DOLOŽKA PREDNOSTI
medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)
1.Gestor zmluvy: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
2. Názov zmluvy: Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou
3.Účel a predmet zmluvy a jeho úprava v právnom poriadku Slovenskej republiky:
Účelom dohody je vytvorenie otvoreného leteckého priestoru medzi Európskou úniou (ďalej len „EÚ“) a Moldavskou republikou a odstránenie právnych rozporov existujúcich v bilaterálnych zmluvách členských štátov s Moldavskou republikou, ktoré touto dohodou nahradené. Zároveň sa vytvoriť jednotný trh leteckej dopravy medzi a Moldavskou republikou, založený na cieli otvoreného prístupu pre zmluvné strany na trhy s rovnakými podmienkami hospodárskej súťaže.
Základné princípy dohody: a) každý členský štát právo určiť na prevádzkovanie leteckých služieb súvisiacich s dohodou akéhokoľvek leteckého dopravcu s platnou licenciou na vykonávanie leteckej dopravy ktoréhokoľvek členského štátu EÚ, b) určenie leteckého dopravcu nie je v rámci obmedzené spôsobom vlastníctva ani miestom podnikania, c) zmluvné strany si navzájom uznávajú regulačné rozhodnutia týkajúce sa vhodnosti leteckej spoločnosti, vlastníctva a kontroly, d) povoľuje sa väčšinové vlastníctvo alebo účinná kontrola leteckého dopravcu Moldavskej republiky členskými štátmi a/alebo ich štátnymi príslušníkmi za predpokladu recipročného zaobchádzania e) dopravcovia môžu vykonávať priame lety do Moldavskej republiky z ľubovoľného bodu na území (avšak nesmú v Moldavskej republike vykonávať vnútroštátnu leteckú dopravu), f) boli odstránené obmedzenia týkajúce sa tratí, cien a ponúkanej kapacity, avšak existujúce dopravné práva, ktoré vznikli na základe bilaterálnych dohôd a ktoré nie predmetom tejto dohody, sa môžu aj naďalej uplatňovať, pokiaľ nedochádza k diskriminácii medzi členskými štátmi a ich štátnymi príslušníkmi,
g) clá a poplatky za predmety určené na využívanie alebo využívané výlučne v súvislosti s prevádzkou alebo údržbou lietadiel prípadne produkty určené na predaj cestujúcim alebo na používanie cestujúcimi v medzinárodnej leteckej doprave na základe reciprocity oslobodené od všetkých dovozných obmedzení, daní z nehnuteľností, kapitálových
poplatkov, colných poplatkov, spotrebných daní a odvodov (s upresneniami)h) dôraz na bezpečnosť civilného letectva a vzájomné uznávanie štandardov bezpečnostnej ochrany civilného letectva, i) spravodlivá hospodárska súťaž vrátane zákazu akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej príslušnosti a zákazu štátnej pomoci, ktorá narúša hospodársku súťaž.
4.Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb:
Hlava I: Článok 3 (Oprávnenie), Článok 9 (Obchodné príležitosti), Článok 10 (Clá a dane), Článok 12 (Tvorba cien)
5.Úprava predmetu medzinárodnej zmluvy v práve EÚ:
V primárnom práve je daná problematika upravená v 3. časti Hlave VI (Doprava) článok 100 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 5 a 7 a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V sekundárnom práve je daná problematika upravená rozhodnutím Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade (2012/639/EU) zo 7. júna 2012 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou (Ú. v. EÚ L 292, 20.10.2012).
Zhoda s právom EÚ: úplná.
6.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky):
Dohoda je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa článku 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a preto podlieha pred jej ratifikáciou súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.
7.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi):
Dohoda je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom, má prednosť pred zákonmi.
8.Dopady prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá prednosť pred zákonmi, na právny poriadok Slovenskej republiky:
Na vykonávanie mnohostrannej medzinárodnej dohody nie je potrebné zrušiť, meniť ani prijať žiadny vnútroštátny právny predpis.