B. Osobitná časť
K § 1:
Vymedzuje sa predmet zákona základnými okruhmi, ktoré upravuje, a to
-vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „vnútorný systém“) vysokých škôl a jeho overovanie,
-zriadenie a postavenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) a jej konanie,
-udeľovanie akreditácie študijného programu a
-udeľovanie akreditácie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov (ďalej len „inauguračné konanie“).
K § 2:
Zavádzajú sa a súčasne sa definujú základné pojmy, ktoré sa ďalej používajú v zákone.
Definujú sa jednotlivé štandardy, ktoré bude agentúra používať pri posudzovaní vnútorného systému, študijného programu a hodnotení žiadosti vysokej školy o udelenie akreditácie habilitačného a inauguračného konania. Štandardy predstavujú súbor požiadaviek, ktoré sa kladú na vnútorný systém, resp. na činnosti vysokej školy uskutočňovanie študijného programu a habilitačného a inauguračného konania. Štandardy schvaľuje ministerstvo (podrobnejšie § 23). Agentúra rozpracuje tieto štandardy do podoby metodiky na vyhodnocovanie plnenia štandardov.
Zjednotený je pojem „akreditácia“, ktorý bol doposiaľ používaný dvoma spôsobmi aj ako označenie pre konanie, aj ako označenie pre výsledok tohto konania. Slovo „akreditácia“ sa však vníma skôr ako výsledok konania, čo vyplýva aj zo zaužívanej terminológie (napr. udeliť akreditáciu, odňať akreditáciu), ako aj z viacerých právnych predpisov (napr. zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
K § 3:
Za kvalitu poskytovania vysokoškolského vzdelávania je zodpovedná vysoká škola. Vysoká škola túto kvalitu zabezpečuje najmä prostredníctvom implementácie jej vnútorného systému a jeho rozvojom. Tento predstavuje súbor pravidiel, vhodných štruktúr a procesov určených vysokou školou pre dosiahnutie kvality vysokoškolského vzdelávania. Pri zabezpečovaní kvality nestačí, aby vysoká škola vnútorný systém mala, ale požaduje sa, aby bol riadne implementovaný a rozvíjaný. Vnútorný systém vysokej školy pritom nemusí byť upravený jedným predpisom, ale aj viacerými. Zároveň je možné upraviť ho na podmienky fakúlt.
Vnútorné systémy upravuje zákon o vysokých školách aj v súčasnosti, pričom ich obsah vychádza z dokumentu Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), ktorý bol však v roku 2015 podstatne prepracovaný. Obsah vnútorného systému tak v zákone zohľadňuje aktuálnu verziu ESG. Vnútorný systém byť pripravený na báze stratégia - procesy - pravidlá, pričom ako jeden z aspektov vnútorného systému sa očakáva zameranie na výsledky vysokoškolského vzdelávania. Zároveň v rámci tvorby, či úpravy študijných programov, ale aj ich monitorovania, sa napríklad kladie požiadavka na zapojenie zainteresovaných subjektov (výslovne sa uvádzajú študenti a relevantní zamestnávatelia). Znamená to, že vysoká škola vytvoriť (svoje vnútorné) pravidlá, ktoré upravia napríklad spôsob a periodicitu toho, ako tieto subjekty majú do procesu vstupovať (predpokladá sa najmä poskytovanie pripomienok, či iniciatív na návrhy
k študijným programom, ktoré vysoká škola uskutočňuje alebo plánuje uskutočňovať). Tým sa vytvárajú predpoklady na vzdelávanie orientované na potreby študenta a jeho uplatniteľnosť po skončení štúdia. Relevantní stakeholderi sa majú podieľať aj na monitorovaní a hodnotení študijných programov, pričom je opäť na každej vysokej škole, aby si sama určila tak pravidlá na vymedzenie konkrétneho okruhu stakeholderov, ako aj postup monitorovania a hodnotenia zákon jednotne ustanoví len rámec oblastí monitorovania a hodnotenia, ktoré má škola rozpracovať na svoje podmienky.
Aj ďalšie uvedené požiadavky na vnútorný systém vychádzajú z ESG 2015 a budú rozpracované v štandardoch pre vnútorný systém a v metodike na vyhodnocovanie štandardov.
K § 4:
Zriaďuje sa samostatná a nezávislá inštitúcia - Slovenská agentúra pre akreditáciu vysokého školstva. nahrádza doterajšiu Akreditačnú komisiu, ktorá je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky a nemá samostatnú právnu subjektivitu. Slovenská republika sa prihlásila k Bolonskému procesu, ktorého súčasťou je vytváranie spoločného európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. V tejto súvislosti sa predpokladá, že členské krajiny zabezpečia primerané zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania a na podporu tohto zámeru boli vydané štandardy ESG 2015. Ich súčasťou aj štandardy pre agentúry zabezpečujúce externé posúdenie kvality vysokoškolského vzdelávania:
1) „Agentúry by mali pravidelne realizovať činnosti externého zabezpečovania kvality, ktoré definované v 2. časti ESG. Mali by mať jasné a explicitne stanovené zámery a ciele, ktoré súčasťou ich poslania so znením dostupným verejnosti, a mali by sa premietať do každodennej práce agentúry. Agentúry by mali zabezpečiť zapojenie zainteresovaných strán do svojho riadenia a činností.“
2)„Agentúry by mali mať vybudovaný právny základ a mali by byť formálne uznávané ako agentúry na zabezpečovanie kvality zo strany príslušných orgánov verejnej správy.“
3)„Agentúry by mali byť nezávislé a mali by konať autonómne. Mali by prebrať plnú zodpovednosť za svoje činnosti a ich výsledky bez vplyvu tretích strán.“
4)„Agentúry by mali pravidelne zverejňovať správy, v ktorých sa opisujú a analyzujú všeobecné závery z aktivít externého zabezpečovania kvality.“
5)„Agentúry by mali mať na výkon svojej činnosti primerané a vhodné zdroje, a to nielen ľudské kapacity, ale aj finančné prostriedky.“
6)„Agentúry by mali mať zavedené vlastné postupy na interné zabezpečovanie kvality, ktoré sa týkajú definovania, zabezpečovania a zvyšovania kvality a integrity ich činností.“
7)„Agentúry by mali podstúpiť externé hodnotenie aspoň raz za päť rokov s cieľom preukázať dodržiavanie ESG.“
S cieľom splnenia týchto štandardov sa navrhuje zriadiť agentúru ako samostatnú právnickú osobu. Pre právnu formu agentúry bola ako najvhodnejšia zvolená forma verejnoprávnej inštitúcie, vzhľadom na povahu jej činnosti (je žiaduce, aby išlo o organizáciu verejného sektora, t.j. nebola zvolená obchodná spoločnosť, ani nezisková organizácia, a zároveň jej byť poskytnutá nezávislosť, t.j. nebola zvolená rozpočtová organizácia, ani príspevková organizácia).
