Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 7.3.2017Ukončenie: 20.3.2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
04.04.2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
18.04.2018
2. Definícia problému
V súčasnosti systém zabezpečovania kvality nie je plne kompatibilný s Európskymi štandardmi a odporúčaniami na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú založené na vnútornom systéme vysokej školy, ktorý je pravidelne posudzovaný externou nezávislou inštitúciou. Návrh zákona sa zameriava na zlepšenie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu je upraviť systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, udeľovanie akreditácie študijného programu, akreditácie na habilitačné konania a konanie na vymenúvanie profesorov. Návrh zriaďuje Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo ako nezávislú inštitúciu, ktorá v súlade so štandardmi a odporúčaniami pre zabezpečovanie kvality bude posudzovať funkčnosť vnútorných systémov vysokých škôl v SR.
4. Dotknuté subjekty
Vysoké školy, právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu, ktoré žiadajú vládu Slovenskej republiky o súhlas v mene štátu pôsobiť ako súkromná vysoká škola (žiadatelia o štátny súhlas), študenti vysokých škôl, zamestnávatelia, zainteresovaná verejnosť.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívami sú doterajšia regulácia uskutočňovania študijných programov a ich akreditácie na základe vyjadrení Akreditačnej komisie a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a iné systémy akreditácie činností vysokých škôl používané v zahraničí.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Návrh nezahŕňa transpozíciu práva EÚ.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
💧 Áno
Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Vyhodnotenie pripomienok Stálej pracovnej komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z 19.5.2017: Predkladateľ akceptoval pripomienky stálej pracovnej komisie.
11. Kontakt na spracovateľa
Andrej Piovarči, odbor vysokoškolského vzdelávania, andrej.piovarci@minedu.skMarek Gilányi, odbor legislatívy, marek.gilanyi@minedu.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
I. Úvod: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 12.mája 2017 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia) na záverečné posúdenie materiál: „Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú rozpočtovo zabezpečené. II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania: K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy:V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy sa konštatuje, že „Financovanie zvýšených výdavkov bude zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.“, čo Komisia berie na vedomie. V tabuľke č. 1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v časti „Financovanie zabezpečené v rozpočte“, Komisia žiada namiesto riadku „Všeobecná pokladničná správa“ uviesť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s rovnakými sumami, ktoré sú uvedené v riadku „Financovanie zabezpečené v rozpočte“. Komisia upozorňuje, že vo vyhodnotení MPK sa na str. 18 vo veci zabezpečenia vplyvov na rozpočet uvádza, že bolo uskutočnené rozporové konanie 3.5.2017, pripomienka neakceptovaná, rozpor trvá. Nakoľko je však v analýze vplyvov uvedené, že financovanie zvýšených výdavkov bude zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Komisia odporúča vyhodnotenie MPK upraviť. III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie s materiálom predloženým na záverečné posúdenie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II. IV. Poznámka: Stanovisko Komisie k doložke je súčasťou materiálu predkladaného na rokovanie vlády Slovenskej republiky alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu. Ing. Rastislav Chovanec, PhD. predseda komisie