Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
💧 Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 9.3.2017Ukončenie: 20.3.2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
04.04.2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
18.04.2018
2. Definícia problému
Súčasný systém akreditácie študijných programov je málo flexibilný a je málo previazaný s poslaním vysokej školy. Len čiastočne vychádza z Európskych štandardov a odporúčaní na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Právna úprava rovnako nepodporuje iné formy vzdelávania, ktoré nie sú od začiatku úzko naviazané na konkrétny študijný odbor a nízka flexibilita a administratívna náročnosť sa prejavuje aj v rámci medziodborového štúdia a spoločných študijných programov. Dve uskutočnené komplexné akreditácie činností vysokých škôl nenaplnili očakávania z hľadiska rozčlenenia vysokých škôl medzi univerzitné a odborné vysoké školy a vo viacerých oblastiach výskumu nebol nastavený dostatočne prísny benchmark na rozoznanie medzinárodnej špičkovej kvality od ostatných úrovní; hodnotenie vykonávali len v obmedzenej miere zahraniční experti.Študenti verejných vysokých škôl sú v súčasnosti vystavení rozdielnym podmienkam na jednotlivých verejných vysokých školách v otázke úhrady školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, napr. možnosť vykonať opravnú štátnu skúšku ešte v rámci jedného roka, vysoké školy majú rôzne pravidlá na zníženie/odpustenie školného v jednotlivých prípadoch.Súčasná právna úprava len obmedzene rieši sankcie v prípade porušenia zákona o vysokých školách, ide o komplikovaný proces výzvy na nápravu a obmedzenia akademickej samosprávy so súhlasom reprezentácií vysokých škôl, čo je v mnohých prípadoch neúčinné a nemá odstrašujúci účinok.Vyžadovanie titulu docent alebo profesor pri funkčnom mieste docent alebo profesor v súčasnosti uzatvára možnosť obsadenia týchto pozícií odborníkmi zo zahraničia, ktorým nie je možné uznať splnenie kvalifikačných predpokladov s ohľadom na iný systém, alebo ktorým sa kladie administratívna prekážka uznania kvalifikácie na obsadenie tohto miesta.
3. Ciele a výsledný stav
Vysoké školy sú zodpovedné za kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, na tento účel rozvíjajú svoj vnútorný systém a napĺňajú politiku kvality vo svojej každodennej činnosti, v čom ich pravidelným monitoringom a posudzovaním napomáha nezávislá národná agentúra operujúca v súlade s Európskymi štandardmi a odporúčaniami pre zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Tým, že paralelne predložený návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania mení koncept systému zabezpečovania kvality, vysokým školám sa zruší administratíva spojená s komplexnou akreditáciou ich
činností.Vysoké školy majú možnosť pripraviť interdisciplinárne bakalárske študijné programy, v rámci ktorých má študent väčšiu flexibilitu na vytvorenie si vlastného profilu. Vysoké školy nekoncentrujú svoju činnosť na splnenie podmienok na začlenenie vysokej školy do niektorej z kategórií, ale viac sa orientujú na rozvíjanie svojho poslania a napĺňanie potrieb spoločnosti. Kvalita tvorivej činnosti vysokej školy je pravidelne hodnotená panelom zahraničných odborníkov, vďaka čomu vysoká škola získava spätnú väzbu k jej postaveniu v medzinárodnom kontexte. Systém tak umožňuje identifikovať excelentné tímy a jednotlivcov a nasmerovať zdroje na ich podporu. Študenti majú možnosť študovať o jeden rok dlhšie ako je štandardná dĺžka ich študijného programu, ak študijný program študujú dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia z dôvodu účasti na akademickej mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní podmienok tohto výmenného programu alebo ak im v poslednom roku štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu bolo poskytované sociálne štipendium. V tomto období sú zahrnutí do počtu študentov, na ktorých je poskytovaná verejnej vysokej škole dotácia. Sú tak odstránené niektoré bariéry na dokončenie vysokoškolského štúdia, znižuje sa riziko neskončenia štúdia z titulu účasti na akademickej mobilite a pod., a čiastočne sa vyrovnávajú podmienky na jednotlivých verejných vysokých školách v týchto prípadoch.Ministerstvo bude oprávnené udeliť finančnú sankciu vysokej škole vo vymedzených prípadoch, keď vysoká škola poruší ustanovenia zákona.O miesta vysokoškolských učiteľov sa budú môcť uchádzať aj uchádzači zo zahraničia. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov budú uskutočňované v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania.
4. Dotknuté subjekty
Vysoké školy, právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu, ktoré žiadajú vládu Slovenskej republiky o súhlas v mene štátu pôsobiť ako súkromná vysoká škola (žiadatelia o štátny súhlas), študenti a absolventi vysokých škôl, zainteresovaná verejnosť.
5. Alternatívne riešenia
Neboli identifikované alternatívy k predloženým riešeniam, ktoré by naplnili cieľ.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? 💧 Áno NieVyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva sústava študijných odborov (odložená účinnosť na 1. 9. 2018), novela vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (odložená účinnosť na 1. 9. 2018).