V rámci vymedzenia pôsobností dochádza k významnému posunu oproti doterajším činnostiam Akreditačnej komisie, vzhľadom na to, že k žiadostiam vysokých škôl poskytovala vyjadrenie a rozhodoval minister (obvykle však v súlade s vyjadrením Akreditačnej komisie). Agentúra bude o žiadostiach vysokých škôl priamo rozhodovať, a teda niesť za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť. V súlade s ESG 2015 sa jasne vymedzuje pôsobnosť agentúry.
V súlade so štandardmi sa ukladá agentúre pravidelne podstúpiť externé hodnotenie (s prvým termínom v prechodnom ustanovení), čo jej umožniť v strednodobom horizonte stať sa členom v European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) a zápis v European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).
K § 5:
Ustanovujú sa orgány agentúry. Predseda výkonnej rady je súčasne štatutárnym orgánom agentúry, ktorého zastupuje podpredseda výkonnej rady. Výkonná rada je kolektívnym orgánom, v ktorom sa sústredí hlavná (rozhodovacia) činnosť agentúry. Proti rozhodnutiam a vyjadreniam výkonnej rady bude môcť účastník konania podať ako opravný prostriedok námietky na komisii agentúry pre posudzovanie námietok (ďalej len „odvolacia komisia“). Tým je vytvorený druhostupňový orgán a zároveň sa o veci vo všetkých štádiách bude konať v rámci agentúry (t.j. oproti doterajšiemu stavu nezávisle od ministerstva). Vedúci kancelárie agentúry zabezpečuje riadne fungovanie a chod agentúry (ide o osobu v obdobnom postavení ako kvestor na vysokej škole). Vzhľadom na hospodárenie s vlastnými finančnými prostriedkami a vlastným majetkom kontrolu hospodárenia agentúry zabezpečí kontrolór.
K § 6:
Definuje sa štatutárny zástupca agentúry, ktorým je jej predseda výkonnej rady. Jeho zástupcom je podpredseda výkonnej rady.
Kým v súčasnosti vymenúva členov Akreditačnej komisie vláda SR, keďže išlo o jej poradný orgán, navrhuje sa kompetenciu vymenovania predsedu a podpredsedu výkonnej rady agentúry zveriť ministrovi (hoci len formálne) z dôvodu zjednodušenia procesu ich menovania. Vymenovanie predsedu sa navrhuje ako výsledok výberového konania so zapojením reprezentácií vysokých škôl a zamestnávateľov 14). Na výberové konanie sa ako lex generalis vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z., ktorý ustanovuje, že „poradie uchádzačov je záväzné pri obsadení funkcie“. Podpredsedu výkonnej rady vymenuje minister na návrh predsedu výkonnej rady z členov výkonnej rady. Predseda výkonnej rady a podpredseda výkonnej rady majú mať s agentúrou pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas (§ 15; na rozdiel od ostatných členov výkonnej rady, kde rozsah úväzku zákon neupravuje).
Uvádzajú sa rámcové kompetencie predsedu výkonnej rady a súčasne sa upravuje situácia, ak by funkcia predsedu výkonnej rady nebola obsadená. Vzhľadom na to, že predseda a podpredseda výkonnej rady členmi výkonnej rady, ďalšie „organizačné“ ustanovenia o nich vychádzajú zo skupiny paragrafov, týkajúcich sa výkonnej rady, resp. ďalších orgánov agentúry.
K § 7:
Jedným z orgánov agentúry je výkonná rada, ktorá deväť členov. Počet členov vychádza na jednej strane z potreby profesionalizácie členov tohto orgánu, na druhej strane zo skutočnosti, že na rozdiel od doterajšej Akreditačnej komisie, kde jej členovia zároveň
členmi pracovných skupín, a teda sa priamo podieľajú na posudzovaní žiadostí vysokých škôl, úlohou výkonnej rady bude skôr verifikovať postupy a závery pracovnej skupiny. Vyšší počet členov výkonnej rady (napr. zastúpenie každej oblasti výskumu, prípadne 15 členov ako je v ČR) sa nejaví vzhľadom na požiadavku profesionalizácie ako vhodný.
Ustanovujú sa podmienky, ktoré členovia výkonnej rady musia spĺňať, aby mohli byť vymenovaní do funkcie, proces ich navrhovania a menovania. Členov výkonnej rady menuje minister na návrh orgánov reprezentácie vysokých škôl a zástupcov zamestnávateľov. Kým v súčasnosti členovia Akreditačnej komisie vychádzajú z návrhov akademického prostredia a štátnych orgánov, do kreovania výkonnej rady zapojení aj zamestnávatelia, či profesijné organizácie, čo odráža zámer intenzívnejšie zapájať do akreditačného procesu všetky zainteresované strany. Tým, že výber členov výkonnej rady je rozložený medzi viaceré subjekty a ministrovi sa dáva len notariálna právomoc, t.j. návrh nesmie odmietnuť z akýchkoľvek dôvodov, ale len ak navrhovaná osoba nespĺňa zákonné požiadavky, sa vytvára predpoklad nezávislosti agentúry od ministerstva, ale aj od ostatných subjektov (vysoké školy, zamestnávatelia), a tiež aj vyváženie rôznych pohľadov a potrieb v systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.
Ak orgány reprezentácie vysokých škôl navrhnú po dvoch osobách a tie spĺňajú predpísané požiadavky, minister nebude mať inú možnosť ako tieto osoby vymenovať. Ak ide o návrhy zamestnávateľov, tu sa predpokladá, že minister bude z predložených návrhov zamestnávateľov budúcich dvoch členov vyberať.
V ods. 5 písm. d) siedmom bode sa uvádza možnosť navrhnúť za člena výkonnej rady fyzickú osobu, ktorá pôsobí v čase podania návrhu na vymenovanie alebo pôsobila počas predchádzajúcich 15 rokov „najmenej desať rokov v riadení v právnickej osobe“. Zákon neupravuje, či ide o pôsobenie vo funkcii štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo akúkoľvek inú riadiacu funkciu (môže ísť teda napr. tak o generálneho riaditeľa nejakého podniku, ale aj napr. o vedúceho oddelenia) v zásade ide o osobu s manažérskymi skúsenosťami. Prostredníctvom určitej miery voľnosti sa tak zveruje zároveň zodpovednosť orgánom, ktoré kandidátov navrhujú a predpokladá sa, že by mali vybrať dostatočne skúseného kandidáta, ktorý prispeje k nezávislému a spravodlivému rozhodovaniu agentúry, ktoré bude v súlade s právnymi predpismi a štandardmi a podporí autoritu agentúry v očiach odbornej verejnosti.
