Dohoda o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúca sa európskych programov satelitnej navigácie
EURÓPSKA ÚNIA,
a
BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,
ESTÓNSKA REPUBLIKA,
ÍRSKO,
HELÉNSKA REPUBLIKA,
ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,
CHORVÁTSKA REPUBLIKA,
TALIANSKA REPUBLIKA,
CYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITOVSKÁ REPUBLIKA,
LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,
MAĎARSKO,
MALTSKÁ REPUBLIKA,
HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,
RAKÚSKA REPUBLIKA,
POĽSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
SLOVINSKÁ REPUBLIKA,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FÍNSKA REPUBLIKA,
ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské štáty“, na jednej strane
a
ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA, ďalej len „Švajčiarsko“, na strane druhej, ďalej len „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“,
BERÚC DO ÚVAHY spoločné záujmy, pokiaľ ide o rozvoj globálneho satelitného navigačného systému (ďalej len „GNSS“) osobitne navrhnutého na civilné účely,
UZNÁVAJÚC význam európskych programov GNSS ako prínosu k navigačnej a informačnej infraštruktúre v Európskej únii a vo Švajčiarsku,
BERÚC DO ÚVAHY rastúci rozvoj aplikácií GNSS v Európskej únii, vo Švajčiarsku a v iných oblastiach sveta,
BERÚC DO ÚVAHY spoločný záujem o dlhodobú spoluprácu medzi Európskou úniou, jej členskými štátmi a Švajčiarskom v oblasti satelitnej navigácie,
UZNÁVAJÚC úzku spoluprácu Švajčiarska na programoch Galileo a EGNOS od fázy vymedzenia týchto programov,
BERÚC DO ÚVAHY uznesenia Rady pre kozmický priestor, najmä uznesenie o „európskej vesmírnej politike“ prijaté 22. mája 2007 a uznesenie o „ďalšom rozvoji európskej politiky v oblasti kozmického priestoru“ prijaté 29. septembra 2008, v ktorých sa Európska únia, Európska vesmírna agentúra (ďalej len „ESA“) a ich príslušné členské štáty uznávajú za troch kľúčových aktérov európskej politiky v oblasti kozmického priestoru, ako aj uznesenie „Globálne výzvy: využitie európskych systémov pre kozmický priestor v plnej miere“ prijaté 25. novembra 2010, v ktorom sa Európska komisia a ESA vyzývajú, aby uľahčili proces účasti členských štátov, ktoré nie súčasne členmi Európskej únie aj ESA, na všetkých fázach programov spolupráce,
BERÚC DO ÚVAHY oznámenie Komisie pod názvom „Smerom k stratégii Európskej únie v oblasti kozmického priestoru v prospech občanov“ zo 4. apríla 2011,
ŽELAJÚC SI formálne nadviazať spoluprácu vo všetkých aspektoch európskych programov GNSS,
UZNÁVAJÚC záujem Švajčiarska na všetkých službách GNSS poskytovaných systémami EGNOS a Galileo vrátane verejnej regulovanej služby,
BERÚC DO ÚVAHY dohodu z 25. júna 2007 o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej,
UZNÁVAJÚC dohodu z 28. apríla 2008 medzi Švajčiarskou konfederáciou a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností (ďalej len „dohoda o utajovaných skutočnostiach“),
BERÚC DO ÚVAHY výhody rovnocennej miery ochrany európskych GNSS a ich služieb na území zmluvných strán,
UZNÁVAJÚC povinnosti zmluvných strán podľa medzinárodného práva, najmä povinnosti Švajčiarska ako trvalo neutrálneho štátu,
UZNÁVAJÚC, že podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) (1) je Európske spoločenstvo vlastníkom všetkého hnuteľného a nehnuteľného
majetku vytvoreného alebo vyvinutého v rámci európskych programov GNSS, ako sa ustanovuje v tomto nariadení,
BERÚC DO ÚVAHY nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS (2),
BERÚC DO ÚVAHY rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1104/2011/EÚ z 25. októbra 2011 o pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo (3),
SA DOHODLI TAKTO:
ČASŤ I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Cieľ dohody
1. Cieľom tejto dohody je podporiť, uľahčiť a posilniť dlhodobú spoluprácu medzi zmluvnými stranami v oblasti satelitnej navigácie pod civilnou kontrolou, najmä prostredníctvom účasti Švajčiarska na európskych programoch GNSS.
