Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na ratifikáciu Protokolu, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
-
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
január 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
marec 2018
2.Definovanie problému
Protokol, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve predstavuje právny nástroj na zmenu Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.
3.Ciele a výsledný stav
Z dôvodu záujmu členských štátov Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ďalej len „ICAO“ alebo „organizácia ICAO“) o členstvo v Rade ICAO a o spoluprácu na ďalšom smerovaní organizácie ICAO z dôvodu rastúceho vplyvu medzinárodnej leteckej dopravy na národné hospodárstvo členských štátov organizácie ICAO bola na zasadnutí 39. valného zhromaždenia ICAO prijatá rezolúcia A39-5 Ratifikácia Protokolu, ktorým sa mení čl. 50 písm. a) Dohovoru. Uvedeným protokolom, ktorý predstavuje piatu zmenu čl. 50 písm. a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, sa zmení počet členov Rady ICAO, zo súčasného počtu 36 na nový počet 40.
4.Dotknuté subjekty
Členské štáty organizácie ICAO.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené
Áno
Nie
Čiastočne
vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia civilného letectva, odbor civilného letectva,
letectvo@mindop.sk
, +421 2 594 94 744.
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Návrh na ratifikáciu Protokolu, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu a nemá vplyvy na služby pre občana, preto nie je predmetom PPK.