V rámci nastavenia pasívnej spôsobilosti sa navrhuje členenie požiadaviek podľa typu navrhovateľa, osobitne vo vzťahu k Študentskej rade vysokých škôl. Tu platí, že hoci predkladá dve mená, rovnako ako Slovenská rektorská konferencia a Rada vysokých škôl, pri jednom členovi sa ustanovujú nižšie nároky tak, aby mohlo reálne ísť aj o študenta vysokej školy. Podmienky umožňujú Študentskej rade vysokých škôl rozhodnúť sa, či navrhne osobu, ktorá je v danom čase študentom alebo iného kandidáta spĺňajúceho navrhované požiadavky.
V ods. 8 sa upravuje situácia, ak ministrovi nie je predložený dostatočný počet návrhov na členov výkonnej rady (okrem predsedu, ktorý je vymenúvaný na základe výberového konania). Tým sa myslia dve možné situácie: buď orgány reprezentácie vysokých škôl nepredložia každý práve po dva návrhy a zástupcovia zamestnávateľov nepredložia aspoň dva návrhy alebo počet predložených návrhov je síce dostatočný (t.j. ministrovi je predložených 8 kandidátov), avšak niektorý kandidát (prípadne viacerí kandidáti) nespĺňa požiadavky kladené na člena výkonnej rady a z tohto dôvodu ho minister nemôže vymenovať. Posledná veta ods. 8 upravuje kreovanie výkonnej rady v situácii, ak by subjekty podávajúce návrhy na členov
rady neboli schopné alebo ochotné z rôznych dôvodov takéto návrhy predložiť. Zámerom je zabezpečiť riadny chod agentúry i v tejto situácii, i keď nie je želateľné, aby táto situácia nastala.
Funkčné obdobie sa navrhuje šesťročné s tým, že časť členov sa po dvoch rokoch bude obmieňať. Postupné obmieňanie vyplýva z prechodného ustanovenia 38 ods. 9), podľa ktorého sa pri prvej výkonnej rade bude žrebovať z členov okrem predsedu a podpredsedu a žrebom sa určia dvaja členovia, ktorých funkčné obdobie bude dva roky, a ďalší dvaja členovia, ktorých funkčné obdobie bude štyri roky. Predseda a podpredseda výkonnej rady budú aj v prvej výkonnej rade mať funkčné obdobie trvajúce šesť rokov. Rozdielom oproti doterajšej Akreditačnej komisii je opakovanie funkčného obdobia pri Akreditačnej komisii to dve funkčné obdobia po sebe, pri navrhovanej výkonnej rade to dve funkčné obdobia celkovo (obdobne sa to navrhuje aj pri odvolacej komisii).
Ďalej sa ustanovuje okruh pôsobností výkonnej rady. Tým, že výkonná rada je koncipovaná ako výkonný orgán, jej hlavnou úlohou je prijímanie rozhodnutí v mene agentúry. Pri vnútorných predpisoch sa v súvislosti so štatútom upravuje, kto návrh predkladá, čo znamená, že vypracúvanie a predkladanie návrhov ostatných predpisov je vecou nastavenia procesov v agentúre.
K § 8:
Upravuje sa postup zostavovania pracovných skupín, ktorých úlohou bude posúdiť konkrétnu žiadosť vysokej školy, prípadne uskutočniť preskúmanie z podnetu agentúry. Posilňuje sa úloha študentov tým, že ich zastúpenie v každej pracovnej skupine (okrem rozhodovania o habilitačných a inauguračných konaniach) bude zákonnou požiadavkou, čo vychádza z dokumentu ESG 2015: „Externé zabezpečovanie kvality by mali vykonávať skupiny externých odborníkov vrátane najmenej jedného študenta.“ V ods. 3 sa upravujú základné zásady zostavovania pracovnej skupiny.
Vzhľadom na potrebu zabezpečenia dôveryhodnosti práce pracovnej skupiny sa vysokej škole umožňuje návrh zloženia pracovnej skupiny namietať, ak by niekto z členov mohol byť z pohľadu vysokej školy zaujatý, čo by mohlo na strane vysokej školy vyvolať pochybnosti o celom procese. Zároveň bude existovať priebežne aktualizovaný zoznam posudzovateľov, z ktorého sa budú zostavovať pracovné skupiny. Zákon pri požiadavkách na zápis ponecháva konkrétne zásady na vnútorný predpis agentúry, čo znamená, že do úvahy prichádza napr. aj zápis na základe výberového konania, ktoré by agentúra vyhlasovala, prípadne určenie okruhu subjektov, ktoré osoby do zoznamu majú navrhovať. V súlade s ESG 2015 ďalšie postupy kreovania pracovných skupín ponechané na agentúru, pretože bude zodpovedná za prácu pracovných skupín. V odseku 6 sa upravuje nezlučiteľnosť pôsobenia v pracovnej skupine s inými funkciami.
K § 9:
V súlade so štandardnom 2.7 ESG 2015, ktorý uvádza: „Postupy na podávanie sťažností a odvolacie konanie by mali byť jasne definované ako súčasť procesov externého zabezpečovania kvality a komunikované s vysokými školami“, sa upravuje orgán zabezpečujúci odvolacie konanie. Členov odvolacej komisie bude vymenúvať minister na základe výsledkov výberového konania. Minister bude povinný postupovať len podľa výsledkov tohto výberového konania (viď slovo „vymenuje“, nie „vymenúva“). Výberovú komisiu upravujú spoločné ustanovenia o orgánoch 14) tak, že pôjde o troch členov, ktorých minister bude povinný vymenovať (opäť viď slovo „vymenuje“) z návrhov orgánov
reprezentácie vysokých škôl. Na rozdiel od výkonnej rady, funkčné obdobie členov je len štyri roky. Tiež inak upravené podmienky na vymenovanie za člena, kde traja členovia by mali byť právnikmi (vzhľadom na povahu činnosti komisie) a dvaja členovia vysokoškolskými učiteľmi vo funkcii profesora alebo docenta (zastupujúci pohľad vysokoškolskej praxe). Zároveň na to, aby bola zabezpečená činnosť odvolacej komisie najmä pre prípad vylúčenia člena z dôvodu zaujatosti, upravujú sa aj dvaja náhradníci (obaja spomedzi akademikov, keďže prípadný vzťah k vysokej škole sa predpokladá skôr u tejto skupiny osôb).
