VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV-11619/2018
Národnej rady
Slovenskej republiky
924
Návrh
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
Materiál predkladá:Materiál obsahuje:
Peter Pellegrini1. Návrh uznesenia NR SR
predseda vlády 2. Predkladacia správa
Slovenskej republiky3. Text protokolu v slovenskom jazyku
4. Text protokolu v anglickom jazyku
5. Doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi SR
6. Doložka vybraných vplyvov
Bratislava, 28. marca 2018