DOLOŽKA PREDNOSTI
medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)
1.Gestor zmluvy: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
2.Názov zmluvy: Dohoda o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúca sa európskych programov satelitnej navigácie (ďalej len „dohoda“)
3.Účel a predmet zmluvy a jeho úprava v právnom poriadku Slovenskej republiky:
Účelom dohody je stanoviť všeobecné zásady spolupráce v oblasti satelitnej navigácie, ako aj práva a povinnosti Švajčiarska v príslušných oblastiach. Touto dohodou sa formalizuje integrácia Švajčiarska do európskych programov GNSS.
Dohoda je uzatvorená Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane (z toho vyplýva z pohľadu vnútrokomunitárneho zmiešaný charakter dohody) s tretím štátom. Vzhľadom na uvedené je Slovenská republika účastníckou stranou dohody.
4.Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb:
Predmetná dohoda upravuje práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb v článkoch 7., 9., 11. a 12.
5.Úprava predmetu medzinárodnej zmluvy v práve EÚ:
Články 216 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré sa týkajú uzatvárania medzinárodných dohôd.
Dohoda z 25. júna 2007 o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej,
Dohoda z 28. apríla 2008 medzi Švajčiarskou konfederáciou a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010),
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1104/2011/EÚ z 25. októbra 2011 o pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2011),
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení a využívaní európskych systémov satelitnej navigácie, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013).
Zhoda: úplná.
6.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky):
Dohoda je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy v zmysle článku 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a preto podlieha pred jej ratifikáciou vysloveniu súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.
7.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi)
Dohoda je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy v zmysle článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom, má prednosť pred zákonmi.
8.Vplyvy prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá prednosť pred zákonmi, na slovenský právny poriadok (uvedú sa právne predpisy alebo ich jednotlivé ustanovenia, ktorých sa medzinárodná zmluva týka; potreba ich zrušenia alebo adaptácie z dôvodu duplicity)
Na vykonávanie medzinárodnej dohody nie je potrebné meniť ani prijať žiadne vnútroštátne právne predpisy alebo ich jednotlivé ustanovenia, ktorých sa medzinárodná zmluva týka.