VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-14823/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
950
VLÁDNY NÁVRH
Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2018