VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-14826/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
951
VLÁDNY NÁVRH
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2018