K § 10:
Vzhľadom na to, že agentúra ako samostatná organizácia bude hospodáriť so svojím majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami, je potrebné, aby popri orgánoch vykonávajúcich hlavné pôsobnosti agentúry existoval aj orgán dohľadu nad hospodárením. Týmto orgánom je kontrolór. Ďalej upravené povinnosti a právomoci kontrolóra, podmienky, ktoré musí spĺňať osoba vymenovaná za kontrolóra a funkčné obdobie v trvaní štyri roky s možnosťou byť vymenovaný najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
K § 11:
Zabezpečovať riadne fungovanie a chod agentúry po administratívnej, hospodárskej a personálnej stránke bude vedúci kancelárie, ktorý zároveň bude výkonnej rade predkladať na schválenie návrh rozpočtu a rozdelenia výsledku hospodárenia alebo vyrovnania výsledku hospodárenia, pričom jeho ďalšia činnosť môže byť upravená vnútorným predpisom agentúry. Zároveň ako vedúci zamestnanec bude obsadzovaný na základe výsledkov výberového konania, pričom v zmysle ods. 3 sa upravujú požiadavky na kandidáta, včítane najmenej päťročnej praxi v riadení v právnickej osobe. Zákon nestanovuje, či sa jedná o prax vo funkcii štatutára právnickej osoby alebo prax v inej riadiacej pozícii v právnickej osobe.
K § 12:
Ustanovuje sa základný spôsob prijímania uznesení a fungovania kolektívnych orgánov agentúry. Uznesenie týkajúce sa vytvorenia pracovnej skupiny výkonnou radou je možné prijať aj mimo zasadnutia (per rollam). Vzhľadom na veľkosť kolektívnych orgánov (9, resp. 5) sa neustanovuje požadovaný počet prítomných členov, ale len počet hlasov potrebných na prijatie návrhu, t.j. minimálne päť (výkonná rada) a tri (odvolacia komisia) hlasy za návrh.
Zároveň sa implementuje ustanovenie z ESG 2015 (usmernenie k štandardu 3.3.), podľa ktorého „Každý, kto sa zúčastňuje na činnostiach externého zabezpečovania kvality v agentúre (napr. ako expert), je uzrozumený, že hoci môže byť nominovaný treťou stranou, v hodnotiacom procese vystupuje na základe svojej osobnej kompetencie a pri práci pre agentúru nezastupuje svoju domovskú organizáciu.“
K § 13:
Na zabezpečenie nestrannosti členov orgánov agentúry je upravená nezlučiteľnosť s inými funkciami, pričom funkcia predsedu výkonnej rady, podpredsedu výkonnej rady a vedúceho kancelárie nie zlučiteľné s pracovnoprávnym vzťahom s vysokou školou so sídlom na území SR. Vzhľadom na to, že sa uvádza aj „pracovnoprávny vzťah“, ide o všetky typy obdobných vzťahov, ktoré vylúčené, teda nielen pracovný pomer, ale aj dohody o vykonaní práce a podobne. Zároveň sa ustanovuje požiadavka na skončenie výkonu príslušnej funkcie najneskôr v deň vymenovania do orgánu agentúry. Členovia výkonnej rady
môžu mať pracovnoprávny vzťah s vysokými školami, avšak nesmú pôsobiť v niektorej z vymenovaných funkcií (odsek 1).
K § 14:
Ustanovujú sa náležitosti pre postup pri výberovom konaní tam, kde zákon výberové konanie vyžaduje, s tým, že sa uplatňuje zákon č. 552/2003 Z. z. (napr. opakované výberové konanie, ak nikto z prihlásených nesplní požiadavky, zabezpečenie výberového konania a podobne). Pri výberových komisiách sa opäť dbá na elimináciu štátnej ingerencie minister vyberie len jedného z piatich členov výberovej komisie na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady [odsek 4 písm. a)].
K § 15:
Vzhľadom na potrebu profesionalizácie pri výkone pôsobnosti agentúry sa na rozdiel od doterajšej Akreditačnej komisie vymedzuje okruh osôb, ktoré budú zamestnancami agentúry stálymi zamestnancami budú členovia výkonnej rady a vedúci kancelárie. Pri členoch odvolacej komisie a pri posudzovateľoch sa predpokladá, že bude využívaná dohoda o vykonaní práce alebo obdobná zmluva. Zároveň pri predsedovi a podpredsedovi výkonnej rady a vedúcom kancelárie sa vyžaduje ustanovený týždenný pracovný čas, teda plný pracovný úväzok priamo zo zákona. Mnohé operatívne agendy bude zabezpečovať vedúci kancelárie agentúry. Riešenie smerovania agentúry, nastavovanie a kontinuálne zlepšovanie procesov, či medzinárodná spolupráca si vyžadujú dostatočnú kapacitu. Pre funkčnosť agentúry sa teda vyžaduje dispozícia predsedu/podpredsedu výkonnej rady agentúry na dennej báze.
Pri ostatných členoch výkonnej rady veľkosť úväzku nie je zákonom predpísaná, teda jeho rozsah bude možné vymedziť podľa rozhodnutia agentúry, prípadne podľa povahy zverených úloh a činnosti (napr. ak by členom výkonnej rady bol študent).
Okrem zamestnancov agentúry spomedzi členov orgánov sa predpokladá, že agentúra bude mať aj ďalších zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať analytickú činnosť agentúry, administratívne, hospodárske, organizačné a iné záležitosti. Ich postavenie zákon osobitne nevymedzuje.
K § 16:
Upravuje sa spôsob zániku jednotlivých funkcií, pričom určitou odchýlkou pri predsedovi výkonnej rady je, že ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, ak sa dovtedy z nejakého dôvodu nepodarí vymenovať nového predsedu výkonnej rady (obdobne ako pri predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu).
Upravené aj dôvody odvolania s tým, že rozlišuje sa možnosť a povinnosť ministra odvolať ho. Povinnosť je pri členovi výkonnej rady s tým, že to musí navrhnúť výkonná rada alebo kontrolór. Možnosť je v prípade porušenia právnych predpisov (napr. zákonov, vyhlášok) a len pri členoch odvolacej komisie a pri kontrolórovi. Vzhľadom na to, že sa nevymedzuje ich okruh (t.j. porušením zákona je aj spáchanie dopravného priestupku), je odvolanie na zvážení. Povinnosťou to je v prípade porušenia vnútorných predpisov agentúry, vzhľadom na to, že v tomto prípade ide o porušenie povinnosti majúcej priamy súvis s pôsobnosťami agentúry.
V odsekoch 4 a 5 sa upravuje, kto je bezúhonným a ako sa bezúhonnosť preukazuje. Odsek 6 zohľadňuje návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) – parlamentná tlač 869 – ktorý bude účinný od 1. 7. 2018.
Pre prípady predčasného skončenia výkonu funkcie (z akéhokoľvek dôvodu) sa ustanovuje, že novovymenovaná osoba len dokončí funkčné obdobie svojho predchodcu. Výnimkou je predseda výkonnej rady.
