VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV-11618/2018
Národnej rady
Slovenskej republiky
926
Návrh
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie
Materiál predkladá:Materiál obsahuje:
Peter Pellegrini1. Návrh uznesenia NR SR
predseda vlády 2. Predkladacia správa
Slovenskej republiky3. Text dohody v slovenskom jazyku
4. Text dohody v anglickom jazyku
5. Doložka prednosti medzinárodnej
zmluvy pred zákonmi SR
6. Doložka vybraných vplyvov
Bratislava, 28. marca 2018