Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
102 000
122 400
122 400
v tom: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR/Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
0
102 000
122 400
122 400
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
102 000
122 400
122 400
Výdavky verejnej správy celkom
99 750
1 210 877
1 214 116
1 217 437
v tom: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR/ Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (program 077/podprogram 07714)
99 750
1 210 877
1 214 116
1 217 437
z toho:
- vplyv na ŠR
99 750
1 210 877
1 214 116
1 217 437
Rozpočtové prostriedky
99 750
1 210 877
1 214 116
1 217 437
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
4
30
30
30
- vplyv na ŠR
4
30
30
30
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
18 248
610 505
616 610
622 776
- vplyv na ŠR
18 248
610 505
616 610
622 776
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
99 750
1 108 877
1 091 716
1 095 037
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
99 750
1 108 877
1 091 716
1 095 037
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora
0
0
0
0
Príloha č. 2
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Financovanie zvýšených výdavkov bude zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre roky 2018 až 2021.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona sa zameriava na zlepšenie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Súčasne sa zriaďuje Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
X nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2018
2019
2020
2021
Počet vydaných rozhodnutí
0
45
50
50
- z toho počet spoplatnených rozhodnutí
0
25
30
30
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Odhad príjmov agentúry z poplatkov od vysokých škôl za akreditačné úkony je stanovený ako súčin
predpokladaného počtu spoplatnených rozhodnutí (tabuľka č. 2) a odhadu osobných nákladov vynaložených na posudzovanie žiadostí vysokých škôl. Posudzovanie žiadostí vysokých škôl pracovnými skupinami je podkladom pre rozhodnutie agentúry. Odhad výšky osobných nákladov vychádza z počtu členov pracovnej skupiny vykonávajúcej posudzovanie a jeho časovej náročnosti, pričom hodinová sadzba posudzovateľa sa odhaduje vo výške 17,- vrátane odvodov zamestnávateľa. Denná sadzba jedného posudzovateľa pri 8 hodinovom pracovnom čase predstavuje približne 136,- €. Celkové náklady na pracovnú skupinu tak predstavujú v priemere sumu vo výške 4 080,- (vypočítané ako 6 posudzovateľov pri počte 5 pracovných dní = 30*136= 4 080,- €).
Odhad výdavkov agentúry vychádza najmä z predpokladaného počtu pracovníkov agentúry
a prevádzkových potrieb agentúry. Osobné náklady pracovníkov odhadované na základe predpokladaného priemerného počtu 4 pracovníkov agentúry v roku 2018 na obdobie troch mesiacov fungovania a 30 zamestnancov v nasledujúcich rokoch fungovania agentúry
Príloha č. 2
3
(september 2018 nie je zohľadňovaný, vzhľadom na to, že podľa prechodného ustanovenia sa predpokladá poverenie riaditeľa do 15. 10. 2018). V plánovanom počte 30 osôb zahrnutí členovia výkonnej rady (9), vedúci kancelárie (1), a administratívni pracovníci (20). Mesačná odmena člena výkonnej rady a vedúceho kancelárie je kalkulovaná v súlade s návrhom zákona na úrovni 2,5-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Priemerná mesačná mzda administratívneho pracovníka agentúry je predpokladaná na úrovni 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Predpokladá sa postupné budovanie agentúry a s tým súvisiace prijímanie pracovníkov agentúry v priebehu rokov 2018 a 2019.
V rámci tovarov a služieb sa predpokladá zabezpečenie priestorov agentúry (nájom, energie, voda a komunikácie), odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru (pracovné skupiny na posudzovanie žiadostí, odmena pre kontrolóra a 5 členov odvolacej komisie, príp. jej 2 náhradníkov), náklady na cestovné orgánov a pracovných skupín agentúry, zabezpečenie informačných systémov (nachádza sa v tabuľke č. 4 v položkách 633 Materiál, 637 Služby a tiež v kapitálových výdavkoch v závislosti od finančného objemu obstarávaných celkov). Agentúra bude ďalej hradiť členské príspevky do medzinárodných organizácií a ostatné služby súvisiace s jej činnosťou.