2. Forma účasti Švajčiarska na uvedených programoch a jej podmienky stanovené v tejto dohode.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto dohody:
1.
„európske globálne satelitné navigačné systémy (ďalej len „európske GNSS“)“ systém zriadený v rámci programu Galileo a Európsky prekryvný systém geostaciárnej navigácie (EGNOS);
2.
„rozširujúce prostriedky“ regionálne alebo miestne mechanizmy, ako je EGNOS, ktoré umožňujú používateľom GNSS získať vyššiu výkonnosť, ako napríklad väčšiu presnosť, dostupnosť, integritu a spoľahlivosť;
3.
„Galileo“ je autonómny európsky globálny systém satelitnej navigácie a časového riadenia pod civilnou kontrolou, určený na poskytovanie služieb GNSS, ktorý navrhli a vyvinuli Európska únia, ESA a ich príslušné členské štáty. Prevádzka systému Galileo sa môže zveriť súkromnému subjektu. V rámci systému Galileo sa okrem zabezpečenej verejnej regulovanej služby s obmedzeným prístupom, ktorá je konkrétne navrhnutá pre potreby oprávnených používateľov z verejného sektora, plánujú aj služby s voľným prístupom, služby s komerčným zameraním, služby na ochranu ľudského života a na účely pátrania a záchrany;
4.
„miestne prvky systému Galileo“ miestne mechanizmy, ktoré poskytujú používateľom signálov satelitnej navigácie a časového riadenia systému Galileo vstupné informácie nad rámec tých, ktoré vyplývajú z hlavnej používanej konštelácie. Miestne prvky sa môžu v záujme zvýšenia výkonu rozmiestniť v okolí letísk, námorných prístavov a v mestskom či inom geograficky náročnom prostredí. Systém Galileo poskytne všeobecné modely pre miestne prvky;
5.
„zariadenie globálnej navigácie, určovania polohy a časového riadenia“ je akékoľvek zariadenie civilných koncových používateľov určené na prenos, prijímanie alebo spracovávanie signálov satelitnej navigácie alebo časového riadenia s cieľom poskytovať služby alebo umožniť prevádzku s regionálnymi rozširujúcimi prostriedkami;
6.
„verejná regulovaná služba“ (Public Regulated Service, ďalej len „PRS“) je služba, ktorú poskytuje systém vytvorený v rámci programu Galileo a ktorá je vyhradená pre vládou schválených používateľov na účely citlivých aplikácií, ktoré si vyžadujú účinnú kontrolu prístupu a vysokú mieru nepretržitosti poskytovania služby;
7.
„regulačné opatrenie“ je akýkoľvek zákon, právny predpis, stratégia, pravidlo, postup, rozhodnutie alebo podobný administratívny úkon jednej zo zmluvných strán;
8.
„interoperabilita“ je schopnosť globálnych a regionálnych systémov satelitnej navigácie a rozširujúcich prostriedkov, ako aj služieb, ktoré poskytujú, byť využívané spoločne v záujme zabezpečenia vyššej výkonnosti pre používateľov, než aká by sa dosiahla pri spoliehaní sa výlučne na službu jedného systému s voľným prístupom;
9.
„duševné vlastníctvo“ je pojem vymedzený v článku 2 písm. viii) Dohovoru o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva podpísaného 14. júla 1967 v Štokholme;
10.
„utajované skutočnosti“ informácie v akejkoľvek forme, ktoré si vyžadujú ochranu pred neoprávneným zverejnením, ktoré by mohlo v rôznej miere poškodiť základné záujmy zmluvných strán alebo jednotlivých členských štátov vrátane ich národnej bezpečnosti. Miera ich utajenia sa označuje stupňom utajenia. Zmluvné strany takéto skutočnosti utajujú v súlade s uplatniteľnými zákonmi a právnymi predpismi a chránia ich pred akoukoľvek stratou dôvernosti, integrity a dostupnosti.
Článok 3
Zásady spolupráce
Zmluvné strany sa zaväzujú uplatňovať pri spolupráci, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda, tieto zásady:
1.
vzájomný prospech založený na celkovej rovnováhe práv a povinností vrátane príspevkov a prístupu ku všetkým službám v súlade s článkom 15;
2.
vzájomné príležitosti na zapojenie sa do spolupráce na projektoch Európskej únie a Švajčiarska v oblasti GNSS;
3.
včasná výmena informácií, ktoré môžu ovplyvniť spoluprácu;
4.
primeraná a účinná ochrana práv duševného vlastníctva ako sa uvádza v článku 9;
5.
sloboda poskytovať služby satelitnej navigácie na území zmluvných strán;
6.
voľný obchod s tovarom týkajúcim sa európskych GNSS na území zmluvných strán.