K § 17:
Ustanovuje sa výška odmeny pre predsedu a podpredsedu výkonnej rady a pre vedúceho kancelárie. Jej výška zohľadňuje na jednej strane skutočnosť, že tieto osoby nebudú môcť vykonávať žiadnu funkciu na vysokej škole v SR, na druhej strane, vzhľadom na požiadavku nezávislosti a profesionality agentúry, byť na dostatočne vysokej úrovni. Nastavenie mesačnej mzdy je porovnateľné s odmenami funkcionárov niektorých regulačných orgánov, napr. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Rada pre vysielanie a retransmisiu.
Zároveň sa z tohto dôvodu upravuje aj odmena kontrolórovi, pričom jej výška zohľadňuje skutočnosť, že pri výkone funkcie kontrolóra sa nepredpokladá, že pôjde o zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas („plný úväzok“). Pre porovnanie, plat kontrolóra obce v najnižšej kategórii podľa počtu obyvateľov predstavuje 1,15-násobok priemernej mzdy (ca. 1 100 eur), plat hlavného kontrolóra samosprávneho kraja predstavuje 70 % platu predsedu (ca. 2 200 eur)
Vzhľadom na to, že agentúra bude rozhodovať o právach a povinnostiach iných subjektov, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že sa zriaďuje zákonom, pracovnoprávne vzťahy jej zamestnancov podliehajú zákonu č. 552/2003 Z. z.
Napriek tejto skutočnosti, navrhuje sa, aby ich odmeňovanie nepodliehalo zákonu č. 553/2003 Z. z. Vo vymedzení pôsobnosti tohto zákona sa verejnoprávne inštitúcie en bloc neuvádzajú (hoci tu napr. verejné vysoké školy, ktoré majú istú právnu formu) a rovnako ani právnické osoby v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.
Vzhľadom na povahu činnosti agentúry, ako aj na potrebu primeraného finančného ohodnotenia jej zamestnancov najmä s ohľadom na potrebnú profesionalizáciu a potrebu kvalitných zamestnancov agentúry návrh zákona neupravuje vzťah k zákonu č. 553/2003 Z. z.
K § 18:
Upravujú sa ustanovenia vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov a k zverejňovaniu informácii na webovom sídle agentúry tak, aby bola zabezpečená transparentnosť personálneho obsadenia agentúry a pracovných skupín. Zároveň sa upravuje, ktoré údaje poverení zamestnanci agentúry oprávnení spracúvať.
K § 19:
Ustanovuje sa rámec pre financovanie agentúry tak, aby na rozdiel od doterajšej Akreditačnej komisie, bola financovaná viaczdrojovo, čo zvyšuje jej nezávislosť. Zavádzajú sa poplatky za úkony agentúry. Vzhľadom na to, že výška poplatkov sa odvíjať od reálnych nákladov na konkrétnu činnosť, návrh sadzobníka bude vypracúvať agentúra a ten bude zverejnený a následne schválený ministerstvom. Zároveň sa upravujú základné náležitosti zmluvy medzi ministerstvom a agentúrou na poskytnutie finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva.
K § 20:
Ustanovujú sa osobitosti hospodárenia agentúry. Vzhľadom na to, že pôjde o verejnoprávnu inštitúciu, základný rámec nakladania s jej majetkom upravuje zákon č. 176/2004 Z. z. Zároveň sa agentúre umožňuje vykonávanie podnikateľskej činnosti v ustanovených limitoch, čo znamená, že podnikateľská činnosť mať vzťah k jej hlavnej činnosti. V praxi môže ísť najmä o poskytovanie svojich služieb pre vysoké školy v zahraničí v nadväznosti na skutočnosť, že sa očakáva zápis agentúry do organizácií ENQA a EQAR.
K § 21 a 22:
Ustanovuje sa základný rámec konania agentúry, najmä definovaním účastníka konania a začiatku konania. Je upravený aj presun agendy udeľovania štátneho súhlasu v súlade s návrhom zákona o vysokých školách tak, že žiadosť o jeho udelenie sa bude doručovať nie ministerstvu ale agentúre.
Na to, aby sa v prípade neúplnej žiadosti konanie neprerušovalo, navrhuje sa, aby konanie začínalo vtedy, keď bude žiadosť úplná. Ak účastník neuhradí poplatok za úkon agentúry, o ktorý žiada, a neurobí tak ani po výzve agentúry v lehote 60 dní, agentúra žiadosť zamietne.
Zachováva sa systém hodnotiacich správ z doterajšieho postupu Akreditačnej komisie. Spresňuje sa, čo pracovná skupina skúmať pri zostavovaní hodnotiacej správy a ukladá jej aj povinnosť konzultovať so zainteresovanými osobami. Tými sa chápu najmä študenti, absolventi, zamestnanci vysokej školy, zamestnávatelia. Aby sa predchádzalo prípadným nejasnostiam pri zistených nedostatkoch, ustanovuje sa požiadavka, aby konkrétne nedostatky boli v hodnotiacej správe uvedené, rovnako ako aj návrh odporúčaní pre účastníka konania.
Upravuje sa právo účastníka konania podať stanovisko k hodnotiacej správe do 15 dní odo dňa doručenia stanoviska účastníkovi. Na rozhodnutie výkonnej rady sa zachováva lehota, ktorú mala doposiaľ Akreditačná komisia (180 dní odo dňa začatia konania).
Základný mechanizmus by tak mal byť nasledovný: Účastník konania podá žiadosť so všetkými prílohami a so zaplateným poplatkom. K žiadosti výkonná rada vytvorí pracovnú skupinu. po uskutočnení úkonov v zmysle odseku 5 vypracuje hodnotiacu správu. K nej sa účastník konania môže/nemusí vyjadriť (predpokladá sa, že ak súhlasí, vyjadriť sa nemusí). Hodnotiacu správu so stanoviskom vysokej školy prerokuje výkonná rada a o žiadosti rozhodne. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom márneho uplynutia lehoty na podanie námietky alebo dňom, keď účastník konania doručí agentúre písomné oznámenie, v ktorom sa vzdá podania námietok. Ak účastník konania s rozhodnutím nesúhlasí, podá námietky k rozhodnutiu alebo vyjadreniu. Tie prerokuje odvolacia komisia, ktorá sa k nim vyjadrí do 90 dní od ich doručenia. Ak odvolacia komisia (podľa § 22 ods. 2) vyhodnotí námietky ako opodstatnené, vráti výkonnej rade rozhodnutie alebo vyjadrenie na nové konanie a beží nová lehota 180 dní na rozhodnutie alebo vyjadrenie agentúry, pričom do úvahy prichádza tak preskúmanie veci tou istou pracovnou skupinou, ako aj možnosť zostavenia novej pracovnej skupiny (je to vec nastavenia vnútorných predpisov agentúry). Ak námietky odvolacia komisia zamietne, rozhodnutie agentúry potvrdí a to sa stane konečným. Pre účastníka konania, ktorý je nespokojný s konečným rozhodnutím, prichádza ďalej do úvahy správna žaloba v zmysle Správneho súdneho poriadku 6 ods. 1 Správneho súdneho poriadku, podľa ktorého „Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom.“). Neupravuje sa možnosť, aby
mohla agentúra svoje právoplatné rozhodnutie zmeniť (t.j. nepripúšťa sa obdoba mimoriadnych opravných prostriedkov).
