1
DOLOŽKA PREDNOSTI
medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)
1. Gestor zmluvy:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
2. Názov zmluvy:
Protokol, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve prijatý na 39. valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (Montreal, 27. september až 6. október 2016), (ďalej len „protokol“)
3. Účel a predmet zmluvy a jeho úprava v právnom poriadku Slovenskej republiky:
Z dôvodu záujmu členských štátov Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ďalej len „ICAO“ alebo „organizácia ICAO“) o členstvo v Rade ICAO a o spoluprácu na ďalšom smerovaní organizácie ICAO z dôvodu rastúceho vplyvu medzinárodnej leteckej dopravy na národné hospodárstvo členských štátov organizácie ICAO bola na zasadnutí 39. valného zhromaždenia ICAO prijatá rezolúcia A39-5 Ratifikácia Protokolu, ktorým sa mení čl. 50 písm. a) Dohovoru. Uvedeným protokolom, ktorý predstavuje piatu zmenu čl. 50 písm. a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, sa zmení počet členov Rady ICAO zo súčasného počtu 36 na nový počet 40.
Protokol mení znenie Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve [zmena čl. 50 písm. a)].
Podľa bodu 3 protokolu, tento protokol podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť pre členské štáty organizácie ICAO, ktoré ho ratifikovali, dňom riadneho uloženia stodvadsiatej ôsmej ratifikačnej listiny depozitárovi tohto protokolu.
Vzhľadom na skutočnosť, že zmeny sa dotýkajú činnosti orgánov a útvarov ICAO, ich predmet nie je upravený v právnom poriadku Slovenskej republiky.
4. Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb:
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve priamo zakladá práva alebo povinnosti členských štátov organizácie ICAO a práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb.
V Dohovore o medzinárodnom civilnom letectve je v článkoch 48 53, 56, 57, 91 95 upravená pôsobnosť valného zhromaždenia ICAO, Rady ICAO, Leteckej navigačnej komisie, ako aj členských krajín ICAO, a to vo väzbe na výkon členstva v medzinárodnej organizácii. Práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb upravené v nasledujúcich hlavách Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve: Všeobecné zásady a platnosť dohovoru (článok 3bis), Let nad územím zmluvných štátov (články 5, 6, 8, 10, 13, 15), Štátna príslušnosť lietadiel (články 18, 20), Opatrenia k uľahčeniu lietania (články 24, 27), Podmienky, ktoré musia lietadlá spĺňať (články 29 až 32, 34, 35), Štandardy a odporúčania (články 39, 40).
5. Úprava predmetu medzinárodnej zmluvy v práve EÚ:
Súlad s právom Európskej únie bezpredmetné. Predmet protokolu nie je upravený v práve Európskej únie.
6. Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky):
2
Z kategórií medzinárodných zmlúv vymedzených čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky ide o medzinárodnú zmluvu, z ktorej vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách.
Súčasne je Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktorá si vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.
7. Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi):
Dohovor je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon a priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom, má prednosť pred zákonmi.
8. Dopady prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá prednosť pred zákonmi, na slovenský právny poriadok:
Na vykonávanie medzinárodnej zmluvy nie je potrebné meniť ani prijať žiadne vnútroštátne právne predpisy alebo ich jednotlivé ustanovenia, ktorých sa medzinárodná zmluva týka.