ČASŤ II
USTANOVENIA O SPOLUPRÁCI
Článok 4
Spolupráca
1. Spolupráca v oblasti satelitnej navigácie a časového riadenia sa týka rádiového frekvenčného spektra, vedeckého výskumu a odbornej prípravy, verejného obstarávania, priemyselnej spolupráce, práv duševného vlastníctva, kontroly vývozu, rozvoja obchodu a trhov, noriem, certifikácie a regulačných opatrení, bezpečnosti, výmeny utajovaných
skutočností, výmeny pracovníkov a prístupu k službám. Zmluvné strany môžu tento zoznam oblastí zmeniť v súlade s článkom 25.
2. Touto dohodou nie je dotknutá inštitucionálna autonómia Európskej únie, pokiaľ ide o reguláciu európskych programov GNSS, ani štruktúra vytvorená Európskou úniou na účely uskutočňovania európskych programov GNSS. Touto dohodou nie dotknuté ani uplatniteľné regulačné opatrenia, ktorými sa vykonávajú záväzky v oblasti nešírenia, kontroly vývozu, kontrol nehmotných transferov technológie, ani vnútroštátne bezpečnostné opatrenia.
3. S výhradou svojich platných regulačných opatrení zmluvné strany v najväčšej možnej miere podporujú činnosti spolupráce podľa tejto dohody s cieľom poskytnúť porovnateľné príležitosti na účasť na svojich činnostiach v oblastiach uvedených v odseku 1.
Článok 5
Rádiové frekvenčné spektrum
1. Zmluvné strany sa zaväzujú pokračovať v spolupráci a vzájomnej podpore v otázkach rádiového frekvenčného spektra v rámci Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ďalej len „ITU“) a zohľadňovať pritom dokument „Memorandum o porozumení o evidencii systému služieb satelitnej navigácie Galileo pri ITU“ z 5. novembra 2004.
2. Zmluvné strany si vymieňajú informácie o žiadostiach o pridelenie frekvencií a chránia primerané frekvenčné spektrá pre systém Galileo s cieľom zaistiť dostupnosť služieb systému Galileo v prospech používateľov na celom svete, a hlavne vo Švajčiarsku a v Európskej únii.
3. S cieľom ochrany frekvenčného spektra na rádiovú navigáciu pred narušením a interferenciou identifikujú zmluvné strany zdroje interferencie a hľadajú obojstranne prijateľné riešenia na potláčanie takejto interferencie.
4. Žiadne ustanovenie tejto dohody nemožno vykladať odchylne od platných predpisov ITU vrátane Rádiokomunikačného poriadku ITU.
Článok 6
Vedecký výskum a odborná príprava
1. Zmluvné strany podporujú spoločné činnosti v oblasti výskumu a odbornej prípravy týkajúce sa európskych GNSS prostredníctvom výskumných programov Európskej únie a Švajčiarska a ďalších relevantných výskumných programov zmluvných strán. Spoločné činnosti v oblasti výskumu prispievajú k plánovaniu budúceho vývoja európskych GNSS.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vymedzia vhodný mechanizmus zameraný na zabezpečenie účinných kontaktov a efektívnej účasti na relevantných výskumných programoch.
Článok 7
Verejné obstarávanie
1. V prípade akvizícií týkajúcich sa európskych programov GNSS zmluvné strany uplatňujú svoje záväzky vyplývajúce z Dohody o vládnom obstarávaní (Agreement of Government Procurement, ďalej len „GPA“) Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) a z dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 21. júna 1999 o určitých aspektoch verejného obstarávania.
2. Bez toho, aby bol dotknutý článok XXIII GPA (článok III revidovanej GPA), majú švajčiarske subjekty právo zúčastniť sa na verejnom obstarávaní na poskytovanie služieb súvisiacich s európskymi programami GNSS.
