Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na ratifikáciu Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: žiadne
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
január 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
marec 2018
2.Definícia problému
Ide o komplexnú dohodu a členských štátov Európskej únie s Moldavskou republikou o spoločnom leteckom priestore. Ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami existujúcich bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskej únie a Moldavskou republikou.
3.Ciele a výsledný stav
Hlavným cieľom dohody je vytvorenie spoločného leteckého priestoru založeného na otvorenom prístupe zmluvných strán na trhy s rovnakými podmienkami hospodárskej súťaže a dodržiavaním rovnakých pravidiel vrátane oblastí bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, riadenia letovej prevádzky a uľahčenie rozširovania leteckých dopravných sietí.
4.Dotknuté subjekty
Právnické osoby (PO) a fyzické osoby (FO) EÚ a Moldavskej republiky.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia nie sú potrebné.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne: N/A
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia civilného letectva, odbor civilného letectva,
letectvo@mindop.sk
, +421 2 594 94 744.
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Návrh na ratifikáciu Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu a nemá vplyvy na služby pre občana, preto nie je predmetom PPK.