DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Hlavným cieľom a ústrednou témou predkladaného návrhu zákona na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania je vytvorenie legislatívnych predpokladov na lepšie zabezpečovanie kvality vysokých škôl a zriadenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“).
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2016 2020 predkladá v tomto návrhu zákona úpravu systému akreditácie činností vysokých škôl, zriaďuje agentúru a upravuje postupy regulácie činností vysokých škôl agentúrou. Spolu s týmto zákonom sa predkladá aj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, ktorý dopĺňa návrh zákona v oblasti vytvorenia ďalších legislatívnych predpokladov na podporu zlepšenia zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a navrhuje ďalšie úpravy v oblasti vysokých škôl.
Návrh zákona vychádza zo Štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015), ktoré vydali európske organizácie združujúce zainteresované skupiny v oblasti vysokého školstva - Európska asociácia na zabezpečovanie kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania (ENQA), Európska študentská únia (ESU), Európske združenie univerzít (EUA), Európske združenie pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (EURASHE) v spolupráci s Education International (EI), BUSINESSEUROPE a Európskym registrom na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR). Štandardy ESG 2015 boli v máji 2015 prijaté ministrami zodpovednými za vysokoškolské vzdelávanie v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Slovenská republika je súčasťou Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a záujem patriť v kvalite vzdelávania medzi krajiny, ktorých vysokoškolské vzdelávanie je na vysokej úrovni a absolventi vysokých škôl v SR sú medzinárodne akceptovaní.
Východiskom týchto štandardov a zároveň návrhu zákona je požiadavka, že za kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania je primárne zodpovedná vysoká škola. zabezpečuje kvalitu prostredníctvom svojho vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „vnútorný systém“), implementáciou a sústavným rozvojom vnútorného systému.
Vnútorný systém zohľadňuje napĺňanie poslania vysokej školy. Vysoká škola si vnútorným predpisom upraví náležitosti svojho vnútorného systému, pričom stanoví najmä pravidlá tvorby, schvaľovania, uskutočňovania, monitorovania, hodnotenia a úpravy študijných programov, postup overovania aplikácie najnovších poznatkov v obsahu študijných programov, spôsob zapojenia zástupcov študentov a iných zainteresovaných osôb na tvorbe a úprave študijných programov, prepojenie študijného programu na príslušnú úroveň národného kvalifikačného rámca, pravidlá hodnotenia študentov, pravidlá uskutočňovania tvorivej činnosti vysokej školy, pravidlá na preskúmanie podnetov študentov a postupy overovania dostatočného priestorového, materiálneho, technického, informačného a personálneho zabezpečenia študijných programov.
Vysoká škola je povinná požiadať agentúru o posúdenie jej vnútorného systému a jeho implementácie v určenom cykle. Súlad vnútorného systému so štandardmi, jeho funkčnosť a správna implementácia bude v zásade znamenať inštitucionálnu akreditáciu vysokej školy v študijnom odbore a stupni a vysoká škola tak získa oprávnenie samostatne vytvárať a upravovať študijné programy v príslušných študijných odboroch a stupňoch.
Okrem posudzovania vnútorného systému zákon upravuje akreditáciu študijných programov, ktorá umožňuje rozšírenie oprávnenia vysokej školy uskutočňovať vysokoškolské štúdium v nových študijných odboroch a stupňoch. Zároveň sa v modifikovanej podobe zachováva akreditovanie habilitačného konania a inauguračného konania.
Návrhom zákona sa zriaďuje agentúra ako nezávislá, verejnoprávna inštitúcia, ktorá disponuje samostatnými rozhodovacími právomocami v oblasti akreditačného procesu a ktorá by mala mať predpoklady, aby sa stala riadnym členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA) a bola tak zaradená do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (EQAR). Štatutárnym orgánom agentúry bude predseda výkonnej rady. Výkonná rada bude prijímať rozhodnutia v jednotlivých konaniach. Výkonná rada na účely posúdenia konkrétnej žiadosti alebo preskúmania vlastného podnetu agentúry vytvára pracovné skupiny z odborníkov uvedených v zozname posudzovateľov, ktorý vedie.
Účinnosť právnej úpravy sa navrhuje od 1. septembra 2018, okrem iného aj vzhľadom na navrhovanú účinnosť paralelne predkladaného návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.
Návrh zákona predpokladá pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nepredpokladá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.