PROTOKOL,
KTORÝM SA MENÍ ČLÁNOK 50 PÍSMENO a)
DOHOVORU O MEDZINÁRODNOM CIVILNOM LETECTVE
Podpísaný v Montreale 6. októbra 2016
VALNÉ ZHROMAŽDENIE MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE CIVILNÉHO LETECTVA
SA STRETLO na svojom 39. zasadnutí 1. októbra 2016 v Montreale,
BERÚC DO ÚVAHY skutočnosť, že prianím veľkého počtu zmluvných štátov je rozšíriť členstvo v Rade s cieľom zabezpečiť lepšiu rovnováhu prostredníctvom posilneného zastúpenia zmluvných štátov,
POVAŽUJÚC za vhodné, aby sa počet členov tohto orgánu zvýšil zo súčasných tridsaťšesť na štyridsať,
POVAŽUJÚC za potrebné z dôvodov vyššie uvedených doplniť Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, uzavretého siedmeho dňa v mesiaci december roku 1944 v Chicagu,
1. SCHVAĽUJE, v súlade s ustanoveniami článku 94 písm. a) vyššie uvedeného Dohovoru, nasledujúcu navrhovanú zmenu daného Dohovoru:
„V článku 50 písm. a) Dohovoru sa v druhej vete slovo „tridsaťšesť“ nahrádza slovom „štyridsať“.“;
2. URČUJE, v súlade s ustanoveniami uvedeného článku 94 písm. a) uvedeného Dohovoru, číslo stodvadsaťosem ako počet zmluvných štátov, ktoré musia vyššie navrhovanú zmenu ratifikovať, aby nadobudla platnosť;
3. STANOVUJE, že generálny tajomník Medzinárodnej organizácie civilného letectva vypracuje Protokol, v anglickom, arabskom, čínskom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom všetky jazykové verzie rovnocenné a zahŕňajú vyššie uvedenú zmenu, ako aj ďalej sa vyskytujúce záležitosti:
a) Protokol podpíše predseda valného zhromaždenia a jeho generálny tajomník;
b) Protokol je otvorený na ratifikáciu ktorýmukoľvek štátom, ktorý ratifikoval alebo dodržiava Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve;
c) ratifikačné listiny budú uložené v Medzinárodnej organizácii civilného letectva;
d) Protokol nadobudne platnosť pre štáty, ktoré ho ratifikovali, dňom riadneho uloženia stodvadsiatej ôsmej ratifikačnej listiny;
e) generálny tajomník bezodkladne oznámi všetkým zmluvným štátom deň uloženia každej ratifikácie Protokolu;
f) generálny tajomník bezodkladne informuje všetky zmluvné štáty uvedeného Dohovoru o dátume, kedy Protokol nadobúda platnosť;
g) so zreteľom na každý zmluvný štát, ktorý Protokol ratifikuje po vyššie uvedenom dátume, Protokol nadobudne platnosť po uložení ratifikačnej listiny v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.
V DÔSLEDKU TOHO, v súlade s vyššie uvedeným konaním valného zhromaždenia,
bol tento Protokol vypracovaný generálnym tajomníkom organizácie.
NA DÔKAZ TOHO, predseda a generálny tajomník vyššie uvedeného 39. zasadnutia valného zhromaždenia Medzinárodnej organizácie civilného letectva, ako ním poverené osoby na tento úkon, podpisujú tento Protokol.
DANÉ v Montreale šiesteho dňa v mesiaci október roku 2016, v jednom dokumente v anglickom, arabskom, čínskom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom všetky jazykové verzie rovnocenné . Tento Protokol zostane uložený v archíve Medzinárodnej organizácie civilného letectva a jeho overené kópie odovzdá generálny tajomník organizácie všetkým zmluvným štátom Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, uzavretého siedmeho dňa v mesiaci december roku 1944 v Chicagu.
A. Abdul RahmanF. Liu
predseda 39. zasadnutiagenerálna tajomníčka
valného zhromaždenia