Článok 8
Priemyselná spolupráca
Zmluvné strany podnecujú a podporujú spoluprácu medzi svojimi priemyselnými odvetviami, okrem iného prostredníctvom spoločných podnikov a účasti Švajčiarska v príslušných európskych priemyselných združeniach, ako aj účasti Európskej únie v príslušných švajčiarskych priemyselných združeniach, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie európskych satelitných navigačných systémov a podporovať využívanie a vývoj aplikácií systému Galileo a jeho služieb.
Článok 9
Práva duševného vlastníctva
V záujme uľahčenia priemyselnej spolupráce zmluvné strany poskytnú a zabezpečia náležitú a účinnú ochranu práv duševného vlastníctva v oblastiach a odvetviach dôležitých z hľadiska vývoja a prevádzky európskych GNSS, a to v súlade s najprísnejšími medzinárodnými normami stanovenými v Dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) Svetovej obchodnej organizácie, vrátane účinných prostriedkov umožňujúcich presadzovanie takýchto noriem.
Článok 10
Kontrola vývozu
1. S cieľom zabezpečiť, aby zmluvné strany v súvislosti s európskymi programami GNSS uplatňovali jednotnú politiku kontroly vývozu a nešírenia, Švajčiarsko v rámci svojej jurisdikcie a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi včas prijme a presadzuje opatrenia na kontrolu vývozu a nešírenie technológií, údajov a tovarov, ktoré osobitne navrhnuté alebo upravené na účely európskych programov GNSS. Týmito opatreniami sa zabezpečí rovnaká úroveň kontroly vývozu a nešírenia, ako je úroveň uplatňovaná v Európskej únii.
2. V prípade, že dôjde k udalosti, pri ktorej nie je možné dosiahnuť rovnakú mieru kontroly vývozu a nešírenia ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku, uplatňuje sa postup stanovený v článku 22.
Článok 11
Rozvoj obchodu a trhu
1. Zmluvné strany podporujú obchod a investície do infraštruktúry satelitnej navigácie a vybavenia pre globálnu navigáciu, určovanie polohy a času Európskej únie a Švajčiarska vrátane miestnych prvkov a aplikácií relevantných z hľadiska európskych programov GNSS.
2. Na účely odseku 1 zmluvné strany zvýšia informovanosť verejnosti o činnostiach systému Galileo v oblasti satelitnej navigácie, identifikujú potenciálne prekážky rastu v oblasti aplikácií GNSS a prijmú vhodné opatrenia na uľahčenie takéhoto rastu.
3. Na účely zistenia potrieb používateľov a účinného reagovania na ne môžu subjekty zmluvných strán využívať budúce fórum používateľov GNSS.
4. Touto dohodou nie dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Dohody o založení WTO.
Článok 12
Normy, certifikácia a regulačné opatrenia
1. Vzhľadom na to, že zmluvné strany uznávajú hodnotu koordinácie svojich prístupov v rámci medzinárodných fór pre normalizáciu a certifikáciu v oblasti služieb globálnej satelitnej navigácie, predovšetkým spoločne podporujú vypracovávanie noriem pre systémy Galileo a EGNOS a presadzovať ich používanie na celom svete, pričom kladú dôraz na interoperabilitu s ďalšími systémami GNSS.
Jedným z cieľov tejto koordinácie je podporovať rozsiahle a inovatívne využívanie služieb systému Galileo ako celosvetovej normy pre navigáciu a časové riadenie na voľne prístupné a komerčné účely, ako aj na účely ochrany ľudského života. Zmluvné strany vytvoria priaznivé podmienky na vývoj aplikácií systému Galileo.
2. S cieľom podporovať a realizovať ciele tejto dohody zmluvné strany podľa potreby spolupracujú vo všetkých otázkach týkajúcich sa GNSS, ktoré sa riešia najmä v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva, Medzinárodnej námornej organizácie a ITU.
3. Zmluvné strany zabezpečia, aby opatrenia týkajúce sa technických noriem a požiadaviek a postupov na certifikáciu a udeľovanie licencií v súvislosti s európskymi GNSS netvorili zbytočné prekážky obchodu. Vnútroštátne požiadavky musia byť založené na objektívnych, nediskriminačných, vopred stanovených transparentných kritériách.
4. Zmluvné strany prijmú nevyhnutné regulačné opatrenia, aby umožnili úplné využitie prijímačov systému Galileo, jeho pozemných a vesmírnych segmentov na územiach v ich jurisdikcii. V tejto súvislosti Švajčiarsko poskytne systému Galileo na území, ktoré je v jeho jurisdikcii, aspoň také výhodné zaobchádzanie ako poskytuje iným podobným systémom služieb satelitnej navigácie.