Keďže konanie je neverejné, ustanovuje sa okruh osôb, ktoré majú byť pri prerokúvaní veci prítomné. Za vysokú školu, resp. za právnickú osobu, ktorá sa uchádza o udelenie štátneho súhlasu môžu byť prítomní aj ich zástupcovia. Ponecháva sa pritom na vysokú školu (právnickú osobu), koho na rokovanie vyšle, t.j. môže ísť tak o rektora, zamestnanca fakulty, advokáta, konateľa, ...
K § 23:
Upravuje sa postup prijímania štandardov a ich rámcový obsah. Na zvýšenie transparentnosti pri ich prijímaní k návrhu štandardov ministerstvo vykoná obdobu pripomienkového konania, pričom sa ustanovuje okruh subjektov, ktoré je ministerstvo povinné osobitne informovať o zverejnení návrhu štandardov.
Vzhľadom na rozdiely pri jednotlivých študijných odboroch a typoch študijných programov sa umožňuje, aby tieto osobitosti boli v štandardoch zohľadnené.
Zároveň, vzhľadom na zmenu prístupu k odborom pri habilitáciách a inauguráciách bude potrebné, aby štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie vymedzili úroveň obsahovej príbuznosti, resp. vzťah medzi odborom habilitačného konania a inauguračného konania tak, ako ho uvedie vysoká škola v žiadosti o udelenie akreditácie, a študijným odborom, ku ktorému je priradený.
Zároveň sa zabezpečuje, aby štandardy boli pre vysoké školy známe v primeranom čase vopred na to, aby svoju činnosť s požiadavkami štandardov mohli zosúladiť. Na zamedzenie retroaktivity novo zavedených štandardov sa tiež upravuje posudzovanie vysokej školy, resp. jej činností podľa toho znenia štandardov, ktoré je pre vysokú školu priaznivejšie.
K § 24 a 25:
Základom celého systému externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania je periodické posudzovanie vnútorného systému vysokej školy a jeho riadnej implementácie.
Na základe kladného posúdenia vnútorného systému vysokej školy agentúrou získava vysoká škola možnosť vytvárať nové študijné programy vo vymedzených študijných odboroch a stupňoch, čiže v istom zmysle dostáva akreditáciu podobnú inštitucionálnej akreditácii. Do doby, kým nebude mať vysoká škola kladne posúdený vnútorný systém, nemá oprávnenie vytvárať študijné programy vo vymedzených študijných odboroch a stupňoch. Obmedzenie vytvárania študijných programov bude všetkým vysokým školám automaticky zapísané do registra študijných odborov do doby kladného posúdenia ich vnútorného systému. Agentúra na základe výsledku posudzovania vnútorného systému vyznačí v registri študijných odborov študijné odbory a stupne, v ktorých môže vysoká škola uskutočňovať, vytvárať, upravovať študijné programy.
Vnútorné systémy budú monitorované pravidelne v (najmenej) dvojročných cykloch, prioritne administratívnym zamestnancom na základe dostupných údajov z registrov. V prípade zistenia problému to môže viesť k mimoriadnemu posúdeniu vnútornému systému.
S ohľadom na záujem znižovania administratívnej náročnosti sa navrhuje, aby v prípadoch mimoriadneho preskúmania vnútorného systému (t.j. mimo pravidelného cyklu) mohla
agentúra podľa výsledku rozhodnúť, či sa začína nový cyklus alebo či dôjde k ďalšiemu posúdeniu vnútorného systému v „bežnom“ termíne (odsek 3).
V zmysle dokumentu ESG 2015 sa vysokým školám otvára možnosť požiadať o preskúmanie vnútorného systému aj zahraničnú agentúru. Agentúra bude viesť zoznam zahraničných agentúr, ktorých hodnotiace správy bude akceptovať. Predpokladom je, že pôjde o zahraničné agentúry zo zoznamu EQAR. Ak si vysoká škola vyberie niektorú z týchto zahraničných agentúr, agentúra (resp. jej pracovná skupina) nebude vypracúvať hodnotiacu správu a automaticky sa akceptuje hodnotiaca správa predložená zahraničnej agentúry. Návrh zákona nevylučuje, aby si vysoká škola dala vnútorný systém posúdiť aj organizáciou, ktorá nebude v zozname vedenom agentúrou, na dokument takej organizácie (ak ho vysoká škola predloží) nebude musieť agentúra prihliadať.
Vzhľadom na to, že všetky vysoké školy budú musieť prejsť posúdením ich vnútorného systému, táto povinnosť je doplnená sankciou pre prípad, že by niektorá vysoká škola v zákonnej lehote nepredložila žiadosť o posúdenie (bez ohľadu na to, či s úmyslom alebo z nedbanlivosti) ak bude vysoká škola pasívna aj po upozornení na premeškanie lehoty, budú jej zrušené všetky študijné programy (t.j. vo všetkých odboroch a vo všetkých stupňoch). S tým je spojené navrhované ustanovenie zákona o vysokých školách, kde pri zrušení všetkých študijných programov (resp. keď vysoká škola nemá žiaden) je ustanovená pre ministerstvo povinnosť predložiť návrh zákona na zrušenie vysokej školy (obdobne aj príslušné rezorty pri štátnych vysokých školách) alebo návrh na odňatie štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole.
Ak bude žiadosť podaná v lehote a so všetkými náležitosťami, agentúra vyššie spomenutým postupom posúdi dva aspekty vnútorného systému: (1) to, či samotný vnútorný systém (t.j. príslušný vnútorný predpis/vnútorné predpisy) je v súlade štandardmi (t.j. aj so zákonnými požiadavkami na jeho obsah) a (2) to, či je jeho implementácia v súlade so štandardmi.
