NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
č. .....
UZNESENIE
Národnej rady Slovenskej republiky
z .................
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
Národná rada Slovenskej republiky
podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas
s Protokolom, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve;
B. rozhodla, že
ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá prednosť pred zákonmi.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky