1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: žiadne
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál sa nezasiela na PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
december 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
marec 2018
2.Definícia problému
Maximálny prínos európskeho satelitného systému Galileo, ktorý bude ponúkať služby určené na verejné použitie, pre komerčné využitie, služby spojené so záchranou života a služby pre použitie orgánov štátnej a verejnej správy je podmienený úzkou medzinárodnou spoluprácou. Cieľom tejto dohody je stanoviť všeobecné zásady spolupráce, ako aj práva a povinnosti Švajčiarska v príslušných oblastiach.
Európska komisia parafovala Dohodu o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcu sa európskych programov satelitnej navigácie (ďalej len „dohodu“) dňa 18. decembra 2013. Za SR podpísal dohodu na základe vystavenej prezidentskej plnej moci vtedajší štátny tajomník MDVRR SR Ing. František Palko. Na základe návrhu Európskej komisie rozhodla Rada EÚ dňa 23. septembra 2013 o podpise dohody v mene EÚ.
3.Ciele a výsledný stav
Ratifikáciou Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie umožní nadobudnutie platnosti dohody pre Slovenskú republiku.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Alternatívne riešenia neboli posudzované.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
2
7.Transpozícia práva EÚ
Uvedený materiál sa nedotýka transpozície práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti**
Neaplikuje sa.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11.Kontakt na spracovateľa
Mgr. Petra Horňáková, sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor elektronických komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
petra.hornakova@mindop.sk / tel: (02) 5949 4268
12.Zdroje
Pri vypracovávaní doložky vplyvov sa vychádzalo z textu Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Návrh na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, sociálny vplyv, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z tohto dôvodu sa nepredkladá na PPK.