Zamestnanci kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Podľa súčasného
stavu celkové ročné mzdové náklady MŠVVaŠ SR vrátane jeho odvodov na 5 zamestnancov (z toho 4 štátni zamestnanci a 1 je zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme) sekretariátu Akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR predstavujú sumu vo výške 103 000,- €. MŠVVaŠ SR uvažuje o presunutí spomínaných pracovných miest pri uvedených mzdách v prospech iných organizačných útvarov v rámci kapitoly MŠVVaŠ SR.
Príloha č. 2
4
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvoTabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1, v tom
221 – Administratívne poplatky, z toho
221004 – Ostatné poplatky
0
0
0
102 000
102 000
102 000
122 400
122 400
122 400
122 400
122 400
122 400
Odhad príjmov agentúry z poplatkov od vysokých škôl za akreditačné úkony
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
102 000
122 400
122 400
Príloha č. 2
5
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvoTabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvoTabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
99 750
1 190 877
1 194 116
1 197 437
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
18 248
610 505
616 610
622 776
Len zamestnanci v pracovnom pomere
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
6 378
213 371
215 505
217 660
Tovary a služby (630)2, v tom
631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda a komunikácie
633 Materiál
636 Nájomné za nájom
637 Služby
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
637200 Ostatné služby
75 124
15 000
12 000
24 000
9 000
15 124
10 000
5 124
364 083
60 000
48 000
30 000
36 000
190 083
153 000
37 083
359 083
60 000
48 000
15 000
36 000
200 083
153 000
47 083
354 083
60 000
48 000
15 000
36 000
195 083
153 000
42 083
Do odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (637027) sú zahrnuté aj odmeny pre kontrolóra a 5 členov odvolacej komisie, resp. jej 2 náhradníkov
Bežné transfery (640)2
649 Transfery do zahraničia
649003 Medzinárodným organizáciám
0
0
0
2 917
2 917
2 917
2 917
2 917
2 917
2 917
2 917
2 917
Členské príspevky do medzinárodných organizácií
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
20 000
20 000
20 000
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2, v tom
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
0
0
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
99 750
1 210 877
1 214 116
1 217 437
Príloha č. 2
6
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2018
2019
2020
2021
poznámka
Počet zamestnancov celkom
4
30
30
30
Len zamestnanci v pracovnom pomere
z toho vplyv na ŠR
4
30
30
30
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
1 520,67
1 695,85
1 712,81
1 729,93
z toho vplyv na ŠR
1 520,67
1 695,85
1 712,81
1 729,93
Osobné výdavky celkom (v eurách)
24 626
823 876
832 115
840 436
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
18 248
610 505
616 610
622 776
z toho vplyv na ŠR
18 248
610 505
616 610
622 776
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
6 378
213 371
215 505
217 660
z toho vplyv na ŠR
6 378
213 371
215 505
217 660
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 2
7
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvoROK 2018(v eurách)1PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)99 7502v tom: daňové príjmy (100)03 nedaňové príjmy (200)04 granty a transfery (300)99 7505 príjmové finančné operácie (400, 500)06 z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)07 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)08VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)99 7509v tom: bežné výdavky (600)99 75010 kapitálové výdavky (700)011 výdavkové finančné operácie (800)12Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)013Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)016Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)017Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16) 0Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce. 1415Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - )Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - )Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010/* 00Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)Číslo riadkuSuma
Príloha č. 2
8
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvoROK 2019(v eurách)1PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)1 210 8772v tom: daňové príjmy (100)03 nedaňové príjmy (200)102 0004 granty a transfery (300)1 108 8775 príjmové finančné operácie (400, 500)06 z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)07 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)08VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)1 210 8779v tom: bežné výdavky (600)1 190 87710 kapitálové výdavky (700)20 00011 výdavkové finančné operácie (800)12Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)013Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)016Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)017Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16) 0Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - )015Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - )0Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce. Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010/* Číslo riadkuUkazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)Suma14
Príloha č. 2
9
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvoROK 2020(v eurách)1PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)1 214 1162v tom: daňové príjmy (10