil. eur (= 1,45 mil. eur). S ohľadom na klesajúci počet študujúcich sa zároveň nepredpokladá nárast počtu platiacich študentov.
Vplyv na štátne vysoké školy sa nepredpokladá, resp. je zanedbateľný. Vojenské vysoké školy a zdravotnícke vysoké školy neuvádzajú v údajoch v centrálnom registri študentov vznik školného z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia v ostatných dvoch akademických rokoch. Policajné vysoké školy uviedli jednorazovo školné v sume 10 360 eur v akademickom roku 2015/2016. Odhad predpokladaného výpadku školného v ďalších rokoch je tak zanedbateľný.
Príloha č. 2
6
Tabuľka č. 3
Verejné vysoké školy
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
- 1 450 000
- 1 450 000
- 1 450 000
- 1 450 000
Odhadovaný pokles príjmov verejných a štátnych vysokých škôl vzhľadom na navrhované bezplatné štúdium v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme o jeden rok ak študent študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia z dôvodu účasti na akademickej mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní podmienok tohto výmenného programu alebo ak mu v poslednom roku štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia bolo poskytované sociálne štipendium
Poplatky a platby z nepriemyselných a náhodného predaja a služieb (223)
- 1 450 000
- 1 450 000
- 1 450 000
- 1 450 000
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
- 1 450 000
- 1 450 000
- 1 450 000
- 1 450 000
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Príloha č. 2
7
Tabuľka č. 4
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
0
- 282 127
+ 617 873
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Služby (637)
0
0
- 282 127
- 282 127
Rozpočet na činnosť AK (úspora bude využitá v rámci MŠVVaŠ SR)
Služby (637)
0
0
0
+ 900 000
Náklady na zabezpečenie hodnotenia tvorivej činnosti vysokých škôl
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
- 282 127
+ 617 873
Výpočet v roku 2021: 900 000 – 282 127 + 1 450 000
Príloha č. 2
8
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.