7. Transpozícia práva EÚ
Áno - smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016)Novelou zákona sa aktualizuje transpozičná príloha, keďže smernica 2004/114/ES sa zrušuje pre členské štáty s účinnosťou od 24. mája 2018.Novelou zákona sa nerozširuje pôsobnosť smernice na subjekty nad rámec minimálnych požiadaviek smernice, nenavyšujú sa požiadavky smernice, nedochádza k nevyužitiu možnosti výnimky, ktorá by udržala požiadavky na minime, neupravuje sa zachovanie existujúcich národných štandardov, ktoré sú vyššie ako minimálne požiadavky EÚ, a nie je stanovená skoršia implementácia.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
💧 Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Vyhodnotenie pripomienok Stálej pracovnej komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z 22.5.2017: Predkladateľ akceptoval nasledujúce pripomienky stálej pracovnej komisie: prehodnotiť vplyvy na podnikateľské prostredie, nový systém hodnotenia tvorivej činnosti vysokých škôl s kvantifikovanou výškou výdavkov v roku 2021 v sume 900 tis. eur zabezpečiť v rámci schválených limitov kapitoly MŠVVŠ SR, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Predkladateľ neakceptoval nasledujúce pripomienky: S riešením umožniť študovať bezplatne v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme o jeden rok je možné súhlasiť len za podmienky, že nebude zakladať rozpočtovo nekrytý vplyv. Aspoň čiastočne vyplniť aj časť 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie. Odôvodnenie: Úprava bezplatného štúdia počas prvého roka po štandardnej dĺžke denného štúdia bola dodatočne zúžená, a to dôvodmi akademická mobilita a poberanie sociálneho štipendia. Tým sa dopad na rozpočet verejnej správy znižuje. Aj tak ide o opatrenie, ktoré nie je možné realizovať bez dopadu na rozpočet verejnej správy. Vzhľadom na vypustenie komplexných akreditácií a úpravu regulácie hlavne v procesnej rovine sa nepredpokladá vznik dodatočných nákladov regulácie.
11. Kontakt na spracovateľa
Andrej Piovarči, odbor vysokoškolského vzdelávania, andrej.piovarci@minedu.skMarek Gilányi, odbor legislatívy, marek.gilanyi@minedu.sk
12. Zdroje
Analýza vplyvov vychádza aj z konzultácií s reprezentáciami vysokých škôl.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
I. Úvod: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15.mája 2017 predložilo Stálej pracovnej komisií na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na záverečné posúdenie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú čiastočne rozpočtovo zabezpečené, pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a pozitívne sociálne vplyvy. II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania. K doložke vybraných vplyvov: V Doložke vybraných vplyvov predkladateľ uvádza, že predkladaný materiál má pozitívne, negatívne ako aj žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie. Komisia má za to, že takéto označenie sa navzájom vylučuje, preto odporúča predkladateľovi ho prehodnotiť a prípadne vyznačiť negatívne ako aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a tieto následne v prvom kroku najskôr kvalitatívne popísať v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie: V Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie predkladateľ v časti 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty - z toho MSP neuvádza počet MSP z identifikovaných dotknutých subjektov. Komisia má však za to, že z pozície predkladateľa disponujúceho potrebnými dátami na vyhodnotenie prítomnosti MSP medzi identifikovanými dotknutými subjektmi (t. j. na základe Odporúčania Komisie 2003/361/EC sú kritériami pre identifikáciu MSP: a) počet zamestnancov, b) ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha) predkladateľ je schopný vylúčiť resp. potvrdiť prítomnosť MSP. Komisia má za to, že ak predkladateľ v časti 3.3.3 Administratívne náklady v rámci Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie uvádza, že v dôsledku prijatia opatrení návrhu sa zavádzajú nové či upravujú už jestvujúce povinnosti
dotknutých subjektov, konkrétne napr. dochádza k úprave:• podmienok, ktoré musí súkromná VŠ splniť, aby mohla mať v názve označenie univerzita,• postupu konania v prípade žiadostí o udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie ako súkromná VŠ,a teda potvrdzuje vznik nových povinností na strane dotknutých subjektov, v nadväznosti na túto skutočnosť Komisia odporúča pokúsiť sa aspoň čiastočne vyplniť aj časť 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie, na ktorých výpočet je potrebné použiť postup v súlade s Kalkulačkou nákladov (http://www.economy.gov.sk/jednotna-metodika-iys/138426s), nakoľko niektoré kroky z uvedených povinností je možné zaznamenať nie len kvalitatívne, ale aj kvantitatívne. K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy: Predloženým návrhom sa umožňuje na verejných vysokých školách študovať bezplatne v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme o jeden rok. Z tohto dôvodu má návrh negatívny vplyv na výšku príjmov vysokých škôl (v roku 2018 v sume 3,5 mil. eur a v ďalších rokoch v sume 4,7 mil. eur ročne) a následne aj na výšku disponibilných zdrojov. S navrhovaným riešením, pokiaľ ide o znižovanie príjmov, nie je možné súhlasiť, resp. v prípade, že dôjde k zrušeniu školného je možné súhlasiť len za podmienky, že nebude zakladať rozpočtovo nekrytý vplyv. Navrhovaný nový systém hodnotenia tvorivej činnosti vysokých škôl s kvantifikovanou výškou výdavkov v roku 2021 v sume 900 tis. eur Komisia žiada zabezpečiť v rámci schválených limitov kapitoly MŠVVŠ SR, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. V nadväznosti na vyššie uvedené pripomienky je potrebné doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy prepracovať tak, aby z nich nevyplývali rozpočtovo nekryté vplyvy. Zároveň Komisia žiada, aby všetky negatívne vplyvy vyplývajúce z predloženého návrhu na rozpočet verejnej správy boli zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly MŠVVŠ SR na jednotlivé rozpočtové roky. III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko s materiálom, ktorý bol predložený na záverečné posúdenie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II. IV. Poznámka: Stanovisko Komisie k doložke je súčasťou materiálu predkladaného na rokovanie vlády Slovenskej republiky alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu. Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ má možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie „Komisie“, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko. Ing. Rastislav Chovanec, PhD. predseda komisie