Predkladacia správa
Materiál „Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie (ďalej len ,,dohoda“) sa predkladá ako iniciatívny materiál.
Európska komisia parafovala dohodu dňa 18. decembra 2013. Za SR podpísal dohodu na základe vystavenej prezidentskej plnej moci vtedajší štátny tajomník MDVRR SR Ing. František Palko. Na základe návrhu Európskej komisie rozhodla Rada dňa 23. septembra 2013 o podpise dohody v mene EÚ. Podpísaná bola dňa 18. decembra 2013 s výhradou ratifikácie a predbežne sa vykonáva podľa jej čl. 27 ods. 2.
Galileo je európsky satelitný systém, ktorý bude ponúkať služby určené na verejné použitie, najmä na určovanie polohy, služby pre komerčné využitie, služby spojené so záchranou života - najmä v námornej, leteckej a železničnej doprave, služby pre použitie orgánov štátnej a verejnej správy - napríklad pre políciu, colnú správu a pri krízových situáciách.
Maximálny prínos programu Galileo je zaistený medzinárodnou spoluprácou s nečlenskými krajinami EÚ. Európska únia a jej členské štáty podpísali dohody o spolupráci, ktoré sa týkajú civilného globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) s Čínou, Izraelom, Ukrajinou, Kóreou, Marokom a Nórskym kráľovstvom. V júni 2004 bola podpísaná dohoda a jej členských štátov s USA o súbežnom prevádzkovaní európskeho systému Galileo a amerického systému GPS.
od začiatku programu Galileo je Švajčiarska konfederácia blízkym partnerom EÚ, a to z politického, technologického aj finančného hľadiska. Cieľom tejto dohody je stanoviť všeobecné zásady spolupráce, ako aj práva a povinnosti Švajčiarska v príslušných oblastiach.
Dohoda je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy v zmysle článku 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a preto podlieha pred jej ratifikáciou vysloveniu súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Dohoda je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy v zmysle článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom, prednosť pred zákonmi. Text dohody je konečný a jeho úpravy nie sú možné.
Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, sociálny vplyv, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Materiál bol schválený vládou SR uznesením číslo 125/2018 zo dňa 28. marca 2018.