Článok 13
Bezpečnosť
1. Zmluvné strany v záujme ochrany európskych programov GNSS pred hrozbami, ako zneužitie, interferencia, narušenie a nepriateľské činy, prijmú všetky uskutočniteľné opatrenia na zabezpečenie nepretržitosti, ochrany a bezpečnosti služieb satelitnej navigácie a súvisiacej infraštruktúry, ako aj kľúčových zariadení na svojom území bez toho, aby tým bol dotknutý článok 4 ods. 2.
2. Na účely odseku 1 Švajčiarsko včas prijme a presadí v rámci svojej jurisdikcie a v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi opatrenia zabezpečujúce rovnakú mieru ochrany a bezpečnosti ako tie, ktoré uplatniteľné v Európskej únii v súvislosti s ochranou, kontrolou a správou citlivých zariadení, informácií a technológií európskych programov GNSS pred hrozbami a neželaným šírením.
3. V prípade, že dôjde k udalosti, pri ktorej nie je možné dosiahnuť rovnakú mieru bezpečnosti a ochrany ako sa uvádza v odseku 2 tohto článku, uplatňuje sa postup stanovený v článku 22.
Článok 14
Výmena utajovaných skutočností
1. Výmena a ochrana utajovaných skutočností Európskej únie sa riadi dohodou o utajovaných skutočnostiach, ako aj vykonávacími opatreniami uvedenej dohody.
2. Švajčiarsko si môže vymieňať utajované skutočnosti s vnútroštátnym označením stupňa utajenia, ktoré sa týkajú európskych programov GNSS, s tými členskými štátmi, s ktorými na tieto účely uzavrelo dvojstranné dohody.
3. Zmluvné strany sa usilujú zriadiť komplexný a ucelený právny rámec umožňujúci výmenu utajovaných skutočností týkajúcich sa programu Galileo medzi všetkými zmluvnými stranami.
Článok 15
Prístup k službám
Švajčiarsko prístup ku všetkým službám európskych GNSS, ktoré predmetom tejto dohody, a k verejnej regulovanej službe, ktorá je predmetom samostatnej dohody o verejnej regulovanej službe.
Švajčiarsko vyjadrilo záujem o verejnú regulovanú službu, ktorú považuje za dôležitý prvok svojej účasti na európskych programoch GNSS. Zmluvné strany sa usilujú o uzatvorenie dohody o verejnej regulovanej službe s cieľom zabezpečiť účasť Švajčiarska na tejto službe, a to hneď ako Švajčiarsko predloží príslušnú žiadosť a ako sa ukončí postup stanovený v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Článok 16
Účasť na aktivitách Agentúry pre európsky GNSS
Švajčiarsko právo zúčastňovať sa na aktivitách Agentúry pre európsky GNSS za podmienok, ktoré sa stanovia v dohode medzi Európskou úniou a Švajčiarskom. Tieto rokovania začnú hneď ako Švajčiarsko predloží žiadosť na tento účel a ako sa ukončia nevyhnutné postupy na strane Európskej únie.
Článok 17
Účasť vo výboroch
Zástupcovia Švajčiarska v súlade s príslušnými pravidlami a postupmi prizývaní ako pozorovatelia na zasadnutia výborov zriadených v záujme riadenia, rozvoja a vykonávania činností v rámci európskych programov GNSS, pričom nemajú právo hlasovať. Ide najmä o účasť vo výbore pre program GNSS a v skupine pre bezpečnosť európskych systémov GNSS vrátane ich pracovných skupín a osobitných skupín.
ČASŤ III
FINANČNÉ USTANOVENIA
Článok 18
Financovanie
Švajčiarsko prispieva k financovaniu európskych programov GNSS. Výška príspevku Švajčiarska sa vypočíta na základe faktora proporcionality, ktorý sa získa stanovením pomeru medzi hrubým domácim produktom Švajčiarska v trhových cenách a súčtom hrubých domácich produktov členských štátov vyjadrených v trhových cenách.
Výška finančného príspevku Švajčiarska na európske programy GNSS za obdobie rokov 2008 – 2013 predstavuje 80 050 870 EUR.