Podľa zistení agentúry sa v prípade kladného posúdenia zruší obmedzenie vytvárania a upravovania študijných programov (vo vymedzených študijných odboroch), prípadne ak boli zistené nedostatky, agentúra v rozhodnutí uloží opatrenia na odstránenie nedostatkov (opravné opatrenia). Zákon vymedzuje päť druhov takýchto opatrení v § 25 ods. 2 písm. a) e), pričom výslovne sa umožňuje agentúre rozhodnúť o uložení vysokej škole dvoch alebo viacerých opravných opatrení zároveň. V súvislosti s komplexnejšou úpravou učiteľských kombinačných študijných programov a prekladateľských kombinačných študijných programov je upravená osobitosť, t.j. možnosť takéto opatrenie uložiť aj vo vzťahu k takému predmetu alebo jazyku, pričom následok by sa vzťahoval na všetky kombinácie (napr. opatrenie k učiteľstvu fyziky v kombinácii by sa vzťahovalo na všetky učiteľské študijné programy, ktoré budú obsahovať fyziku).
K § 26:
Definuje sa najmiernejšie z piatich opravných opatrení, ktoré sa vzťahuje k nedostatkom, ktoré vie vysoká škola napraviť v pomerne krátkej dobe. V praxi môže ísť napr. o úpravu a doplnenie vnútorných predpisov, doplnenie vybavenia vysokej školy a podobne. Tak ako v doterajšom systéme, o odstránení nedostatkov je povinná vysoká škola informovať agentúru, pričom sa nepredpisuje forma. Zároveň sa zjednodušuje spôsob preskúmania tejto informácie nevyžaduje sa formálne zostavovanie pracovnej skupiny, t.j. spôsob overenia je na agentúre.
Pre prípad, že by vysoká škola ignorovala povinnosť informovať o prijatých opatreniach a ich výsledkoch alebo sa zistí, že opatrenie nie je dostatočné, zákon dáva agentúre povinnosť (nie možnosť) rozhodnúť o uložení iného opatrenia.
K § 27:
Zistené závažnejšie nedostatky vnútorného systému je možné riešiť pozastavením uskutočňovania študijného programu, pričom sa vyžaduje kumulatívne splnenie troch podmienok (odsek 1).
Dôsledkom tohto opatrenia bude zákaz uskutočňovania štátnych skúšok, zákaz „samostatnej“ úpravy študijného programu a zákaz vytvárania nových študijných programov v príslušnom študijnom odbore a stupni.
Zákaz uskutočňovania štátnych skúšok sa však nedotýka osôb, ktoré v čase medzi vykonaním štátnej skúšky a prevzatím diplomu, t.j. osobám, ktoré štúdium riadne skončili, bude môcť vysoká škola diplom odovzdať. Aby sa zabránilo interpretačnej nejasnosti, v prípade, ak vysoká škola síce zákaz vykonávania štátnych skúšok, ale napriek tomu štátnu skúšku vykoná, vyslovene sa ustanovuje neplatnosť tejto štátnej skúšky ako aj neplatnosť prípadne vydaného diplomu a ostatných dokladov o absolvovaní štúdia.
Nakoľko toto opatrenie sa ukladá vo vzťahu ku konkrétnemu študijnému programu, úlohou vysokej školy bude navrhnúť agentúre, ako možno tento študijný program upraviť (napr. upraviť požiadavky na absolvovanie jednotlivých predmetov, aby bola zabezpečená požadovaná úroveň výsledkov vzdelávania) tak, aby boli nedostatky odstránené. Predpokladá sa, že študent dokončí príslušný študijný program už v jeho upravenej podobe.
Vzhľadom na to, že zámerom je zabezpečiť uskutočňovanie študijného programu, ktorý je kvalitný, v prípade, ak návrh úpravy predložený agentúre vysokou školou nebude dostatočný, agentúra požiada vysokú školu, aby vypracovala nový návrh jeho úpravy, a to najviac dvakrát. Je pritom v záujme vysokej školy, aby nevytvárala opakovaným nedostatočným návrhom úpravy študijného programu prieťahy, pretože stále platí, že počas pozastavenia nesmie uskutočňovať v tomto študijnom programe štátne skúšky.
K § 28:
Ďalšie opatrenie s vážnejšími následkami, ako pozastavenie programu možno uložiť v troch prípadoch, ktoré nadväzujú na predchádzajúce opravné opatrenie, ktorým je pozastavenie uskutočňovania študijného programu.
Následok je pri tomto opatrení prísnejší, pretože v tomto štádiu je študijný program pozastavený. Vzhľadom na to, že vysoká škola možnosti na nápravu mala v rámci predchádzajúceho opatrenia, tu sa neupravuje alternatíva, aby vysoká škola ešte dodatočne predložila návrh úpravy študijného programu.
Na zrušenie študijného programu vysoká škola určenú lehotu. Ak vysoká škola ostane počas tejto lehoty nečinná a študijný program sama nezruší, agentúra vydá ďalšie rozhodnutie, ktorým študijný program priamo zruší. Pretože ide o situáciu stupňovaného negatívneho konania (resp. nekonania) vysokej školy, následok je stupňovaný agentúra zruší aj všetky študijné programy v danom študijnom odbore, pričom vysoká škola stráca zároveň oprávnenie v tomto študijnom odbore vytvárať študijné programy.
Pri nariadení zrušenia študijného programu je zároveň potrebné dbať na skutočnosť, že vysoká škola musí študentom ponúknuť možnosť pokračovať v štúdiu na inej vysokej škole, v príslušnom študijnom odbore.
K § 29:
Definuje sa opravné opatrenie, ktoré spočíva v obmedzení tvorby a úpravy študijných programov. Toto opatrenie nie je následným vo vzťahu k opravným opatreniam (1) pozastaviť uskutočňovanie študijného programu a (2) zrušenie študijného programu.
Ustanovujú sa možné dôvody, kedy môže agentúra pristúpiť k uloženiu tohto opatrenia.
Následok tohto opatrenia je obmedzenie tvorby a úpravy študijných programov (len so súhlasom agentúry).
Aby sa predišlo interpretačnej nejasnosti, výslovne sa upravuje, že obmedzenie sa týka aj študijných programov uskutočňovaných v kombinácii dvoch študijných odborov, z ktorých jedného sa týka obmedzenie, a interdisciplinárnych štúdií v danom študijnom odbore.
Podstatou tohto opatrenia je, aby boli nedostatky odstránené, na čo slúži povinnosť vysokej školy predložiť akčný plán. Na vypracovanie/predloženie akčného plánu je lehota ustanovená priamo zákonom, no termíny na plnenie jednotlivých opatrení ponechané na vysokú školu, pričom akčný plán ako celok (t.j. tak opatrenia ako aj harmonogram) podliehajú schváleniu agentúrou, a tá ho môže vysokej škole aj opakovane dať dopracovať primárnym cieľom nie je vysokú školu sankcionovať, ale to, aby vnútorný systém a jeho implementácia boli v súlade so štandardmi, resp. aby v súlade so štandardmi boli aj jednotlivé študijné programy. V prípade problémov zistených počas priebežného monitorovania implementácie akčného plánu vysokou školou bude agentúra s vysokou školou komunikovať, čo môže viesť k aktualizácii akčného plánu (odsek 4).
