NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
č......
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ...............2018
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcou sa európskych programov satelitnej navigácie
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas
s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcou sa európskych programov satelitnej navigácie;
B. rozhodla, že
ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.