Táto suma sa vyplatí takto:
2013: 60 000 000 EUR
2014: 20 050 870 EUR
Od roku 2014 Švajčiarsko platí príspevok každý rok.
ČASŤ IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 19
Zodpovednosť
Vzhľadom na to, že Švajčiarsko nebude vlastniť európske GNSS, neznáša žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva.
Článok 20
Spoločný výbor
1. Týmto sa zriaďuje spoločný výbor známy pod názvom „Výbor Európskej únie a Švajčiarska pre GNSS“. Výbor pozostáva zo zástupcov zmluvných strán a je zodpovedný za správu a náležité uplatňovanie tejto dohody. Na tieto účely vydáva odporúčania. Prijíma rozhodnutia v prípadoch stanovených v tejto dohode; zmluvné strany tieto rozhodnutia vykonávajú v súlade so svojimi vlastnými pravidlami. Spoločný výbor rozhoduje na základe spoločnej dohody.
2. Spoločný výbor prijme svoj rokovací poriadok, ktorý bude okrem iného obsahovať ustanovenia o zvolávaní zasadnutí, vymenovaní predsedu a stanovení funkčného obdobia predsedu.
3. Spoločný výbor sa schádza podľa potreby. Európska únia alebo Švajčiarsko môžu požiadať o zvolanie zasadnutia. V prípade predloženia žiadosti podľa článku 22 ods. 2 sa spoločný výbor sa stretne do 15 dní.
4. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zriadení takých pracovných skupín alebo expertných skupín, aké uzná za vhodné na pomoc pri plnení svojich úloh.
5. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmene prílohy I.
Článok 21
Konzultácie
1. V záujme zabezpečenia uspokojivého vykonávania tejto dohody si zmluvné strany pravidelne vymieňajú informácie a na žiadosť jednej z nich konzultujú v rámci spoločného výboru.
2. Zmluvné strany na žiadosť jednej z nich ihneď konzultujú akúkoľvek otázku týkajúcu sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody.
Článok 22
Ochranné opatrenia
1. Každá zmluvná strana môže po konzultáciách v rámci spoločného výboru prijať vhodné ochranné opatrenia vrátane zastavenia jednej alebo viacerých činností spolupráce, ak sa domnieva, že zmluvné strany nezabezpečujú rovnakú mieru kontroly vývozu alebo bezpečnosti. Ak môže byť riadne fungovanie GNSS ohrozené akýmkoľvek omeškaním, môžu sa prijať predbežné ochranné opatrenia bez predchádzajúcej konzultácie pod podmienkou, že sa konzultácie uskutočnia ihneď po prijatí uvedených opatrení.
2. Rozsah a trvanie opatrení uvedených v odseku 1 sa obmedzia na to, čo je nevyhnutné na nápravu situácie a zabezpečenie spravodlivej rovnováhy medzi právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tejto dohody. Druhá zmluvná strana môže požiadať spoločný výbor, aby uskutočnil konzultácie o primeranosti týchto opatrení. Ak tento spor nie je možné urovnať v priebehu šiestich mesiacov, môže ho ktorákoľvek strana predložiť na záväzné rozhodcovské konanie v súlade s postupom stanoveným v prílohe I. V tomto rámci sa nesmie riešiť žiadna otázka výkladu ustanovení tejto dohody, ktoré zhodné s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Európskej únie.
Článok 23
Riešenie sporov
Bez toho, aby bol dotknutý článok 22, sa všetky spory týkajúce sa výkladu tejto dohody alebo jej uplatňovania urovnávajú prostredníctvom konzultácie v rámci spoločného výboru.
Článok 24
Prílohy
Prílohy k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Článok 25
Preskúmanie
Túto dohodu je možné kedykoľvek meniť a rozšíriť na základe vzájomnej dohody medzi zmluvnými stranami.
Článok 26
Ukončenie
1. Európska únia alebo Švajčiarsko môžu túto dohodu vypovedať oznámením svojho rozhodnutia druhej zmluvnej strane. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov od doručenia uvedeného oznámenia.
2. Vypovedanie tejto dohody nemá vplyv na platnosť ani trvanie žiadnych dojednaní, ktoré sa uzavreli na základe tejto dohody, ani na konkrétne práva a povinnosti, ktoré vznikli v oblasti duševného vlastníctva.