Zákon upravuje postup aj v prípadoch, ak vysoká škola akčný plán nepredloží, nevykoná jeho úpravu po výzve agentúry alebo schválené opatrenia neplní. Vo všetkých týchto prípadoch agentúra vysokej škole poskytne ešte jednu príležitosť na uskutočnenie nápravy. Ak ju vysoká škola nevyužije, agentúra rozhodne o zrušení všetkých študijných programov vysokej školy vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch. Toto rozhodnutie je spojené s úpravou v zákone o vysokých školách následkom bude, že pri verejných a štátnych vysokých školách sa upravuje povinnosť príslušného ministerstva predložiť vláde návrh na zrušenie vysokej školy, resp. pri súkromných vysokých školách sa upravuje povinnosť ministerstva predložiť vláde návrh na odňatie štátneho súhlasu.
Po tom, ako vysoká škola predložila akčný plán, tento bol schválený a vysoká škola ho zrealizovala, môžu nastať dve situácie: (1) Agentúra zistí, že nedostatky odstránené, alebo (2) zistí, že nedostatky, ktoré viedli k uloženiu obmedzenia tvorby a úpravy študijných programov, pretrvávajú. V prvom prípade sa obmedzenia v registri študijných odborov zrušia, v druhom prípade agentúra rozhodne o zrušení všetkých študijných programov v dotknutom študijnom odbore vo všetkých stupňoch.
K § 30:
Inštitút akreditácie študijného programu sa používa v tom prípade, ak vysoká škola chce začať uskutočňovať študijný program v pre ňu novom študijnom odbore (alebo stupni), v ktorom
doteraz ešte nezískala oprávnenie uskutočňovať študijné programy, alebo ak ide o žiadateľa o udelenie štátneho súhlasu.
Nie je limitovaný počet žiadostí o akreditáciu takýchto „pilotných“ študijných programov, ktoré vysoká škola môže predložiť.
Agentúra rozhodne o udelení akreditácie študijného programu, ak pri posudzovaní žiadosti zistí, že vysoká škola spĺňa štandardy pre študijný program, resp. v prípade žiadateľa o štátny súhlas je predpoklad, že súkromná vysoká škola bude spĺňať tieto štandardy.
Agentúra bude priebežne monitorovať vysokú školu v uskutočňovaní študijného programu a následne overí výsledky vzdelávania absolventov daného študijného programu.
Ak overovanie absolventov študijného programu podľa ods. 11 preukáže nesúlad so štandardmi pre študijný program, začne konanie o mimoriadnom posúdení vnútorného systému vysokej školy. Preukázanie súladu s uvedenými štandardmi umožní vysokej škole vytvárať študijné programy v príslušnom študijnom odbore a stupni a v registri študijných programov zrušenie obmedzenia úpravy príslušného študijného programu.
K § 31 a 32:
Pri habilitáciách a inauguráciách je podstatnou zmenou nahradenie doterajšieho systému, v ktorom habilitačné konanie a inauguračné konanie (a jeho akreditácia) boli viazané na študijný odbor.
Odbory habilitačného konania a inauguračného konania budú navrhovať vysoké školy (obdobne ako v ČR - § 82 zákona č. 111/1998 Sb.), pričom je na vysokú školu ponechané aj prepojenie na sústavu študijných odborov [ods. 2 písm. c)]; návrh zákona prostredníctvom slov „čo najbližšie“ zveruje toto prepojenie na odborné posúdenie tak na strane vysokej školy pri podávaní žiadosti, ako aj na strane agentúry pri rozhodovaní (tým sa zároveň implicitne kladie požiadavka na dôkladnejšie odôvodnenie rozhodnutia agentúry s cieľom zabezpečenia jeho preskúmateľnosti). Na tento účel možno odbor habilitačného konania a inauguračného konania vnímať svojím spôsobom ako „študijný program“ názov si navrhuje vysoká škola, je naviazaný na študijný odbor. Vzhľadom na skutočnosť, že odbor habilitačného a inauguračného konania môže vyžadovať špecializáciu naprieč študijnými odbormi, tak ako pri študijných programoch, aj tu sa upravuje možnosť mať prepojenie na dva študijné odbory (napr. lekárstvo a právo, fyzika a biológia).
Obdobne ako pri študijných programoch, modifikuje sa aj akreditovanie habilitačného konania a inauguračného konania. Vypúšťa sa časové obmedzenie, čo je vyvážené tým, že v prípade zistenia neplnenia štandardov bude možné akreditáciu priamo odňať (bez predchádzajúceho pozastavenia).
Akreditácia habilitačného konania a inauguračného konania je previazaná s periodickým hodnotením tvorivej činnosti, ktoré sa upravuje v rámci novely zákona o vysokých školách 88a zákona o vysokých školách). Výsledky tohto hodnotenia budú tvoriť náležitosť žiadosti o udelenie akreditácie habilitačného a inauguračného konania.
K § 33:
Právnická osoba, ktorá sa uchádza o udelenie štátneho súhlasu nepodáva svoju žiadosť na ministerstvo, ako tomu bolo v doterajšej právnej úprave 47 zákona o vysokých školách),
ale podáva ju priamo agentúre. Ustanovujú sa náležitosti, ktoré žiadosť obsahovať. Agentúra vo vymedzených prípadoch možnosť konanie o udelenie štátneho súhlasu zastaviť. Ministerstvo (po tom, ako mu žiadosť predloží agentúra) tiež možnosť konanie zastaviť, a to v prípadoch, kedy najskôr vyzvalo žiadateľa na nápravu, po tom, čo zistilo nedostatky. Po vyjadrení sa agentúry k žiadosti o udelenie štátneho súhlasu, ministerstvo buď podá vláde návrh na jeho udelenie (v prípade, že to agentúra odporučila), alebo podá vláde návrh na neudelenie štátneho súhlasu (ak to agentúra neodporučila, alebo ak ministerstvo dospeje k záveru, že udelenie súhlasu nie je vo verejnom záujme a odôvodní tento záver). Ak bolo konanie zastavené, alebo ak vláda rozhodla o neudelení štátneho súhlasu, žiadateľ možnosť opätovne podať žiadosť až po uplynutí jedného roka.
K § 34:
V rámci spoločných ustanovení sa vylučuje pôsobnosť Správneho poriadku okrem vymedzených okruhov (odseky 2 a 3). Na tento zákon sa tak zo Správneho poriadku budú vzťahovať ustanovenia o vylúčení zamestnancov ako členov správneho orgánu, ustanovenia o doručení do vlastných rúk a ustanovenia o počítaní