3. V prípade vypovedania tejto dohody predloží spoločný výbor návrh, aby zmluvným stranám umožnil vyriešiť všetky nedoriešené otázky vrátane finančných dôsledkov, pričom sa zohľadní zásada pro rata temporis.
Článok 27
Nadobudnutie platnosti
1. Túto dohodu schvália zmluvné strany v súlade so svojimi vnútornými postupmi. Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dátume posledného oznámenia o schválení.
2. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 sa Švajčiarsko a Európska únia dohodli, pokiaľ ide o prvky tejto dohody, ktoré spadajú do právomoci Európskej únie, že túto dohodu budú predbežne vykonávať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dátume druhého oznámenia, ktoré potvrdzuje ukončenie postupov nevyhnutných na tento účel.
Počas predbežného vykonávania tejto dohody sa spoločný výbor uvedený v článku 20 skladá zo zástupcov Švajčiarska a Európskej únie.
3. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.
4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.
(1) Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.
(3) Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2011, s. 1.
PRÍLOHA I
ROZHODCOVSKÉ KONANIE
Ak sa spor predloží na rozhodcovské konanie, rozhodujú o ňom traja rozhodcovia, pokiaľ sa zmluvné strany nerozhodnú inak.
Každá zmluvná strana do 30 dní vymenuje jedného rozhodcu.
Takto vymenovaní dvaja rozhodcovia vymenujú na základe spoločnej dohody jedného predsedajúceho rozhodcu, ktorý nie je štátnym príslušníkom ani jednej zo zmluvných strán. Ak sa rozhodcovia nedohodnú do dvoch mesiacov od svojho vymenovania, vyberú predsedajúceho rozhodcu zo zoznamu siedmich osôb vypracovaného spoločným výborom. Spoločný výbor tento zoznam vypracuje a aktualizuje v súlade so svojím rokovacím poriadkom.
Pokiaľ sa zmluvné strany nerozhodnú inak, rozhodcovský súd sám prijme svoj rokovací poriadok. Rozhodnutia prijíma väčšinou hlasov.
PRÍLOHA II
FINANČNÝ PRÍSPEVOK ŠVAJČIARSKA K EURÓPSKYM PROGRAMOM GNSS
1.
Za obdobie rokov 2008-2013 Švajčiarsko zaplatí do rozpočtu Európskej únie takýto finančný príspevok za účasť na európskych programoch GNSS (v eurách):
2013
2014
60 000 000
20 050 870
Od roku 2014 bude Švajčiarsko platiť príspevok každý rok.
2.
Finančný príspevok Švajčiarska sa riadi nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie (1) a pravidlami jeho uplatňovania (2).
3.
Cestovné náklady a náklady na pobyt zástupcov a odborníkov zo Švajčiarska v súvislosti s ich účasťou na zasadnutiach organizovaných Komisiou v spojitosti s vykonávaním programov hradí Komisia na rovnakom základe a podľa postupov platných pre odborníkov z členských štátov.
4.
Komisia vydá žiadosť určenú Švajčiarsku o zaplatenie finančných prostriedkov zodpovedajúcich jeho príspevku do rozpočtu programov v súlade s touto dohodou.
Tento príspevok sa vyjadruje v eurách a prevádza sa na bankový účet Komisie vedený v eurách.
5.
Platba sa uskutoční takto:
a)
V roku 2013, v rámci predbežného vykonávania tejto dohody, Švajčiarsko zaplatí svoj príspevok najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o zaplatenie finančných prostriedkov.
b)
V roku 2014 Švajčiarsko zaplatí svoj príspevok (na obdobie rokov 2008 2013 a 2014) najneskôr 30 dní od doručenia žiadosti o finančné prostriedky. Táto žiadosť sa nevydá skôr ako 1. júla.
c)
V roku 2015 a nasledujúcich rokoch, Švajčiarsko zaplatí svoj príspevok do 1. apríla, ak žiadosť o finančné prostriedky dostane do 1. marca. Ak Švajčiarsko dostane žiadosť o finančné prostriedky po 1. marci, zaplatí ich najneskôr do 30 dní od doručenia tejto žiadosti.
Pri omeškaní platby príspevku vzniká Švajčiarsku povinnosť platiť od dátumu splatnosti úroky zo sumy, ktorú dlhuje. Úroková sadzba je sadzba, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné operácie refinancovania, uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej únie a platná v prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom vyprší lehota, zvýšená o 3,5 percentuálneho bodu.
(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).